Hotărârea nr. 453/2019

Hotararea nr. 453 privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, să contracteze un împrumut bancar

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 453 privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, să contracteze un împrumut bancar

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 609/18.11.2019 al domnilor consilieri Palaș-Alexandru Paul și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate nr. 17190 din 15.11.2019 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, să contracteze un împrumut bancar;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 153/19.11.2019 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și Raportul de specialitate nr. 377/20.11.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei nr. 1 de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.11.2019;

în temeiul dispozițiilor art. 5 pct. d) din contractele de mandat încheiate între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

în conformitate cu prevederile cap. IV din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (1) și alin (2), lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești să contracteze un împrumut bancar în valoare de 700.000 lei în vederea achitării integrale către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești a creanțelor bugetare principale restante la 31.12.2018, pentru a beneficia de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.292/29.08.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.407/31.10.2019.

Art. 2 - Aprobă garantarea acestui credit bancar cu bunuri mobile și imobile reprezentând proprietatea S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, în cazul în care banca creditoare va solicita astfel de garanții.

Art. 3 - S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 noiembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎRBC-SlMjpdN

Contrasemnează:;ip. SECRETAR GENERAL,

4 Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu