Hotărârea nr. 463/2019

Hotãrârea nr. 463 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 463

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 587/11.11.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al comisiei de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana , Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 2105/08.11.2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 365/15.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019 ;

In baza art. 19, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul OMFP 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

în temeiul art. 129, alin. 4, litera ”a” și art. 139, alin. 3, lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă programul minimal al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sofcin Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

. SECRETAR GENERAL, \ Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu

JUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU" PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi conform HCL

nr.333/27.09.2019

Execuție la

31.10.2019

f* Influent e+J-c

! Pfeyedeț&A' conform ?> ^rectificare

TOTAL VENITURI - din care:

13.304,50

9.972,50

-298,00

[13-,006,50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -total - din care:

13.017,50

9.967,50

-298,00

12.7l'9,50

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.

30

1,00

2,00

1,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

30 00

16.00

30 00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice. sDortive

33.10.19

400,00

332,00

400,00

Alte venituri

36.50.00

1,00

1,00

1,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

26 50

28 50

2 00

28 50

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții

43.10.09

12.559,00

9.588,00

-300,00

12.259,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total

287,00

5,00

0,00

287,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

287,00

5,00

0,00

287,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13304,50

9728,00

-298,00

13006,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE icod 01+80+81+84)

13017,50

9723,00

-298 00

12719 50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SI

01

1301L50

9723.00

-298 00

12719 50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+

10

10337,00

8290,00

-300,00

10037,00

CI

-țeltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.1£

10.01

9657,00

7755.00.

-230,00

9427.00

Salarii de baza

10.01.01

8499 00

6935 00

-90 00

8409 00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

614 00

448 00

-61 00

553 00

Alte sporuri

To.01.06

000

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0 00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0 00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

000

Indemnizații de delegare

10.01 13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

.Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

1001 15

ow

A!ocaUi o.entruJocuinte

10.01.16

0.00

Indemnizații de hrană

10.01.17

523 00

356.00

-75 00

448 00

Alte drepturi salariale in bani

0.01.30

2100

16.00

-4.00

17.00

țeltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.

187.00

187.00

0.00

187.C :

10.02.0310,02.04

10.02.06 ;Vouchere de vacanta


Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat            _

[Contribuții de asigurări de somai ___________

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

__Contribuții de asigurări pentru accidente de munca l Prime de asigurare de viată plătite de angajator


10.02.06


10.03

10.03.01

10.03.02


10.03.03

10.03,04


10.03.05

10.03.06


CLOO


187,00


272 00


1 00


1,00


1 00


1,00

100


■70 00

-65.00


18700


42300

20700


1.00


1 00

1,00 „0.00Contribuții

concedii si indemnizații

Contribuția asiauratorie de munca

0.03.07

21707)

174 00'

75.Ț5ȚT

212.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2550,50

1325,00

1,00

2551,50

linuri si șsrvLpii (cod 20.01.01 l3 20.01.09+20.01.3

20.01

1758.50

1040.00.

______1963-50.

Furnituride birou___________________________________

10 00

sro

10Î0Q

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13.00

10,00

13 00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.0103

75,00

48 00

-1000

65 00

Apa canal si salubritate

20.01.04

5,00

4 00

5 00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

34.00

1900

34.00

Piese de schimb

20.01.06

000

Transport

20.01.07

0 00

Posta telecomunicații radio tv internet

20.01.08

22,00

17.00

22.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

180,00

93,00

5,00

185,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1419.50

841,00

210.00

1629.50

Reparații curente

20.02

190.00

100

-50.00

140.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)                     120.03

0,00

0,00 0,00

0.00


JUDEȚUL: PRAHOVA

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești


ANEXA2 L fi RCt

Plan minimal


Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare

Posibili parteneri

Deviz estimativ

1

2

3

4

5

1. Stagiunea de concerte simfonice 66 si 67

ianuarie -iunie septembrie-decembrie

Filamonica "Paul Constantnescu" Ploiești, alte locații

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

569,50

2. Manifestări dedicate jazz-ului

  • 2.1 Festivalul International de Jazz-Ploicști Jazz festival

  • 2.2 Festivalul Jazz on the Rooftop

  • 2.3 Spectacole de jazz

  • 2.4 Participarea formației Ploiești Jazz Trio la diferite festivaluri, concerte, spectacole in tara si

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești, tara si străinătate

Primăria Municipiului

Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, altele.

620,00

3. Manifestări dedicate folclorului

  • 3.1 Spectacole de folclor

  • 3.2 Participarea Orchestrei Populare "Flacara Prahovei" la diferite manifestări in tara si străinătate

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești, tara si străinătate

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

70,00

4. Pregătirea și participarea Corului Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiești la diferite manifestări culturale (spectacole, festivaluri, concursuri etc) în țară și străinătate

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

100,00

5. Manifestări organizate împreună cu Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești

Tot timpul anului

Filarmonica "Paul Constantinescu” Ploiești, Colegiu] de Artă "Carmen Sylva" Ploiești, altele.

Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești, altele.

10,00

6. Balul Filarmonicii

Decembrie

Palatul Culturii Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG- , uri, firme private, , altele.

150,00

7. Proiecte educative: lecții concert de muzică simfonică, populară, jazz, ateliere de muzică etc.

Tot timpul anului

Filarmonica "Paul Constantinescu” Ploiești, instituții de învățământ, altele.

Instituții de învățământ, firme private, ONG-uri etc.

40,00

8.. Diferite alte manifestări culturale organizate pe plan național și internațional (Zilele Ploieștiului, Festivalul International de Poezie "Nichita Stanescu", Târgul de Crăciun, manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri, spectacole pe plan local sau in străinătate, concerte, concursuri, ateliere de lucru,susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

70,00

TOTAL BUGET ESTIMAT

1629,50

CONTABIL ȘEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA