Hotărârea nr. 461/2019

Hotãrârea nr. 461 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 35 Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 461 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 35 Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 596/11.11.2019 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 1165/08.11.2019 al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 35 Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 369/15.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

A

2019;


In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul

A

In temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 129 alin. 4, lit. „a” și art. 139 alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 35 Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 35 Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

Contrasemnează:JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35 PLOIEȘTI


Anexa hei Mb

//


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL* SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,PROPUNERE DE RECTIFICARE, NoiembDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

HCL 372/ 27.09.2019

Realizat la 06.11.2019

Infțti'erluj

$$$?

TOTAL VENITURI - din care:

145.56

74.12

-34.00

111.56

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

145.56

74.12

-34.00

111.56

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.30

1.56

0.56

0.00

1.56

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

144.00

73.56

-34.00

110.00

VENITURILE SECȚIUNII DEZVOLTARE - total - din care

0.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare (+)

37.10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

145.56

72.27

-34.00

111.56

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

145.56

72.27

-34.00

111.56

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0 00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

145.56

72.27

-34.00

111.56

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

144.00

72.27

-34.00

110.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

144.00

72.27

-34.00

110.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1.56

0.00

-0.60

0.96

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.56

0.00

-0.60

0.96

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.60

0.60

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.60

0.60

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLULX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.211a 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00