Hotărârea nr. 456/2019

Hotãrârea nr. 456 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Şcolii Gimnaziale Henri Mathias Berthelot Ploiești pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

■»

HOTĂRÂREA Nr. 456 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Școlii Gimnaziale ”Henri Mathias Berthelot” Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 588/11.11,2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget- finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia și Raportul de specialitate nr. 2577/07.11.2019, al Școlii Gimnaziale ”Henri Mathias Berthelot” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 368/15.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze din data de 26.11.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a” și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale ”Henri Mathias Berthelot” Ploiești pe anul 2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Școala Gimnazială ”Henri Mathias Berthelot Ploiești” se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sokin Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Â Mihaela ZAHARIA

,J Sef Serviciu

JUDEȚUL: PRAHOVA

Anexa


ȘCOALA GIMNAZIALA HENRI MATHIAS BERTHELOT PLOIEȘTI

NR 2381/01.11.2019


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL. 143/07.05. 2019

Execuție

31.10.201

9

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

123,00

83,00

26,00

149,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din

ca r*»*

123,00

83,00

26,00

149,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05.3

n

15,00

14,00

3,00

18,00

Taxe si alte venituri in invatamant

36.10.50

83,00

69,00

23,00

106,00

Venituri din excedentul anului anterior nentru secțiunea de

40.10.15.0

25.00

25,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

123,00

99,00

26,00

149,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

123,00

99,00

26,00

149,00

CHEL TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+

01

123,00

99,00

26,00

149,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03

10

50,00

41,00

22,00

72,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

48,00

39,00

22,00

70,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

48,00

39,00

22,00

70,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2,00

2,00

0,00

2,00

CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE DE MUNCA

10.03.07

2,00

2,00

0,00

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

73,00

58,00

4,00

77,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

30,00

25,00

14,00

44,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30,00

25,00

14,00

44,00

Reparații curente

20.02

33,00

33,00

0,00

33,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+2

20.05

10,00

0,00

-10,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

1,00

0,00

-1,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9,00

0,00

-9,00

0,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

V1A(,DALF.NA,CRĂCIIMCĂ