Hotărârea nr. 450/2019

Hotãrârea nr. 450 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 364/27.09.2019, privind rectificarea Listei de investiţii aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nn 450

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 364/27.09.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 579/08.11.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.352/08.11.2019 prin care se propune rectificarea pentru anul 2019 a sumelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 364/27.09.2019 din Lista de investiții aferente împrumutului contractat de către municipiul Ploiești de la Exim Bank;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 13.11.2019;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5212/10.10.2017 și nr. 5818/22.08.2019;

Luând act de prevederile:

- art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. b și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea Listei de investiții pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Notele de fundamentare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

J                                   9                         7                                                7                   9                        7

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 noiembrie 2019.

Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ștefan DĂNESCU

\ /               N Țx

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIT!!

ANEXA 1

«- //                   /to/?

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2018-2019-Credit Exim Bank

RECTIFICARE 4
HCL

Valoare totala conform SF

Sume aprobate

Sume aprobate HCL 485/2017

Sume aprobate

Sume din excedent 2018

Influenta

Rectificare IV

Total

0

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

::: 64.440.iSi.4ii

:•: iitit&.iSfi 40

• •66:215.957.91.

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

<<<<<<<<<<<W

<<<<<<<<<<W

<<<<<123.666,60

<<<<<<<<<6,00

XbKOPO.bWO

<<<t:izto(i6;«0

:<?i:dkw,oo

din care

0.00

F)<» OCO.GO

1

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

0,00

0,00

121.000,00

0,00

0,00

121.000,00

121.000,00

2

Construire grădiniță cu program prelungit Bd. Petrolului

500.000,00

500.000,00

500.000,00

3

Construire grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr. 2B

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Cap. 66.07.71.01

SANATATE

ȚPtĂL<:;:<;:;<<<><<><>:<<<<<<<<><<<<<<<<<<<<<<<<<<;:<<<<<<:<

:<<:u.736;66:6;b:6

<<<:2;o6:6.666;6d

<<<<<<<<<<UM

:<<<<<<<<w

::< <2.000:000,00

:<: 2:0.00.006.66

din care

B

Lucrări noi

14.730.000,00

3.819.528,45

0,00

2.000.000,00

0,0(1

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1

Laboiator Radioterapie cu Energii înalte

23/2019

14.730.000,00

3.819.528,45

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Cap. 70.07 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

totăl<<<<<<<;:<<<<<<<<<<<<<<<<<<-:<<<-:<<<<::<<< <««<<<<<■

• « 35.553,160,00

:<<<< 2j5bo.obb;bb

«««««W

< «<2;5oo;pow

::::<<<::<<:W

. < < < < < < < < O;bă

<2.5d(k(jbb;bo

<2;50b^bâ,bb

din care

A

Lucrări in continuare

14.816.130,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000.00

2.500.000,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești

206/31.08.2007

14.816.130,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

B

Lucrări noi

20.737.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Construire Piața Centrala Agroalimentara”

44/27.02.2017

20.737.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL

■:::79;558.po9,8i

;<<<<'16.:57X743;2;7

:<<::::<<<<<<6,6d

:<<i3.m84Q4;7

<<<<<-Ww

y-’i? 784.840,27

•■•13-.754.-840.-27

din care

A

Lucrări in continuare

79.558.009,81

15,473.743,27

0,00

12.734.840,27

0,00

-50.000,00

12.684.840,27

12.684.840,27

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

156/23.04.2015

6.604.740,00

600.000,00

0,00

725.500,00

0,00

725.500,00

725.500,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești-Modernizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

398/30.10.2015

13.920.504,13

399.403,00

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

250.000,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

40/27.02.2017

7.231.139,20

2.000.000,00

0,00

1.825.000,00

0,00

1.825.000,00

1.82>#fc^Q

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str.Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

41/271)2.2017

____3.305.879,38

1.450.000,00

0,00

1.290.000,00

0,00

1.290.000,00

/ e? /

ufȘ®o,do-

nniaa/jy.
HCL

Valoare totala conform SF

Sume aprobate

Sume aprobate HCL 485/2017

f      iprobate

Sume din excedent 2018

Influenta

Rectificare IV

Total

0

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

5

Extindere rețele subterane in municipiul PIoiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

485/29.11.2013

27.597.200,00

11.000.000,00

0,00

8.600.000,00

0,00

-50.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

128/24.04.2017

1.798 547,10

24.340,27

0,00

44.340,27

0,00

44.340,27

44.340,27

7

Modernizare instalație dc colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiești

19.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000 0

1

E.T. - Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

1.100.000,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

<-:Z07.282.31?;95

<<<< 2L05t:597,QO

: • 4SW.WS13

;<<<1;775;676%51-

:--:45;034.44LF3

din care

B

Lucrări noi

90.062.631,41

21.057.597,00

20.489.412,68

35.983.625,25

1.775.676,51

-4.650.000,00

31.333,625,25

33.109.301,76

1

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mim iul ui (Podul de lemn)

75/27.02.2014

28.211.420,00

4.400.000,00

20.489.412,68

24.889.412,68

0,00

-4.400.000,00

20.489.412,68

20.489.412,68

2

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

494/16.11.2018

44.273.768,89

0,00

0,00

0,00

1.775.676,51

1.750.000,00

1.750.000,00

3.525.676,51

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul. București 1 si B-dul.București 2

340/29.09.2017

7.419.845,83

7.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

-2.000.000,00

0,00

0,00

4

Modernizare Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Sudorului, Vanatori, Soveja, Lupeni, Prut, Spatari, Plevnei, Alexandru cel Bun

362/2018

3.850.596,69

2.996.462,84

0,00

2.996.462,84

0,00

2.996.462,84

2.996.462,84

5

Modernizare str. Cozia

51/26.02.2018

0,00

854.134,16

0,00

1.064.134,16

0,00

1.064.134,16

1.064.134,16

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

77/31.03.2017

6.307.000,00

5.807.000,00

0,00

5.033.615,57

0,00

5.033.615,57

5.033.615,57

<

Ah<- cheii uit li ov îu\

w‘ . 1 >

lJ.~(»i>.815.S8

1

Achiziție autobuze Euro 6

0,00

0,00

7.288.956,68

0,00

7.288.956,68

7.288.956,68

2

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transpor auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

494/16.11.2018

44.273.768,89

0,00

0,00

1.084.948,28

0,00

1.084.948,28

1.084.948,28

3

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101 - Bdul.Republicii -str.Gh.Doja - str.George Cosbuc - str.Stefan Greceanu - str.Nicolae Balcescu -str. Ștefan cel Mare - str. Democrației - Gara de Sud

317/29.08.2018

11.012.127,64

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

4

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 102 - str.Gageni - Sos.Nordului -Sos.Vestului - str.Libertății (Gara de Vest)

318/29.08.2018

16.472.870,31

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

5

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

611/20.12.2018

22.775.463,70

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

6

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthai

613/20.12.2018

22.685.458,00

0,00

0,00

294.780,92

0,00

294.780,92

294.780,92

7

Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0

0,00

0,00

32.130,00

0,00

32.130,00

32.130,00

8

SF/PUZ-Modemizaie rețea rutiera / stradala: lărgirea ia 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt, reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

3.700.000,00

3.700.000,00

i

*A(

'3?7Q6&OD,OO

DIRECTOR EXECUTIV MIHAELA


NEGRU MIHAI

SERVICIUL DEZVOLTARE. ADMINISTRARE UN1TATI DE INVATAMANT SI SANA7AJE / N1TUCARMEN


2-DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

NR. /W/  /  //. //      >


Rectificare 4obiectivelor de investiții pe anul 2018-2019-Credit Exim Bank

Cap.65.02.71.01 -■ INVATAMANT

2. Construire grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile-Prioritatea de investiții 4.4.Obiectiv Specific 4.4.Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața foiței de muncă, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului.

In anul 2018 s-a Întocmit studiul de fezabilitate pentru construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - Bdul Petrolului, proiect aflat in evaluare de către ADR Sud Muntenia.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare a Municipiului Ploiești, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

Prin Hotararea Consiliului Local nr.618/21.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F pentru obiectivul de investiții pentru obiectivul “Construire grădiniță cu program prelungit Bulevardul Petrolului ”

Pentru plata serviciilor întocmite de consultant, se propune alocarea sumei de 500,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 500,00 mii Iei.

2. Construire grădiniță cu program prelungit Aleea Strunga

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile-Prioritatea de investiții 4.4.Obiectiv Specific 4.4.Creșterea calității


infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpun participării părinților pe piața forței de muncă, Municipiul Ploiești a achfi$ de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri neramburs§ construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr. 2B.

In anul 2018 s-a. intocmit studiul de fezabilitate pentru construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - Aleea Strunga nr. 2B, proiect aflat in evaluare de către ADR Sud Muntenia.

Comisia Tehnico-Economica de A vizare a Municipiului Ploiești, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr. 2B.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.617/21.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F pentru, obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal, inclusiv branșamente utilități - aleea strunga nr. 2 B”.

Pentru plata serviciilor întocmite de consultant se propune alocarea sumei de 500,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 500,00 mii Iei

Director Executiv,

Mibaela 1AMANDI


4^4 L LA Ha .v<> hfo


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții DrumuriNOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anul 2018-2019 - Credit Exim Bank

RECTIFICARE 4

Cap.74,02.71.01 PROTECȚIA MEDIULUI

Cap. A Lucrări in continuare

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

Avan in vedere faptul ca lucarile se vor desfasura si in anul 2020, propunem redistribuirea sumei de 50.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 8.600.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 8.550.000 lei, inclusiv TVA.

Cap.84.02.71.01 TRANSPORTURI

Cap.B - Lucrări noi

Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului-Podul de lemn Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări, inclusiv proiectare, nr.21615/17.10.2018 incheiat cu Asocierea SC Europan Prod S.A (lider asociere)-SC Dalex Grup SRL, SC Daria Const SRL, SC Vio-Top SRL, SC Road Construct srl, SCRia Design Consulting SRL.

Termenul de execuție a lucrărilor de creare pasaj este de 12 luni incepand cu data de 15.05.2019, conform ordinului de incepere nr.10081/17.05.2019.

Avan in vedere faptul ca lucarile se vor desfasura si in anul 2020, propunem redistribuirea sumei de 4.400.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 24.889.412,68 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 20.489.412,68 lei, inclusiv TVA.


impune asigurarea finanțării necesare decontării serviciilor de proiectare.

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune introducerea unei noi poziții bugetarea si alocarea următoarelor sume: 1.750.000 lei inclusiv TVA, provenind din redistribuire si 1.775.676,51 lei inclusiv TVA, provenind din excedentul anului 2018.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 0 lei Buget 2019: 3.525.676,51 lei, inclusiv TVA.

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul.Bucuresti 1 si B-dul București 2 (proiectare si execuție)

In urma incheierii contractului de lucrări nr. 17501/12.09.2019, avand ca obiect proiectarea si execuția obiectivului de investiții Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul.Bucuresti 1 si B-dul București 2 a fost emis ordinul de incepere a elaborării documentației tehnice.

Avand in vedere termenele contractuale asumate pentru elaborarea documentației tehnice si execuția lucrărilor (10 luni), propunem redistribuirea sumei de 2.000.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 2.000.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0 lei.

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții

SF/PUZ-Modernizare rețea rutiera / stradala: lărgirea Ia 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune introducerea unei noi poziții bugetarea si alocarea sumei de 3.700.000 lei inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 0 lei

Buget rectificat: 3.700.000 lei, inclusiv TVA

MANDI


DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU