Hotărârea nr. 481/2019

Hotãrârea nr. 481 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Ploieşti, str. Rudului nr. 76

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 481 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Ploiești, str. Rudului nr. 76

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 590/11.11.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.1683/13.11.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 364/30.10.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.360/14.11.2019 la Direcția Economică, prin care se propune aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 76;

In conformitate cu Avizul din data de 30.10.2019 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 162/30.05.2019 privind modificarea poziției 1147 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 76) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniuiprivat al municipiului Ploiești”;

In baza art. 132 și art. 135 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. c și d, alin. (6) lit. b, alin. (7) lit. q, art. 139, art. 196 și art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă dezmembrarea terenului, domeniu privat al Municipiului Ploiești, situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 76, cu număr cadastral 136518, în suprafață de 262 mp în două loturi astfel:

  • - lotul 1, cu nr. cadastral 145734, în suprafață de 133 m.p.;

  • - lotul 2, cu nr. cadastral 145735, în suprafață de 129 m.p.,

conform documentației cadastrale de dezmembrare, întocmită de S.C. MAP MINERVA S.R.L., recepționată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, care constituie Anexa nr. 1 (compusă din 7 file: Referatul de Admitere nr.C12390/22.10.2019, Extrasul de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru imobilul cu număr cadastral 136518/UAT Ploiești cu nr. 111676/10.10.2019, Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare și Planurile de amplasament si delimitare cu loturile rezultate), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea poziției nr. 1147 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 267/2006 conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu381960.


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

i^y

129 mp

Mun. PLOIEȘTI, str. Pudului, nr. 76

- intravilan.A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

1

Cc

129

LOT 2-Țeren neocupat de construcții -domeniu privat al Mun.Ploiesti

Total

129


Suprafața totala măsurată a imobilului =129mp

Suprafața din acle a imobilului =262mp

AP MINERVA S.R.L.

tuna Blejoi, sat Ploieștiori

0FRîlFl(5M^,er *Vi,a PL 103r Biroul 2f et.i

-           ^torizat A.N.C.P.I.,

l _ seria         nr. 0942, clasa III

MJTOR'ZAnttema//; frfoi •incrva@gmail.com

iaRO-B-JNr 0942 &feK.02.M/59532ț-—

MP MINERVA


vir Confirm exeș^tarea mas nlor la teren, v^coreCTluiSinea^^dcmini doc^ent^ț^îiSiâs^le ^realitatea !ă& teren

AUTORII

Inspettjfr


Confirm introducerea imobij^iyi £ integrată și atribuire^nu'i^^^tîî^cadastral /

\o ■          y

[EȘT1 *

I oficiul

l CHIRICU ȘTEFAN m-NSit-i e r -g r . i.i


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

133 mp

Mun. PLOIEȘTI, str. Rodului, nr. 76

- intravilan.


|uAt] JJL O I E S Tj'~|


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

1

Cc

133

LOT 1 -Teren neocupat de construcții domeniu privat al Mun.Ploiesti

Total

133


B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului =133mp

,__ Suprafața din acte a imobilului =262mp


Sl

S.C. MWMINERVA S.R.L.

CERTIFIC/^muri^B/eM sat Ploieștîori [fiartier Rouă %-Wla PL 103, Biroul 2, et.l

c

Swifl RO-B-J Nt ~ inerva@gmail.com

MAP MINERVA Te^:0244/595321


rea măsurăt^jkMUadteren, tirii docujn^&țfeîacă^țrișle și ența acesteia gd^alitatea din tereh..

AT IZHFICAÎ

Executant: Ing.PASCU


Data:OCT. 2019


Confirm introducerea imobilului în bază.-.tieciațg integrată și atribuirea nuniaailuhcâ'dâstrăi

: Oficiu1 d? Cadastru si Publicitate imhb^

i       CHIRICU ȘTEFAN^*

:    l C V               lfirftî /J


381960


plan de amplasament si delimitare A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZMEMBRARE

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

262 mp

Mun. PLOIEȘTI, str. Radului, nr. 76

,                                                 - intravilan.


I Cartea Funciara'


PLOIEȘTI


Tabel de mișcare parcelara pentru alipire imobil381920331340

ui i un i tn n v ■

(înainte de dezmembrare )

Nr. cadastral

Suprafața [mp]

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

136518

262

Cc

Teren neocupat de constructii-domeniu privat al Mun.Ploiești

Total

262

!

SITUAȚIA VIITOARE (după dezmembrare)

Nr. cadastral

Suprafața [mp)

Categoria de folosința

Descrierea Imobilului

133

Cc

LOT 1 - Teren neocupat de constructii-domeniu privat al Mun.Ploiesti

t<,ynsr

129

Cc

LOT 2 - Teren neocupat de constructii-domeniu privat al Mun.Ploiesti

Total

/fL10

/•£          «&tfer Rouă -^A- PL 103, Biroul 2, et.l                    i

(■5 AUTORIZARE ButotytA.Nic.p.i..                           1


3 Seria RO-B-J             nr-0942ck3SS

\ IM?      X~com

S'Bi

^GWȘki'^^recutarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentați^cadastrale și corespondenta acesteia cy^^jit^eă^îh^eren


S.BLL'iWCtot,


Confirm introducerea imobilului. în baza de. date i integrată și atribuire^ numărului cadastrali

l Oficiul de Cadastru s< Publicitate Imobiliara PraifoWj

î         CHIRICU ȘTEFAN

> C'Of/Si! ,'ER GR./.-!< 'Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA-V'.-AKr/'PI         Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PloiestF/

4 Adresa: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 9©5|9/W /                              (0244)59 22 95

REFERAT DE ADMITERE £

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Domiciliul Loc. Ploiești, Piața Eroilor, Nr. IA, Jud. Prahova

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 111676 din data 10-10-2019, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Ploiești, Str RUDULUI, Nr. 76, Jud. Prahova, UAT Ploiești avand numărul cadastral 136518 a fost dezmembrat in imobilele:

  • 1) 145734 situat in Loc. Ploiești, Str RUDULUI, Nr. 76, Jud. Prahova, UAT Ploiești avand suprafața măsurată 133 mp;

  • 2) 145735 situat in Loc. Ploiești, Str RUDULUI, Nr. 76, Jud. Prahova, UAT Ploiești avand suprafața măsurată 129 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 21-10-2019.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

ȘTEFAN CHIRICU

FofSde Cadasîru si Publicitate

CHIRICU ȘTEFAN          j

CONSILIER GR /,4

9?'

r

.ANCEI

■îWWH XAV’rt Mi * ^ ■î'. j.: z '.r'.s nicium'.-'M »■' »■ -


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Biroul de Cadastru și Publicitate ImobiliafâCpldfeștr^^

PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, /©:/(g2^^hfe.9Si«>,

Ue.-

V


A        Nr.Ct

v c Anul

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară

i Ziua ' :yz

Luna

c


pentru Imobil număr cadastral 136518 / UAT Ploiești

Nr. CF vechi:2889


TEREN intravilan                                                                Nr. cadastral vechi:3440

Adresa: Loc. Ploiești, Str Rudului, Nr. 76, Jud. Prahova________Comuna/Oraș/Municipiu: Ploiești

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

136518

262Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 136518 / UAT Ploiești încadrare in zonă

scara 1:5001) Valorile

lunaimilor segmentelor sunt obținute di

n proiecții

î înplan.

Punct

Punct

Lungime segment

Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

r(m)

început

sfârșit

i« (m)

1

2

15.159

2

3

9.985

3

4

9.532

4

5

6.146

5

6'

2.414

6

7

3.932

7

8

9.24

8

J9

2.527

9

10

3.918

10

11

0.315

11

12

6.941

12

13

4.79

13

14

0.45

14

15

3.663

15

16

1.359

16

17

7.991

17

18

2.203

18

19

1.106

19

20

1.889

20

21

1.156

21

22

3.886

22

23

6.05

23

24

0.731

24

25

3.001

25

26

1.099

26

27

1.475

27

28

6.93

28

29

8.194

29

30

0.175

30

31

8.48

31

32

0.315

32

33

3.468

33

34

4.5

34

35

16.813

35

1

0.604

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pentru acest imobil există inregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

Nr Crt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

111676

10.10.2019

21.10.2019

Dezmembra re/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 111676 inregistrată la data de 10.10.2019, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

Nr

Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

145734

133

Loc. Ploiești, Str Rudului, Nr. 76, Jud. Prahova

2

145735

129

Loc. Ploiești, Str Rudului, Nr. 76, Jud. Prahova

Date referitoare la teren

Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

ObservațH^f^rințe

1

curți construcții

DA

262

V       V 4ț\

TOTAL:

262

L Cr              i&


Date referitoare laCrt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

-

O bse rvațî i

1

f Ați' 4 a r\ rt

construcții de locuințe

104

cu ocre

Lungime Segmente


Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară ai OCPI PRAHOVA la data: 21-10-2019

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector.de specialitate, .________.

i Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova I ȘTEFAN C^IRBCUCHfRlclj STEFAN

* < CONSILIER GR. i.-1 î

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULARI BUNURI

ANEXA NR. 2

LA HCL tflliiț)COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

TABEL

la proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 1147 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr.76) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. CRT

ADRESĂ IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAFAȚĂ

OBS.

27.

Str.

Rudului, nr.76

Felea Otilia

Teren Curte

129 mp în exclusivitate Nr. cadastral 145735

Total teren curte=262 mp

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

Zăinescu Iulia Letiția

Teren Curte

133 mp în exclusivitate Nr. cadastral 145734

Teren situat sub construcția C1

64,72 mp indiviz din

106,83 m.p. Nr. cadastral 3440/C1

Director Executiv Adjunct,


întocmit:

Cri stache Daniț;! a/Băl tărețu A lexandra