Hotărârea nr. 470/2019

Hotãrârea nr. 470 privind aprobarea Planului de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Ploiești și aprobarea măsurii privind declararea unei zone liniștite în interiorul Parcului Regele Mihai I al României

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 470

privind aprobarea Planului de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Ploiești și aprobarea măsurii privind declararea unei zone liniștite în interiorul Parcului Regele Mihai I al României

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 581/11.11.2019 al domnilor consilieri Gabriel Constantin Minea, Florin Sicoie, Marcian Cosma, Nicolae Vlad Frusina, respectiv al doamnei consilier Alina Florina Sorescu și Raportul de specialitate tehnic nr. 7773/08.11.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea "Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiental în municipiul Ploiești”, elaborat în cadrul contractului nr.29478/28.12.2017 privind realizarea/revizuirea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru municipiul Ploiești, precum și declararea zonei liniștite identificate în Parcul Regele Mihai I al României;

în baza Raportului de specialitate nr. 1784/28.11.2019 al Serviciului Juridic Contencios, Contracte;

Urmare a Avizului Comisiei de specialitate nr. 3 - „Comisia de utilități publice, calitatea vieții si protecția mediului ” din data de 08.11.2019;

în temeiul prevederilor art. 1 lit. c), art. 59 și art. 60 din Legea nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

Având în vedere Procesul Verbal din data de 29.11.2018, al comisiei Tehnice - special constituită în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova pentru evaluarea și avizarea Planului de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban aferent Municipiului Ploiești, rezultat în urma realizării/revizuirii hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Ploiești;

In temeiul prevederilor art. 74 și art. 129 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă “Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban aferent Municipiului Ploiești”, rezultat în urma realizării/revizuirii hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Ploiești, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Declară ca zonă liniștită din perspectiva surselor de zgomot provenite din traficul rutier, traficul feroviar și industrie, zona identificată în cadrul parcului Regele Mihai I al României, cu numărul cadastral nr. 136219, conform planului de amplasament și inventarului de coordonate din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre..

Art. 3 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 325/29.09.2010 privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiental în Municipiul Ploiești și variantele anterioare ale Planurilor de acțiune.

Art. 4 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Poliția Locală Ploiești și serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

HHt'M wA

KQL Hq. 4*o/W

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU REDUCEREA NIVELULUI DE

ZGOMOT URBAN PENTRU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CUPRINS

 • 1. Descrierea aglomerării: localizare, suprafață, număr locuitori.....................................3

 • 2. Autoritatea responsabilă................................................................................................5

 • 3. Scopul raportului

 • 4. Cadrul legal

 • 5. Valori limită în vigoare

 • 6. Sinteza informațiilor obținute prin cartarea zgomotului

  • 6.1 Harta de zgomot privind traficul rutier

  • 6.2 Harta de zgomot privind traficul feroviar (tramvai)

  • 6.3 Harta de zgomot privind activitatea industrială

 • 7. Evaluarea numărului estimat de persoane expuse la zgomot, identificarea problemelor și a

situațiilor care necesită o ameliorare

 • 7.1 Numărul estimat de persoane expuse la zgomot

 • 7.2 Identificarea problemelor și a situațiilor care necesită o ameliorare

 • 8. Sinteza oficială a consultărilor publice organizate

 • 9. Informații privind măsuri de reducere a zgomotului realizate și informații privind proiectele de

reducere a zgomotului în faza de pregătire

 • 10. Acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le întreprindă în următorii 5 ani,

inclusiv măsuri de păstrare a zonelor liniștite

10.1 Montare de panouri fonice (reflectorizante sau absorbante)

 • 10.2 Măsuri de restricționam a traficului pe zona centrală delimitată de bd. Independenței, Str Gh. Lazăr, Str. Nicolae Bălcescu, str. Erou Călin Cătălin și realizare a unor străzi numai pentru

pietoni

 • 10.3 Măsuri de management de trafic - fluidizarea traficului

 • 10.4 Măsuri de infrastructură - reducere a emisiei zgomotului

10.5. Măsuri privind zonele liniștite

 • 11. Strategia pe termen lung

 • 12. Informații financiare: buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-profît

 • 13. Prioritizarea măsurilor și prognoze

 • 1. Descrierea aglomerării: localizare, suprafață, număr locuitori

Localizare:

Municipiul Ploiești, reședința județului Prahova este amplasat în partea de sud-est.a României, de-a lungul paralelei de 44°56'24" latitudine nordică și pe meridianul de 26°1'48" longitudine estică.

Orașul se află situat la aproximativ 60 de km de capitala București. în partea de nord, se învecinează cu orașul Băicoi și comuna Blejoi, la sud cu comunele Bărcănești și Brazi, la est cu comunele Bucov și Berceni, iar la vest cu satul Negoiesti și comuna Targsorul Vechi.

Relief:

Municipiul Ploiești este așezat în centrul Munteniei, în partea central-nordică a Câmpiei Române, la altitudinea medie de 150 m. Din punct de vedere hidrografic, municipiul Ploiești este străbătut de apele râului Dâmbu, care izvorăște din dealurile din vecinătatea orașului Băicoi, trece prin orașul Ploiești și printr-o serie de comune învecinate pentru a se vărsa apoi în râul Teleajcn. Alte două râuri importante care străjuiesc orașul Ploiești sunt Prahova, la aproximativ 25 km în sud-vest și Teleajăn, în nord și est.

Clima:

Temperatura medie anuală în Municipiul Ploiești este de 10,5 °C. Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 600 mm, cu 30-40 mm în. ianuarie și 88 mm în luna iunie. Orașul se află sub influența vânturilor de nord-est (40 %) și de sud-est (23 %), cu o viteză medie de 2,3 m/sec. Presiunea atmosferică este de 748,2 mm.

Suprafața:

Municipiul Ploiești ocupă o suprafață de peste 50 de km2.

Câteva dintre cartierele orașului Ploiești sunt:

 • •  Malu Roșu

 • •  Republicii-Vest I

 • •  Republicii-Vest II

 • •  9 Mai

 • •  Mărășești

 • •  Mitică Apostol

 • •  Eroilor

 • •  Mimiu

 • •  Petrolul

 • •  Râfov

 • •  Ana Ipătescu

 • •  Ploiești Sud

 • •  Democrației-Alexandru Lăpușneanu

 • •  Moțoi

 • •  Pictor Rosenthal

 • •  Lupeni

 • •  Peneș Curcanul

 • •  Cantacuzino

 • •  Mihai Bravu

 • •  Bariera Poștei- Bucov

 • •  Bucov II

 • •  Transilvaniei

 • •  Traian

 • •  lenăchiță Văcărescu

 • •  Nord

 • •  Sudului

 • •  Bereasca

 • •  Bulevardul București

 • •  Gheorghe Doja

 • •  Albert-Buda

 • •  Carino

 • •  Andrei Mureșanu

 • •  Gageni

 • •  Centrul Civic

 • •  Vest I

 • •   Vest II

 • •  Rudului


Populația:

Conform informațiilor Institutului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2017, Municipiul Ploiești avea un număr de 231.491 de locuitori.

Aspecte educaționale, culturale, istorice:

Orașul Ploiești este capitala administrati vă a județului Prahova.

Din punct de vedere istoric, primele însemnări legate de prezența ”ploeștenilor” apar în documentele comercianților brașoveni, începând cu anii 1500. Numele orașului apare și într-un document din anul 1567, semnat de Domnul Țării Românești, Petru cel Tânăr, iar în 1597 satul este ridicat la statutul de târg domnesc, datorită importanței pe care i-o acordă domnitorul Mihai Viteazul. Din acest moment, pe parcursul sec. XVII, Ploieștiul se dezvoltă și devine unul dintre centrele urbane de referință ale țării.

Dezvoltarea orașului Ploiești a fost strâns legată de bogăția resurselor naturale care îl înconjoară și de constituirea acestuia ca un important centru al industriei petroliere din România.

Surse de zgomot:

Trafic rutier

Orașul Ploiești este un important nod de drumuri care asigură legătura cu orașele București, Brașov, Buzău, Târgoviște, Urziceni, Vălenii de Munte, Slănic.

Legătura cu municipiul București este asigurată de autostrada A3 București (Șoseaua de Centură) - Ploiești (nod Bărcănești), paralelă cu DN 1.

Prin Ploiești trec drumurile naționale și județene:

DN1/E60 București - Ploiești - Brașov

DN1A București - Ploiești - Brașov

DN1B/E577 Ploiești - Buzău

DN72 Ploiești - Târgoviște

DJ 101D Ploiești - Râfov

DJ 101G Ploiești - Tinosu

DJ 1011 Ploiești - Nedelea

DJ 102 Ploiești - Păulești - Slănic

DJ 102E Ploiești - Plopu.

DJ 129 Ploiești - Strejnicu

DJ139 Ploiești - Berceni

DJ 156 Ploiești - Gara Crângu Lui Bot


în interiorul orașului, transportul public este asigurat de societatea SC Transport Calatori Express SA Ploiești (TCE). Aceasta operează trasee de troleibuze, tramvaie și autobuze.

Trafic feroviar (tramvai)

Rețeaua de tramvaie a municipiului Ploiești parcurge 2 trasee.

Industrie

Din punct de vedere economic municipiul Ploiești este punctul de referință pentru industria județului Prahova. Orașul reprezintă un centru al industriei extractive și de prelucrare a țițeiului și al tipurilor de industrii legate de această ramură. în interiorul municipiului se disting zonele industriale Nord-Vega, Ploiești Sud, Est-Teleajen, Parcul Industrial Ploiești.

Sursa informațiilor:

https://ro.wikipedia.orn/wiki/Ploie%C8%99ti

http://www.ploiesti.ro/profilulregiunii.php

http://www.ratph.ro/

Date de intrare primite de la RASP Ploiești (proces verbal de predare primire nr. 8637/28.12.2017 RASP Ploiești)

2. Autoritatea responsabilă

Primăria Municipiului Ploiești este autoritatea administrației publice locale responsabilă pentru realizarea cartării zgomotului și elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru aglomerarea Ploiești, aflată în administrarea sa, conform prevederilor HG nr. 321/2005, art. 4 alin. 1.

Menționăm că datele utilizate în raportul de fată, utilizate și în raportul privind prezentarea evaluării rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot răspund cerințelor menționate în art. 7, alin. 1, art. 8, alin. 1 - L(zsn) și L(noapte), anexei nr. 2, pct. 1 și 2, anexei nr. 8, tabelul nr. 1 din HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. 944/2016), OM nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot și OM nr. 678 din 30.06.2006.

Datele de intrare și prelucrarea acestora s-a realizat de către Enviro Consult SRL, iar hărțile de zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu S.C. Enviro Consult SRL.

3. Scopul raportului

Scopul acestui raport este acela de a stabili planul de acțiune pentru reducerea zgomotului și a efectelor acestuia în municipiul Ploiești prin considerarea rezultatelor obținute prin elaborarea *.k ’ hârtii strategice de zgomot a orașului.

In cadrul planurilor de acțiune, pe baza rezultatelor cartografierii acustice, se vor identifica zonele poluate fonic ca urmare a traficului rutier, feroviar (tramvai) și a activităților industriale și se vor identifica soluțiile de diminuare a zgomotului ambiental sau de păstrare a nivelului scăzut de zgomot.

4. Cadrul legal

Planurile de acțiune sunt realizate în conformitate cu cerințele HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată, respectiv art. 4, alin. 1: ” Autoritățile administrației publice locale realizează (...) planurile de acțiune pentru aglomerările și drumurile principale aflate în administrarea lor, (...) și implementează măsurile de reducere și gestionare a zgomotului cu respectarea termenelor care se menționează în acest sens în planurile de acțiune”.

Conținutul raportului respectă cerințele din OM nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot și OM MMGA nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor.

De asemenea, prezentul raport răspunde și cerințelor generale la nivel european, consemnate în Directiva Europeană 2002/49/EC potrivit căreia atingerea unui nivel înalt de protecție a sănătății și a mediului este parte a politicii comunitare, iar unul dintre obiectivele care trebuie urmărite este protecția împotriva zgomotului. în Cartea verde asupra strategiei privind zgomotul, Comisia a desemnat zgomotul ambiental ca fiind una din principalele probleme de mediu din Europa.

Actele normative ce reglementează prezentul raport sunt:

Directiva Europeană 2002/49/EC:

(I) Atingerea unui nivel înalt de protecție a sănătății și a mediului este parte a politicii comunitare, iar unul dintre obiectivele care trebuie urmărite este protecția împotriva zgomotului. în Cartea verde asupra strategiei viitoare privind zgomotul, Comisia a desemnat zgomotul ambiental ca fiind una din principalele probleme de mediu din Europa.

HG nr. 321/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 944/2016:

(1) Prezenta hotărâre abordează unitar, la nivel național, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare provocate de expunerea populației la zgomotul ambiant, inclusiv a disconfortului, prin implementarea progresivă a următoarelor măsuri:

 • a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului cu metodele de evaluare prevăzute în prezenta hotărâre;

 • b) asigurarea accesului publicului Ia informațiile cu privire la zgomotul ambiant și a efectelor sale;

c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de ațțițgfte pentru \ prevenirea și reducerea zgomotului ambiant,                                          ’

In procesul de elaborare și/sau revizuire a planurilor de acțiune, autoritățile adm'ihfefrațîef, publice locale au obligația să îndeplinească procedura de participare și consultare a publicului potrivit art. 11, alin. (8).

ORDIN Nr, 1830 din 21.11.2007 al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile

pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot.

5. Valori limită în vigoare

MINISTERUL MEDIULUISI DEZVOLTĂRII DURABILE Nr. 152 din 13 februarie 2008


MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 558 din 30 aprilie 2008


MINISTERUL

SANATATII PUBLICE

Nr. 1.119 din 9 iunie 2008


MINISTERUL INTERNELOR si REFORMEI ADMINISTRATIVE Nr. 532 din 2 iulie 2008


ORDIN

pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită și a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii Lzsn și l-noapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa 1 la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat a! poluării, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 84/2005

Tabel 1.
Valorile limită ale indicatorilor Lzsn și Lnoapte, adoptate în conformitate cu prevederile art. 1 din prezentul ordin

Lzsn ~ dB(A)

Lnoapte —• dB1 A1

Coloana 1

Coloana 2

Coloana 3

Coloana 4

Coloana 5

Coloana 6

Surse de zgomot

Ținta de atins pentru valorile maxime premise pentru anul 2012

Valori maxime permise

Surse de zgomot

Ținta de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012

Valori maxime permise

Străzi, drumuri și autostrăzi

65

70

Străzi, drumuri și autostrăzi

50

6G

Cai ferate

65

70

Cai ferate

50

60

Aeroporturi

65

70

Aeroporturi

50

60

Zone industriale

60

65

Zone industriale

50

55

Porturi (activitati de transport feroviar și rutier din interiorul portului)

65

70

Porturi (activități de transport feroviar și rutier din interiorul portului)

50

60

Porturi (activitati industriale din interiorul portului)

60

65

Porturi (activități industriale din interiorul portului)

50

55

.f'''' Â-’V/'T-

/> ■ . . \ \ '                       ■' '•             \i“ ț

' A' iil-JÎ

Tabel 2. . . J ' '4jy

Criterii pentru stabilirea zonelor liniștite dintr-o aglomerare în funcție de valoarea limită a ' indicatorului Lzsn și a suprafeței minime în care se înregistrează această valoare limită, în conformitate cu prevederile art. 1 din prezentul ordin

Lzsn-dB(A

)

Surse de zgomot

Valori maxime permise

Lzsn-dB(A)

Suprafața minima pentru care se definește o zona liniștita

- (ha) -

Străzi, drumuri naționale și autostrăzi

55

4,5

Cai ferate

Aeroporturi

Zone industriale, inclusiv porturi

6. Sinteza informațiilor obținute prin cartarea zgomotului

Sinteza cartării zgomotului este acțiunea de a prezenta evaluarea rezultatelor obținute în urma realizării fiecărei hărți strategice de zgomot în vederea implementării Directivei Europene de realizare a hărților acustice și a datelor asociate cu expunerea la zgomot pentru sursele de zgomot astfel:

 • -   Trafic rutier

Trafic feroviar (tramvai)

 • -   Zone industriale

In cele ce urmează se va face o prezentare a datelor evidențiate de fiecare hartă de zgomot prezentată odată cu raportul pentru: trafic rutier L2Sn și Lnoapte, trafic feroviar (tramvai) Lzsn ȘÎ Lnoapte? zone industriale Lzsn și Lnoapte.

Au fost analizate datele din hărțile de zgomot specifice în funcție de normele de zgomot stabilite legal prin HG nr. 321/2005 republicată.

 • 6.1 Harta de zgomot privind traficul rutier Harta de zgomot privind traficul rutier în regim L^n

Conform tabelului 1 privind valorile maxime (70 dB) pentru traficul rutier se evidențiază următoarele zone:

Bd. Republicii - de la intrarea în oraș - pe toată lungimea

Sos. Nordului

Sos. Vestului Str. Mărășești DJ 101D

Bd. Independenței DNIA - cartier Ploiești Vest


Harta de zgomot privind traficul rutier în regim Lnoapte

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (60 dB) pentru traficul rutier evidențiază următoarele zone:

Bd. Republicii - de la intrarea în oraș- pe toată lungimea

Sos. Nordului

Sos. Vestului

Str. Mărășești

DJ 101D

Bd. Independenței

DN1A - cartier Ploiești Vest

 • 6.2 Harta de zgomot privind traficul feroviar (tramvai)

Harta de zgomot privind traficul feroviar (tramvai) în regim Lzsn

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (70 dB) pentru traficul pe căi ferate nu se evidențiază zone cu depășiri.

Harta de zgomot privind traficul feroviar (tramvai) în regim Lnoapte

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (60 dB) pentru traficul pe căi ferate nu se evidențiază zone cu depășiri.

 • 6.3 Harta de zgomot privind activitatea industrială

Harta de zgomot privind activitatea industrială în regim Lan

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (65 dB) pentru industrie nu se evidențiază zone cu depășiri.

Harta de zgomot privind activitatea industriala în regim L„onple

Conform tabelului 1. privind valorile maxime permise (55 dB) pentru industrie nu se evidențiază zone cu depășiri.

/ © Z

L 1 M

 • 7. Evaluarea numărului estimat de persoane expuse la zgomot, identificarea problemelor și a situațiilor care necesită o ameliorare                      \c^'c>

  • 7.1 Numărul estimat de persoane expuse la zgomot                                      °

Estimarea numărului de persoane (în sute) care trăiesc în locuințe expuse la intervale de valori ale indicatorilor Lzsn și Lnoapte în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului pentru cea mai expusă fațadă. Tabel 1. Expunerea persoanelor, locuințelor și suprafețelor la diferite valori ale indicatorilor Lzsn și Ln

Aglomerarea Ploiești

Număr de

locuitori ex

puși la valori ale Lzsn

sutei

Sursa de zgomot

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

trafic rutier, drumuri

476

289

236

58

8

trafic rutier, drumuri principale

56

49

42

11

2

trafic rutier, DJ156

12

12

8

0

0

trafic feroviar - tramvai

0

0

0

0

0

Industrie

6

1

0

0

0

Aglomerarea Ploiești

Număr de

locuitori ex

puși la valori ale Lnoapte [sute]

Sursa de zgomot

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

trafic rutier, drumuri

533

381

250

128

13

1

trafic rutier drumuri principale

53

50

44

7

0

0

trafic rutier, DJ156

12

13

15

0

0

0

trafic feroviar - tramvai

4

0

0

0

0

0

Industrie

10

4

0

0

0

0

Aglomerarea Ploiești

Număr de

locuințe expuse la valori ale Lzsn

Sursa de zgomot

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

trafic rutier, drumuri

21002

12735

10475

2589

379

trafic rutier, drumuri principale

25

22

19

5

1

trafic rutier DJ156

5

5

3

0

0

trafic feroviar - tramvai

0

0

0

0

0

Industrie

261

62

0

0

0

Aglomerarea Ploiești

Număr de locuințe expuse la valori ale Lnoa

□te

Sursa de zgomot

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

trafic rutier, drumuri

23511

16849

11056

5651

608

64

trafic rutier drumuri principale

24

23

20

3

0

0

trafic rutier, DJ156

5

6

2

0

0

0

trafic feroviar - tramvai

192

0

0

0

0

0

Industrie

487

172

0

0

0

0

Aglomerarea Ploiești

Număr de clădiri speciale expuse la valori ale Lzsn

Sursa de zgomot

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

trafic rutier drumuri

60

48

26

3

1

trafic rutier, drumuri principale

22

12

5

1

0

trafic rutier, DJ156

3

3

1

0

0

trafic feroviar - tramvai

0

0

0

0

0

Industrie

0

0

0

0

0

Aglomerarea Ploiești

Număr de clădiri speciale la valori ale Lnoapte

Sursa de zgomot

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

trafic rutier, drumuri

62

55

30

8

0

0

trafic rutier, drumuri principale

24

13

7

0

0

0

trafic rutier, DJ156

3

3

1

0

0

0

trafic feroviar - tramvai

0

0

0

0

0

0

Industrie

0

0

0

0

0

0

Aglomerarea Ploiești

Lzsn

>55

>65

>75

suprafața fkm2]

5,038

1 102

0,315

!/ © /’ . ’ 7^. l , 7

7.2 Identificarea problemelor și a situațiilor care necesită o ameliorare \ A,,,    ■’

Ax


Având în vedere analiza de detaliu a hărților de conflict s-a constatat că sunt depășiri.ale nivelului de zgomot admis ia fațada clădirilor numai în cazul factorului de zgomot trafic rutier, în conformitate cu rezultatele obținute și cu valorile limită ale indicatorilor Lzsn și Lnoapte din Tabelul 1 s-au identificat depășiri în următoarele zone/drumuri:

Traficul rutier în regim Lzsn

Bd. Republicii - de la intrarea în oraș - pe toată lungimea Sos. Nordului

Sos. Vestului

Str. Mărășești

DJ 101D

Bd. Independenței

DN1A - cartier Ploiești Vest

Traficul rutier în regim Lnoapte

Bd. Republicii - de la intrarea în oraș - pe toată lungimea Sos. Nordului

Sos. Vestului

Str. Mărășești

DJ 101D

Bd. Independenței

DN1A - cartier Ploiești Vest

8. Sinteza oficială a consultărilor publice organizate

în conformitate cu prevederile art. 4, alin 12, din HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, Primăria Municipiului Ploiești a organizat în data de 5 februarie 2018, prezentarea hărților de zgomot și a planurilor de acțiune în forma de lucru, respectiv participarea și consultarea publică atât a locuitorilor municipiului, cât și a entităților juridice direct sau indirect interesate privind soluțiile necesare pentru gestiunea zgomotului și incluse în proiectul “Plan de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban în Municipiul Ploiești”.

Evenimentul a avut loc la ora 16.00 în Sala Consiliului Județean din cadrul Palatului Administrativ.

în cadrul dezbaterii publice au fost prezentate hărțile strategice de zgomot aferente municipiului Ploiești și versiunea de lucra a Planului de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Ploiești. Documentele au fost disponibile și publicului pentru consultatrea eficientă și culegerea de observații/completări pe site-ul municipalității (www.ploiesti.ro).

Ca urmare a invitației transmise prin mijloacele de comunicare, la întâlnire au participat instituțiile și persoanele interesate (Anexei 1).

Tematica întâlnirii s-a axat pe discutarea următoarelor aspecte:

 • - introducere- legislație, cerințe

 • - prezentare hărților de zgomot realizate și rezultatele acestora

 • - prezentarea propunerilor din planul de acțiune

 • - discutarea observațiilor și propunerilor participanților.

în deschiderea ședinței dl. George Tache reprezentantul firmei Enviro Consult SRL, a făcut o scurtă prezentare a procesului de realizare a hărții de zgomot pentru municipiul Ploiești.


în cadrul întâlnirii au fost prezentate următoarele: o


o

o o o


Cadrul, legal privind realizarea planurilor de acțiune și implementarea măsuriloi și gestionare a zgomotului cu respectarea termenelor care se menționează în ace§ planurile de acțiune.

Efectele zgomotului asupra stării de sănătate a populației Modul de realizare a hărții strategice de zgomot pentru municipiul Ploiești Obiectivele Directivei 49/2002 - Zgomotul ambiental

Responsabilitățile autorităților publice locale conform H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată

Modelul de calcul pentru elaborarea hărților de zgomot pentru traficul rutier, traficul feroviar și zonele industriale

Limitele admise ale nivelului de zgomot conform cerințelor legale Sinteza informațiilor obținute prin cartarea zgomotului

Evaluarea numărului estimat de persoane expuse la zgomot, identificarea problemelor și a situațiilor care necesită o ameliorare

Prezentarea măsurilor de reducere a zgomotului aflate în desfășurare și informații privind proiectele de reducere a zgomotului în faza de pregătire

Acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le întreprindă în următorii 5 ani, inclusi v măsuri de păstrare a zonelor liniștite.

9. Informații privind măsuri de reducere a zgomotului realizate și informații privind proiectele de reducere a zgomotului în faza de pregătire

Conform datelor primite prin proces verbal nr. 8637/28.12.2017 de la RASP Ploiești, au fost derulate următoarele proiecte:

Date aflate la Serviciul Investiții pentru anul 2016:

 • 1.  Date referitoare la reabilitarea căii de rulare a tramvaielor:

 • -   Fundații și terasamente: au fost executate lucrări de excavații, spargere beton, consolidare teren de fundare, coffaje pentru zidul de sprijin, execuție zid de sprijin, refacere cămine din ampriza căii, montare geotextile de separație, aștemere nisip, balast, montare geogrilă biaxială, strat de binder BAD25, lucrări de infrastructură;

 • -   Infrastructura și suprastructura cale de rulare executate în soluție grindă sau in soluție cu longrină;

 • -  Linia de tramvai a fost executată din șină cu canal oțel R290 GHT și șină cu canal oțel R260 cu prindere elastică W-Tram, iar suprastructura a fost executată în soluție cu grindă continuă/soluție înierbată;

 • -   Amortizoare de zgomot și vibrații la inima șinei și la talpa șinei;

 • -   înglobarea liniei în carosabil a constat în: faza a doua de betonare, șina a fost înglobată în două straturi de asfalt, închiderea liniei cu mastic bituminos, lucrări de suprastructură, realizare ”Green Track” pavele autoblocante;

Au fost montate borduri din granit pentru a delimita calea de rulare de partea carosabilă (în zona realizată cu ”Green Track”).

 • 2. Date referitoare la zona carosabilă:

Lucrările la suprastructura, fundația și terasamentul drumului au presupus:

 • a.  Terasamente;

 • b.  Frezarea asfaltului existent 6 cm;

 • c.  Așternerea balastului stabilizat unde este cazul;

 • d.  Așternerea geotextilului;

 • e.  Amorsa cationică în două straturi;

 • f.  Așternerea stratului de binder BAD25;

i *

 • g. Aștemerea stratului de legătură AB2 (unde a fost necesar);

 • h. Aștemerea stratului de uzură BA 16;

 • i.  Aducerea la cotă a căminelor și a gurilor de scurgere;

 • j.  Montarea borduri 1 or di n beton;

 • k.  Executarea marcajelor;

 • l.  Refacerea trecerilor de pietoni.

 • 3.  Date referitoare la reabilitarea termică a blocurilor

Lucrările au constat în:

 • a. execuția termo-hidroizolației pe terasă:

 • b. executarea termosistemului din vată minerală bazaltică;

 • c. realizare de tâmplărie PVC pentru ferestre și închidere balcoane

Proiecte realizate:

Reabilitare termică blocuri:

13B1, 13B2, B-dul Republicii nr. 108

14A, 14B1B2, B-dul Republicii nr. 114

14C, B-dul Republicii nr. 112

9D1D2, B-dul Republicii nr. 181

9B1B2, str. Bănești nr. 3

9C, str. Bănești nr. 1

9E, str. Sinăii nr. 2

 • 4.  Date referitoare la clădiri publice

 • - înlocuire tâmplărie Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”

Date aflate la Serviciul Investiții pentru anul 2018:

Proiecte de eficientizare energetică:

 • -  Sala de sport "Liceul. Tehnologic si Meserii Sfântul Apostol Andrei”

 • -  Sala de sport "Liceul Tehnologic 1 Mai"

Grădinița cu program prelungit nr. 33

Grădinița cu program prelungit Sfântul mucenic Mina

 • -  Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza”

 • -  Școala Gimnazială "George Coșbuc”.

Din documentul "Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru polul de creștere Ploiești 2014-2020”, enumerăm următoarele proiecte desfășurate:

Pentru obiectivul sectorial Bl: Infrastructura de transport

Reabilitarea traseului tramvaiului 102 - etapa I (bucla Nord - intersecția Republicii) și etapa II (intersecția Republicii- bucla Vest).

 • -   Reabilitarea traseului tramvaiului 101 - etapa I și 11.

 • -  Realizarea pasajului rutier în continuarea DJ 102, peste DN 1B.

 • -  Fluidizarea traficului către zona industrială Ploiești și platforma industrială Brazi.

 • -  Realizarea legăturii rutiere între DN 1 și DN 1B. prin drumul de centură DJ236 în zona de nord a municipiului (POR/APl).

 • -  Modernizarea și reabilitarea DJ 101D, inclusiv a pasajului superior peste CF Ploiești Triaj

 • - Ghighiu la km 4+300, în vederea îmbunătățirii accesibilității dinspre/înspre DN 1 Pentru obiectivul sectorial B3: Patrimoniu cultural și recreere

 • -   Realizarea parcului municipal Ploiești Vest.

în urma implementării proiectelor de infrastructură propuse în planurile de acțiune anterioare ale hărților de zgomot și a comparării rezultatelor obținute în urma cartării zgomotului din anul 2017, se observă o scădere semnificativă a expunerii la zgomot a locuitorilor din municipiul Ploiești.


Astfel, numărul persoanelor expuse la un nivel de zgomot peste 70 dB(A) pentru traficul rutier în regim Lzsn a scăzut de la 15000 (potrivit hărții de zgomot anterioare) la 6600 în anul 2017. De asemenea, numărul persoanelor expuse la un nivel de zgomot peste 60 dB(A) pentru traficul rutier în regim Ln a scăzut de la 35700 (potrivit hărții de zgomot anterioare) la 14200 în anul 2017.

Având în vedere că măsurile de reducere a zgomotului și-au dovedit efectul benefic, se recomandă continuarea implementării măsurilor prevăzute în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului (http://www.ploiesti.ro/Ploiesti SIDU.pdf) si Planul de Mobilitate Urbană Durabila (http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2016/10 (30 mai 2016)/163 30.05.2016 strategie.pdD aprobate prin HCL nr. 163/30 mai 2016. • 10. Acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să Ie întreprindem următorii 5 ani, inclusiv măsuri de păstrare a zonelor liniștite

10.1 Montare de panouri fonice (reflectorizante sau absorbante)

Se recomandă montarea de panouri fonice pe lungimea podurilor, mai ales dacă acestea sunt ~ în zonă de blocuri.

Efecte de reducere a zgomotului și a reducerii numărului de persoane expuse la zgomot:

Aplicarea măsurii va conduce la micșorarea suprafeței afectate cu 17800 metri pătrați, fără a avea un efect pozitiv asupra numărului locuitorilor inițial afectați.

 • 10.2 Măsuri de restricționare a traficului pe zona centrală delimitată de bd. Independenței, Str Gh. Lazăr, Str. Nicolae Bălcescu, str. Erou Călin Cătălin și realizare a unor străzi numai pentru pietoni

Restricționarea traficului și realizarea unor străzi numai pentru pietoni pentru a transforma centrul istoric al municipiului într-o zonă preponderent pietonală.

Din documentul "Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru polul de creștere Ploiești 2014-2020”, enumerăm proiectul:

- Amenajarea zonei istorice-pietonal Municipiul Ploiești, SGU Ploiești

Pietonizare și trafic controlat în zona centrală, inclusiv amenajare piste de biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate (continuare implementare măsuri CIVITAS-SUCCESS), Ploiești, TRACE P3 și PMUD

Efecte de reducere a zgomotului și a reducerii numărului de persoane expuse la zgomot: implementarea acestei măsuri pe străzile din zona centrală delimitată de bd. Independenței, Str Gh. Lazăr, Str. Nicolae Bălcescu, str. Erou Călin Cătălin va duce la crearea unei oaze de liniște în centrul orașului, sporind starea de bine a locuitorilor orașului. Această măsură va conduce la reducerea numărului persoanelor expuse la zgomot cu 400 locuitori pentru Lzsn și cu 800 locuitori pentru Lnoapte.

10.3 Măsuri de management de trafic - fluidizarea traficului

La momentul realizării raportului nu sunt cunoscute informații privind măsuri suplimentare de management a traficului. Se recomandă ca orice nouă lucrare edilitară să aibă un punct de vedere din partea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, cel puțin din punct de vedere al potențialei poluări fonice.

Principalele categorii de măsuri ce se pot lua pentru fluidizarea traficului și care să aibă un impact major asupra poluării fonice sunt:

o Soluții pentru intersecții în care apar situații conflictuale din cauza valorilor mari de trafic, a caracteristicilor geometrice ale infrastructurii rutiere și a ciclurilor de semaforizare, soluții care să conducă la creșterea capacității de circulație și implicit, la fluidizarea traficului - instalare de senzori pentru reducerea timpilor de așteptare la semafor;

o Coordonarea ciclurilor de semaforizare în sistem “undă verde”, măsură care asigură o scurgere continuă și fluentă a traficului rutier pe traseu;

o Se recomandă interzicerea opririlor și staționărilor pe principalele artere de circulație și implementarea unei benzi exclusiv pentru transportul public.

o Transformarea transportului public din Ploiești în transport public ecologic prin utilizarea autovehiculelor cu tracțiune electrică, asigurând un nivel redus de zgomot și o amprentă cel puțin neutră de CCL

Această măsură poate fi aplicată pe străzile: Bd. Republicii - de la intrarea în oraș - pe toată lungimea; Sos. Nordului, Sos. Vestului, Str. Mărășești, DJ 101D, Bd. Independenței, DN1A -cartier Ploiești Vest.


Efecte de reducere a zgomotului și a reducerii numărului de persoane expuse |a zgomot:

Această măsură va conduce la reducerea numărului persoanelor expuse la zgotnotjcu 800 locuitori pentru Lzsn și cu 1600 locuitori pentru Lnoapte.

Informații financiare, evaluare cost-beneficiu:

Informațiile disponibile nu conțin estimări ale costurilor acestui proiect, nici în total și'nicî"-parțial contribuția aferentă efectiv reducerii zgomotului.

Implementarea acestei măsuri are un cost relativ ridicat, dar acesta vizează în principal optimizarea circulației rutiere având ca efect secundar reducerea zgomotului și reducerea numărului de persoane expuse la valori ale nivelului de zgomot peste limită.

în măsura în care prevederile vor fi puse în aplicare pentru managementul traficului, unul din beneficii fiind reprezentat de reducerea expunerii la zgomot cu efect atât pentru indicatorul Lzsn cât și pentru Lnoapte

- Această măsură este deja cuprinsă în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului

10.4 Măsuri de infrastructură - reducere a emisiei zgomotului

o Transformarea transportului public din Ploiești în transport public ecologic prin utilizarea autovehiculelor cu tracțiune electrică, asigurând un nivel redus de zgomot și o amprentă cel puțin neutră de CO2

Această măsură este cuantificată în situația distribuirii în mod egal a autovehiculelor achiziționate pe toate traseele din municipiul Ploiești.

Efecte de reducere a zgomotului și a reducerii numărului de persoane expuse la zgomot:

Această măsură va conduce la reducerea numărului persoanelor expuse la zgomot cu 100 locuitori pentru Lzsn și cu 200 locuitori pentru Lnoapte.


Exemplu de rezultate obținute în urma aplicării măsurilor de fluidizare a traficului pe Sds.' Vestului. Nu s-a modificat debitul orar de autovehicule, ci doar fluxul de tranzit:

Tabel privind evaluarea implementării Planurilor de acțiune

Măsura propusă

Populație afectată (Lzsn) -sute

Populație afectată (Ln) - sute

Nicio măsură

66

142

Panouri fonice pe poduri

66

142

Străzi pietonale în centru

62

134

Fluidizare trafic

58

126

Transport exclusiv electric

65

140

10.5. Măsuri privind zonele liniștite                                      _

'S. V . _■ Municipiul Ploiești, prin direcțiile subordonate (Direcția Generală de Dezvoltare (;.țbană.

Direcția Gestiune Patrimoniu. Direcția Tehnic Investiții, Direcția Economică) va^&^uaT'.-.-;; oportunitatea și efectele declarării unei zone inclusă în cadrul Parcului Regele Mihai I al             1

hărților de zgomot, iar Consiliul Local al Municipiului Ploiești va hotărî declararea zonei identificată în cadrul Parcului Regele Mihai I al României ca zonă liniștită într-o aglomerare, precum și modul de delimitare a acesteia, cunoscut fiind faptul că în proximitatea acestei zone sunt locuri dejoacă pentru copii, piste de jogging, de role și de biciclete și alte zone de agrement (teren de mini fotbal), iar la capătul sudic al acesteia se învecinează cu strada Călimani circulată de


(redenumire a Parcului Tineretului/Sala Sporturilor) ca zonă liniștită, până la reevaluarea/re vizuireă " autovehicule în ambele sensuri.


11. Strategia pe termen lung

Proiecte menționate în "Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru polul de creștcrts^’ipieș 2014-2020":

a. Pentru domeniul de intervenție: accesibilitate și mobilitate

 • -   Creșterea capacității de trafic și a siguranței circulației în zona de N-V a municipiului.

Ploiești - construirea unui pasaj pe DJ 1011 peste DN 1 (Centura de Vest)

 • -  Centura ocolitoare între DN 1 și DN 72

Asigurarea accesibilității în zona industrială Ploiești Sud, a campusului universitar, prin realizarea pasajului rutier peste CF Gara de Sud

Creșterea accesibilității în partea de est a municipiului Ploiești către Coridorul Pan-european TEN-IX prin realizarea pasajului rutier peste CF, în partea de SE a municipiului,

 • -   Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

 • -  Gara Sud - Gara de Nord: Realizarea căilor de acces de la zona Sud către cartierul

Bereasca și Gara de Nord de-a lungul pârâului Dâmbu, (inclusiv lucrări de artă conexe, pasaj Râfov, poduri peste pârâul Dâmbu) întregire inel 111 de circulație Tronson Gara de Sud - Dâmbu

 • -  întregire inel III de circulație Tronson Bariera Bucov - Găgeni Pasaj suprateran Str. Laboratorului

 • -  Amenajare intersecție Str. ștrandului cu centura de NE DN 1B

Sporirea mobilității și creșterea accesibilității către zona de vest a Polului de Creștere Ploiești prin lărgirea la 4 benzi a Str. Cantacuzino (zona Podul înalt), a pasajului peste calea ferată (Ploiești - Buda - Florești) și extinderea și amenajarea intersecției

 • -  Modernizarea Str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire din pasajul Bucov - municipiul Ploiești parte carosabilă, inclusiv amenajarea sensului giratoriu pe Str. Ștrandului/DN 1B Fluidizare trafic prelungire Str. Libertății

 • -   Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (supralărgire strada Mărășești)

 • -  Lărgire la 4 benzi DN 72 si pasaj peste CF

 • -   Completare legături inelare sud, pe tronsonul Str. Libertății - Str. Sondelor și pe tronson Str. Sondelor - Str. Depoului

Lărgire si reabilitare "Podul de Lemn" (pasaj cu 2 benzi + trotuar +pista de biciclete)

 • -  Completare legături inelare pe: străpungere Str. Depoului- Str. Izvoare; Str. Apelor și Strada Cornățel; Str. Apelor- Str. Găgeni

b. Pentru domeniul de intervenție: transport public nepoluant

 • -   Pietonizare și trafic controlat în zona centrală, inclusiv amenajare piste de biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate (continuare implementare măsuri CIVITAS-SUCCESS)

 • -  Extindere rețea troleibuz pe direcțiile: Gara Sud - Hipodrom, cu posibilități extindere până la Liceul Bărcănești; Hale - Bereasca - Parc C.Stere Bucov, cu posibilități de extindere până la Bucov; Pod înalt - Parc Industrial Ploiești, cu posibilități de extindere până la Ploiești West Park; Sp. Județean - Parc Păulești, cu posibilități de extindere până la Plopeni

 • -  Modernizare / înnoire a parcului de autovehicule cu tracțiune electrică (tramvaie=25 buc., troleibuze=21 buc.)

 • -  Implementarea sistemului de management al traficului plus ticketing pentru transportul local: achiziția de automate de bilete (min. 50 buc.); achiziție de validatoare cu montare în autovehicule (cca. 780 buc.); modernizare centre eliberare / încărcare cârduri (13 puncte) Modernizare / înnoire parc autobuze (85-90 buc.)


Extinderea rețelei de tramvai, prin asigurarea conexiunii Gara de Sud -iftipodrom și asigurarea conexiunii Șoseaua Vestului - Bulevardul Republicii

Construire infrastructură pentru troleibuz pe ruta Gara de Vest - Ștrand Bucov și ruta Gara deVest-Fero

Extinderea arealului cu prioritate pentru pietoni (și bicicliști) în zona centrală a Municipiului Ploiești Concept zona centrala

Reorganizarea circulației în cartier și/sau crearea unui areal cu prioritate/favorabil persoanelor care se deplasează nemotorizat (pietoni și bicicliști) în următoarele cartiere: Malu Roșu, Cartier Nord, Andrei Mureșanu, lenăchiță Văcărescu, Cartier Vest I, Cartier Vest II, 9 Mai, Bereasca

c.


Pentru domeniul de intervenție: terminale multimodale

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal Nord-Vest incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean)

Park & ride la Gara de Vest

 • -  Reabilitarea terminalului de transport auto de călători în zona Sud (Hipodrom și Fero)

 • -  Crearea unui terminal intermodal în zona de Est a orașului (Ștrand Bucov)

 • d. Pentru domeniul de intervenție: modernizare / reparații drumuri

 • -  Reabilitarea și amenajarea drumurilor județene (DJ 100F, DJ 100E, DJ 215) prin refacerea covorului asfaltic, piste pentru biciclete, amenajare de rigole și trotuare pietonale (DJ 100F tronson din Str. Independenței de la Str. Gladiolelor - Canton Găgeni, DJ 100E. DJ 215)

 • -   Reabilitarea/modernizarea infrastructurii de străzi: cu prioritate intrările în oraș și străzile din cartierele periferice, inclusiv trotuare, scuaruri, parcări laterale, intersecții, sensuri giratorii

 • -  Revizuirea modului de amenajare in intersecții prin corecții geometrice, insule canalizatoare de trafic, refugii pietonale la trecerile de pietoni, pe următoarele străzi: Șoseaua Nordului, Șoseaua Vestului, Gheorghe Grigore Cantacuzino, Mărășești, Bulevardul Republicii, Bulevardul Independenței, Podul înalt. Torcători, Bulevardul București, Malu Roșu, Elena Doamna, Mîhai Bravu, Democrației, Rundului, Găgeni

 • -  Modernizare tramă stradală cartier Mitică Apostol

 • -  Modernizare tramă stradală cartier Pictor Rosenthal

 • -  Modernizare tramă stradală cartier Rafov

 • -  Modernizare tramă stradală colonie Vega

 • e.  Pentru domeniul de intervenție: siguranța traficului

Creșterea gradului de siguranță rutieră pe DN 1 / E60 în județul Prahova

 • -  Ploiești-ul în siguranță - implementarea unui sistem de monitorizare a tuturor căilor de acces ale municipiului Ploiești și a celor mai mari intersecții

 • -  Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționare in regim adaptiv si sistem de comunicații

 • f.  Pentru domeniul de intervenție: eficientizare energetică a clădirilor

 • -  Eficientizare consumuri energetice în clădiri publice

 • -   Creșterea eficienței energetice în blocurile de locuințe

 • -   îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol, etc) la Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

 • g.  Pentru domeniul de intervenție: spațiul public, spațiul dintre blocuri, locuri de joacă

 • -  Amenajare zona istorica-pietonal Municipiul Ploiești

 • -  Realizarea unei alei pietonale pe strada Anton Pann nr. 5

 • h.  Pentru domeniul de intervenție: parcuri și zone verzi

 • -  Reabilitarea Parcului de agrement Constantin Stere

 • -   Plantarea perdelelor forestiere de protecție pe centurile de Est și Vest ale municipiului Ploiești

Ui

12. Informații financiare: buget, evaluare cost-eficiență, evaluare costws^t

---------------

In lista scurta a proiectelor pentru municipiul Ploiești din documentul „Strategia Integra® âfc= Dezvoltare Urbana pentru polul de creștere Ploiești 2014-2020” următoarele proiecte au un buget operațional estimat, pentru perioada de implementare 2014-2023:

 • -   Asigurarea accesibilității în zona industrială Ploiești Sud, a campusului universitar, prin realizarea pasajului rutier

peste CF Gara de Sud: 26.000.000 euro

Creșterea accesibilității în partea de est a municipiului Ploiești către Coridorul Pan-european TEN-IX prin realizarea pasajului rutier peste CF, în partea de SE a municipiului,: 26.000.000 euro

 • -   Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor: 15.000.000 euro

 • -   Modernizare rețea rutieră/stradală : lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul înalt; reabilitare str. Gh. Gr.Cantacuzino, tronson sos. Vestului - limită oraș, inclusiv terminal Intermodal: 22.000.000 euro

Modernizarea Str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire din pasajul Bucov - municipiul Ploiești parte carosabilă, inclusiv amenajarea sensului giratoriu pe Str. Ștrandului / DN 1B: 10.000.000 euro

 • -   Pietonizare și trafic controlat în zona centrală, inclusiv amenajare piste de biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate (continuare implementare măsuri CTVITAS-SUCCESS): 10.000.000 euro

 • -  Modernizare / înnoire a parcului de autovehicule cu tracțiune electrică (tramvaie=25 buc., troleibuze=21 buc.): 32.000.000 euro

 • -  Implementarea sistemului de management al traficului, plus ticketing pentru transportul local: achiziție de automate de bilete (min. 50 buc.);achiziție de validatoare cu montare în autovehicule (cca. 780 buc.);modemizarea centrelor de eliberare / încărcare a cârdurilor (13 puncte): 8.000.000 euro

 • -  Modernizare / înnoire a parcului de autobuze (85-90 buc.): 20.000.000 euro

 • -  Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal Nord-Vest, incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean): 9.000.000 euro

Park & ride la Gara de Vest, 2.000.000 euro

 • -  Plantarea perdelelor forestiere de protecție pe centurile de Est și Vest ale municipiului Ploiești: 2.000.000 euro

 • -   Reabilitare/modemizare infrastructură și reconfigurare spații verzi în parcurile: Tineretului, Bariera Bucov, Gara de Sud, Vest 1, Cameliei: 5.000.000 euro

Nu este disponibil bugetul exclusiv pentru implementarea măsurilor de reducere a zgomotului de la cap. 10, acesta fiind realizat potrivit datelor de mai sus pe tip de proiecte pentru care se va obține finanțare.

13. Prioritizarea măsurilor și prognoze

©/ X 'C

!.)

•      '--'W           - • ' .


Rezultatele efective ale implementării planului de acțiune vor fi evaluate pe rnăsura>ce^br apărea schimbări în numărul de persoane afectate de zgomot.                               *’

Tabelele de expunere a populației vor fi actualizate atunci când măsurile de reducere a zgomotului vor fi aplicate și se va calcula modificarea intervenită fată de situația prezentă.

Se propune implementarea măsurilor propuse până la sfârșitul anului 2018. Pentru aceasta va trebui ca primăria să aloce fondurile necesare și să demareze procedurile de achiziție publică.

Prioritate

Măsura propusă

Populație afectată (Lzsn) - sute

Populație afectată (Ln) -sute

1

Fluidizare trafic

58

126

2

Străzi pietonale

62

134

3

Transport public electric

65

140

4

Panouri fonice poduri

66

142

Anexe:

Anexa 1- Consemnarea dezbaterii publice

Anexa 2- Coordonate GIS propunere zona liniștită

Planul de amplasament și inventarul de coordonate


ANEXA nr. 2Hft

CKT

MN

CONT

COORDONATA

DBT

[m]

2054

1

1

361604.046

580130.963

a

2

331898.025

500130x99

3

3

381700.157

580120.977

13.141

4

381713.902

500133X54

5.706

5

5

«1720X52

580137.694

7.833

e

6

«1723.985

500139X7

4.321

7

7

301730.812

580142.848

7.448

a

a

381734.2*2

500143.881

3.577

»

e

381740.182

580144.77

5.989

IO

10

381742.738

580144311

2.506

n

ii

381743.629

580144.592

1076

12

12

361740.065

580144.107

3.272

13

13

381752.734

580143.113

3X2

14

14

361757.272

580141.453

4.814

ia

15

581761. IM

500139.486

4.389

16

16

381783.854

580137.906

3.093

17

17

381766.463

580135634

327

18

18

«1787X97

580135J 31

1.081

19

12

381760.318

580131346

2.765

3X99

20

20

381771.745

580130J93

21

21

«1774X73

500124.96

6.182

22

22

361777.026

580120,788

4.694

23

23

«1780X43

580115.0»

5.571

5.833

3.912

24

24

361783.464

580110.218


NR

CRT

DEN

1

COORDONA®

«ST

(mj

CONT

4»}

Im]

25

23

381781891

S80107.124

“26

26

381787.027

580104.811

Z577

27

27

381787.073

580103.02

0.992

8.845

26

2B

381793.616

500097X66

29

29

361901,977

580090.924

8.414

30

30

381805.915

580098,027

4.039

31

31

«1809.483

580094.978

1719

32

32

381812.008

580033X86

2.751

4.408

4X85

33

33

381015X74

390001.064

34

34

361810 01

580089X37

35

35

381823.630

580066X97

4.74#

36

36

331820,633

500082X33

5,35

57

37

361828.111

58007X28

4.733

sa

38

381830X35

580074.742

3X52

39

39

531831.403

580071. IW

3.76#

40

40

381831X32

530067.538

3.647

41

41

381631.487

560063343

3.709

42

42

M1830.4C5

580060.658

3. 366

43

43

381029.453

580058.027

1X74

44

44

301529.829

560058.119

1.021

43

46

3B1B26.S93

5B0M5.765

2.965

46

48

381623.038

580050.933

6.227

47

47

381819,414

500046.584

5.678

48

48

361615.324

580041.362

5.731


CRT

CCI

Mi 9

COORDONATE

OST

CONT

>Cm)

Yt'n]

H

49

49

331612.001

580036.693

50

50

361807.726

580030.505

7.321

51

51

381803.221

580023X2

8.08

BZZ8

53

53

381799X38

301796,647

580018.591

580013.307

6.173

54

34

381794.221

saoooe.a

5.119

55

55

501792.005

580004.1 B

5.142

56

56

«1791X36

580002.801

1.515

57

57

381770.639

579956.306

30.S32

50

58

381761X34

579941.747

1S.9G3

59

59

381759.218

579938.086

1C.985

00

60

381755.173

579933.161

o.a>3

81

«1

3817525

579930.007

4.098

82

62

381747 58

579924.786

7.225

63

63

361741,053

579918.251

9.221

64

84

331739.394

579917.009

1,917

85

65

381737,906

579916,725

1.632

«

66

381736.598

579917.543

1.82

67

67

381729.896

579922X77

B.544

60"

68

301728.044

57B825.1O3

4.44

59

89

«1716.664

S7W29X73

lo.aofl

70

70

381710X78

579931.913

6.916

71

71

331704.192

579932.024

6.928

72

72

331897X76

57B932.7S3

6.318

4.933CSN

** ....

COORDONATE

HST

CRT

CONT

x&»3

M

73

73

3O18B2.»5<!

578932.339

4.673

74

74

381 MO. 176

579931.4

73

75

301582.938

379929.538

5.559

76

76

«1677X7

57M27.074

5.635

77

77

381873.079

579924,132

5.822

78

78

381691971

57W0X51

3.258

79

79

361667.003

379919.107

2.629

80

80

381635.915

579818,786

1.141

51

81

381684.853

379919X02

1.46

82

82

381838.728

579350.062

41.412

03

83

381635.550

579951X61

1.733

84

84

381625.055

579965X07

17.379

85

85

381591665

579992.153

41.377

ao

86

«1568.044

579995.244

5.063

87

87

301533.521

579MC.173

5.058

88

88

381500.661

580001.126

5X86

B9

09

Ml 571039

5.325

90

90

381571.465

360008X29

3.084

91

91

581566.601

5W308.12

5.313

92

92

381560.999

580010.163

5.959

93

93

381554X32

380012.175

6.49

94

94

381549.501

580011736

5502

95

95

381544.603

580015.133

5.011

98

96

381534.72

580018.079

10.309

4.473


NR

DEN

COOfttXJNA’K

WST

CRT

CONT

4"1

M

97

87

381530.564

580019.738

93

96

381525.143

580022.148

5,932

99

99

381520.601

580024.417

5X179

100

100

381516,376

580027.017

4.981

101

101

3815I1.C39

580030.518

5.80»

tO2

102

381507.751

580033X27

5.107

103

103

381505.445

880038.279

1368

104

104

381503X11

580039.1

3.421

105

105

361501.942

580042.939

4.147

106

105

381502.126

580047.408

4.474

107

107

381502X71

560050.956

3.625

108

ioa

381504.134

580054.483

3.746

109

109

381511.010

580070.941

17X39

110

110

331521X94

580086.571

11.444

111

111

351523,781

530078.290

10X8

7X29

112

112

30152B.457

580082.787

113

113

381542X02

380115.686

35.711

114

114

381545.220

580122.185

--A>UV

115

115

«1549X03

580131.743

10.30

116

116

301538.641

580130X85

11.5»

9.772

7.509

5.672

117

117

381542.425

380145.295

118

118

3815*5.614

580152.093

119

119

381548.828

560158X98

120

120

381530X13

580159.214

2.987

4.204


NR

CRT

DEN

COORDONATE

0J5T

M

CONT

ltm]

121

121

531553.876

580161 .W4

__

122

122

301566.593

580183.95

3.518

123

123

381559.863

580155.21

3.505

124

124

381563.533

500165.664

3.726

125

125

381570.27

580105.829

6.738

128

123

381570.129

500184.533

0.001

127

127

381505.445

560180.842

10.021

12B

128

331595Z9Î

580157.217

a 65

129

129

381397.918

580154.358

3.43

130

130

381603.927

580150.134

7.547

131

131

361610.285

380146.178

7.497

132

132

«1817.127

560143.168

7.48?

133

133

«1629X56

580139.06

12X05

134

134

381040.542

«0135.913

135

135

381850.931

560133X11

15.806

IM

130

361859.462

500132.967

3X06

137

137

«18S0.828

550132.943

1.348

1J8

130

381887.119

M0132.604

1.346

138

139

«1873X78

580132.389

8.48

140

140

«1879.465

500132.279

5.91

141

141

«1685.306

S8013VM»

5.925

142

142

301689.445

^5X0131X61

4.064

3aiS94.C«*

580130.983

4.641


suprafața analizată pentru a fi declarată zonă liniștită
^MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor or. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIUSERVICIUL INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI


18 FEB. 7019

Regia Autonomă de Servicii Publice

Piața Victoriei nr. 17 PloieștiUrmare solicitării dumneavoastră transmisă in data de 12.0272019 pe mail, referitoare la imobilul Parcul Tineretului, va comunicam următoarele :

Potrivit Hotărârii nr.268/26.07.2013 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, modificată prin Hotărârea nr.292/13.08.2013 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, s-a aprobat includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" a imobilului Parcul Tineretului, în suprafață de 158.822 mp.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară nr. 136219 a Unității Administrativ Teritoriale Ploiești, având numărul cadastral 136219 și este transmis în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. potrivit Hotărârii nr. 197/2013 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Menționam faptul ca, potrivit Hotărârii nr.470/31.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru imobilul Parcul Tineretului s-a aprobat atribuirea denumirii „Parcul Regele Mihai I al României ’ ’.

Asa cum se poate observa din Planul de Amplasament si Delimitare a imobilului (pe care il transmitem si in format electronic), suprafața totala a acestui imobil este de 158.822 mp.

Pentru celelalte informații solicitate, (suprafețele aferente lacului, aleilor sau pistelor de biciclete si atletism) va recomandam sa va adresați SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL, care are in concesiune acest imobil.

Cu considerație,

DIREC W EXâWlTV, Carmen E^W^<Bu|ur I!


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Fiorin Tăbîrcă

/#) 14-02- 2019

SEF SERVICIU, Gabriela Mîndruțiu


ÎNTOCMIT

Ana Petru Manus 2 EX

54 02 201»

Nr.:

Către: R.A.S----------în atenția: Domnului Director

Referitor la: Validare hărți strategice de zgomot refăcute conform H.G. 321/2005, republicată și modificată prin H.G. nr.944/2016

Stimate Domn,Doamna

Prin prezenta vă transmitem procesul verbal cu validarea harților strategice de zgomot conform H.G. 321/2005 republicată și modificată prin H.G. nr.944/2016 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, cu modificările și completările ulterioare.

Cu deosebita considerație,

Director Executiv

DIACONU FLORIN


Sef Serviciu Monitorizare si Laboratoare

Redactat:


Stanciu C-tin


Breazu Luminița
Proces-verbal

întocmit azi, 29.11.2018

In conformitate cu prevederile HG 321/2005 republicată și modificată prin H.G. nr.944/2016 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, comisia constituită la nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia la APM Prahova pentru analiza și evaluarea hărților strategice de zgomot, compusă din:

 • - Breazu Luminița - Șef Serv.Monitorizare și Laboratoare la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova în membru comisie,

 • - Stanciu Constantin ~ calitate de președinte comisie;

 • - Soare Georgiana - în calitate de membru și secretar al comisiei, s-a întrunit astăzi la sediul APM Prahova în vederea analizării hărților strategice de zgomot aferente Municipiului Ploiești (înregistrata la APM Prahova cu nr. 16813 /29.11.2018)

în cadrul ședinței a fost analizata varianta finala a rapoartelor si harților strategice de zgomot ( editiaă -noiembrie 2018) realizate de S.C.Enviro Consult SRL la data de 16.11.2018 după completările aduse conform solicitărilor Ministerului Mediului privind sursa de zgomot „trafic feroviar” aferenta activităților industriale,respectiv sursa de zgomot „trafic rutier” aferenta drumurilor naționale, județene evidențiat separat pentru porțiunile de drum ce trec prin municipiul Ploiești urmărindu-se:

 • 1. Verificarea cerințelor minime pentru hărțile strategice de zgomot - HG 321/2005 republicată, anexa 5, precum și Informații care se transmit Comisiei Europene — anexa 7;

 • 2. Prezentare și analiză hărți strategice de zgomot - aglomerare Ploiești

 • 3. Completare anexă - Lista de verificare utilizată în vederea evaluării hărților strategice de zgomot - Aglomerare Ploiești.

 • 4. Hărțile strategice de zgomot aferente Municipiului Ploiești au fost înaintate la APM Prahova intr-un exemplar format DVD,pentru a fi transmis ulterior la ANPM si Ministerului Mediului.

în urma analizării documentațiilor menționate, membrii comisiei pentru analiză hărților strategice de zgomot — Regiunea 3 Sud Muntenia consideră că au fost îndeplinite cerințele pentru hărțile strategice de zgomot prevăzute în HG 321/2005, republicată, privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.


Agenția Națională pentru Protecția Mediinu/\


I'

Agenția pentru Protecția Mediului Praho

-----------------------------------------------------—-----------------------------------------------/As'''. ■

Notă: în data de 05.02.2018 a avut loc consultarea publicului la sediul Primăriei Ploiești , urmare a elaborării hărților strategice de zgomot pentru Aglomerarea Ploiești și planurilor de acțiune în baza hărților strategice de zgomot, conform proces verbal scanat ,anexat la documentație.


La lucrările ședinței au participat:

- de la Consiliul Local:

-Aldea Niculina

-de la R.A.S.P. Ploiești:

-Vasile Ionescu

-Avram Viorica Șef birou Protecția Mediului -Ivlanu Dragoș

-Miu Mirela

-Mirea Ecaterina

- de la APM Prahova

 • - Mateescu Cornelia

 • - Stanciu Constantin

- de la DSP Prahova

-Tiberiu Onutu

- de la GNM CJPrahova

_ Stefanescu Rodiră

- de la S.C. ENVIRO CONSULT S.R.L.

-de la S.C. T.C.E. S.A.Ploiești : -Irimia Mariana


AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Pioiesti, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:


+4 0244-513670

servicBpubiiceOtasp.ro

www.rasp.ro


Nr. înregistrare: 7o Data: /^-


Către:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Comisia nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului


Referitor: predarea hărților strategice de zgomot si a planurilor de acțiune

Referința : BPMMRT nr. 284/12.02.2018

In atenția: Domnului Primar Adrian Florin DOBRE,

Spre știință: Domnului Viceprimar Cristian - Mihai GANEA,

Având în vedere contractul nr. 29478/28.12.2017, încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și S.C Enviro Consult S.R.L, monitorizat de RASP Ploiești, prin Biroul Protecția Mediului Monitorizare Postinchictere Rampa Teteajen, vă aducem la cunoștință următoarele:

 • -  consultantul a predat în data de 09.02.2018, la-sediul RASP, varianta finală (după sesiunea de publicare pe site și prezentarea a acestora publicului) a rapoartelor cuprinse în „Realizarea/Revizuirea hărților strategice de zgomot” pentru municipiul Ploiești, Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Pioiesti si factura nr. EC18 0018/09.02.2018;

 • -  conform contractului nr. 29478/28.12.2017, factura nr. EC18 0018 / 09.02.2018 se va plăti după avizarea hărților strategice de zgomot de către Comisia special constituită din cadrul autorității competente pentru analiză și verificare, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Prahova;

 • -  documentele menționate mai sus vor fi transmise autorității competente pentru analiză și verificare, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Prahova (Comisiei special constituită pentru avizare).

Pentru respectarea cerințelor legale Hărțile strategice de zgomot în format jpg, Raportul acestora în format pdf și Planurile de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban (versiunea în lucru) in format pdf, au fost publicate pe siteul municipalității (www.ploiesti.ro) pentru consultarea eficientă a publicului interesat.

După avizarea de către comisia special constituită din cadrul autorității competente pentru analiză și verificare (Agenția pentru Protecția Mediului Prahova) a rapoartelor cuprinse în „Realizarea/Revizuirea hărților strategice de zgomot” pentru municipiul Ploiești și a “Planului de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Ploiești”, acestea se vor înainta Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare.

Cu deosebită considerație,


Director Tehnic, ing. V lonescu


Șef Birou PMMRT,


dr. ing. Viorica Avram

întocmit Dragos Mânu /Cod F -13 - 05/3/0

REGIA AUTONOMA oe servicii publice - ploiești tel./fax.: +40244 541 071 / 513 670;        e-mail: serviciioublice@rasR.ro

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova, telefoane : +4 0244-595063 | Alo, domnule Primar: 984 | Tel. verde: 0.800.800.884 fax: +4 0244-513.670 e-mail: serviciipublice@rasp.ro web site: www.rasp.ro
Fax Nr.:

Către:     AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

în atentia: Director Florin Diaconu

Spre știință: Domnului Cristi Stanciu

Comisiei special constituite pentru avizare

Ț0|@fofi!     0244= 594 960

Fax:       0244 544134


Biroul Proiecția Mediului

Monitorizare Postinchidere

Rampa Teleajen


0244-541.071

0244-513.670


□ URGENT El INFORMARE □ VA RUGAM SA RĂSPUNDEȚI □ VA RUGAM SA COMENTAT!


Referitor: hărțile strategice de zgomot si planul de acțiune pentru reduceiea nivelului de zgomot

Referință BPM: 285/12.02.2018


Stimate Domnule Director,


Prin prezenta vă transmitem spre avizare varianta finală (după sesiunea de publicare pe site și prezentarea acestora publicului) a rapoartelor cuprinse în „Realizarea/Revizuirea hărților strategice de zgomot’ pentru municipiu! Ploiești și “Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Ploiești” în format hârtie și electronic.


Cu deosebită considerație,


REGIA O' WujOffSMA Ț-jeservicii OBLICE R.A.DIRECTOR TEHNIC, ing Vasild lonescu

Sef Birou Protecția Mediului

Monitorizare Postinchioere t-țampa ieieajen, dr. ing. Viorica AvramCod F-13-04/3/0

înțocmiț, '9Q-. Man.y Dragos

pagina 1

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

tadwiai astăzi 09.022018, între S.C. ENV1RO CONSULT S.R.L. reprezentata prin mg. Bogdan Lazarovici

și

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, reprezentata prin dîJ dna

Au fost predate următoarele:

Nr. crt.

Descriere produs/ serviciu

Nr. exemplare

 • 1. Raport ” Realizarea/revizuirea harților strategice de zgomot pentru municipiul Ploiești”, ediția

 • 2, februarie 2018, ce conține:

1.1

Raport privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului in vederea realizării harților strategice de zgomot, precum si calitatea, acuratețea, modul de utilizare si sursa acestora - pe format de hârtie si pe suport electronic

2

1.2

Raport privind toate datele obținute in urma realizării harților stategi.ce de zgomot - pe formai de barde si pe suport electronic

2

1.3

Raport privind prezentarea evaluării rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot pentru fiecare harta strategica de zgomot - pe format de hârtie si pe suport electronic

2

1.4

Anexa 1: Rezumat cu privire la datele de intrare necesare in procesul de cartare strategica de zgomot - pe format de hârtie si pe suport electronic

2

1.5

Anexa 2: Tabel expunere persoane si locuințe - pe format de hârtie si pe suport electronic

2

1.6

Anexa 3 - Hărțile strategice de zgomot (electronic - bmp)

2

1.7

Anexa 4 - Harttie strategice de zgomot (electronic - shp)

2

1.8

Anexa 5: Baza de date pentru trafic rutier - pe formai de hârtie si pe suport electronic

2

1.9

Anexa 6: Baza de date utilizata pentru industrie - pe format de hârtie si pe suport electronic

2

F-7.5-04, rev. 0

FACTURAT PENTRU: MWICZmHr PLOIEȘTI B-dul Republicii, nr. 2 Ploiești, jud. Prahova C.U.1. 2844855 • C.I.F. 2844855 Cont R014TREZ24A740601710I30X Trezoreria Ploiești

Prestat pentru:

MumciFnn. ploiești

B-dul Republicii, nr. 2

Ploiești, iud. Prahova


Factura NR.:

EC18 0018/09.02.2018ORIGINAL pag.tn

Nr.crt

Denumirea produselor san a serviciilor

Cantitatea

Pretai unitar (fers TVA) iei

Valoarea

Valoarea T.V. A.

lei

1

RealizareZrevizuire a harților

■ -■ ■ . t" strategice de zgomot si a planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Ploiești

1

126 000,00

126.000,00

........ j

23.940,00

TVA (19%)

126.000.Oft

23.940,00

-

149.940,00

Conform contract nr. 29478/28.12.2017


Lazarovit^ Bogdan

4330.13


^Semnătura de primireZ]/Z

-

-7.4-06, re*. 0


2.

Planurile de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru municipiul Ploiești, februarie 2018 - pe format de hârtie si pe suport electronic

2

3

Centralizator Rapoarte de încercare nr. 1111-1 - 1111-60 /

Al/ 08.02.2018 - pe format de hârtie

1

4

Copie Certificat de scre-ditsrc LI 954 sî Anexa nr. 1 / 19.09.2016 - pe format de hârtie

1


Prezentul document s-a încheiat ca urmare a adresei RASP ploiești nr. 831 / 08.02.2018, transmisă și electronic în 07.02.2018, prin care se solicită și completarea documentației predate prin Procesul verbal de predare primire nr. 40/ 26.01.2018, conform contract nr. 29478/28.12.2017.


Am primit,

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


Planul de amplasamer