Hotărârea nr. 476/2019

Hotãrârea nr. 476 privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 476

privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 570/08.11.2019 al Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești nr. 6891/06.11.2019, prin care se propune aprobarea transformării mai multor funcții ocupate, de asistenți medicali debutanți în asistenți medicali, a unui kinetoterapeut debutant în kinetoterapeut și a unui inspector de specialitate gradul III în inspector de specialitate gradul II, din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, ca urmare a absolvirii examenelor de promovare de către salariații titulari;

având în vedere Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 1703/18.11.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019 și Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.11.2019;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit. ,”a” din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, autoritatea administrației publice locale aprobă statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea a patru posturi de asistent medical debutant, în asistent medical, din cadrul Secției Pediatrie I, a unui post de asistent medical debutant, în asistent medical, din cadrul Secției Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, a unui post de asistent medical debutant, în asistent medical, din cadrul Cabinetului de Oftalmologie-Ambulatoriul Integrat, a unui post de asistent medical debutant, în asistent medical, din cadrul Cabinetului de Chirurgie si Ortopedie Pediatrică-Ambulatoriul Integrat, a unui post de asistent medical debutant, în asistent medical, din cadrul Cabinetului de Dermatovenerologie-Ambulatoriul Integrat, a unui post de kinetoterapeut debutant în kinetoterapeut din cadrul Laboratorului Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, a unui post de inspector de specialitate gradul III în inspector de specialitate gradul II, din cadrul Biroului de Management al Calității Serviciilor Medicale, din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, începând cu data de 01.11.2019.

Art. 2 Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZContrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu