Hotărârea nr. 469/2019

Hotãrârea nr. 469 privind eșalonarea plății de către Municipiul Ploiești a sumelor stabilite prin Sentința civilă nr. 208/26.01.2018 și Sentința civilă nr. 1708/17.10.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 469

privind eșalonarea plății de către Municipiul Ploiești a sumelor stabilite prin Sentința civilă nr. 208/26.01.2018 și Sentința civilă nr. 1708/17.10.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 618/21.11.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 378/21.11.2019 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 1761/25.11.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune eșalonarea plății de către Municipiul Ploiești a sumelor stabilite prin Sentința civilă nr.208/26.01.2018 și Sentința civilă nr. 1708/17.10.2018 în valoare de 753.081,49 lei reprezentând debite restante și cheltuieli de executare silită;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 - comisia de buget -finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

Având în vedere prevederile:

art. 20 alin. 1 lit. a) și e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

art. 435 alin. 1 și art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă;

In temeiul art. 129, alin. 4, lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă eșalonarea plății de către Municipiul Ploiești a sumelor stabilite prin Sentința civilă nr. 208/26.01.2018 și Sentința civilă nr. 1708/17.10.2018, în valoare de 753.081,49 lei reprezentând debite restante și cheltuieli de executare silită către S.C. CONI S.R.L., în 7 tranșe de câte 107.583,07 lei lunar, în perioada iunie 2020 - decembrie 2020, conform Tranzacției încheiate la 18.11.2019 între Municipiul Ploiești și S.C. CONI S.R.L., suma urmând a fi prevăzută în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2020.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George Sorin Niculae BOTEZContrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu