Hotărârea nr. 482/2019

Hotãrârea nr. 482 privind modificarea poziţiilor 1228 și 1230 (referitoare la imobilele situate în Ploieşti, str. Victoraș, nr. 8, bl. 18I, scara A, ap. 11 și ap. 9) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 482 privind modificarea pozițiilor 1228 și 1230 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Victoraș, nr. 8, bl. 181, scara A, ap. 11 și ap. 9) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 595/11.11.2019 al consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 498/23.10.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 498/23.10.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea pozițiilor 1228 și 1230 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Victoraș, nr. 8, bl. 181, scara A, ap. 11 și ap. 9) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006privind includerea unor imobile în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 397/28.11.2019 al Direcției Economice;

A

In conformitate cu Avizul din data de 23.10.2019 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilele situate în strada str. Victoraș, nr. 8, bl. 181, scara A, ap. 9 și ap. 11, ce fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției nr. 1228 și 1230 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

A

In baza art. 28 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), litera c), alin. (6) lit. b, alin. (7) lit. q, art. 139, art. 196, alin. (1), litera a) și art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 (1) Se aprobă modificarea pozițiilor 1228 și 1230 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Victoraș, nr. 8, bl. 181, scara A, ap. 11 și ap. 9) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilele situate în strada Victoraș, nr. 8, bl. 181, scara A, ap. 11 și ap. 9 se identifică potrivit releveelor de apartament care constituie Anexele nr. 2 și nr. 3 și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

A

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,  George Soțrin Nțculae BOTEZ
Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

Ia proiectul de hotărâre privind modificarea pozițiilor 1228 și 1230 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Victoraș, nr.8, bl. 181, scara A, ap. 11 și ap.9) din Anexa nr.l Ia Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

NR.

CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf.

(mp)

Obs.

1288

Strada Victoraș, nr.8 , bl. 181, ap. 11

Gheorghe

Carmen

Daniela

Cameră

Baie

Hol

Cameră de zi

Hol

Bucătărie

Debara

Cămară

Hol

Wc

Cameră

Balcon

Balcon

13,66

4,52

2,15

19,88

4,58

8,28

1,23

2,12

2,69

2,20

12,35

4,36

3,79

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

Suprafața utila =73,66mp

Suprafața utila total a= 81,81 mp

Suprafața construita =89,12 mp

Cotă indiviză

7,66% din spațiile comune*

Teren aferent

20,30 indiviz din

265

1230


Strada Victoraș, nr.8 , bl. 181, ap. 9


Angelescu Ana

Daniela

Cameră

19,72

Baie

4,36

Cameră

14,55

Hol

4,91

Bucătărie

8,22

Cămară

1,98

Debara

1,10

Hol

4,86

Baie

2,33

Camera

11,88

Balcon

3,76

Balcon

4,56

Cotă indiviză

7,66% din spațiile comune*

Teren aferent

20,30 indiviz din

265

Suprafața utila totala= 82,23 mp

Suprafața utila

=73,91 mp

Suprafața construita =88,97 mp*Nota: Spații comune: hol intrare, casa scării, uscătorie tip balcon pe fiecare nivel, subsol tehnic la parter si uscătorie tip camera

Direcția Gestiune Patrimoniu, Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin TABÎRCĂ


Serviciul Intabulări Bunuri,

Șef Serviciu

MădălimNEGOITĂ


RELEVEU APARTAMENT Scara 1:100


Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

125478

265

strada Victoras nr.8

bloc 181, sc.A, etaj 3, Ap.11- Ploiești


Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Cod unitate individuala ( U)

CF individuala

RECAPITULATIE
Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila ( mp )

1

Camera

13.66

2

Baie

4.52

3

Hol

2.15

4

Camera de zi

19.88

5

Hol

4.58

6

Bucătărie

8.28

7

Debara

1.23

8

Camara

2.12

9

Hol

2.69

10

WC

2.20

11

Camera

12.35

Suprafața utila apartament = 73.66 mp

12

Balcon

4.36

13

Balcon

3.79

Suprafața utila totala apartament = 81,81 mp____

Suprafața construita apartament = 89.12 mp


__Executant,___ ____ __ ing. ION STEF^-“« ,ucr^<,

/ CSKWICM

Recepționat,

% ton »'• \ Ștefan % ’spatii comune: hol intrare, casa scării, uscatorie tip balcon pe fiecare nivel, subsol tehnic     Ja parter uscatorie tipcameraDATA


RELEVEU APARTAMENT

Scara 1:100


Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

125478

265 mp

strada Victoras nr.8

bloc 181 , sc.A, etaj 3, Ap.9- Ploiești


Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Cod unitate individuala ( U)

CF individuala

RECAPITULATIE0 Ci= 7.66% din spatiile comune teren aferent = 20.30 mp indiviz din 265 mp spatii comune: hol intrare, casa scării, uscatorie tip balcon pe fiecare la parter uscatorie tip camera


Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila ( mp )

1

Camera de zi

19.72

2

Baie

4.36

3

Camera

14.55

4

Hol

4.91

5

Bucătărie

8.22

6

Camara

1.98

7

Debara

1.10

8

Hol

4.86

9

Baie

2.33

10

Camera

11.88

Suprafața utila apartament = 73.91 mp

11

Balcon

3.76

12

Balcon

4.56

Suprafața utila totala apartament = 82.23 mp

Suprafața construita apartament = 88.97 mp

Executant,

DATA: 07 10.2019

ing. IQN ȘTEFAN

/ CERTIFICAT A / £       DE

g   autorizare \

^RSșgp.titUjftPH-F Nr. OOMeVÂ

DATA:^..^

\    Ion St.    £

Ștefan

nivel, subsol tehnic


‘■'wTsjr''