Hotărârea nr. 460/2019

Hotãrârea nr. 460 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul local şi al bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Centrului Creşă Ploieşti pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 460 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și al bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 562/06.11.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia și Raportul de specialitate nr. 1182/07.11.2019, al Centrului Creșă Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local si al bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 382/25.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze din data de 26.11.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a” și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești, pe anul 2019, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Centrul Creșă Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

Contrasemnează:

. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           P

George ^orin Sliculae BOTEZ

Sef Serviciu


M.\    im Wk d

JUDEȚUL PRAHOVA CENTRUL CRESA PLOIEȘTI


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform H.C.L. 287 29.08.2019

Prevedere

Realist

' x.„

țRr0ve<fefi

•xqnțorm jrctificare

buget 9 luni

la

30.09.2019

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

8.108.0C

5,958.0C

5,918.02

-138.0C

7,970.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

8,108.00

5,958.00

5,918.02

-138.0C

7,970.00

CHELTUIELI CURENTE

01

8,108.00

5,958.00

5,918.02

-138.0C

7,970.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,581.00

5,561.50

5,550.77

-155.50

7,425.50

Cheltuieli salariale in bani

10.01

7,203.00

5,226.50

5,216.02

-153.50

7,049.50

Salarii de baza

10.01.01

5,895.00

4,335.00

4,334.75

-95.0C

5,800.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

606.00

418.00

417.52

-27.00

579.00

Alte sporuri

10.01.06

102.00

68.00

67.81

-5.00

97.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.001

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transoortul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

552.00

369.00

368.70

-23.50

528.50

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

48.00

36.50

27.24

-3.00

45.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

218.00

218.00

218.00

0.00

218.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Vouchere de vacanta

10.02.06

218.00

218.00

218.00

0.00

218.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții

10.03

160.00

117.00

116.75

-2.00

158.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

160.00

117.00

116.75

-2.00

158.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

402.50

305.50

276.51

18.00

420.50

Bunuri si servicii

20.01

335.50

258.00

237.90

11.00

346.50

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

1.00

0.68

0.50

1.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

76.00

56.00

55.79

76.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

174.00

134.00

125.28

5.50

179.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

32.00

29.00

25.46

4.00

36.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.50

7.00

6.60

9.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

14.00

9.00

8.97

14.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

29.00

22.00

15.12

1.00

30.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Med

icamente si materiale sanitare

20.04

15.00

7.00

6.99

-0.50

14.50

Medicamente

20.04.01

5.00

0.00

0.00

-0.50

4.50

Vlateriale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

10.00

7.00

6.99

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

43.00

33.00

29.95

7.00

50.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

5.00

0.00

0.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

38.00

33.00

29.95

7.00

45.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0.50

0.50

0.23

0.00

0.50

] Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.501

0.50

0.23

0.5o|


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform H.C.L. 287 / 29.08.2019

Prevedere

Realizat

jafiueoțe

Prevederi conform rectificare

buget 9 luni

-,nn^<

| Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

ț

0.00

Materiale de laborator

20.09

- i o.oo

Cerceta re-dezvolta re

20.10

*    r.?,

Z;- •

!§• . o.oo

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

/o 0.00

Consultanta si expertiza

20.12

5o. O.oo

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

<\ji;44

3.00

Protecția muncii

20.14

5.00

4.00

:0,i

5.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli

20.30

0.50

0.00

0.00

0.50

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.50

0.00

0.00

0.50

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

124.50

91.00

90.74

-0.50

124.00

Burse

59.01

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

124.50

91.00

90.74

-0.50

124.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat ți de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,

Fodor Angelica


COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Dinca Cristina

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

ANEXA 2 Lfr

fi 4^0/


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 143/ 07.06.2019

Prevedere

Realizat

Influente (+/-)

Buget rectificat 2019

buget 9 luni

30.09.2019

TOTAL VENITURI - din care:

830.00

590.00

640.14

90.00

920.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

830.00

590.00

640.14

90.00

920.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

0.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

Alte venituri (contribuții hrana)

36.10.50

830.00

590.00

640.14

90.00

920.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (-)

37.10.03

0.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

jVarsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

872.00

616.00

589.90

90.00

962.00

SECȚIUNEA E FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

872.00

616.00

589.90

90.00

962.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

872.00

616.00

589.90

90.00

962.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

0.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

872.00

616.00

589.90

90.00

962.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

0.00

~o.oo

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

872.00

616.00

589.90

90.00

962.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

872.00

616.00

589.90

90.00

962.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

120^18

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

Fodor Angelica