Hotărârea nr. 459/2019

Hotãrârea nr. 459 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru activitatea finanțată din venituri proprii al Colegiului Naţional Pedagogic Regina Maria Municipiul Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 459

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru activitatea finanțată din venituri proprii al Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 569/08.11.2019 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sălceanu Claudia-Oana, Gheorghe Andrei, Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 2891/07.11.2019 al Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 359/13.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

a

In conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

A

In temeiul art. 129 alin. 4, lit. „a” și art. 139 alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu

9


JUDEȚUL: PRAHOVA

COELGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA"

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - CUI 2845478


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEG SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET 2019 cf

\«r

4',.

/■'/OVA    §

indicator

HCL 441/

31.10.2019

REALIZAT

06.11.2019

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

TOTAL VENITURI - din care:

415.00

328.06

30.00

445.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

415.00

328.06

30.00

445.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

35.00

22.09

0.00

35.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

95.00

104.23

20.00

115.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate cămine si cantine

33.10.14

235.00

201.74

10.00

245.00

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15

50.00

50.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

415.00

318.78

30.00

445.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

415.00

318.78

30.00

445.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

415.00

318.78

30.00

445.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

40.00

24.31

0.00

40.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

38.00

23.78

0.00

38.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

38.00

23.78

38.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2.00

0.53

0.00

2.00

| Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

200

0.53

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

375.00

294.47

30.00

405.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

91.00

61.93

20.00

111.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

1.46

0.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

300

0.00

0.00

3.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

30.00

19.60

0.00

30.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11 00

4.79

0.00

11.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

1.72

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

2.50

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

39.00

31.86

20.00

59.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

21000

167.48

10.00

220.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

210.00

167.48

10.00

220.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.00

0.00

1.00

Dezinfectanti

20.04.04

1 00

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

65.00

59.96

0.00

65.00

Uniforme si echipament

20.05.01

5.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60.00

59.96

0.00

60.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.10

0.00

3.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

0.10

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

200

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

3 00

3.00

0.00

3.00

J

CONTABIL SEF


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR,


PROF. LUCICA IONESCU