Hotărârea nr. 455/2019

Hotãrârea nr. 455 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Colegiului Național Nichita Stănescu Municipiul Ploiești pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 455 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Național ”Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 561/06.11.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget- finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia și Raportul de specialitate nr. 3347/06.11.2019 al Colegiului Național ”Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.364/14.11.2019;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a” și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Colegiului Național ”Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești pe anul 2019, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2019 a Colegiului Național ”Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești pe anul 2019, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Colegiul Național ”Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 noiembrie 2019.

Contrasemnează:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,^ J A     p. SECRETAR GENERAL,


George Șoriu Niculae BOTE
Mihaela ZAHARIA Sef ServiciuJUDEȚUL: PRAHOVA COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU" PLOIEȘTI


ANEXA 1 £ &


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2019

sursa de finanțare: activitati finanțate Integral sau parțial din venituri propriiDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL143/07. 05.2019

Realizat

Influente (+/-)

la

31.10.201

9

rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

227,00

133,15

13,50

240,50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

116,00

113,15

-21,50

94,50

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05.

70,00

39,43

0,00

70,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

70,00

69,22

15,00

85,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

26,00

24,50

-1,50

24,50

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-50,00

-20,00

-35,00

-85,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40,10,15,02

61,00

0,00

0,00

61,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total ■ din care:

50,00

20,00

35,00

85,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

50,00

20,00

35,00

85,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

227,00

60,90

13,50

240,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

116,00

44,78

-21,50

94,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

116,00

44,78

-21,50

94,50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

37,00

25,85

0,00

37,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

35,00

25,57

0,00

35,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

35,00

25,57

0,00

35,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2,00

0,28

0,00

2,00

(Contribuția siguratorie pentru munca

10.03.07

2,00

0,28

0,00

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ta 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

79,00

18,93

-21,50

57,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

23,00

18,93

23,50

46.50

Furnituri de birou

20.01.01

300

3 00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20,001

18,93

23,50

43,50

Reparații curente

20.02

15,00

-15,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

40,00

0,00

-30,00

10,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40,00

-30,00

10,00

Alte

cheltuieli icod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.00

0,00

0,00

1.00

(Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1 00

1 00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

111,00

16,12

35,00

146,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

111,00

16,12

35,00

146,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

111,00;

16,12

35,00

146,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

111,00

16,12

35,00

146,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

120,00

120,00

Alte active fixe

71.01.30

111,00

16,12

-85,00

26,00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,Administra r financiar,COLEGIUL NATIONAL ” NICHITA STANESCU"

STR.NALBEI, NR.3, PLOIEȘTI

COD FISCAL 2843949

A^xa       'i

</ /i-A WY Qz

L_.>-


LISTA

obiectivelor de investiții- venituri proprii

Nr.

DENUMIREA

crt.

OBIECTIVELOR

venituri

DE INVESTIȚII

proprii

2019

0

1

2

TOTAL GENERAL

146,00

Cap.65.10

INVATAMANT

TOTAL

146,00

din care:

1

Contructii

120,00

Construcții cu structura metalica

120,00

2

26,00

Servicii consultanta si proiectare amplasare containere

21,00

Execuție racordare rețele tehnico-edilitare

5,00


Contabil sef, Marin Vasilica