Hotărârea nr. 465/2019

Hotãrârea nr. 465 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de la SC Hale și Piețe SA Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 465

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 557/05.11.2019 al domnilor consilieri locali Palaș-Alexandru Paul și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate nr. 16532 din 05.11.2019 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

în baza Raportului de specialitate nr. 383/25.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, ale Legii nr. 47/11.03.2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și ale art. 28 (1) din Legea nr. 329/05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

în conformitate cu prevederile art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1,2,3 și art. 10 alin 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr.273/29.06.2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 129 alin. (1), alin (2), lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,  George So^n Nțculae BOTEZ


Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economlc:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI AN 2019 REVIZIA a ll-a                          . ANEXAI ( A

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent (2018)

Propuneri an curent (2019) Reviza a ll-a

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

'■

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

11877.55

13090.00

110.21

13090.00

13090.00

100.00

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

11869.72

13080.00

110.20

13080.00

13080.00

100.00

100.00

a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)tran3feruri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

7.83

10.00

127.71

10.00

10.00

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

11344.13

12580.00

110.89

12580.00

12580.00

100.00

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11276.08

12505.00

110.90

12505.00

12505.00

100.00

100.00

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

3802.18

4161.00

109.44

4161.00

4161.00

100.00

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

665.17

683.00

102.68

683.00

683.00

100.00

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6109.34

6767.00

110.76

6767.00

6767.00

100.00

100.00

CO

Cheltuieli de natură salarialăîrd. 13 + rd. 14)

12

5619.22

6122.00

108.95

6122.00

6122.00

100.00

100.00

C1

ch. cu salariile

13

5205.54

5615.00

107.87

5615.00

5615.00

100.00

100.00

C2

bonusuri

14

413.68

507.00

122.56

507.00

507.00

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

332.64

505.00

151.82

505.00

505.00

100.00

100.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

135.67

140.00

103.19

140.00

140.00

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

699.39

894.00

127.83

894.00

894.00

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

68.05

75.00

110.21

75.00

75.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

533.42

510.00

95.61

510.00

510.00

100.00

100.00

IV

MPOZIT PE PROFIT

23

139.57

397.00

284.45

397.00

397.00

100.00

100.00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA MPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

113.00

113.00

113.00

100.00

100.00

1

Rezerve legale

25

26.67

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

0.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

348.82

87.00

87.00

87.004

VOTiTnli.Lifltrt'bLnSeiUi jJTUpiH UV finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor Și altor costuri aferente acestor

28

V

£ Lj JJ.

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25 26,27,28, 29

30

18.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Fimciparez saiariapw ia prem în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar

_

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

■ dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

* dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

* dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.

32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

C)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

153.06

390.00

254.80

390.00

390.00

100.00

100.00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii

anterior

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

153.06

390.00

254.80

390.00

390.00

100.00

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

173.00

198.00

114.45

198.00

198.00

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

163.00

178.00

109.20

178.00

178.00

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură saiarială *)

50

2872.81

2866.10

99.77

2866.10

2866.10

100.00

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000

51

2661.32

2628.75

98.78

2628.75

2628.75

100.00

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

72.82

73.48

100.91

73.48

73.48

100.00

100.00

6

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1 )x1000

55

955.09

961.04

100.62

961.04

961.04

100.00

100.00

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

996.30

997.00

100.07|

997.00

997.00]

100.00

100.00


DIRECTOR GENERAL, ING. PEPELEA MAR1ADIRECTOR ECONOMIC

EC. STANCIULESCU ANGELA


ANEXA 2 C& ftcC

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat

30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform

HCL

606/20.12 .2018

Conform HCL NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06. 2019

Realizat

30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a II-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

0

1

2

3

5

4a

6

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd.

2 + rd. 22 + rd. 28)

1

12140.00

12140.00

8958.47

11877.55

13090.00

9045.14

13090.00

2850.00

6505.00

10074.00

13090.00

0.00

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

12132.00

12132.00

8953.16

11869.72

13082.00

9038.57

13080.00

2848.00

6501.00

10068.00

13080.00

-2.00

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd.

3

8723.00

8723.00

6559.74

8665.62

9885.00

6556.88

9883.00

2045.00

4791.00

7598.00

9883.00

-2.00

a1)

din vânzarea produselor ct.703

4

16.00

16.00

11.50

16.40

17.00

12.53

17.00

6.00

8.00

12.00

17.00

a2)

din servicii

5

a3)

din redevențe și chirii: ct.706 -ct.706.9+ ct.708.7

6

8700.00

8700.00

6542.99

8635.52

9682.00

6533.39

9680.00

2030.00

4600.00

7400.00

9680.00

-2.00

a4)

altevenituri:ct.7O6.

9+ct758.8+ct758.1

4+

7

7.00

7.00

5.25

13.69

186.00

10.96

186.00

9.00

183.00

186.00

186.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

xZ/i-v

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat 30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform

HCL

606/20.12 .2018

Conform HCL NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06. 2019

Realizat

30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c1

subvenții, cf.

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări ct.722

12

83.00

83.00

58.97

83.79

15.00

0.00

15.00

0.00

8.00

8.00

15.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd.

14

3326.00

3326.00

2334.45

3120.31

3182.00

2481.69

3182.00

803.00

1702.00

2462.00

3182.00

f1)

din amenzi și

penalitățict.758.1

15

90.00

90.00

71.76

91.40

96.00

66.25

96.00

18.00

40.00

62.00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

j

j

0.00

gp?

4-

- active corporale

17

--

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat

30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL

NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06.

2019

Realizat

30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri ct.704+ct 708-ct.708.7+ct.711+7

58.2

21

3236.00

3236.00

2262.69

3028.91

3086.00

2415.43

3086.00

785.00

1662.00

2400.00

3086.00

*

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

8.00

8.00

5.31

7.83

8.00

6.57

10.00

2.00

4.00

6.00

10.00

2.00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

° \

k' ■

d)

din dobânzi: ct.766

26

8.00

8.00

5.31

7.83

8.00

6.57

10.00

2.00

4.00

6.00

S,     /■

șbo

e)

alte venituri financiare:

27

~7" - \

3

Venituri extraordinare

28

cS';.

' s~-' ■

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat 30.09.20 18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL

NR.606/2

0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06. 2019

Realizat

30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd.136 + rd. 144)

29

11725.00

11725.00

8218.64

11344.13

12580.00

8804.92

12580.00

2831.00

6446.00

9609.00

12580.00

0.00

1

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

11650.00

11650.00

8165.93

11276.08

12512.00

8748.84

12505.00

2814.00

6411.00

9556.00

12505.00

-7.00

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

4008.00

4008.00

2779.57

3802.18

4254.00

2977.37

4161.00

975.00

2172.00

3237.00

4161.00

-93.00

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

2164.00

2164.00

1525.69

2052.27

2134.00

1632.82

2229.00

533.00

1180.00

1765.00

2229.00

95.00

a)

cheltuieli cu materiile

33

r •

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:ct.602+ct 604

34

358.00

358.00

244.39

347.95

369.00

237.60

349.00

50.00

160.00

250.00

(349.00

X<>\

:'v

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb-ct 6024

35

16.00

16.00

9.83

13.23

20.00

15.80

24.00

2.00

10.00

18.00

'“■A

! / >1

1 ^kbo


INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat 30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL

NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06.

2019

Realizat 30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

b2)

cheltuieli cu combustibilii-ct 6022

36

26.00

26.00

18.26

24.64

26.00

10.94

19.00

6.00

14.00

21.00

19.00

-7.00

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar-ct

37

51.00

51.00

29.13

41.90

65.00

12.55

30.00

3.00

20.00

15.00

30.00

-35.00

d)

cheltuieli privind energia

și apa-ct 605

38

1755.00

1755.00

1252.17

1662.43

1700.00

1382.67

1850.00

480.00

1000.00

1500.00

1850.00

150.00

e)

cheltuieli privind mărfurile-ct 607

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

183.00

183.00

79.24

149.70

203.00

78.77

150.00

16.00

89.00

134.00

150.00

-53.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile-ct 611

41

62.00

62.00

25.32

33.54

85.00

20.61

50.00

5.00

30.00

40.00

50.00

-35.00

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:ct612-ct 612.2

42

81.00

81.00

25.20

78.90

80.00

32.14

62.00

2.00

39.00

64.0d

62.00

-: 8.00

i!
INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat 30.09.20 18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL

NR.606/2

0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06. 2019

Realizat

30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent ean (+;

)

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

71.50

71.50

18.96

70.33

71.00

23.26

50.00

0.00

35.00

54.00

50.00

-21.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

9.50

9.50

6.24

8.58

9.00

8.87

12.00

2.00

4.00

10.00

12.00

3.00

C)

prime de asigurare-ct

45

40.00

40.00

28.72

37.26

38.00

26.02

38.00

9.00

20.00

30.00

38.00

0.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1661.00

1661.00

1174.64

1600.21

1917.00

1265.78

1782.00

426.00

903.00

1338.00

1782.00

-135.00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

15.00

15.00

11.12

14.83

15.00

11.12

14.00

4.00

8.00

12.00

b1)

cheltuieli privind consultanța

49

15.00

15.00

11.12

14.83

15.00

11.12

14.00

4.00

8.00

12.00

Sâîoo

jrl.QO

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din

50

45.00

45.00

25.39

35.38

43.00

5.39

24.00

2.00

18.00

11.00

V \v-

<24x00

-ftrodINDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat

30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06.

2019

Realizat 30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

d)

cheltuieli de protocol, din care:-ct 623.1

51

8.00

8.00

3.19

5.31

10.00

6.17

14.00

2.00

6.00

8.00

14.00

4.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:-ct 623.2

53

37.00

37.00

22.20

30.07

33.00

-0.78

10.00

0.00

12.00

3.00

10.00

-23.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

55

pAv'

nf *

- ch.de promovare a produselor

56

, ~-'i i

* â h

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat

30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL

NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06.

2019

Realizat

30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 +

57

2.00

0.00

5.00

0.00

0.00

2.00

5.00

3.00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical

RÎ sanatatp

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație,

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati -ct 658.2

61

0.00

2.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

3.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane-ct

62

6.00

6.00

3.63

4.88

5.00

2.93

5.00

1.00

3.00

4.00

5.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:-ct 625

63

11.00

11.00

4.29

8.04

9.00

7.15

10.00

1.00

5.00

/c-

I-

9.00

1i Wss

''-.„ț0-00

- cheltuieli cu diurna (rd.

65 + rd. 66), din care:

64

2.00

2.00

0.50

0.81

3.00

0.72

3.00

0.00

2.00

■n.

3.00

' Moo


INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat

30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL

NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06. 2019

Realizat

30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;■

)

-interna

65

2.00

2.00

0.50

0.81

3.00

0.72

3.00

0.00

2.00

3.00

3.00

0.00

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații-ct

67

55.00

55.00

36.01

47.26

48.00

31.80

48.00

15.00

33.00

45.00

48.00

0.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate-ct

68

17.00

17.00

10.89

14.37

16.00

9.75

16.00

4.00

8.00

12.00

16.00

0.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:-ct 628

69

1472.00

1472.00

1056.07

1435.44

1579.00

1156.20

1579.00

390.00

780.00

1170.00

1579.00

0.00

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

910.00

910.00

649.16

881.19

1012.00

678.10

1006.00

224.00

500.00

825.00

1006.00

-6.00

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

9.00

9.00

4.77

6.62

8.00

5.50

8.00

3.00

6.00

7.00

8.00

0.00

i3)

cheltuieli cu pregătirea

72

15.00

15.00

5.03

5.53

24.00

3.17

9.00

1.00

14.00

14.00

9.00

-15.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor

73

10.00

10.00

8.50

8.50

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10-00

0.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

I 74

/f5 fta

~ '       i \

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat 30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06.

2019

Realizat 30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de

76

2

1.50

1.50

0.00

2.00

2.00

1.50

-0.50

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte

77

6.00

6.00

2.64

2.85

3.00

0.80

3.00

1.00

2.00

2.50

3.00

0.00

j)

alte cheltuieli

78

40.00

40.00

27.24

40.00

200.00

41.44

81.00

9.00

50.00

73.00

81.00

-119.00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd.

85), din care:

79

666.00

666.00

491.99

665.17

697.00

502.50

683.00

171.00

354.00

677.00

683.00

-14.00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80INDICATORI

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Nr. rd.

Aprobat

Realizat

30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL

NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06. 2019

Realizat

30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale-ct 612.2

81

64.00

64

46.9

62.74

66.00

48.68

66.00

16.00

33.00

51.00

66.00

0.00

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

1.00

1.00

0.03

0.03

1.00

0.03

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte pt. Fd. handicapați - ct 635

85

601.00

601.00

445.06

602.41

630.00

453.79

616.00

154.00

320.00

625.00

616.00

-14.00

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

6219.00

6219.00

4414.76

6109.34

6767.00

4753.27

6767.00

1525.00

3385.00

4976.00

6767.00

0.00

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

5715.00

5715.00

4076.84

5619.22

6126.00

4302.02

6122.00

1376.00

3078.00

4513.00

6122.00

-4.00

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

5281.00

5281.00

3808.49

5205.54

5634.00

3993.16

5615.00

1299.00

2880.00

4185.00

5615.00

o

-19.00

a) salarii de bază-ct 641

89

4845.00

4845.00

3562.76

4801.67

5194.00

3751.13

5160.00

1253.00

2611.00

3888.00

5160^0

"-34.0$

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

90

136.00

136.00

91.02

125.58

145.00

90.65

140.00

37.00

115.00

127.00

-V /

-O- /

I-5, o

■ W?00

sa.

-\O ■<

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat

30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06. 2019

Realizat 30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

c) alte bonificații (conform CCM)

91

300.00

300.00

154.71

278.28

295.00

151.38

315.00

9.00

154.00

170.00

315.00

20.00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

434.00

434.00

268.35

413.68

492.00

308.86

507.00

77.00

198.00

328.00

507.00

15.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare,

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.

95

W

*

’ Zi

b) tichete de masă-ct

96

410.00

410.00

255.05

394.68

467.00

292.40

467.00

73.00

186.00

300.00

/^#67.fKf

c) tichete de vacanță;

97

\

SE.\ i
INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat

30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL

NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06. 2019

Realizat 30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

24.00

24.00

13.30

19.00

25.00

16.46

40.00

4.00

12.00

28.00

40.00

15.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

22.00

22.00

0.00

21.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

0.00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în

102

22.00

22.00

0.00

21.81

0.00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103r

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat 30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06. 2019

Realizat 30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105+ rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

346.00

346.00

246.88

332.64

503.00

351.31

505.00

117.00

239.00

361.00

505.00

2.00

a) pentru directori/directorat

105

149.00

149.00

106.82

139.98

287.00

193.52

270.00

63.00

127.00

196.00

270.00

2.00

-componenta fixă

106

149.00

149.00

106.82

139.98

268.00

193.52

270.00

63.00

127.00

196.00

270.00

2.00

-componenta variabilă

107

0.00

0.00

0.00

19

19.00

19.00

19.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

154.00

154.00

111.04

153.36

170.00

126.97

170.00

43.00

90.00

132.00

170.00

-componenta fixă

109

154.00

154.00

111.04

153.36

170.00

126.97

170.00

43.00

90.00

132.00

170.00

-componenta variabilă

110

p. f

c) pentru AGA si

111

31.00

31.00

23.95

29.08

31.00

23.12

31.00

8.00

16.00

24.00

3T:00

d) pentru alte comisii și comitete constituite

112

12.00

12.00

5.07

10.21

15.00

7.70

15.00

3.00

6.00

9.00INDICATORI

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Nr. rd.

Aprobat

Realizat

30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL

NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06.

2019

Realizat

30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

136.00

136.00

91.04

135.67

138.00

99.94

140.00

32.00

68.00

102.00

140.00

2.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+rd

118+re.119+rd.120+rd.121+ rd.122), din care:

114

757.00

757.00

479.61

699.38

794.00

515.70

894.00

143.00

500.00

666.00

894.00

100.00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:

115

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru

119

d)

alte cheltuieli- ct

658.1:658.3; 658.4;

120

60.00

60.00

29.82

93.16

42.00

109.30

132.00

15.00

36.00

51.0(J

• -■

132.00

1 -c

o %

'90 00

INDICATORI

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Nr. rd.

Aprobat

Realizat 30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL

NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06. 2019

Realizat 30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale-ct 681-ct

121

615.00

615.00

456.92

594.54

740.00

410.71

740.00

138.00

450.00

600.00

740.00

0.00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din

122

82.00

82.00

-7.13

11.67

12.00

-4.31

22.00

-10.00

14.00

15.00

22.00

10.00

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele 681.4 + 654

123

130.00

130.00

0.00

157.19

57.00

30.25

87.00

0.00

30.00

60.00

87.00

30.00

f1.1)

-provizioane privind participarea la

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

L*

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau

î rin iinlnnrn

126

48.00

48.00

7.13

145.52

45.00

34.56

65.00

10.00

16.00

45.00

/A-t, ■■

^65.00

® \ V

•                   I

/

'2O.0J&

< L(■

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat

30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL

NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06.

2019

Realizat

30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

(

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd.

128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

48.00

48.00

7.13

145.52

45.00

34.56

65.00

10.00

16.00

45.00

65.00

20.00

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0.00

venituri din alte provizioane ct

130

48.00

48.00

7.13

145.52

45.00

34.56

65.00

10.00

16.00

45.00

65.00

20.00

W 5

2

V:

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135+ rd. 138), din care:

131

75.00

75.00

52.71

68.05

68.00

56.08

75.00

17.00

35.00

53.00

75.00

7.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

Av

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

r i

c

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat 30.09.20 18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06. 2019

Realizat 30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

(

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea

137

o)

alte cl ct667

neltuieirtinanciare-

138

75.00

75.00

52.71

68.05

68.00

56.08

75.00

17.00

35.00

53.00

75.00

7.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

415.00

415.00

739.83

533.42

510.00

240.22

510.00

19.00

59.00

465.00

f Q;00

venituri neimpozabile

141

AVz

O

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

590.00

590.00

225.81

414.27

415

450.84

452.00

75.00

175.00

379.00

, Jjjj

/ s

-37.00

Prevederi an precedent -

2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Nr. rd.

Aprobat

Aprobat

Aprobat

f

INDICATORI

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL NR.606/2 0,12,2018

Realizat 30.09.20 18

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06. 2019

Realizat

30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

101.00

101.00

154.50

139.57

148.00

139.17

397.00

15.00

38.00

378.00

397.00

249.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

venituri totale din exploatare din care:(Rd.2)

144

a)

venituri din subvenții si

145

c

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea

146

1

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) din care:

147

5715.00

5715.00

4076.84

5619.22

6126.00

4513.00

6122.00

1376.00

3078.00

4513.00

6122.00

a)

148

b)

149

c)

150

2

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

5281.00

5281.00

3808.49

5205.54

5634.00

4200.00

5615.00

1299.00

2880.00

4200.00

_...

: 5615.00

-■■■?.

Nr. de personal prognozat la finele

152

198

198

167

173

198

198

198

198

198

198

-T

L

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Aprobat

Realizat

30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06. 2019

Realizat

30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a II-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

r

Nr. mediu de salariați

153

178

178

163

163

178

156

178

178

178

178

178

a)Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. iciumunnn

154

2472.38

2472.38

2596.11

2661.32

2637.64

2991.45

2628.75

X

X

X

2628.75

b ).Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 -rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000

155

2675.56

2675.56

2779.03

2872.81

2867.98

3214.39

2866.10

X

X

X

2866.10

6

7

a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

68.16

68.16

73.24

72.82

73.49

57.94

73.48

X

X

X

73.48

b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu

157

•' 'R'-ssfc O / /

'/■

' \

INDICATORI

Prevederi an precedent - 2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Nr. rd.

Aprobat

Realizat 30.09.20

18

Aprobat

Aprobat

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL NR.606/2 0,12,2018

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06. 2019

Realizat 30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse

158

c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare = QPF x

162

- pondere in venituri totale de exploatare =

163

7

8

Plăți restante

164

8

9

Creanțe restante, din

165

745

745.00

747.12

745.00

997.00

997.000

997.00

997.00

- de la operatori cu capital

166

- de la operatori cu capital privat

167

745

745.00

747.12

745.00

997.00

997.000

997.00

/7c,

<?^997.00

... ,V

- de la bugetul de stat

168

I î

ti \ 3!Prevederi an precedent -

2018

An curent 2019

Propuneri an curent (2019)

Nr

Aprobat

Aprobat

Aprobat

INDICATORI

rd.

conform HCL 606/20.12 .2018

Conform HCL

NR.606/2 0,12,2018

Realizat

30.09.20

18

Realizat an- 2018

Conform HCL 210/27.06.

2019

Realizat

30.09.2019

Propuneri rectificare an curent 2019 Rev. a ll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

Influent e an (+;

)

- de la bugetul

169

- de la alte entitati

170

9

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

rezultat net

314.00

314.00

585.33

393.85

362.00

101.05

113.00

4.00

21.00

87.00

113.00

-249.00


DIRECTOR ECONOMIC EC. STANOIULESCU ANGELA
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

ANEXA 3 Z fi HCC fa

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE AN 2019


- mii lei -

Nr crt.

Indicatori

Prevederi an 2017

% 4 - 3/2

Prevederi an precedent (2018)

% 7 = 6/5

Propuneri an 2019

% 9=8/6

% 10=8/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

12620.00

12170.06

96.43

12140.00

11877.55

97.84

13090.00

110.21

107.83

1

Venituri din exploatare *)

12615.00

12167.62

96.45

12132.00

11869.72

97.84

13080.00

110.20

107.81

2

Venituri financiare

5.00

2.44

48.80

8.00

7.83

97.88

10.00

127.71

125.00

3

Venituri extraordinare

0.00

O.OO1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR GENERAL, ING.PEPELEA MARIANADIRECTOR ECONOMIC

EC. STANCIU ESCU ANGELA


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/AdresazPloiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Propunere program de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa 4 <■ *

HCC tft. 1,6^15

REVIZIA II                                                                      mii lei fara TVA

INDICATORI

Influent

e

Propunere

2019

0

1

2

4

5

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

390.00

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

390.00

b) - profit

0.00

2

Alocații de la buget

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

a) - interne

0.00

b) - externe

0.00

4

Alte surse, din care:

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

II

I

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

390.00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

uj pentru nu nume maie in concesiune, incmriaie sau iu locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-

x--±x--£-->1—

0.00

2

Investiții noi, din care:

0.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00<ty

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

*

c •          ; «                       'a

U) pentru uunUftie maie in concesiune, iifCtii nate sau m locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-

|           ii

om ■?

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

b.l Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu Piața Malu Roșu -execuție

100.00

b.2 Lucrări de modernizare sistem automat parcare Halele Centrale

14.00

INDICATORI

Influent

e

Propunere 2019

1

2

4

5

b.3 Reparație curenta hidroizolatie- intervenție de urgenta fara afectarea structurii de rezistenta la clădirea Halelor Centrale

70.00

Total lucrări an 2019(1)

184.00

II

4.Alte cheltuieli de investiții si achiziții de imobilizări corporale

4.1 Achizionare UPS APC pentru camera serverelor

/V

..

4.2Studiu de specialitate -Expertiza tehnica a imobilului Halele Centrale

'S'/4.H0VA

'■ 1 U L

200.00—

TOTAL II

206.00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a)-interne

b)-externe

Director general Ing.Pepelea Mariana
Serviciul Investiții Dumitrescu Veronica

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/AdresarPloiesti ,Str. Gri vitei ,Nr. 15

ANEXA 5


Cod unic de înregistrare :R 1356295

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante

An 2019 - mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2018)

An curent (2019)

An 2020

An 2021

Preliminat/Realizat

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Rezultat brut

( + /-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.l

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

533.42

0

510

0

510

0

510

0

TOTAL pct. I

X

X

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

533.42

510

0

510

0

510

0

DIRECTOR GENERAL, ING.PEPELEA MARIANA
DIRECTOR ECONOMIC

SC HALE SI PIEȚE SA PLOIEȘTI


SITUAȚIA PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

REVIZIA 2

C CHELTUIELI CU PERSONALUL

C 0 CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA

număr salariati aprobat conform organigramei numa mediu salariati aprobat an 2019

  • a) salarii de baza conform act ad nr.572/15.12.2017 la CCM;

TOTAL SALARII DE BAZA

  • b) sporuri, prime si alte bonificații

0

TOTAL SPORURI,PRIME SI ALTE BONIFICAȚII

  • c) alte bonificații conform CCM (prime, pensionare) aprobate conform HCL 323/11.09.2017

0

TOTAL SPORURI .PRIME SI ALE BONIFICAȚII AFERENTE SALARIILOR DE BAZA

CI TOTAL CH. CU SALARILE

C2.BONUSURI

tichete de masa

alte cheltuieli comform CCM(ajutoare sociale)

TOTAL BONUSURI

C3. ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

ch .cu plățile compensatorii aferenta disponibilizărilor 0

diminuare cheltuieli cu plățile compensatorii

drepturi saiariale, despăgubiri din hotarari judecătorești

TOTAL ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

C4 CHELTUIELI MANDAT

(AGA secretariat, CA, Cenzori, Contract mandat)

505


140


TOTAL CHELTUIELI MANDAT

C5 CHELTUIELI CU contribuția asiguratorie pentru munca

Nota:

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut in vedere următoarele:

  • a) salarii de baza conform act ad nr.577/15.12.2017 la CCM ;


  • b) valoarea cheltuielilor de personal realizate la data de 31.08.2019             .■

  • c) pe baza datelor valorice salariate medii realizate în anul de bază și a numărului de&alariați e p

  • d) influenta majorării salariului minim pe economie cu suma de 48 mii lei conform TLG 937/20-Asfel, pentru anul 2019 operatorii economici care aplica prevederile Ordonanței GuveMuJur \ nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara cu completările si modificările ulterioare , pot prevedea

, in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevăzut in ultimul buget de venituri cheltuieli aprobat conform prevederilor legale daca indeplinesc cumulativ următoarele conditii;a) nu au inregistrat in ultimii doi ani consecutivi pierderi brute;b) s-au incadrat in nivelul plăților restante aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2018; c) nu planifica pentru anul 2019 pierderi brute si plăti restante; SC HALE SI PIEȚE SA PLOIEȘTI îndeplinește cumulativ aceste condiții pentru anul 2019

Director Economic


Ec. Stanciulescu Angela