Hotărârea nr. 468/2019

Hotãrârea nr. 468 privind actualizarea și modificarea tarifelor aferente contractului Acord-cadru nr.13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție în Municipiul Ploieşti

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI   . _,,

fp&aâL-

Referat

Prin prezentul, depun în scris spre a fi expusa Consiliului Local al Municipiului Ploiești opinia motivată cu privire la situația constatata ca urmare a exercitării prevederilor art. 140 alin. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Pe ordinea de zi a ședinței consiliului local din data de 28.11.2019, la punctul 22 s-a aflat Proiectul de hotarare privind actualizarea si modificarea tarifelor aferente contractului Acord cadru nr. 13029/25.06.2018 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentu activitatile de dezinsectie, deratizare si dezinfectie in municipiul Ploiești.

Acest proiect era insotit de un raport favorabil intocmit de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești si un raport nefavorabil intocmit de Direcția Economica, potrivit caruia art. 6.2 din acordul cadru nr. 13029/25.06.2018 face referire la art. 28 alin. 5 din HG nr. 395/2016 care in prezent este abrogat, cat si faptul ca modificarea tarifelor ar conduce la o creștere a valorii totale a serviciilor, respectiv este o modificare substanțiala deoarece schimba echilibrul economic al contractului.

Pe Ordinea de zi suplimentara, la poziția nr. 1 se afla un proiect de hotarare privind actualizarea si modificarea tarifelor aferente pentru activitatile de curățenie cai publice si dezapezire aferente contractului Acord cadru nr. 3635/20.02.2018 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești. Acest proiect a fost retras de către inițiatori.

La momentul in care a fost supus dezbaterii proiectul aflat pe ordinea de zi la punctul 22, s-a formulat un amendament si fiind intrebata daca in aceste condiții hotararea va fi contrasemnată, am afirmat ca in situația aprobării va fi, si am justificat motivul pentru care o consideram legala. Ulterior am constatat faptul ca am avut in vedere raportul intocmit de Direcția Economica la proiectul de hotarare care fusese retras, confuzia fiind creata si de asemanarea dintre cele doua titluri ale proiectelor.

Precizez si faptul ca atentia mi-a fost distrasa deoarece in sala se afla o persoana care tulbura ședința, imi adresa jigniri si injurii.

Analizând hotararea nr. 468 adoptata de Consiliul Local al Municipiului Ploiești in data de 28.11.2019, apreciez ca modificarea adusa, respectiv renunțarea la indicarea in preambulul hotărârii a subpunctului din acordul cadru care facea referire la o prevedere legala abrogata, nu a fost de natura a inlatura in totalitate susținerile Direcției Economice din raportul de specialitate, pentru a fi contrasemnată.

Am adus la cunoștința Președintelui de ședința, dl. George-Sorin-Niculae Botez, faptul ca m-am aflat in eroare, precum si faptul ca nu voi contrasemna hotararea.

In situația in care hotararea nu este semnata, nu intruneste condiția de valabilitate a actului administrativ prevăzută de art. 140 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu Juridic Contencios, Contracte

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 468

privind actualizarea și modificarea tarifelor aferente contractului Acord-cadru nr.13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 558/05.11.2019 al consilierilor Gabriel Constantin Minea, Vlad Frusina, Alina Sorescu și Florin Sicoie și Raportul de specialitate nr. 6644/20.09.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, precum și Raportul de specialitate nr. 28/14.11.2019 (Nr. Registru Special 51/14.11.2019) al Direcției Economice, prin care se propune actualizarea și modificarea tarifelor aferente contractului Acord-cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție deratizare dezinfecție în Municipiul Ploiești;

ținând cont de avizul Comisiei nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 20.09.2019;

având în vedere solicitarea operatorului de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L. nr.5102/27.09.2019, înregistrată la R.A.S.P. Ploiești cu nr. 6794/27.09.2019 prin care se propune actualizarea și modificarea tarifelor aferente contractului Acord cadru nr.13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție în Municipiul Ploiești;

ținând cont de prevederile articolului 6 din Acordul cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție deratizare dezinfecție în Municipiul Ploiești;

luând în considerare prevederile Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr.34/2019 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în Municipiul Ploiești;

în temeiul prevederilor ©rdinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

în baza prevederilor articolului 32, alineatul 1, litera e) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

în conformitate cu prevederile articolului 6, alineatul 1, litera 1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată;

în temeiul articolului 129, alineatul 2, litera d) și alineatul 7, litera n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă actualizarea și modificarea tarifelor aferente contractului Acord-cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție în Municipiul Ploiești, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 1 la contractul Acord-cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție în Municipiul Ploiești, ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Aplicarea noilor tarife de către operatorul serviciului de salubrizare se va face începând cu data de 01 a lunii următoare aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu


Anexa 1 la


Nr. crt.


Activitate si locație


Unitate de măsură


Tarif existent (lei fara

TVA)


DEZINSECTIEObiective program unitar - Tip vectori tantari


Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri

1. de lac, luciu de apa, suprafața spatiilor des chise a instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local)

Spatii deschise din domeniul public, când activitatea se executa de pe

2 aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceata calda sau rece, montate pe autovehicule

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (unitati de invatamant, spitale, adăposturi ALA si alte instituții publice).


Spatii comune inchise ale persoanelor fizice din asociațiile de proprietari tip condominiu (casa scării, subsol)


5.


Cămine si canale aferente rețelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploiești etc.


Spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice, când activitatea se executa cu aparate portabile (conform Ordinului ANRSC nr. 82/2015 modificat si completat de Ordinul ANRSC nr. 520/2018, reglementata prin H.C.L. nr. 34/2019 - Anexa nr. 1, aceasta activitate se executa de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spatii cu utilaje adecvate)


mp


mp


mp


mp


mp


0,0146


0,0184


0,0119


0,0342


0,0455


0,0348


0,0085


0,0157


0,0355


0,0472


0,0362


0,0125


Obiective program unitar - Alte tipuri de vectori

7.

Combatere căpușe si alti paraziti -domeniul public (locuri de joaca, spatii verzi, parcuri etc.)

mp

0,0308

0,0320

h ’

V

8.

Obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

mp

0,0066

0,0067

9.

Spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice si instituții publice, altele decât cele din subordinea Consiliului Local.

mp

0,0089

0,0091

10.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu si ale persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

0,0433

0,0451

11.

Subsoluri umede si inundate din proprietatea persoanelor fizice si juridice.

mp

0,0351

0,0365

DEZINFECTIE

12.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

0,3199

0,3329

13.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spitale, unitati de invatamant, adăposturi ALA si alte instituții publice).

mp

0,0193

0,0200

14.

Mijloace de transport in comun.

mp

0,0463

0,0482

15.

Încăperi din cadrul condominiilor prevăzute cu topogan (camere de precolectare + suprafața topogan).

mp

0,1295

0,1348

16.

Locuri unde exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si animalelor.

mp

0,0106

0,0110

17.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

0,0114

0,0118

DERATIZARE

18.

Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local).

mp

0,0420

0,0777

19.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

0,0420

0,0777

20.

Spatii comune inchise de la persoanele fizice si asociațiile de proprietari din imobile tip condominiu (casa scării, subsol, camere de precolectare deșeuri).

mp

0,0354

0,0367

21.

Cămine si canale aferente rețelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploiești etc.

mp

0,0420

0,0777

22.

Spatii inchise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (adăposturi ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

mp

0,0495

0,0532

23.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

0,0211

0,0225

24.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice.

mp

0,0240

0,0254

25.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

0,0387

0,0412

26.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamentele din imobilele de tip condominiu.

mp

0,0295

0,0317

ACT ADIȚIONAL NR. 1la contractul Acord - cadru nr. 13029/25.06.2018 avand ca obiei serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsectie, deratiza

Municipiul Ploiești încheiat azi...........................

A

In temeiul H.C.L.............................. privind actualizarea si modificarea tarifelor

aferente contractului Acord-cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsectie deratizare dezinfectie în Municipiul Ploiești

Părțile contractante:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, avand sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, telefon

0244/516699, fax: 0244/513829 cod fiscal RO2844855, cont IBAN nr.

R006TREZ24A740501200109X deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentata prin Dobre

Adrian Florin, Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte

si

S.C. CORAL IMPEX S.R.L., cu sediul in Ploiești, str. Penes Curcanul, nr. 8, bl. 15IC, ap. 10, tel. 0244-517610, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. RO4986244 si Cod unic de inregistrare J29/2811/1993, avand cont nr. RO 61TREZ8215069XXX001823 deschis la Trezozeria Ploiești reprezentata prin Alexandru Badea, in calitate de prestator, pe de alta parte,

au convenit următoarele:

Art. 1. Se actualizeaza si modifica tarifele aferente contractului Acord-cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie în Municipiul Ploiești, astfel:

Obiective program unitar - Tip vectori tantari


Nr. crt.

Activitate si locație

Unitate de măsură

Tarif existent (lei fara

TVA)

Tarif modificat/ actualizat / (lei fara

TVA

DEZINSECTIE

1.

Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, luciu de apa, suprafața spatiilor des chise a instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local)

mp

0,0146

0,0184

2.

Spatii deschise din domeniul public, când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceata calda sau rece, montate pe autovehicule

mp

0,0119

0,0157

3.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (unitati de invatamant, spitale, adăposturi ALA si alte instituții publice).

mp

0,0342

0,0355

4.

Spatii comune inchise ale persoanelor fizice din asociațiile de proprietari tip condominiu (casa scării, subsol)

mp

0,0455

0,0472

5.

Cămine si canale aferente rețelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploiești etc.

mp

0,0348

0,0362

6.

Spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice, când activitatea se executa cu aparate portabile (conform Ordinului ANRSC nr. 82/2015 modificat si completat de Ordinul ANRSC nr. 520/2018, reglementata prin H.C.L. nr. 34/2019 - Anexa nr. 1, aceasta activitate se executa de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spatii cu utilaje adecvate)

mp

0,0085

0,0125Obiective program unitar - Alte tipuri de vectori

7.

Combatere căpușe si alti paraziti -domeniul public (locuri de joaca, spatii verzi, parcuri etc.)

mp

0,0308

0,03^

¥

V

8.

Obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

mp

0,0066

"A

0,0067

9.

Spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice si instituții publice, altele decât cele din subordinea Consiliului Local.

mp

0,0089

0,0091

10.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu si ale persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

0,0433

0,0451

11.

Subsoluri umede si inundate din proprietatea persoanelor fizice si juridice.

mp

0,0351

0,0365

DEZINFECTIE

12.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

0,3199

0,3329

13.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spitale, unitati de invatamant, adăposturi ALA si alte instituții publice).

mp

0,0193

0,0200

14.

Mijloace de transport in comun.

mp

0,0463

0,0482

15.

încăperi din cadrul condominiilor prevăzute cu topogan (camere de precolectare + suprafața topogan).

mp

0,1295

0,1348

16.

Locuri unde exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si animalelor.

mp

0,0106

0,011017.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

0,0114

--aF VV

© o,O(d«'

DERATIZARE

18.

Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local).

mp

0,0420

0,0777

19.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

0,0420

0,0777

20.

Spatii comune inchise de la persoanele fizice si asociațiile de proprietari din imobile tip condominiu (casa scării, subsol, camere de precolectare deșeuri).

mp

0,0354

0,0367

21.

Cămine si canale aferente rețelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploiești etc.

mp

0,0420

0,0777

1

22.

Spatii inchise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (adăposturi ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

mp

0,0495

0,0532

23.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

0,0211

0,0225

24.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice.

mp

0,0240

0,0254

25.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

0,0387

0,0412

26.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamentele din imobilele de tip condominiu.

mp

0,0295

0,0317


Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act adițional a fost incheiat azi____________

originale, câte unul pentru fiecare parte și face parte integrantă

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre

Direcția Economică,

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,

S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,

Alexandru Badea