Hotărârea nr. 484/2019

Hotãrârea nr. 484 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 486763/26.04.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ghizdăvescu Lidia pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, strada Mărășești nr. 282, bloc 163C, ap.1


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 484 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.486763/26.04.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ghizdăvescu Lidia pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, strada Mărășești nr. 282, bloc 163C, ap.l

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 600/13.11.2019 al consilierilor Marilena Stanciu, Ștefan Dănescu, Gheorghe Popa, Valentin Marcu și Bogdan Hodorog și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1682/13.11.2019, al Direcției Economice nr. 390/13.11.2019 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr.390/13.11.2019 la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 486763/26.04.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ghizdăvescu Lidia pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, strada Mărășești nr. 282, bloc 163C, ap. 1;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 13.11.2019;

Văzând procesul verbal al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al muncipiului Ploiești încheiat în data de 06.11.2019;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 486763/26.04.2005 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere contractul de vânzare-cumpărare praxis autentificat sub nr. 1865/01.11.2019 de către Societatea Profesională Notarială Frațian, încheiat între Doctor Ghizdăvescu Lidia, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr.Ghizdăvescu Lidia, în calitate de vânzător și Doctor Filipoiu Simona, reprezentant legal al Cabinet Medical Individual Medicină de Familie Dr. Filipoiu Simona - în curs de autorizare, specialitatea medicină de familie, în calitatea de cumpărătoare;

Având în vedere cererile înregistrate la Municipiul Ploiești la nr.21904/04.11.2019 și nr. 21905/04.11.2019 înaintate de către Dr. Filipoiu Simona și Cabinetul Medical Individual Dr. Ghizdăvescu Lidia;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.486763/26.04.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ghizdăvescu Lidia pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, strada Mărășești nr. 282, bloc 163C, ap. 1, în suprafață de 38,79 m.p., din care în folosință exclusivă 13,31 m.p. și în folosință comună 25,48 mp.

Art. 2 - împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Ăctul adițional nr. 5 la contractul de concesiune nr. 486763/26.04.2005, cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

Contrasemnează: PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       > p. SECRETAR GENERAL,

George Sorin Nidulae BOTEZ               Mihaela ZAHARIA

Anexa la H.C.L. nr.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


NR.................../.......................

ACT ADIȚIONAL NR. 5

la contractul de concesiune nr.486763/26

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al

nr.________/___________a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si

se completează prevederile contractului de concesiune nr.486763/26.04.2005 incheiat pentru exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, strada Mărășești nr.282, bloc 163C, ap.l, după cum urmeaza:

 • 1) Cap.l. Părțile contractante din contractul de concesiune nr. 486763/26.04.2005 se modifica incepand cu data de 01.12.2019 si va avea următorul conținut:

"1. Părțile contractante

 • 1.1. MUNICIPIUL PLOIEȘTI ,cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, reprezentat prin Primar Adrian Florin Dobre, in calitate de concedent, pe de o parte

si

 • 1.2.  DR. FILIPOIU SIMONA - MEDIC SPECIALIST IN SPECIALITATEA MEDICINA DE FAMILIE, domiciliata in Ploiești, strada Transilvaniei nr. 35, autentificată cu C.I. seria PH nr.960016 eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de 03.11.2010, cod numeric personal 2680912293159, in calitate de concesionar, pe de alta parte."

2)  Art.2.1 se modifica si va avea următorul conținut:

"2.1. Obiectul contractului de concesiune il constituie exploatarea spațiului in care funcționează cabinetul medical Dr. Filipoiu Simona situat in Ploiești, strada Mărășești nr.282, bloc 163C, ap.l, in suprafața totala de 38,79 mp., din care in folosința exclusiva 13,31 mp. si in folosința comuna 25,48 mp., conform schiței spațiului, care constituie anexa nr.l la contractul de concesiune."

 • 3)    Art.4.1. din contractul de concesiune se modifica si va avea

următorul conținut:

4.1. Redeventa la nivelul anului anului 2019 este de 83,70 lei/mp/an, reprezentând 3.246,6 lei /an (3.088,00 lei/an reprezentând redeventa stabilita la nivelul anului 2015 conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 301/31.08.2015 x 99,07% indice de inflație dec.2015 fata de dec.2014x99,46%indice de inflație dec.2016 fata de dec.2015x103,32%indice de inflație dec.2017 fata de dec.2016x103,27%indice de inflație dec.2018 fata de dec.2017)

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/2007, redeventa pentru concesionarea spațiului medical ce face obiectul prezentului

contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia) comunicat de Institutul National de Statistica®         '

Noul cuantum al redeventei va 1 notificare, fara a se mai incheia act adițional.


fi comunicat concesionarulu^®într-'o ii.”                 |( țfef M

4 fe/ji A-

 • 4) Art.6.1 se completează cu un nou alineat care va avea urmatm^ cpSțm'tof^ “6.1.18. Concesionarul are obligația să declare prezentul act/adijap»ăl/ia Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, în vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în condiții similare impozitului) pe teren și celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, în cazul în care legislația o impune”.

 • 5) Se completează contractul cu anexa la prezentul act adițional, ce cuprinde clauza standard privind protecția datelor personale.

 • 6) Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de concesiune nr.486763/26.04.2005 raman neschimbate.

 • 7) Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de concesiune

  nr. 486763/26.04.2005 si s-a incheiat fiecare parte.

  Concedent, Municipiul Ploiești

  PRIMAR,

  Adrian Florin Dobre


  in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru

  Concesionar,

  Medic Specialist Medicina de Familie Dr. Filipoiu Simona


Direcția Economica Director Executiv, Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Direcția de Gestiune Patrimoniu, p.Director Executiv, Carmen Daniela Bucur Sef Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu

Serviciul Contracte,

Sef Serviciu, Viorica Pătrașcu

Intocmit/Red.:Rozalia Toader

ANEXA la Actul Adițional nr.5

Ia contractul de concesiune pentru spațiul cu destinația

de cabinet medical nr.486763/26.04.2005

CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

VJ vSâA \

Municipiul Ploiești cu sediul in Piața Eroilor nr.lA, reprezentat prin Primar Adrian FIpriiiJDbbre^în^ calitate de concedent


01                                                                                          ‘W!’?

Dr. Filipoiu Simona cu sediul/domiciliul in Ploiești, strada Transilvaniei nr.35, poșeșoare.alCÎrȘeria^H nr.960016 eliberat de SPCLEP Ploiești la data de 03.11.2011 CNP 2680912293159 in calitate de concesionar au intervenit următoarele:                                                                                             •- - ■

Art. /.Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

 • •  capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale

 • •  informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,

 • •  îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

Art. 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

 • •  vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal

 • •  vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

 • •  se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare

 • •  se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor

 • •  se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor

 • •  se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți

 • •  se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală

 • •  se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

p. DIRECTOR EXECUTIV,                                     Concesionar,

Carmen Daniela Bucur                                        Dr. Filipoiu Simona

Sef Serviciu Publicitate, Valorificare Patrimoniu

ȘEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

întocmit / Rozalia Toader