Hotărârea nr. 45/2019

Hotãrârea nr. 45 privind aprobarea eliminării punctului 7 din Procedura de modificare a componenţei unor locuinţe, proprietatea municipiului Ploieşti, prin extinderea acestora pe spaţii locative, proprietatea municipiului Ploieşti, eliberate pe parcursul exploatării, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 74/2016


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR, 45


privind aprobarea eliminării punctului 7 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 58/11.02.2019 a consilierilor Vîscan Robert, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Dănescu Ștefan, Hodorog Bogdan și Mateescu Marius și Raportul de specialitate înregistrat sub numărul nr. 73/05.02.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu prin care se propune eliminarea punctului 7 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016;

în conformitate cu Raportul din data 23.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct. 17, art. 45, alin. 3 art. 115, alin. 1, lit. b și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă eliminarea punctului 7 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Sorin-Niculae BOTEZ