Hotărârea nr. 451/2019

Hotãrârea nr. 451 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea cotei de ½ din imobilul situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 19


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 451 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea cotei de V2 din imobilul situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 19

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 598/13.11.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1680/13.11.2019 la Serviciul Juridic Contencios, Contracte din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 388/13.11.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.356/13.11.2019 la Direcția Economică, referitor la proiectul de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea cotei de 14 din imobilul situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 19;

Luând în considerare Avizul din data de 13.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în conformitate cu art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, actualizată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 7 lit. j), art. 139 și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea cotei de 14 din imobilul situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.19 (imobil înscris în Lista Monumentelor Istorice sub denumirea ”Casa Toma Rucareanu, ulterior casa Provian, azi Restaurant Mon Jardin” - cod LMI/2015 PH-II-m-B-16276) compus din teren în suprafață de 1028 mp din acte, respectiv 1.089 mp din măsurători și construcțiile amplasate pe acesta, CI - construcție locuință și C2 - construcție anexă, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 130310 a localității, la valoarea de 360.000 lei.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.