Hotărârea nr. 480/2019

Hotãrârea nr. 480 privind modificarea poziţiei 276 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Vasile Conta, nr. 8) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 480 privind modificarea poziției 276 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Conta, nr. 8) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 583/11.11.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-lonuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1672/12.11.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 479/10.10.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 353/11.11.2019 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea poziției 276 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str.Vasile Conta, nr. 8) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

în conformitate cu Avizul din data de 23.10.2019 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul din strada Vasile Conta nr. 8, ce face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției nr. 276 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

în baza art. 28 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), litera c), alin. (6) lit. b, alin. (7) lit.q, art. 139, art. 196, alin. (1), litera a) și art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea poziției 276 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Conta, nr. 8 ) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul situat în strada Vasile Conta, nr. 8 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


Contrasemnează:


PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ,           p. SECRETAR GENERAL,

George Sorin kiculae BOTEZ                 ’“ RIAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENTA ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ANEXA NR.l LA HCLTABEL


La proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 276 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Conta, nr.8) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”


NR. CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

Obs.

276

Strada

Vasile Conta,

nr.8

Ivan Andrei Ionut

Teren curte

115,0 m.p.

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

Serviciul Intabulări Bunuri,

Mădălin Negoiță

Sef Serviciu

5

întocmit:

Bădiceanu Alexandra

Baumann Elena ,

MGXZ J K.C.d. _ ^dO/aol?) ________

ANEXA NR. 1.35 la regulament Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara: 1: 200

6

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

142415

115

U.A.T. PLOIEȘTI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Strada

Vasile Conta, nr. 8, Intravilan

Nr.carte funciara

142415

Unitatea Administrativ Teritorială         *>.

PLOIEȘTINr. parcelă


Categorie de folosință


Suprafața (mp)


MențiuniTeren împrejmuit cu gard metal, gard lemn, gard zid si zid construcție


Total

115


B. Date referitoare ia construcții

Cod


Destinația


Suprafața construită la sol (mp)


Mențiuni


Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 115 mp\£JA, Suprafața din act = 111 mpExecutant: Ing. Oancea D. Cost in Liviu

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmim documentației rarlactrn Io ci corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila

C.I.L. 2019762PF838

DATA: 12.03.2019

Inspector                     —rlL—■

Confirm introducerea imobilului în baza dedate integrată și

atribuirea numărului cadastral

[oficiul de Cai p

Semnătura și parafa

Data:

Ștampila B.C.P