Hotărârea nr. 48/2019

Hotãrârea nr. 48 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 12/31.01.2019 privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, Bl. 33U1 din proprietatea publică a municipiului Ploieşti în proprietatea publică a statului


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 48

privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 12/31.01.2019 privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, Bl. 33U1 din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 59/11.02.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.36/07.02.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.38/12.02.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.23/11.02.2019 la Direcția Economică, prin care se propune îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 12/31.01.2019 privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, Bl. 33U1 din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului;

Ținând cont de Raportul din data de 06.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că în Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 12/31.01.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, Bl. 33U1 din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului, s-a strecurat o eroare în sensul înscrierii incorecte a adresei poștale, astfel, se impune îndreptarea acestei erori în sensul înscrierii corecte a adresei poștale;

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Legii nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

In baza prevederilor art.9 (2) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Anexei nr. 2 la

Hotărârea nr. 12/31.01.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, Bl. 33U1 din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului, în sensul că adresa locuințelor care se transmit din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului este : „Strada Ion Maiorescu, nr.4, Bl. 33U1” în loc de „Strada Lupeni, nr. 7-9, Bl. M5-M5A”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 12/31.01.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, Bl. 33 UI din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului, rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-S rin-Liculae BOTEZU- ® Contrasei ' SECR


Laiirenti