Hotărârea nr. 46/2019

Hotãrârea nr. 46 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova, a imobilului proprietatea Municipiului Ploieşti situat în str. Ştefan Greceanu, nr. 9A, Clădire K8


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 46 privind transmiterea în folosință gratuită către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova, a imobilului proprietatea Municipiului Ploiești situat în str. Ștefan Greceanu, nr. 9A, Clădire K8

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 60/11.02.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert lonuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 35/07.02.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.50/22.02.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 37/22.02.2019 la Direcția Economică, prin care se propune transmiterea în folosință gratuită către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova, a imobilului proprietatea Municipiului Ploiești situat în str. Ștefan Greceanu, nr. 9A, Clădire K.8;

Ținând cont de Procesul Verbal din data de 06.02.2019 și Raportul din data de 22.02.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza ari. 874, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

în conformitate cu prevederile art. 112, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.2526/05.02.2019 a Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit. c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b), art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a imobilului proprietatea Municipiului Ploiești situat în str. Ștefan Greceanu, nr. 9A, Clădire K8, cu excepția spațiului în care este depozitată arhiva Direcției Generale de Dezvoltare Urbană din demisolul clădirii către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova.

(2) Perioada pentru care imobilul menționat la alin. 1 se va transmite în folosință gratuită către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova este de 2 (doi) ani, cu drept de prelungire.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat corespunzător, potrivit prevederilor art. 1 și legislației specifice în domeniu.

Art. 3 Transmiterea în folosință gratuită se face cu condiția eliberării și predării către Școala Gimnazială „Radu Stanian” a spațiului situat în Ploiești, str. Bobâlna, nr.76 care face obiectul Contractului de Comodat nr. 17/07.10.2016 încheiat între Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova și Școala Gimnazială „Radu Stanian”, în termen de maxim 60 de zile de la data semnării Procesului - Verbal de predare primire a imobilului menționat la art. 1, alin. (1), urmând ca după preluare să fie dată în administrare Grădiniței „Crai Nou”, după aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Prahova.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova și Școala Gimnazială «Radu Stanian» vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019

Al