Hotărârea nr. 458/2019

Hotãrârea nr. 458 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 Şcoala Gimnazială George Emil Palade Municipiul Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 458

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 Școala Gimnazială „George Emil Palade” Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 589/11.11.2019 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 2556/08.11.2019 al Școlii Gimnaziale ”George Emil Palade” Municipiul Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale "George Emil Palade" Municipiul Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 363/14.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

în conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

în temeiul art. 129 alin. 4, lit. „a” și art. 139 alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale „George Emil Palade” Municipiul Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Școala Gimnazială „George Emil Palade" Municipiul Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE EMIL PALADE PLOIEȘTI

«bxanr.4^

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL              >

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT HCL 143/ 07.05.2019

REALIZAT LA 31.10.2019

INFLUENTE (+/-)

BUGET RECTIFICAT

TOTAL VENITURI - din care:

17.00

11.55

11.00

28.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

17.00

11.55

11.00

28.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.05.30

9.00

11.55

11.00

20.00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.15.01

8.00

0.00

0.00

8.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

17.00

4.13

11.00

28.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

17.00

4.13

11.00

28.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

17.00

4.13

11.00

28.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

17.00

4.13

11.00

28.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.00

0.38

0.00

2.00

|Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2.00

0.38

0.00

2.00

Reparații curente

20.02

5.00

3.75

11.00

16.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.

20.05

10.00

0.00

0.00

10.00

[Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

0.00

0.00

10.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,
ADMINISTRATOR FINANCIAR,

GHIORLAN CONSTANTA