Hotărârea nr. 466/2019

Hotãrârea nr. 466 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 466

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 620/21.11.2019 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia și Raportul de specialitate nr. 16913/13.11.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 391/27.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 26.11.2019;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, Legii nr. 47/2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Bugetul de cheltuieli pe anul 2019, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: Buget „Cheltuieli în domeniul învățământului”, conform Anexei nr. 1, Buget „Servicii de sănătate publică”, conform Anexei nr. 2, Buget „Alte instituții și acțiuni sanitare”, conform Anexei nr. 3, Buget „Asistență acordată persoanelor în vârstă”, conform Anexei nr. 4, Buget „Asistență socială în caz de boli și invalidități”, conform Anexei nr. 5, Buget ajutoare pentru locuințe”, conform Anexei nr. 6, Buget „Cantina de ajutor social”, conform Anexei nr. 7, Buget „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 8, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Lista de investiții pe anul 2019, pentru „Servicii de sănătate publică”, conform Anexei nr. 9, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George Soțin Nicuiae BOTEZContrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu

'*/


O £

y s I L.3-^

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL DE STAT PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E 31.10.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE + /-

PROPUNERE

RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0.00

5.00

-5.00

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0.00

5.00

-5.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE

01

0.00

5.00

-5.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

5.00

-5.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

5.00

-5.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

ăool

5.00

-5.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40DIRECTOR GENERAL, ION nXi DINUBUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE D.S.P. si BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E 31.10.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE

+ /-

—?—"-/

pișop^ere/ rectificare

, ••

IP < >

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE»

8,964.42

11,153.00

-213.00

10,940.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

8,964.42

11,153.00

-235.00

10,918.00

CHELTUIELI CURENTE

01

8,964.42

11,153.00

-235.00

10,918.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8,928.00

10,960.00

-240.00

10,720.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

8,562.00

10,554.00

-240.00

10,314.00

Salarii de baza

10.01.01

7,343.00

8,897.00

-96.00

8,801.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

902.00

1,217.00

-104.00

1,113.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

317.00

440.00

-40.00

400.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

177.00

178.00

-1.00

177.00

Tichete de vacanta

10.02.06

177.00

178.00

-1.00

177.00

Contribuții

10.03

189.00

228.00

1.00

229.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

189.00

228.00

1.00

229.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13.42

163.00

5.00

168.00

Bunuri si servicii

20.01

11.00

30.00

5.00

35.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

Âoo

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

6.00

0.00

6.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

11.00

20.00

5.00

25.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

2.11

116.00

0.00

116.00

Medicamente

20.04.01

0.11

36.00

0.00

36.00

Materiale sanitare

20.04.02

2.00

75.00

0.00

75.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectând

20.04.04

0.00

5.00

0.00

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.10

5.00

0.00

5.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.10

5.00

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

0.21

12.00

0.00

12.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

23.00

30.00

0.00

30.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

23.00

30.00

0.00

30.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

22.00

22.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

22.00

22.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

0.00

0.00

22.00

22.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

22.00

22.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

22.00

22.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00
DIRECTOR GENERAL, fi fwu


ION DAN


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA TUTOIU


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL


PROPUS SPRE RECTIFICARE

MB LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E

31.10.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE + /-

PROPUNERE RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC [ IONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

37.00

60.00

-10.00

50.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

37.00

60.00

-10.00

50.00

CHELTUIELI CURENTE

01

37.00

60.00

-10.00

50.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

37.00

60.00

-10.00

50.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

37.00

60.00

-10.00

50.00

Aiutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

37.00

60.00

-10.00

50.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

ăoo1

0.00

0.00

DIRECTOR GENERAL,

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E 31.10.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE + /-

RECțfFI^Sj

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,520.00

2,041.00

-66.00

1,975.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,520.00

2,041.00

-66.00

1,975.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,520.00

2,041.00

-66.00

1,975.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,233.00

1,515.00

-30.00

1,485.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

1,173.00

1,445.00

-27.00

1,418.00

Salarii de baza

10.01.01

976.00

1,202.00

-30.00

1,172.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

103.00

123.00

5.00

128.00

Alte sporuri

10.01.06

27.00

35.00

-2.00

33.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

67.00

85.00

0.00

85.00

Cheltuieli salariaie in natura

10.02

34.00

35.00

0.00

35.00

Tichete de vacanta

10.02.06

34.00

35.00

0.00

35.00

Contribuții

10.03

26.00

35.00

-3.00

32.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

26.00

35.00

-3.00

32.00

TITLUL 11 BUNURI SI SER VICII

20

284.00

521.00

-35.00

486.00

Bunuri si servicii

20.01

186.00

315.00l

-11.00

304.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

4.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

20.00

0.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

57.00

90.00

-10.00

80.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13.00

20.00

0.00

20.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

5.00

0.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

1.00

-1.001

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

110.00

175.00

0.00

175.00

Reparații curente

20.02

0.00

10.00

-10.00

0.00

Hrana

20.03

91.00

140.00

11.00

151.00

| Hrana pentru oameni

20.03.01

91.00

140.00

11.00

151.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0.00

28.00

-14.00

14.00

Medicamente

20.04.01

0.00

1.00

-1.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

20.00

-9.00

11.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

7.00

-4.00

3.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

3.00

13.00

-4.00

9.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

3.00

0.00

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

10.00

-4.00

6.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

2.00

3.00

0.00

3.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

3.00

0.00

3.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

2.00

-2.00

0.00

Protecția muncii

20.14

2.00

10.00

-5.00

5.00

TITLUL XIALTE CHELTUIELI

59

3.00

5.00

-1.00

4.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

3.00

5.00

-1.00

4.00


DIRECTOR GENERAL, ION DAN DINU


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA TUTOIU. '


JUDEȚUL: PRAHOVA

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.05.02 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITĂȚIBUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 PROPUS SPRE RECTIFICARE

MU LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E 31.10.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE +/■

PROPUNERI RECTIFICARE

lUlALcncLl li lE-Lii

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE HE^VAI TA

36,713.00

43,595.00

701.00

44,296.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

36,713.00

43,595.00

701.00

44,296.00

CHEL TUIELI CURENTE

01

36,713.00

43,595.00

701.00

44,296.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13,324.00

16,203.00

-207.00

15,996.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

12,409.00

15,182.00

-173.00

15,009.00

Salarii de baza

10.01.01

11,079.00

13,459.00

-98.00

13,361.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

1.330.00

1,723.00

-75.00

1,648.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

637.00

676.00

-25.00

651.00

lTichete de vacanta

10.02.06

637.00

676.00

-25.00

651.00

Contribuții

10.03

278.00

345.00

-9.00

336.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

278.00

345.00

-9.00

336.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

135.00

146.00

8.00

154.00

Bunuri si servicii

20.01

135.00

146.00

8.00

154.00

|Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

135.00

146.00

8.00

154.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

22,924.00

26,846.00

900.00

27,746.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 ia 57.02.04)

57.02

22,924.00

26,846.00

900.00

27,746.00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

22,924.00

26,846.00

900.00

27,746.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59.00

330.00

400.00

0.00

400.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

330.00

400.00

0.00

400.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA TUTOIU

JUDEȚUL: PRAHOVA

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI 68.02.10 AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE


BUGETUL DE CHELTUIELI A VÂND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL SI BUGETUL DE STAT PE ANUL 2019 PROPUS SPRE RECTIFICARE

MU LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E 31.10.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE +/-

PROPUNERI RECTIFICARE

IUI AL ILtlJLJL 1 LlfLLI țoiLv 11LH1LA LIL FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE nvivni Tion

5.32

128.00

7.00

135.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

5.32

128.00

7.00

135.00

CHELTUIELI CURENTE

01

5.32

128.00

7.00

135.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0.20

3.00

0.00

3.00

Bunuri si servicii

20.01

0.20

3.00

0.00

3.00

|Posta. telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

0.20

3.00

0.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

5.12

125.00

7.00

132.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

5.12

125.00

7.00

132.00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

5.12

125.00

7.00

132.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA TUTOIU


ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.15.02 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

ANEXA NR. 7 £   «<*C

/ ©'/ x " 4

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 A VÂND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL               ' <


PROPUS SPRE RECTIFICARE


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E 31.10.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE + /-

', ..

PROPUNERE RECTIFICARE'

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SEC I'IUNEA DE DEZVOLTARE)

1,635.23

2,497.00

-17.00

2,480.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,635.23

2,497.00

-17.00

2,480.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,635.23

2,497.00

-17.00

2,480.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

589.00

735.00

■17.00

718.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

561.00

698.00

-13.00

685.00

Salarii de baza

10.01.01

489.00

606.00

-12.00

594.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

41.00

50.00

1.00

51.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

31.00

42.00

-2.00

40.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

16.00

17.00

0.00

17.00

|Tichete de vacanta

10.02.06

16.00

17.00

0.00

17.00

Contribuții

10.03

12.00

20.00

-4.00

16.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

12.00

20.00

-4.00

16.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,044.23

1,757.00

3.00

1,760.00

Bunuri si servicii

20.01

146.00

243.00

-10.00

233.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

3.00

0.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

3.00

0.00

3.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

43.00

65.00

-7.00

58.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.00

10.00

0.00

10.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.00

9.00

0.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

3.00

-3.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

90.00

150.00

0.00

150.00

Reparații curente

20.02

0.00

25.00

•5.00

20.00

Hrana

20.03

897.00

1,482.00

18.00

1,500.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

897.00

1,482.00

18.00

1,500.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

1.00

5.00

0.00

5.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

2.00

0.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

3.00

0.00

3.00

Protecția muncii

20.14

0.23

2.00

0.00

2.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

2.00

5.00

-3.00

2.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2.00

5.00

-3.00

2.00

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
FLORENTINA TUTOI1


administrația seriviilor sociale comunitare ploiești

68.02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SI ASISTENTEI SOCIALE - ACTIVITATEA PROPRIE


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 A VÂND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E 31.10.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE + /-

PROPt$£RE

RECÎll IC&RE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCl IONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

16,055.00

20,347.00

-263.00

20,084.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

16,054.00

20,216.00

-263.00

19,953.00

CHELTUIELI CURENTE

01

16,054.00

20,216.00

-263.00

19,953.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,983.00

12,082.00

-50.00

12,032.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

9,568.00

11,612.00

-42.00

11,570.00

Salarii de baza

10.01.01

9,068.00

10,969.00

-27.00

10,942.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

73.00

85.00

6.00

91.00

Alte sporuri

10.01.06

45.00

55.00

-1.00

54.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

382.00

503.00

-20.00

483.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

201.00

205.00

-3.00

202.00

|Tichete de vacanta

10.02.06

201.00

205.00

-3.00

202.00

Contribuții

10.03

214.00

265.00

-5.00

260.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

214.00

265.00

-5.00

260.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,618.00

2,724.00

-168.00

2,556.00

Bunuri si servicii

20.01

1,426.00

2,302.00

-175.00

2.127.00

Furnituri de birou

20.01.01

31.00

55.00

0.00

55.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.00

27.00

0.00

27.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

877.00

1,220.00

-140.00

1,080.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

34.00

70.00

20.00

90.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

16.00

20.00

0.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

58.00

80.00

0.00

80.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

11.00

30.00

5.00

35.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

398.00

800.00

-60.00

740.00

Reparații curente

20.02

127.00

253.00

-23.00

230.001

Hrana

20.03

33.00

55.00

-5.00

50.00

1 Hrana pentru oameni

20.03.01

33.00

55.00

-5.00

50.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

16.00

25.00

50.00

75.00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

2.00

0.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

23.00

50.00

73.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

2.00

5.00

0.00

5.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

5.00

0.00

5.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

10.00

0.00

10.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

8.00

-5.00

3.00

Protecția muncii

20.14

2.00

25.00

-10.00

15.00

Alte cheltuieli

20.30

11.00

41.00

0.00

41.00

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

3.00

0.00

3.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asi urare non-viata

20.30.03

9.00

37.001

0.00

37.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4,435.00

5,380.00

-35.00

5,345.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

4,435.00

5,380.00

-35.00

5,345.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

7.00

50.00

-35.00

15.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

4,428.00

5,330.00

0.00

5,330.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

18.00

30.00

-10.00

20.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

18.00

30.00

-10.00

20.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

131.00

0.00

131.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.00

131.00

0.00

131.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

1.00

131.00

0.00

131.00

Active fixe

71.01

1.00

131.00

0.00

131.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

1.001

131.00

0.001

131.001
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA TUTOIU


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE                    ANEXA NR. 9

LA HCL ț G£ ( &)l& LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2019 CABINETE MEDICALE ȘCOLARE


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor     U / „   ... .__ Valoarea ...            Valoarea

cheltuieli de Investiții                   M                     inițiala                         finala

0                       1      2           3           2          3

I. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

0

22000

22,000

1. PACHET UNIT STOMTOLOGIC, PUPINEL, COMPRESOR

1

0

22000

22,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

0

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

0

0

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare pentru evaluarea sudiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitte aferente obiectivului

TOTAL 4

0

0

0

V. Investiție noua

TOTAL 5

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL 1+2+3+4+5

0

22000

22,000

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA TUTOIU/