Hotărârea nr. 483/2019

Hotãrârea nr. 483 privind acceptarea ofertei de donație din partea SC PETROTEL-LUKOIL SA către Municipiul Ploiești având ca obiect imobilul-teren cu numărul cadastral 137692 situat în Colonia Teleajen

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 483

privind acceptarea ofertei de donație din partea S.C. PETROTEL -LUKOIL S.A. către Municipiul Ploiești având ca obiect imobilul-teren cu numărul cadastral 137692 situat în Colonia Teleajen

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 592/11.11.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 376/06.11.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1706/18.11.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 355/12.11.2019 la Direcția Economică, referitor la oferta de donație din partea S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A către Municipiul Ploiești având ca obiect imobilul-teren cu numărul cadastral 137692 situat în Colonia Teleajen;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 06.11.2019;

în conformitate cu prevederile art. 985, art. 1011, art. 1014 și art. 1187 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2, art. 139, art. 196, art. 291 alin.3 lit. a) și art. 354 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Acceptă donația din partea S.C. Petrotel-Lukoil S.A. către municipiul Ploiești a imobilului-teren cu numărul cadastral 137692 în suprafață de 3.176 mp, situat în Colonia Teleajen, cu valoarea contabilă de 73.325,19 lei la 31.03.2019, identificat în „Promisiunea unilaterală de donație” autentificată cu nr.912/02.03.2018 de Societatea Profesională Notarială Equitas si Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. 34986/03.04.2019 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, care constituie anexe la prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de donație a imobilului identificat la art. 1.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu


DUPLICATS-a solicitat autentificarea următorului înscris:PROMISIUNE UNILATERALA DE DONAȚIE

Subscrisa, Societatea PETROTEL-LUKOIL SA, persoană juridică română, administrata în sistem dualist, cu sediul în muu Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 235, jud. Prahova, având codul unic de înregistrare - RO1350659, înregistrata la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/111/1991, reprezentata de BOGDANOV ANDREY - cetatean al Federației Ruse, născut la data de 19.06.1963, cu domiciliul stabil in Federația Rusa si reședința in loc. Ciofliceni, str. Serban Cantacuzino, nr. 151, jud. Ilfov, CNP - 7630619290010, identificat cu permisul de ședere nr. R00471401/2017 eliberat de Autoritățile din Ilfov, in calitate de președinte al Directoratului - Director General Executiv, împuternicit prin Hotărârea Directoratului PETROTEL-LUKOIL SA nr, 4/15.02.2018, formulez prezenta

PROMISIUNE UNILATERALA DE DONAȚIE

prin care;

Promit, in temeiul art. 1014 din Codul Civil, să donez către MUNICIPIUL PLOIEȘTI - prin CONSILIUL LOCAL, cu sediul în mun. Ploiești, B-dui Republicii, nr. 2, jud. Prahova, CIF - 23828461, următoarele bunuri imobile (terenuri) proprietatea mea:

  • 1. Terenul situat în intravilanul mun. Ploiești str. Colonia Teleăjen, nr. 33, jud. Prahova, în suprafața de 799 mp - găsiți la măsurătoare. 1.022 mp -din acte, având număr cadastral 137686, înscris in cartea funciara a ioc Ploiești nr. 137686, prin încheierea nr. 57851/2014 eliberata de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova — Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Pe acest teren se află Vila nr. 244, compusa din trei apartamente.

  • 2. Terenul situat în intravilanul mun. Ploiești str. Colonia Teleăjen, jud. Prahova, în suprafața de 3.176 mp - găsiți la măsurătoare, 3209 mp -din acte, având număr cadastral 137692, înscris in cartea funciara a Ioc


Ploiești »r. î 37692, prin încheierea nr. 57854/2014 eliberata de Ofiâ^’l Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova - Biroul de Cadastru Publicitate Imobiliară Ploiești. Pe acest teren se âflă un bloc de kieninț^/^

3 Teremd situat în intravilanul mun. Ploiești str. Colonia Teleajeâfiy 23, jad. Prahova, în suprafața de 290 mp - găsiți la măsurătoare, 323 mp -dis acte, având număr cadastral 137687, înscris in cartea funciara a loc Ploiești nr. 137687, prin încheierea nr. 57841/2014 eliberata de Oficial de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Pe acest teren se află o clădire, compusa din dona apartamente,cu destinația de locuințe.

  • 4. Terenaf situat în intravilanul mun. Ploiești str. Colonia Teleajen, nr. 27, jstd. Prahova, în suprafața de 361 mp - găsiți la măsurătoare, 346 mp -di® acte, având număr cadastral 137689, Înscris in cartea funciara a loc Ploiești nr. 137689, prin încheierea nr. 57845/2014 eliberata de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova - Biroul .de Cadastru și Publicitate Imobiliară PloiestLPe acest teren se afla o clădire, compusa din doua apartamen te.cn destinația de locuințe.

  • 5. Terenul situat în intravilanul mun. Ploiești str. Colonia Teleajen, nr. 19. jud. Prahova, în suprafața de 474 mp - găsiți ia măsurătoare, 483 mp -din acte, având număr cadastral 137685, înscris in cartea funciare a loc Ploiești nr. 137685, prin încheierea ar. 5783572014 eliberata de Oficial de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PloiestLPe acest teren se afla Vila 237,compusa din doua apartamente.

Obiect al promisiunii îl formează numai terenurile descrise mai sus, care sunt proprietatea Societății PETROTEL - LUKOJL SA, construcțiile aflate pe aceste teren uri având alti titulari ai dreptului de proprietate.

Terenurile de mai sus le dețin în baia certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 2934/1996 eliberat de Ministerul Industriilor.

Această promisiune de donație o închei în baza Deciziei Consiliului de Supraveghere al Societății PETROTEL-LUROIL SA nr. 2 din 31.01.2018 și a Hotărârii Directoratului Societății PETROTEL-LUKOIL SA nr. 4/15.022018

Terenurile promise sunt libere de sarcini așa cum rezultă din extrasele de cate fcnciars pentru informare nr. 108663/27.11.2017, ar. 108669/27.11.2017.nr 108677/27.11.2017, nr. 108650/27.11.2017 si nr. 108647/27.112017 eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

Contractul de donație va fi încheiat după aprobarea transferului dreptului de proprietate cu titlu gratuit al terenurilor descrise mai sus prm hotărâre a Consiliului Local al inun Ploiești.

Cheltuielile ocazionate cu încheierea prezentului act se suporta de Societatea PETROTEL-LUKOIL SA

Tehnoredactată și autentificata ia SPN “Equitas” din Ploiești, astăzi. 02 martie 2018, intr-un singur exemplar original care a ramas m «sririva biroului notarial. S-au întocmit cinci duplicate, avand aceeași fcrt-a probanta ca sioriginalul, din care unul a ramas in arhiva biroului notarial, iar patru s-au eliberat * - ' pârtii, consimțământul reprezentantului legal al proprietarei luându-se lâ sediului-acesteia din mun Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 235, jud. Prahova.

PROPRIETARA

Societatea PETROTEL-LUKOIL reprezentata de Ss - Bogdanov Andrey

ROMÂNIA

SOCIETATE PROFESIONALĂ

NOTARIALĂ - EQUITAS

mun. Ploiești, str. Văleni nr. 30, Jud. Prahova NR. LICENȚĂ: 387/3435/27.11.2014 Telefon: 0244-519260/0244-513164

Fax: 0244-519260

e-maihequitas_notariat@iyahoc.com

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 912

DATA: 02 martie 2018

Eu, POPESCU VIORICA, Notar Public, la cererea fecuta de reprezentantul legal al Societății PETROTEL-LUKOIL SA, m-am deplasat la sediul societarii din mun Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 235, jud. Prahova, unde a fost prezent;

BOGDANOV ANDREV - cetatean al Federației Ruse, născut la data de 19.06.1963, cu domiciliul stabil in Federația Rusa si reședința in loc. Ciofiiceni, str. Serbau Cantacuzino, nr. 15J, jud. Ilfov, L’NP - 7630619290010, identificat cu permisul de ședere nr. R00471401/2017 eliberat de Autoritățile din Ilfov, în calitate de reprezentant legal al proprietarei promitente

care după ce i s-a citit actul - promisiune unilaterala de donație, a declarat ca i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse in act reprezintă voința sa. a consimțit Ia autentificarea prezentului înscris si a semnat unicul exemplar si cererea, in fata mea, consimțământul acestuia luându-se in limba rusa prin interpret autorizat ARMENCEA PETRICÂ, născut la data de 20.08.1986, domiciliat in mun.Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 261, bl. 12, sc. A, et 4, ap. 17, jud. Prahova, CNF - 1860820360325, identificat cu CI seria PX nr. 473042/2017 eliberata de SPCLEP Ploiești, colaborator extern al biroului notarial.

în temeiul art 12, lit. b. din Legea nr. 36/1995 republicata, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul de 357 lei, din rare TVA în sumă de 57 lei, achitat cu bonul fiscal nr. 2402/2018.

INTERPRET

Ss ARMENCEA PETRICĂ               NOTAR PUBLIC,

Ss —POPESCU VIORICA

Prezentai duplicat s-a întocmit în 5 exemplare, de POPESCU VIORICA, notar public, astăzi, data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca originalul.

^AR^țUCSt

POPESCU VIORICA


MtXÂ IA HU

fff

lâNGEl


KATinV.M 4

J* « fi.i n * » t 4 . s; ri        nșoatiMM


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 137692 Ploiești


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN IntravilanAdresa: Loc. Ploiești, Str Str. Colonia Teleajen, jud. Prahova

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

137692

Din acte: 3.209

Măsurată; 3.175

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ta dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe


57854 / 29/07/2014

Act Administrativ nr. M03 2934, din 25/06/1996 emis de MINISTERUL INDUSTRIILOR (act administrativ nr, 51415/26-06-1998 emis de CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE; act administrativ nr. 4961/25-06-1998 emis de OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI;act notarial nr.944/24.06.1998 e,is de NP LUPU MARIAN);

R1 Intăbulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota

actuala 1/1                               _

j i 1) SC PETROTEL - LUKOIL SA, CIF.1350659

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămînteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT

__Carte Funciară Nr. 137692 Comuna/Oraș/Municipiu: Ploiești

Anexa Nr. 1 LaPartea i ~~”~

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

137692

Din acte: 3.209 Măsurată: 3.176

+«•*4 A

■ .J"’____- — O—J,

este determinată in

de proiecție Stereo 70,

DETALII LINIARE IMOBILDate referitoare la terei

1

Nr

Ctt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

3.176

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

Punct

Lungime

Punct

Punct

Lungime

Punct]

Punct

Lungime

început

sfârșit

segment

început

sfârșit

segment

început (sfârșit

segment

1

2

21.921'

2

3

6.521

3!

4

14.497

4

5

6.8331

5

6

0.873

6;

7

30.479

7

8

0.975

8

9

3.536

9?

10

0.949

1

L

10

11

3.609;

11

12

12.685

12i

13

37.646

131

14

0.738,

14

“ 15

6.68

15*

16

6.521

L

16

17

5.951j

17

18

8.312

18!

19

4.541

19

20

.           5.721]

20

21

1.98

21;

22

1.98

Carte Funciară Nr. 137692 Comuna/Oraș/Municipiu: PloieștiPunct

Punct

Lungime

început sfârșit

segment

22

23

1.339

25

26

4,298

28

29

2.377

31

32

3.531

34

35

4.333

37

38

3.653

40

41!          3.456

43

44

26.062

46

47

0.686’Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

23

24

1.339

26

27

4.297

29

30^

3.478

32

33

3.676

35

36

0.953]

38

39

3.654

41

42

0.491

44

«

29.812

47

1

27.89** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat ai ANCPI conține informațiile din cartea funciară active ia data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 1 din Legea nr, 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural ai instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de fa momentul generării documentului.

Data și ora generării,

03/04/2019, 12:33