Hotărârea nr. 462/2019

Hotãrârea nr. 462 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură I.L. Caragiale a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 462

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 568/08.11.2019 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze Sălceanu Claudia-Oana, Gheorghe Andrei, Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 2035/07.11.2019 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură ”I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 358/13.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

A

In conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a” și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2019 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură ”I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


PRESEDINT

9             1

George Soi^in

JUDEȚUL: PRAHOVA


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, P

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

NFLUENT

(+, ’)

BUG RECTF

2019

Venituri proprii Donații si sponsorizări

33.10.17

37.10.01

21.00

40.00

0.00

0.00

21.00

40.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1,448.20

0.00

1,448.20

Alte venituri

37.10.50

0.00

0.00

0.00

TOTAL VENITURI - din care:

1,509.20

0.00

1,509.20

Veniturile secțiunii de funcționare

1,509.20

0.00

1,509.20

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,509.20

0.00

1,509.20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,509.20

0.00

1,509.20

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+.

01

1,509.20

0.00

1,509.20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

848.20

-16.00

832.20

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

814.00

-16.00

798.00

Salarii de baza

10.01.01

775.00

-15.00

760.00

Indemnizație de hrana

10.01.17

39.00

-1.00

38.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

15.20

0.00

15.20

Tichete de vacanta

10.02.06

15.20

0.00

15.20

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

19.00

0.00

19.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

19.00

0.00

19.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

661.00

16.00

677.00

Bunu

ri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

634.00

21.00

655.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

0.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

0.00

2.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

45.00

-5.00

40.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1.00

0.00

1.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

3.00

0.00

3.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

0.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

468.00

31.00

499.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

98.00

-5.00

93.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET

\FLUENT

BUG RECTF

2019

indicator

2019

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

'■'■r.    0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

&00

; 0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+2

20.05

WP

\fe-0.00

/O 2.00

Uniforme si echipament

20.05.01

o <

4-

a

■:'CV 0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

ii. '■ —

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

0.00

2.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.10

0.00

2.10

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.10

0.00

0.10

Deplasări în străinătate

20.06.02

2.00

0.00

2.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

0.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

8.00

-5.00

3.00

Protecția muncii

20.14

2.40

0.00

2.40

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arm:

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes nublic local. în baza unor convenții sau

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati pub

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 1:

20.24

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0‘J

20.30

10.50

0.00

10.50

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.50

0.00

0.50

Chirii

20.30.04

10.00

0.00

10.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03-

30.02

0.00

0.00

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

XFLUENT

■■■ '-)

BUG RECTF

t 2019

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

■’ASSs.

;.....

w?

.. •... . • . îl 0 i. V"-'. ’ ’ ‘‘.V

]sj0.00

7®-./

’fy 0.00

Transferuri curente (cod

ci ni ai.lci ni       ai n±ci m is-lci ai       ai       m 11-l

51.01

Wj

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00

~(T()o

0.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționa

55.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminări

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

80

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

0.00

0.00

0.00

A

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81

81.01

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

xFLUENT

(+,-)

BUG RECTF

2019

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

o.oo

© OOo

/\0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

/*

M te

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

U?

i »

A

<5* ^4 /

,v '■

\\O

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0.00

tUOO

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


///rp/C- x.V (/Mpw hMU<ipwu)i dl

ANEXA 2

fi# j'A?. ,'pv.'


PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTUR^Ie

ALE

CASEI DE CULTURĂ "Ion Luca CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

2019

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

2019 inițial

(lei)

1

2

3

4

5

1. Ziua Culturii Naționale, 169 de ani de Ia nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a Vil-a, participări la alte manifestări in tara, alte colaborări cu instituții si asociații de cultura;

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Ștefania Popișteanu,

2000.00

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STĂNESCU", ed.a XXXI-a

 • 2.2 Concursul județean de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a Xll-a

 • 2.3 Târg de carte Ploieștiul citește

 • 2.4 Editare carte,catalog,

 • 2.5 Alte acțiuni culturale.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Ștefania Popișteanu, Roxana Bărduț

14750.00

3. Ziua Internaționala a Poeziei -Caravana Poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Ștefania Popișteanu

1000.00

4.Expoziția SALONUL ARTELOR

Aprilie/Octom brie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Bardut Roxana, Popișteanu Ștefania

4000.00

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a XlII-a

Mai

Ploiești

Ștefania Popișteanu, Roxana Bărduț

3000.00

6. Festivalul Național "I.L. CARAGIALE" ediția a XVI-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru amator

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Ștefania Popișteanu

3100.00

7. Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală

lulie-septembrie

Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

199900.00

8. Tabăra Internațională de creație plastică "DANPLATON"

- ediția a XlII-a

lulie-septembrie

Ploiești și alte localități din județul Prahova

Gelu Nicolae

Ionescu, Rox^rf^

Bărduț   •'4’X

/*

I ît

- r-ioooo.oo

- ■ A/

—<«\

•’.x ’ștF.           l

9. FESTIVALUL CASTANILOR - In memoriam Gabi Dobre, Concurs național de muzică folk, ediția a XX-a.

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești și alte locații din Ploiești

Gelu NicBlaff»! Ily Ionescu ,

Bărduț

10. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA IIASDEU", ediția a XVII-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură

"I.L.Caragiale" , Muzeul "Iulia Hasdeu" Câmpina

Gelu Nicolae

Ionescu, Roxana

Bărduț

5000.00

11.UNIVERSITATEA

POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" Organizarea de simpozioane, colocvii, prelegeri, conferințe etc.)

pe tot parcursul anului școlar

Municipiul Ploiești Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Asociația Pensionarilor etc.

Gelu Nicolae

Ionescu, Roxana

Bărduț

22000.00

12.Pregătirea și participarea formațiilor aristice de muzică corală ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate; Organizarea unor manifestări de gen în Municipiul Ploiești

Tot timpul anului

Ploiești sau alte localități din țară și din străinătate

Gelu Nicolae

Ionescu, Roxana

Bărduț

25000.00

13. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Participarea Ia ateliere de lucru de gen, Excursii culturale, Editare cărți: Antologiei Cenaclului Atitudini 2019, Calendarului selectiv al evenimentelor culturale pentru anul 2020) și alte cărți. Alte

Tot timpul anului

Casa de Cultură "I.L.Caragiale", Muzeul de Artă "Ion Ionescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gelu Nicolae

Ionescu, Roxana

Bărduț

36500.00

14. PROIECTE EDUCAȚIONALE

 • 1. Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun, ateliere de lucru,colaborări cu instituții de învățământ;

 • 2. Atelierele lui Moș Crăciun

 • 3. Ateliere de Paște;

 • 4. Alte activități educaționale.

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L. Caragiale”, alte locații

Gelu Nicolae

Ionescu, Roxana

Bărduț

10800.00

15. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR - anasamblu de dansuri populare (seniori și juniori) și grupul vocal Prahova

 • 15.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XlV-a,

 • 15.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "Emilia Comișel", ediția I

 • 15.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior la diferite manifestări în municipiul 15.4.Tabără-cantonament

15.1

Decembrie

15.2 iulie-septembrie 15.3 Tot timpul anului 15.4. august-septembrie

Casa de Cultură a Sindicatelor, Filarmonica" Paul Constantinescu" și alte locație

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț p?

ii ? H &

Ăo’țV \4 Z>

74250.00

16. Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (Târgul de Crăciun, spectacole pe plan local sau in străinătate, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,ateliere de lucru, excursii culturale, achiziționare de cârti, editare carte, susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu acțiuni culturale pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "I.L.Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

13600.00

TOTAL BUGET ESTIMAT

499000.00

DIRECTOR,CONTABIL SEF,