Hotărârea nr. 47/2019

Hotãrârea nr. 47 privind darea în folosinţă gratuită către ANSR – Filiala Surzilor Ploiești a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Poștei nr. 6


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 47 privind darea în folosință gratuită către ANSR - Filiala Surzilor Ploiești a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Poștei nr. 6

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 65/11.02.2019 a consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Gheorghe Popa, Valentin Marcu și Bogdan Hodorog și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 39/12.02.2019, al Direcției Economice nr. 25/11.02.2019 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 39/08.02.2019 la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către ANSR - Filiala Surzilor Ploiești a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Poștei nr. 6;

Ținând cont de Procesul verbal și Raportul din data de 06.02.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Procesul verbal din data de 18.01.2019 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

a

In baza art. 41 și 49 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 45 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă darea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Poștei nr. 6 în suprafață utilă de 152,60 mp și suprafață teren curte aferentă de 124,37 m.p. către ANSR - Filiala Surzilor Ploiești, cu destinația sediu (birouri, activități social-culturale).

Contractul de comodat va fi încheiat cu ANSR - Filiala Surzilor Ploiești pe o perioadă de 1 (un) an, cu drept de prelungire, cu acordul ambelor părți, în condițiile legii.

Art. 2 începând cu data încheierii contractului de comodat, contractul de închiriere nr. 747/21.02.2006 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Națională a Surzilor din România Filiala Surzilor Ploiești pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Poștei nr. 6, își încetează valabilitatea.

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat (împrumut de folosință), în condițiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sot in-NicuIae BOTEZ


X SECRETAR,/ Laurențiu piȚU l!                       1 /