Hotărârea nr. 479/2019

Hotãrârea nr. 479 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri aferente unităţilor de învăţământ din municipiul Ploieşti, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 479

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri aferente unităților de învățământ din municipiul Ploiești, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 591/11.11.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 370/06.11.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.1705/18.11.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 354/12.11.2019 la Direcția Economică, referitor la trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri aferente unităților de învățământ din municipiul Ploiești, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 06.11.2019;

Luând în considerare că unele bunuri ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 și sunt transmise în administrare către unele unități de învățământ;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.439/14.11.2013 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art. 2, art. 3 și art. 4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere Procesul-verbal nr. 1542/22.01.2019 privind rezultatele inventarierii patrimoniului Municipiului Ploiești pentru anul 2018;

în temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286, art.354 și art. 361 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente unităților de învățământ din municipiul Ploiești, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora, bunuri care sunt identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la articolul nr. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și a anexelor la Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și unitățile de învățământ menționate în Anexă, în sensul preluării din administrarea acestora a bunurilor identificate la poz. 1 (cazan-centrală termică) și poz. 4.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea actualizării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 și să semneze actele adiționale la contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și unitățile de învățământ menționate în Anexă, în baza Hotărârii nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor articolelor de mai sus.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică si Direcția Tehnic - Investiții din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George S^rin Niculae BOTEZ v


p. SECRETAR GENERAL, Mihaeia ZAHARIA

Șef Serviciu


TABEL CUPRINZÂND BUNURILE AFERENTE UNOR UNITATI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE TREC DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Director Executiv Adjunct, Amedeo Floriabirca


Sef Serviciu SIEB, Gabriela MindrutiuNr. crt.

Unitate de invatamant

Denumire bun , nr. inventar

Valoare

1

Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza”

2 bucăți DVR camere video -deteriorate 100% cu nr. inventar 0087

2.187,85 lei

cazan centrala termica, deteriorat

100% cu nr. de inventar 1097

45.125 lei

2

Școala Gimnaziala „Elena Doamna”

2 dvr camere video cu nr. de inventar 0095

4 375,70

3 camere video exterioare cu nr. de inventar 0011

3

Școala Gimnaziala „Ion

Creanga”

1 dvr camera video cu nr. de inventar 0200

2 073,30 lei

4

Grădiniță nr. 24, unitate aflata in structura Grădiniței nr. 33

magazie alimente, nr. inventar 1291

magazie materiale, nr. inventar 1292

351 lei

1373 lei

întocmit:

Holban Daniela