Hotărârea nr. 454/2019

Hotãrârea nr. 454 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Liceului Tehnologic Energetic Elie Radu, Municipiul Ploiești pe anul 2019


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 454

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 594/11.11.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Zoia Staicu, precum și Raportul de specialitate nr. 6198/11.11.2019 al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 367/15.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a”și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești pe anul 2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu", Municipiul PLoiesti


ANEXA


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PEDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET HCL 441 31.10.2019

Realizat

31.10.2019

Influente +/-

B|JGET\fâ

RECTIFICATĂ t       x

TOTAL VENITURI - din care:

480,00

345,05

25,00

\.,C5f^oq

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

465,00

345,05

25,00

1

490J®

Venituri din închirieri

30,10,05

93,00

62,70

93,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

10,00

10,20

10 00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33,10,50

51,00

76,00

25,00

76,00

Contribuția elevilor si studenților centru internate, cămine si cantine

33.10.14

245,00

196,15

245 00

Diverse venituri

36,10,14

1,00

1,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare M

37.10.03

-15,00

-15,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40,15,01

80,00

80,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

15,00

0,00

0,00

15,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare •;+,

15,00

15,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

480,00

297,82

25,00

505,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

465,00

297,82

25,00

490,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59

01

465 00

297 82

25 00

490 00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

74,00

42,56

25,00

99,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

7200

41,62

24.50

96 50

Salarii de baza

10.01.01

18 00

14 69

18 00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

50,00

25,59

24,50

74,50

Indemnizație de hrana

10,01,17

2,00

1,34

2,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2,00

2,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2,00

0,94

0 50

2.50

IContributia asiqurarorie pi munca

10.03.07

2,00

0 94

0 50

2 50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

391,00

255,26

0,00

391,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

69,00

23,23

-22,00

47,00

Furnituri de birou

20.01 01

6 00

1.37

-2,00

4 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3 00

-1,00

2 00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

1 00

0,45

1,00

Transport

20.01.07

4,00

0,14

-3,00

1,00

Posta, telecomunicații radio tv, internet

20.01.08

3,00

1,80

3,00

Materiale si arestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

11,00

1 50

-6 00

5 00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

41,00

17,97

-10,00

31,00

Reparații curente

20.02

51,00

46,53]

17,00

68,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

230,00

166,88

12,00

242,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

230,00

166,88

12,00

242,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04l

20.04

1,00

0,00

0 00

1,00

| Medicamente

20.04.01

1,00

1,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar [cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

27 001

15,45

-4 00

23 00

Uniforme si echipament

20.05.01

2,00

2,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25,00

15,45

-4,00

21,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3,00

1,17

0,00

3,00

Deplasări interne detașări, transferări

20.06.01

3,00

1,17

3,00

Cârti publicații si materiale documentare

20.11

2 00

-1,00

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

1,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

2,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30

20.30

5,00

2,00

-2,00

3,00

Reclama si publicitate

20.30.01

1 00

-1 00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4,00

2 00

-1,00

3 00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

15.001

0.00

0,00

15.00

CHELTUIELI DE CAPITAL cod 71+72+75)

70

15,00

000

0 00

15,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

15,00

0,00

0,00

15,00

Active fixe |cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

15,00

0,00

0,00

15,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

15,00*

15 00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00Administrator financiar, Radu Șogdan