Hotărârea nr. 457/2019

Hotãrârea nr. 457 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Liceului Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei - Municipiul Ploiești pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 457 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Liceului Tehnologic de Servicii ”Sfântul Apostol Andrei” -Municipiul Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 593/11.11.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget- finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia și Raportul de specialitate nr. 8437/06.11.2019, al Liceului Tehnologic de Servicii ”Sf. Apostol Andrei” - Municipiul Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 366/15.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a” și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Liceului Tehnologic de Servicii ”Sf. Apostol Andrei” - Municipiul Ploiești pe anul 2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Liceul Tehnologic de Servicii ”Sf. Apostol Andrei” Municipiul Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în PJoiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George Sorin îȘiculae BOTEZJUDEȚUL: PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI


ANEXA C A-


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2019

sursa de finanțare: activități finanțate integral sau parțial din venituri propriiDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL143/07. 05.2019

Realizat

\v£ A

Influențe (+/-)

rectificat

la

31.10.201

9

TOTAL VENITURI - din care:

265.00

256.29

15.00

280.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

265.00

256.29

15.00

280.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.

20.00

8.98

-5.00

15.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

245.00

247.31

20.00

265.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

265.00

157.80

15.00

280.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

265.00

157.80

15.00

280.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

265.00

157.80

15.00

280.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

177.00

134.04

15.00

192.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

170.00

129.86

13.00

183.00

Salarii de baza

10.01.01

20.00

10.00

0.00

20.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

150.00

119.86

13.00

163.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

7.00

4.18

2.00

9.00

| Contribuția siguratorie pentru munca

10.03.07

7.00

4.18

2.00

9.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

88.00

23.76

0.00

88.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

20.00

14.13

0.00

20.00

Mat.si prestări servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.00

0.00

-5.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15.00

14.13

5.00

20.00

Reparații curente

20.02

50.00

0.00

0.00

50.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

8.17

0.00

10.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

8.17

0.00

10.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

1.46

0.00

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

1.46

0.00

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

5.00

0.00

0.00

5.00
Administra torfinanciar,