Hotărârea nr. 473/2019

Hotãrârea nr. 473 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de functie contractuală din cadrul Teatrului Toma Caragiu Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 473

privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea

unui post vacant de funcție contractuală din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 565/08.11.2019 al viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr.5008/04.11.2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat (instalații de scenă) treaptă profesională I, din cadrul Formației de mânuitori decor costume păpuși a secției Teatrul de animație pentru copii și tineret „Imaginario”;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 1702/18.11.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare si Administrativ;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.11.2019;

având în vedere prevederile art. 6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.4/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordonea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (7) lit. „d” și ale art. 196 alin. (1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat (instalații de scenă) treaptă profesională I, din cadrul Formației de mânuitori decor costume păpuși - secția Teatrul de animație pentru copii și tineret „Imaginario”, a Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești.

Art. 2 Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


PREȘEpiNTț DE ȘEDINȚĂ, George Sțpri



Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, f ș/      V A Mihaela ZAHARIA

ifJ|l             F I Șef Serviciu

;® A ■

' ei. >