Hotărârea nr. 478/2019

Hotãrârea nr. 478 privind repartizarea de locuințe sociale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 478 privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de Aprobare nr. 564/08.11.2019 al consilierilor Robert lonuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 16636/08.11.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

în baza raportului de specialitate nr. 1762/25.11.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 30.10.2019;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 542/03 decembrie 2018, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 39/27 februarie 2019, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea de unități locative cu destinația de locuință socială, după cum urmează:

  • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, cam. 13, d-nei Reli Maria, ocupantă a poziției 55 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019;

  • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, cam. 17, d-nei Rusu Petronela, ocupantă a poziției 51 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019;

  • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, cam. 18, d-lui Vintilă Răzvan Ion, ocupant al poziției 58 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ George Storin Niculae BOTE2

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA