Hotărârea nr. 472/2019

Hotãrârea nr. 472 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 395/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Stații reîncărcare pentru vehicule electrice

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 472

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 395/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Stații reîncărcare pentru vehicule electrice”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 616/21.11.2019 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și al consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Frusina Nicolae Vlad, Ganea Cristian-Mihai, Grigore Constantin, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Pană George, Popa Gheorghe, Răcășean Florica, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 515/21.11.2019, al Direcției Tehnic Investiții nr.12533/21.11.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1731/21.11.2019, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 395/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Stații reîncărcare pentru vehicule electrice”;

Având în vedere de Raportul de specialitate nr. 395/27.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 26.11.2019;

Având în vedere:

 • -  Ordinul nr. 760 din 17 iulie 2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ;

 • -  prevederile art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 725/2018 pentru aprobarea listei categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018;

 • -  prevederile art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Directiva Uniunii Europene 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE;

 • -  Directiva Uniunii Europene 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere;

 • -  Directiva Uniunii Europene 2014/94 a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;

 • -  în temeiul Contractului de prestări servicii nr. 3653/20.02.2018 încheiat de Municipiul Ploiești cu S.C. Euro Liant S.R.L.;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 128, coroborat cu art. 129, alin 2, lit. e și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Articolul 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 395/31.10.2019, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 6 Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 2.953.557,27 lei cu T.V.A., din care valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cuantum de 2.844.691,01 lei cu T.V.A. și valoarea totală a cheltuielilor neeligibile în cuantum de 108.866,26 lei cu T.V.A”

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Hotărârii de Consiliu Local nr. 395/31.10.2019 astfel:

 • -  La articolul 1 în loc de „Stații reîncărcare pentru vehicule electrice” se va citi „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice”;

 • -  La punctul 3.1. (c). 19 , în Studiul de Fezabilitate în loc de Coordonate GPS 44.93175, 26.01234 se va citi Coordonate GPS 44.931753, 26.012140;

 • -  La Anexa 36 la Studiul de Fezabilitate în loc de Coordonate GPS 44.93175, 26.01234 se va citi Coordonate GPS 44.931753, 26.012140;

 • -  La Anexa 50 la Studiul de Fezabilitate în loc de Coordonate GPS 44.93175, 26.01234 se va citi Coordonate GPS 44.931753, 26.012140;

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 395/31.10.2019 rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.


PREȘ

9

George Șori


Contrasemnează: IETAR GENERAL, îaela ZAHARIA Sef Serviciu