Hotărârea nr. 449/2019

Hotãrârea nr. 449 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Ploieşti pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 449

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 580/08.11.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre precum și Raportul de specialitate nr.351/07.11.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 13.11.2019;

Având în vedere:

  • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

  • -  prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și adresa nr. 125070/06.11.2019 a Serviciului Public Finanțe Locale.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și a notelor de fundamentare aferente întocmite de Direcția Tehnic Investiții.

Art. 3 Se rectifică în mod corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 noiembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează: p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

1


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXAI

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - VENITURImii lei

DENUMIREA

INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 442/31.10.201

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

441,987.19

2,886.00

444,873.19

1

VENITURI -TOTAL

0001

441,987.19

2,886.00

444,873.19

2

VENITURI PROPRII

0101

370,488.95

2,886.00

373,374.95

3

I. VENITURI CURENTE

0002

421,851.00

2,886.00

424,737.00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

380,507.00

2,886.00

383,393.00

5

Al.

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL

0004

224,329.00

2,886.00

227,215.00

6

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,370.00

2,886.00

6,256.00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3,370.00

2,886.00

6,256.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,370.00

2,886.00

6,256.00

9

A 1.2. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

0006

219,624.00

0.00

219,624.00

10

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

0.00

900.00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

900.00

12

COTE SI SUME

DEFALCATE DIN

IMPOZITUL PE

VENIT

0402

218,724.00

0.00

218,724.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

208,724.0014

Sume repartizate din

Fondul la dispoziția CJ PH

040205

10,000.00

10,000.00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

0.00

1,335.00

16

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

1,335.00

0.00

1,335.00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,335.00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81,121.00

0.00

81,121.00

19

IMPOZITE SI

TAXE PE

PROPRIETATE

0702

81,121.00

0.00

81,121.00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

0.00

66,000.00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

16,000.00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

50,000.00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

0.00

11,021.00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

4,500.00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

6,500.00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

21.00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

4,100.00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

75,057.00

0.00

75,057.00

30

SUME

DEFALCATE DIN

T. V.A.

1102

53,680.00

0.00

53,680.00
32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,137.00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

29,025.00

29,025.00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.fmantarea invatamantului particular

110209

5,518.00

5,518.00

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.00

0.00

40

Taxe hoteliere

120207

0.00

41

TAXE PE

SERVICII

SPECIFICE

1502

105.00

0.00

105.00

42

Impozit pe spectacole

150201

105.00

105.00

44

TAXE PE

UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21,272.00

0.00

21,272.00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

0.00

16,945.00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

10,445.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

6,500.00
48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

4,247.00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

80.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

51

ALTE IMPOZITE

SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

0.00

52

Alte impozite si taxe

180250

0.00

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

41,344.00

0.00

41,344.00

54

CI.

VENITURI DIN

PROPRIETA

TE

0013

13,339.00

0.00

13,339.00

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

0.00

13,339.00

58

Venituri din concesiuni si inchirieri

30020530

12,000.00

12,000.00

59

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.00

63

C2.

VÂNZĂRI

DE BUNURI

SI SERVICII

0014

28,005.00

0.00

28,005.00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

11,472.00

0.00

11,472.00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

11,161.00

11,161.00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

61.00
70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0.00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

250.00

72

VENITURI DIN

TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24.00

0.00

24.00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

24.00

75

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

0.00

15,300.00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

15,300.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0.00

80

DIVERSE

VENITURI

3602

1,209.00

0.00

1,209.00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0.00

83

Taxe speciale

360206

750.00

750.00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

33.00

86

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

345.00

87

Alte venituri

360250

81.00

81.00
88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0.00

0.00

0.00

89

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-7,411.50

-7,411.50

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

7,411.50

7,411.50

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

0.00

2,317.95

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI

3902

2,317.95

0.00

2,317.95

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,316.95

96

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

110

IV. SUBVENȚII

0017

17,818.24

0.00

17,818.24

111

SUBVENȚII DE

LA ALTE NIVELE

ALE

ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE

0018

17,818.24

0.00

17,818.24

112

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

8,307.44

0.00

8,307.44

113

A. De capital

0019

1,981.00

0.00

1,981.00
120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0.00

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

1,981.00

1,981.00

126

B. Curente

0020

6,326.44

0.00

6,326.44

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0.00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

243.00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

6,083.44

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0.00

0.00

140

SUBVENȚII DE LA

ALTE

ADMINISTRAȚII

4302

739.80

0.00

739.80

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

739.80

739.80

158

Fond social FSE

48.02.02

8,771.00

0.00

8,771.00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

8,771.00

8,771.00
1

VENITURILE SECȚIUNII

DE FUNCȚIONARE

414,337.50

2,886.00

417,223.50

2

I. VENITURI CURENTE

0002

414,094.50

2,886.00

416,980.50

3

A. VENITURI FISCALE

0003

380,507.00

2,886.00

383,393.00

4

Al.

IMPOZIT PE

VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

224,329.00

2,886.00

227,215.00

5

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,370.00

2,886.00

6,256.00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3,370.00

2,886.00

6,256.00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,370.00

2,886.00

6,256.00

8

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

219,624.00

0.00

219,624.00

9

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

0.00

900.00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

900.00

11

COTE SI SUME

DEFALCATE DIN

IMPOZITUL PE

VENIT

0402

218,724.00

0.00

218,724.00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

208,724.00

13

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

10,000.00

10,000.00

14

A1.3. ALTE

IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

0.00

1,335.00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si

0502

1,335.00

0.00

1,335.00
16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,335.00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81,121.00

0.00

81,121.00

18

IMPOZITE SI

TAXE PE

PROPRIETATE

0702

81,121.00

0.00

81,121.00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

0.00

66,000.00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

16,000.00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

50,000.00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

0.00

11,021.00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

4,500.00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

6,500.00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

21.00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

4,100.00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

75,057.00

0.00

75,057.00

29

SUME

DEFALCATE DIN

T. V.A.

1102

53,680.00

0.00

53,680.00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,137.00

34

Sume defalcate din

T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bufetelor locale

110206

29,025.00

29,025.00


36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5,518.00

5,518.00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.00

0.00

38

Taxe hoteliere

120207

39

TAXE PE

SERVICII

SPECIFICE

1502

105.00

0.00

105.00

40

Impozit pe spectacole

150201

105.00

105.00

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21,272.00

0.00

21,272.00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

0.00

16,945.00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

10,445.00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

6,500.00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

4,247.00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

80.00

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

33,587.50

0.00

33,587.50

52

CI.

VENITURI

DIN PROPRIETA

TE

0013

13,339.00

0.00

13,339.00
53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

0.00

13,339.00

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12,000.00

12,000.00

57

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.00

59

VENITURI DIN

DOBÂNZI

3102

0.00

0.00

0.00

61

C2.

VÂNZĂRI

DE BUNURI

SI SERVICII

0014

20,248.50

0.00

20,248.50

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

11,472.00

0.00

11,472.00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

11,161.00

11,161.00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

61.00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

250.00

70

VENITURI DIN

TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24.00

0.00

24.00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

24.00

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

0.00

15,300.00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

15,300.00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

78

DIVERSE

VENITURI

3602

864.00

0.00

864.00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

81

Taxe speciale

360206

750.00

750.00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

33.00

84

Alte venituri

360250

81.00

81.00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-7,411.50

0.00

-7,411.50

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-7,411.50

-7,411.50

97

IV. SUBVENȚII

0017

243.00

0.00

243.00

98

SUBVENȚII DE

LA ALTE NIVELE

ALE

ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE

0018

243.00

0.00

243.00

99

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

243.00

0.00

243.00

100

B. Curente

0020

243.00

0.00

243.00

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

243.00

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42025471

VENITURILE SECȚIUNII DE    „    ,

DEZVOLTARE           27,649.69       0.00   27,649.69

2

I. VENITURI CURENTE

0002

7,411.50

0.00

7,411.50

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

7,411.50

0.00

7,411.50

6

C2.

VÂNZĂRI

DE BUNURI

SI SERVICII

0014

7,411.50

0.00

7,411.50

DIVERSE VENITURI

3602

345.00

0.00

345.00

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

345.00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

7,411.50

0.00

7,411.50

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

7,411.50

7,411.50

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

0.00

2,317.95

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI

3902

2,317.95

0.00

2,317.95

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,316.95

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

29

IV. SUBVENȚII

0017

17,575.24

0.00

17,575.24

30

LA ALTE NIVELE

ALE

ADMINISTRAȚIEI

0018

8,804.24

0.00

8,804.24

31

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

8,804.24

0.00

8,804.24

32

A. De capital

0019

8,804.24

0.00

8,804.24

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

42

Subvenții de la BS lentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

1,981.00

1,981.00

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

6,083.44

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

47

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

739.80

739.80

60 Fond social FSE

48.02.02

8,771.00

0.00

8,771.00

61

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

8,771.00

8,771.00
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2019   - CHELTUIELI -


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conf. HCL 442/31.10,2019

Influente (47-)

Prevederi rectificate

445,449.19

2,886.00

448 335.19

CHELTUIELI - TOTAL

5002

445,449.19

2,886.00

448,335.19

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

45,542.74

0.00

45,542.74

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

29,500.00

29,500.00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de ^Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări ,obligatorii a locuințelor

20

3,972.59

3,972.59

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

8,501.00

8,501.00

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

19.20

19.20

Proiecte finanțate prin FSE

58

2,589.00

2,589.00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

958.00

958.00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

240.00

240.00

Active nefmanciare

71

25.35

25.35

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-263.44

-263.44ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

44,280.08

0.00

44,280.08

Bunuri si servicii (alegeri)

20

350.00

350.00

Fonduri de rezerva

50

29.23

29.23

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3,510.00

3,510.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00


Active nefinanciare

71

0.00

Rambursări de credite - total din care:

81

39,973.00

0.00

39,973.00

Rambursare credit Alpha Bank

0.00

Rambursare credit B.C.R.

13,970.00

13,970.00

Rambursare credit B.R.D.

14,244.00

14,244.00

Rambursare credit C.E.C.

4,944.00

4,944.00

Rambursare credit EXIM

6,815.00

6,815.00

Plăti efectuate in anii precedent! recuperate in anul curent-functionare

85

-10.15

-10.15

TRANZA CTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

0.00

8,391.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

8,390.20ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,281.74

0.00

19,281.74

Protecția civila TO l AL-din

care:

121.74

0.00

121.74

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

26.00

26.00

Active nefinanciare primărie

71

95.74

95.74

Politia Locala - total, din care:

19,160.00

0.00

19,160.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

18,370.00

Bunuri si servicii

20

790.00

790.00

Active nefinanciare (Protecția civila)

71

0.00

INVATAMINT

6502

30,514.95

0.00

30,514.95

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1,588.00

-49.00

1,539.00

Transport profesori

593.00

593.00

Cheltuieli de personal-

cf.HCL84/2016

445.00

-49.00

396.00

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

550.00

550.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16,091.50

47.00

16,138.50

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1,315.00

1,315.00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50.00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

55

5,583.00

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55.18

142.02

142.02


Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si ari. 1 alin c.

57

1,162.50

2.00

1,164.50

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSC)

57

5.00

5.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

1,400.00

Active nefinanciare

71

223.21

223.21

Active nefinanciare Lic.

Victor Slavescu

15.00

15.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-167.28

-167.28SANATATE

6602

15,451.00

0.00

15,451.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10,960.00

10,960.00

nuuui rsrst'H ivii -iuijt, ui ii

20

163.00

163.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

163.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

887.00

0.00

887.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

807.00

807.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie i

57

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

3,340.00

0.00

3,340.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,040.00

3,040.00

Active nefinanciare Primărie

71

11.00

11.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-111.93

-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

58,986.17

45.00

59,031.17

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2,280.49

0.00

2,280.49Iluminat ornamental

1,081.00

1,081.001

Spectacole artificii

40.00

40.00

Bunuri si servicii Parc

Municipal Ploiești Vest

656.99

656.99

Acțiuni culturale

502.50

502.50

Susținerea cultelor

59

350.00

350.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

53,264,20

0.00

53,264.20

Casa de Cultura

1,448.20

1,448.20

Teatrul "Toma Caragiu"

13,800.00

13,800.00

Filarmonica "Paul

Constantinescu"

12,559.00

12,559.00

Club Sportiv Municipal

15,565.00

15,565.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9,892.00

9,892.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2,778.00

0.00

2,778.00

Teatrul "Toma Caragiu"

75.00

75.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

287.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,416.00

2,416.00

Active nefînanciare

71

345.41

45.00

390.41

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-50.30

-50.30

Alte transferuri interne

55,18

18.37

18.37

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.20

-4.20

ASIGURĂRI SI

ASISTENTA SOCIALA

6802

80,264.55

0.00

80,264.55

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

38,116.00

0.00

38,116.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,203.00

16,203.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,082.00

12,082.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735.00

735.00

Cheltuieli de personal Centrul

Crese

7,581.00

7,581.00

Cheltuieli de personal

Căminul de batrani

1,515.00

1,515.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5,652.50

0.00

5,652.50

Reparații crese

39.00

39.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

146.00

146.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,724.00

2,724.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,757.00

1,757.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

521.00

521.00
Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

3.00

3.00

Bunuri si servicii crese

402.50

402.50

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

564.50

0.00

564.50

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

400.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

30.00

30.00

c) Cantina sociala

5.00

5.00

d) Centrul Crese

124.50

124.50

d) Căminul de batrani

5.00

5.00

Alte transferuri interne

55,18

293.98

293.98

Asistenta sociala- total din

care:

57

35,771.00

0.00

35,771.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,846.00

26,846.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

125.00

125.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5,380.00

5,380.00

Active nefinanciare - total din care:

71

171.00

0.00

171.00

Active nefînanciare primărie

40.00

40.00

Active nefinanciare Cantina sociala

0.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

0.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

131.00

131.00

Active nefinanciare CRESA

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-304.43

-304.43LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

54,198.91

-130.00

54,068.91

Cheltuieli de personal

Serviciul Public Finanțe

Locale

10

14,171.00

14,171.00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

28,900.00

0.00

28,900.00

Bunuri si servicii - Serviciul

Public Finanțe Locale

1,530.00

1,530.00

Bunuri si servicii - Primărie, din:

27,370.00

0.00

27,370.00

Iluminat public

8,181.00

8,181.00

întreținere ceasuri publice

34.00

34.00Reparații curente fond imobiliar

414.0C

414.00

Total prestări SGU

18,741.00

18,741.00

Alte transferuri curente interne

55.18

5.12

5.12

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate_SPFL

59.40

116.00

116.00

Active nefînanciare Primărie

71

8,033.71

-130.00

7,903.71

Active nefinanciare Serviciul

Public Finanțe Locale

71

0.00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

323.17

323.17

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-5.72

-5.72

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-353.37

-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

30,592.79

81.00

30,673.79

Bunuri si servicii -total din care:

20

28,374.00

0.00

28,374.00

Salubritate - total, din care:

26,368.00

0.00

26,368.00

Salubritate cai publice si

dezapezire

20,264.00

20,264.00

Dezinsectie, dezinfectie,

deratizare

4,340.00

4,340.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

415.00

415.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

Apa meteo

1,335.00

1,335.00

•Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipaIe)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte transferuri pentru funcționare

55.18

0.00

Active nefinanciare

71

2,435.89

81.ool

2,516.89

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-217.10

-217.10

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0.00
COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8,718.38

0.00

8,718.38

Subvenții- dif de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8,397.80

8,397.80

Subvenție

8,397.80

8,397.80

Suma aprobata conform HCL nr.427/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

0.00

Active nefinanciare

71

320.58

320.58

TRANSPORTURI

8402

49,226.68

2,890.00

52,116.68

Bunuri si servicii -total, din

care:

20

2,629.00

0.00

2,629.00

Reparații curente străzi

2,000.00

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

629.00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

234.38

234.38

Subvenții/ gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express

S.A.)

40

40,024.29

-559.00

39,465.29

'tva

4.000.00

3.445.00

7.445.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

240.00

240.00

Active nefinanciare

71

3,974.00

4.00

3,978.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,874.99

-1,874.99
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

414,337.50

2,886.00

417,223.50

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

42,928.39

0.00

42,928.39

Cheltuieli de personal

10

29,500.00

29,500.00

Bunuri si servicii

20

3,972.59

3,972.59

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

cheltuieli cf ctr .1/20 R.A.S.P

8,501.00

8,501.00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

19.20

19.20

Alte cheltuieli

59

958.00

958.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

240.00

240.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-263.44

-263.44

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

43,852.08

0.00

43,852.08

Bunuri si servicii - din care:

20

350.00

0.00

350.00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

350.00

350.00

Fonduri de rezerva

50

29.23

29.23

/Transferuri către Serviciul publ ic de evidenta a persoanelor

51

3,510.00

3,510.00

Rambursări de credite - total din care:

81

39,973.00

0.00

39,973.00

Rambursare credit B.C.R.

13,970.00

13,970.00

Rambursare credit B.R.D.

14,244.00

14,244.00

Rambursare credit C.E.C.

4,944.00

4,944.00

Rambursare credit EXIM

6,815.00

6,815.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-10.15

-10.15

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

0.00

8,391.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

8,390.20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,186.00

0.00

19,186.00

Bunuri si servicii - total, din

care:

20

26.00

0.00

26.00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

26.00

26.00

Politia Locala - total din care:

19,160.00

0.00

19,160.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

18,370.00

Bunuri si servicii

20

790.00

790.00INVATAMINT

6502

27,169.74

0.00

27,169.74

* nei»u mnnrprrsun a i-

10

1.588.00

-49.00

1.539.00

Transport profesori

593.00

593.00

l iicnuicirticjici sunai u t'i^i

445.00

-49.00

396.00

Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta

550.00

550.00

Bunuri si servicii -art 104,alin

(2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011

20

16,091.50

47.00

16,138.50reparații curente instituții de invatamant pre universitar de stat-Primarie

20

1,315.00

1,315.00

Transferuri către instituții publice

51

50.00

50.00

TTiyn niareîn ii vara m a rîun Ci i particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de

Lt           a------

55

5,583.00

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

142.02

142.02

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+ticnete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

1,162.50

2.00

1,164.50

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSC)

57

5.00

5.00

Alte cheltuieli (burse scol are,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

1,400.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-167.28

-167.28

S/LV/fT/iTE

6602

12,100.00

0.00

12,100.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitaraASSC

10

10,960.00

10,960.00

Bunuri si servicii

20

163.00

0.00

163.00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

163.00

Transferuri către instituții publice

51

887.00

0.00

887.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

807.00

807.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

Alte cheltuieli (Centrul de

Transfuzie)

57

60.00

60.00

Plăti efectuate anii precedent! recuperate in anul curent

85

-111.93

-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

55,862.76

0.00

55,862.76

Bunuri si servicii - total- din

care:

20

2,280.49

0.00

2,280.49

iluminat ornamental

1,081.00

1,081.00

spectacole artificii

40.00

40.00

acțiuni culturale

502.50

502.50

bunuri si servicii Parc

Municipal Ploiești Vest

656.99

656.99

Transferuri către instituții publice, din care:

51

53,264.20

0.00

53,264.20

Casa de Cultura

1,448.20

1,448.20
Teatrul "Toma Caragiu"

13,800.00

13,800.00

Filarmonica "Paul

Constanți nescu"

12,559.00

12,559.00

Club Sportiv Municipal

15,565.00

15,565.00

Administrata Parcului C-tin

Stere

9,892.00

9,892.00

Susținerea cultelor

59

350.00

350.00

Alte transferuri curente interne

55.18

18.37

18.37

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-50.30

-50.30ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,093.55

0.00

80,093.55

Cheltuieli de personal - total din care:

10

38,116.00

0.00

38,116.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,203.00

16,203.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,082.00

12,082.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735.00

735.00

Crese

7,581.00

7,581.00

Cheltuieli de personal /Căminul de batrani

1,515.00

1,515.00

Bunuri si servicii - total din

care:

20

5,946.48

0.00

5,946.48

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

146.00

146.00

Bunuri si servicii crese

402.50

402.50

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,724.00

2,724.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,757.00

1,757.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

521.00

521.00

Ajutoare pentru incalzire locuinței taxe poștale)

3.00

3.00

reparații crese (pmp)

39.00

39.00

Legea 350/2005

60.00

60.00

Alte transferuri curente interne

55,18

293.98

293.98

Asistenta sociala- total din

care:

57

35,771.00

0.00

35,771.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,846.00

26,846.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

125.00

125.00

Asistenta sociale asigurata de

Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5,380.00

5,380.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

564.50

0.00

564.50

Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

400.00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

30.00

30.00

Cantina sociala

5.00

5.00

Centrul Crese

124.50

124.50

Căminul de batrani

5.00

5.00

Plăti efectuate anii precedent! recuperate in anul curent

85

-304.43

-304.43

LOCUINȚE, SERVICII SI

DEZV. PUBLICA

7002

43,186.40

0.00

43,186.40

Cheltuieli de personal

Serviciul Public Finanțe Locale

10

14,171.00

14,171.00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

28,900.00

0.00

28,900.00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1,530.00

1,530.00

Alte cheltuieli - total din care:

27,370.00

0.00

27,370.00

iluminat public

06

8,181.00

8,181.00

intretinere ceasuri publice

34.00

34.00

Reparații curente(fond imobiliar)

414.00

414.00

prestări servicii SGU PI.

18,741.00

18,741.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

116.00

116.00

‘Alte transferuri curente interne

55,18

5.12

5.12

Plăti efectuate anii precedent! recuperate in anul curent

85

-5.72

-5.72

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

28,156.90

0.00

28,156.90

Bunuri si servicii -total din

care:

20

28,374.00

0.00

28,374.00

Salubritate -total din care:

26,368.00

0.00

26,368.00

Salubritate cai publice si dezapezire

20,264.00

20,264.00

Dezi nsect i e,d ezi n fecti e,derat i z are

4,340.00

4,340.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre

415.00

415.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

apa meteo

1,335.00

1.335.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte tansferuri

55,18

0.00

0.00

'Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-217.10

-217.10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8,397.80

0.00

8,397.80

Subvenții-

40

8,397.80

8,397.80

TRANSPORTURI

8402

45,012.68

2,886.00

47,898.68

Bunuri si servicii - din care:

20

2,863.38

0.00

2,863.38

reparații curente străzi

2,000.00

2,000.00


Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

629.00

Alte transferuri curente interne

55,18

234.38

234.38

Subventii/gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express SA.)

40

40,024.29

-559.00

39,465.29

TVA

4,000.00

3,445.00

7,445.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1,874.99

-1,874.99
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

31,111.69

0.00

31,111.69

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

2,614.35

0.00

2,614.35

Proiecte finanțate prin FSE

58

2,589.00

2,589.00

Active nefinanciare

71

25.35

0.00

25.35


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

428.00

0.00

428.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00

Active nefinanciare

71

0.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

95.74

0.00

95.74

Active nefi nanei are(Protectia civila)

71

95.74

95.74

Active nefinanciare(Politi a Locala)

0.00INVATAMANT

6502

3,345.21

0.00

3,345.21

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

Active nefinanciare Victor

Slavescu

71

15.00

15.00

Active nefinanciare

71

223.21

223.21

SANATATE

6602

3,351.00

0.00

3,351.00

Active nefinanciare

71

11.00

11.00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care:

51

3,340.00

0.00

3,340.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,040.00

3,040.00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

3,123.41

45.00

3,168.41

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2,778.00

0.00

2,778.00

Teatrul "Tom a Caragiu"

75.00

75.00

Filarmonica "Paul

Constanți nescu"

287.00

287.00

t'nsa de cidDira.

0 00

Club Sportiv Municipal

0.00

Administrația Parcului C-tin

Stere

2,416.00

2,416.00

Active nefinanciare

71

345.41

45.00

390.41

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-4.20

-4.20

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2 435.89

81.00

2 516.89

Active nefinanciare

71

2,435.89

81.00

2,516.89

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

320.58

0.00

320.58

Active nefinanciare

71

320.58

320.58

TRANSPORTURI

8402

4,214.00

4.00

4,218.00

Active nefinanciare

71

3,974.00

4.00

3,978.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

240.00

240.00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

171.00

0.00

171.00

Active nefinanciare

71

171.00

0.00]

171.00

Active nefinanciare primărie

40.00

40.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

131.00

131.00LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

11,012.51

-130.00

10,882.51

Active nefinanciare primărie

71

8,033.71

-130.00

7,903.71

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

55,13

323.17

323.17

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-353.37

-353.37
MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXAfcLISTA

obiective de investiții pe anul 2019

Rectificare 9DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII


Cap.51.02.71.01 AUTORITATI PUBLICE

T0TĂE<::::::::<::::<::::::::<::Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

<:9;317.32:::

<6'083,44:

:::iP4;l3:<

:+:253S+::

. b,ob: <

: 0,06 ' :

0.00

18,96

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,14

0,00

0,00

1,75

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

<: 95.74:':':

:: :bj)b:::

: ■ b;bb:<::

0,65

0,00

0,00

0,65

0,00

0,00

95,09

0,00

0,00

:+223<21<+

::::b;bb::<

.. a,66::

68,41

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

46,00

0,00

0,00

1,91

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00


de la bugetul deActualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere


Servicii de consultanta in vederea intocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"


Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)


Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești


Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

TOTAL


Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)


Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației 1SU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic dc Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)


95.09

95,09


223,21

1,41


15,00


46,00


223.21

68,41


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

R     ICARE 8

FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul local

de ia bugetul de stat

alte bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 9

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

s

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

7

Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0,00

1,50

0,00

0,00

1,50

0,00

1,50

0,00

0,00

1,50

c

Mie cheltuieli de investiții

0.00

o.on

154

1

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

2

Documcntatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

1,80

0,00

0,00

1,80

0,00

1,80

0,00

0,00

1,80

3

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

4

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

5

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

26,00

0,00

0,00

26,00

0,00

26,00

0,00

0,00

26,00

6

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

7

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizarc si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

11

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitati invatamant, etapa II

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

Platforma electronica de management educațional

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Documentații - Sala educație fizica școlara la Sc. Gimnaziala Nicolae Titulescu

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

16

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

17

Dotare grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

18

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

c, ) f/N ^>,00' ■"</ 7^

-

20

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00 1

* / .•tv.

Ă

’-r

21

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00 /

tLJ

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUG^T LOCAL

vf    ICARE 8

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 9

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

0

1

2

3

4

S

6

7

7

8

10

11

12

Cap.66.02.71.01

SANATATE

TOTAL :

Y:i:i73Q3șY

::$i:W:Y:

n.dd

:Y:PiPQY<

Y: Y:ți,PPYYx

' 0;OO ' Y

Y:Yii;ppYY:

Y : ftPPYY

YYți,ppY:Y

:Y:YifcOO:Y:Y

A

Lucrări in continuare

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

1

Consolidare si rcfunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

B

Lucrări noi

14.730,38

6,50

0,00

0,00

6,50

0,00

6,50

0,00

0,00

6,50

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

14.730,38

6,50

0,00

0,00

6,50

0,00

6,50

0,00

0,00

6,50

C

0,110 1

o,no

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si rcfunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

PIJZ Spital Municipal

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

SPF/SF Spital Municipal

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

¥âTÂțY:Y:Y:Y:Y:Y:<YYY:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y :Y :< Y:Y:Y:Y:Y:-:Y:Y:Y:Y:Y:Y

: :Y:p;do ; Y:;

:A:4iș;4L:Y

Y:;i0;W:Y

:Y:pipp:Y:

YY:345>4iY:Y

45;Q0 ?

■ > 390,41 : '

YYttjteY:Y

Y:Y0;ppY:Y

Y:YȘsȘij;iiiY:Y

A

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

0,00

101,00

0,00

0,00

101,00

0,00

101,00

0,00

0,00

101,00

1

Construire ,modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, LL.Caragiale)

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

C

0,00

244,41

0.06

o.oo

244.41

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

39,31

0,00

0,00

39,31

0,00

39,31

0,00

0,00

39,31

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

3

SF Amenajare/rcabilitare locuri de joaca

0,00

0,10

0,00

0,00

0,10

0,00

0,10

0,00

0,00

0,10

4

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

5

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

6

Achiziție si montaj dotări locuri de joaca

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

7

Achiziție centrala termica bazinul Vega

45,00

45,00

0,00

0,00

45,00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

dWAL.Y:Y:Y Y ::':y:'Y:Y:Y ■ - Y:Y.Y.Y Y:YYY ' Y/.Y:Y:Y:1: Y:' YY Y:Y:YYY

■ /OM

:Y:(W:Y:

: > (MX) -:

::::Y40;o.o. .

•: 0;u(i"

:Y 40.00J Y

YYftWYY

::: ■ fMidxY'

C

Alte cheîiHhii de iiivesihti

4(1,00

0.00

0.00

■’-'T*

_

/ / vYrsrT?

'■ o *

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

39,00

0,00

0,00

39,00

0,00

39,00

0,00

0,0^- J

J 1 Sa

2

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

o,ooV«

1 M

1\ HKfc--

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

:    256,01)

Yl:950;27Y

6:083,44

Yp,OQ Y

:<;>8:o33;7i:Y:

-îjojiio '

Y 1.820,27 :

: 6.083;4i;

YY APP: 7

din care

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUp^T LOCAL

R'     CARE 8

FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

RECTIFICARE 9

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

A

Lucrări in continuare

256,00

562,00

5.975,17

0,00

6.537,17

-85,00

477,00

5.975,17

0,00

6.452,17

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Costumele nr. 11A

0,00

561,00

0,00

0,00

561,00

-85,00

476,00

0,00

0,00

476,00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a 11 a

0,00

0,00

5.975,17

0,00

5.975,17

0,00

0,00

5.975,17

0,00

5.975,17

B

Lucrări noi

0,00

1,00

108,27

0,00

109,27

0,00

1,00

108,27

0,00

109,27

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr 6 (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

1,00

108,27

0,00

109,27

0,00

1,00

108,27

0,00

109,27

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alic frhelhiieli de

tMHi

0.00

1 r **7

-45.1M

1.342 2'7

0.00

0,00

1.312,27

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0,00

19,16

0,00

0,00

19,16

0,00

19,16

0,00

0,00

19,16

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

271,01

0,00

0,00

271,01

0,00

271,01

0,00

0,00

271,01

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

113,01

0,00

0,00

113,01

0,00

113,01

0,00

0,00

113,01

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

623,00

0,00

0,00

623,00

0,00

623,00

0,00

0,00

623,00

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

9

Servicii suport in vederea accesării dc fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-punctc noi.

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

Asigurare utilitari Imobile Municipiul Ploiești.

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

s o,od'--

X

11

ET.DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul Independentei nr.l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 7“

12

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00- o’

13

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0,00

16,00

0,00

0,00

16,00

0,00

16,00

0,00

0,0(1

KM

14

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

O.OOK

15

PUZ str.Cosminele nr.l IA

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00 K

16

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l IA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0oj-''

17

SF Parc Industrial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/Aon

0,00

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII   

Valoare

FINANȚAT DIN:

BU^T LOCAL

(     1CARJE 8

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 9

crt

totala conform SF

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

(+/-)

de la bugetul local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

18

F.T Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0,00

1,09

0,00

0,00

1,09

0,00

1,09

0,00

0,00

1,09

20

Servicii de verificare documentarii tehnice faza DALI/PT

0,00

124,00

0,00

0,00

124,00

-45,00

79,00

0,00

0,00

79,00

21

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

22

DAL1 Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

23

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

24

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

< 2,135,89:

.81,00 ■

: 2;493.0f) <:

:• : :

:: :0».0ft ::

din care

A

Lucrări in continuare

4.076,20

341,00

0,00

0,00

341,00

0,00

341,00

0,00

0,00

341,00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str. Vaslui)

4.076,20

282,00

0,00

0,00

282,00

0,00

282,00

0,00

0,00

282,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0,00

59,00

0,00

0,00

59,00

0,00

59,00

0,00

0,00

59,00

B

Lucrări noi

0,00

1.382,00

0,00

0,00

1.382,00

0,00

1.382,00

0,00

0,00

1.382,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

27,00

0,00

0,00

27,00

0,00

27,00

0,00

0,00

27,00

2

Asigurarea utilitarilor si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0,00

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

3

Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

Alic cheltuieli de investiți’

0,00

712

0.00

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

543,00

0,00

0,00

543,00

0,00

543,00

0,00

0,00

543,00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0,00

0,00

0,00

23,80

23,80

0,00

0,00

0,00

23,80

23,80

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investirii in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

1,09

0,00

0,00

1,09

0,00

1,09

0,00

0,00

1,09

5

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C^laa

6

Verificare/expertiza tehnica extrajudiciara lucrări statie epurare Ploiești

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00 ;

7

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5, 6.

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15,00

16,00

0,00

o,oo(pj

•i

H   *

*1

y 58

8

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala dm ZUM 2

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

64,00

65,00

0,00

V

0,00 y

9

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2,00

3,00

0,00

OIl/j

jfâ&r1 *

/Xj.oir—"

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 9

crt.

totala conform SF

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

Ș     ’ICARE 8

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

<80.33

<3’o<>8

0;00

iotal-.-.-.

24Uj25.-.-.

.«.:320,58<<<:

din care

Mie cheltuieli de hneslilii

240.25

0.00

320.58

0,00

80.3.1

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0,00

80,33

0,00

80,33

160,66

0,00

80,33

0,00

80,33

160,66

2

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea utilizării intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0,00

158,92

0,00

0,00

158,92

0,00

158,92

0,00

0,00

158,92

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

TOTAL<<<<<< :<<<::<<<<<<<<-<:<<<<<<<<<< :■:<<■: : : : :< :<<<<<<<<<<<<< :-:<<<<-:<<<<<<<<:

93.989,71

3.974,00

<0,0(1 :

:. :o.oo...

«3.974.00

4.00

■ 3.978,ob <

o.w

b,bo.

< .v>78rob: :

din care

A

Lucrări in continuare

9.435,59

1.095,17

0,00

0,00

1.095,17

0,00

1.095,17

0,00

0,00

1.095,17

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606,33

509,00

0,00

0,00

509,00

0,00

509,00

0,00

0,00

509,00

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

81,01

0,00

0,00

81,01

0,00

81,01

0,00

0,00

81,01

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1.562,26

504,16

0,00

0,00

504,16

0,00

504,16

0,00

0,00

504,16

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

17.046,12

706,47

0,00

0,00

706,47

-91,00

615,47

0,00

0,00

615,47

1

Modernizare strada Amaradiei

459,52

406,00

0,00

0,00

406,00

0,00

406,00

0,00

0,00

406,00

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 (proiectare+executie)

7.422,48

136,00

0,00

0,00

136,00

-91,00

45,00

0,00

0,00

45,00

4

Modernizare strada Cozia

1.013,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca str. Aleea Scolii (Cartier Malu Roșu)

170,93

155,00

0,00

0,00

155,00

0,00

155,00

0,00

0,00

155,00

5

Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare

4.480,00

8,47

0,00

0,00

8,47

0,00

8,47

0,00

0,00

8,47

6

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

1.395,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

^-4,003

j 3

2.1"2.3

0.00

2,172..

2.267.36

■7

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

701,80

0,00

0,00

701,80

0,00

701,80

0,00

/'•

0,00 X

L •

v

F'/

■ i

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

45,46

0,00

0,00

45,46

0,00

45,46

0,00

V*

0,00

/

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

555,00

0,00

0,00

555,00

0,00

555,00

0,00

o,o/j

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

FIN

ANTAT DII

FINANȚAT DIN:

Observații

crt.

totala conform SF

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

(     ICARE a

(+/-)

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 9

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

97,33

0,00

0,00

97,33

0,00

97,33

0,00

0,00

97,33

5

DALI, PT, I)E Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0,00

9,80

0,00

0,00

9,80

0,00

9,80

0,00

0,00

9,80

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0,00

10,20

0,00

0,00

10,20

0,00

10,20

0,00

0,00

10,20

7

DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei, Sos.Buda

0,00

14,90

0,00

0,00

14,90

0,00

14,90

0,00

0,00

14,90

8

SF/CF/Regencrare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

101,20

0,00

0,00

101,20

0,00

101,20

0,00

0,00

101,20

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

82,00

0,00

0,00

82,00

0,00

82,00

0,00

0,00

82,00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

1,77

0,00

0,00

1,77

0,00

1,77

0,00

0,00

1,77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-dcpou tramvaie

0,00

97,00

0,00

0,00

97,00

0,00

97,00

0,00

0,00

97,00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

77,35

0,00

0,00

77,35

0,00

77,35

0,00

0,00

77,35

13

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanli, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31.508,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

57,37

0,00

0,00

57,37

0,00

57,37

0,00

0,00

57,37

17

PUZ strada Ștrandului

0,00

38,08

0,00

0,00

38,08

0,00

38,08

0,00

0,00

38,08

18

DALI.PT,DE Modernizare strada Cozia

0,00

20,10

0,00

0,00

20,10

0,00

20,10

0,00

0,00

20,10

19

ET Proicct/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

21

Analiza diagnostic a eficientei activitatii de transport public local SC TCE SA Ploiești

0,00

122,00

0,00

0,00

122,00

0,00

122,00

0,00

0,00

22

DALI Pod str.Berzei

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

23

Studiu trafic pentru proiectul”Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SMIS 48114

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

OM /

IrNr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BU^T LOCAL

/     'ICARE 8

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 9

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

24

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

25

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

95,00

96,00

0,00

0,00

96,00

26

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Madalina CRĂCIUN
MUNICIPIUL PLOIEȘTI tâ&ECTIA TEHNIC INVESTIȚII anexaAâ,


LISTA obiective de investiții pe anul 2019-2022-INTERPELARENr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

Influente

(+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 9

BUGET LOCAL 2020 INIȚIAL

Influente (+Z )

BI^ET

LOCAL 2020

Rectificat

BUGET LOCAL 2021 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2021 Rectificat

BUGET LOCAL 2022 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

<i^:4iftț3:6:

AiisțtțiișsC

7 P.QQ

74444407-

w ?

+.4444.M+:

7:3:92^0(17

:.0;oo /

7040

::3 447l,(>l>

■27317,89.

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

:: 25.35

: (i.OO :

:::-2535::-:

0.00 .

..: OiOtt :::

:: -o.on .

0.00

:::o.oo: .

.O.OO-:

■: 0:00 .

•:■;•: o.tfo7-:-:

2535.

c

0.00

1

Dotări informatica

0.00

18.96

0.00

18.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.96

2

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

0.00

1.14

0.00

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.14

4

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

0.00

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.75

5

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

6

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Servicii de consultanta in vederea intocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

total: :;

:::o.-oo:-:-:

«■95;74>:<

: b;oo: 7

7795^477

:•: »:oa : -:7

0;0O •

:: :o;0o:::

:■: :o;0o:::

oă::

7 7oâ77

:0:0a

b.oâ

77:o4o7:7

,95.74:. :

B

Lucrări noi

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.65

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.65

Alte chehuicK rfe i«ve* titî

0.00

95,00

0.0(1

1UX)

1

Studiu oportunitate sistem integrat dc monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

95.09

0.00

95.09

0.00     !

0.00

0.00

0.00     1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.09

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

iotal

■:<123;21<:

0.00 .

: 22.121

«.00 ''

43.W

: 43:00:: :

0.00

48.00

noo :

■:: e:oi)

48:00 '

: : 48.ua>:

■362.21

B

Lucrări noi

0.00

«8.41

0.00

68.4 J

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68.41

1

Separatie/lnstalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigorc Jvloisil i

0.00

46.00

0.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.00

3

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

0.00

1.91

0.00

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.91

4

Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edcleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a.' 4-

A Ap S ,nnlȘOty

«SaSSfil f SiNr. crt

'             DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

Influente

(+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 9

BUGET

LOCAL 2020

INIȚIAL

Influente (+/ ) z

BUGET LOCAL 2020 Rectificat

BUGET

LOCAL 2021

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2021

Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente

(+/-)

BUGET

LOCAL 2022

Rectificat

TOTAL BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

7

Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

C

Slii .        li «Iv «inutilii

1

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.00

2

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0.00

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.80

3

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

4

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

5

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0.00

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

6

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor( incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

7

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru "Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

8

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

10

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul1'Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

11

Documentarii pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitari invatamant, etapa II

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

12

Platforma electronica de management educațional

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

13

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Documentații - Sala educație fizica școlara la Sc. Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

16

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

17

Dotare grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

18

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

7.00

7.00

0.00

8.00

8.00

0.00

9.00

9.00

25.00

19

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

0.00

1.00 1

0.00

7.00

7.00

0.00

9.00

9.00

0.00

8.00

8.00

25.00

20

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2,00

2.00

0.00

3.00

3.00

0,00

, O 3

21

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VII1 Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

27.00

27.00

0.00

28.00

28.00

0.00

rr

/ ■îfjbo, Ui

jgflE

■ ■Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

Influente (+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 9

BUGET

LOCAL 2020

INIȚIAL

) ’

BUGET

LOCAL 2020 Rectificat

BUGET

LOCAL 2021

INIȚIAL

Influente (47-)

BUGET

LOCAL 2021

Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2022

Rectificat

TOTAL

BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cap.66.02.71.01

SANATATE

TO±Ât: :

< 14-730.38-:

ihoo: : :-

• 0.00.

: ieoo: :-?

: :4 4MD0: :•

•429J90.

■4:315:00-:

:::3:aâo:oâ:::

0.0»-

:.3- jdo-doi:::

:’:o.bb:‘.

:::::::b-dd::::::

7.-626.(10

A

Lucrări in continuare

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

B

Lucrări noi

14 730.38

6.50

0.00

6.50

4 444.00

-129.00

4 315.00

3 300.00

0.00

3 300.00

0.00

0.00

0.00

7 621.50

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inaltefproiectare+executie)

14 730.38

6.50

0.00

6.50

4 444.00

-129.00

4 315.00

3 300.00

0.00

3 300.00

0.00

0.00

0.00

7 621.50

(

Alte cheltuieli de investiții

4,00

•i.l'Q

(U»0

(».(}(»

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2

PUZ Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.00 1

3

SPF/SF Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

;345ÂL :<•

45.00 ?

::

’-b;do- •

. oioo:

: kbâ :::::

. :':o:oa •

:::<<b-od::::::

:-39dL4i ‘

A

Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101.00

1

Construire ,modernizare, reparații capitale statui si monumente (luliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Cara^iale)

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

C

45.00

o. nu

0.00

0.00

0.O<)

o.oo

28‘U1

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

39.31

0.00

39.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3931

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

3

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

0.00

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

4

El lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești”

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

5

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

35.00

6

Achiziție si montaj dotări locuri de joaca

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

7

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

0.00

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.00

Cap.68.02.7L01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

:::: :4i>.w •

. o.oo .

D.Od

; .16.0® :

::::::b-dd:::;::

: .16.00

:::::i6-dd:::::

: 17.00

: : <17:60 ;

■ «lob:.

0.00

40.00

0.00

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.00

2

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

16.00

16.00

0.00

16.00

16.00

0.00

, ' A*'

o’o     '

\>.oo

Cap. 70,02,71.01

c? /

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

- >

TOTAL

<;::256,oo::;:

: siB3.-7i: :

-IM.00

:::: 6.oo:.:: ::

; 33.00:

:::::33;bb:::::

®.0p

33.-00 :

■ ■■33M '

: : :«.bo : ;;

31

din care

6'W'

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

Influente (+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 9

BUGET LOCAL 2020 INIȚIAL

Influente (+6 )

BUGET

LOCAL 2020

Rectificat

BUGET LOCAL 2021 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2021 Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente

(+/-)

BUGET LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL

BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

Lucrări in continuare

256.00

6 537.17

-85.00

6 452.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6 452.17

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosmmele nr.l IA

0.00

561.00

-85.00

476.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

476.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0.00

5 975.17

0.00

5 975.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 975.17

B

Lucrări noi

0.00

109.27

0.00

109.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109.27

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare4 execuție)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13 (proiectare+executie)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare^ execuție)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Realizare locuințe sociale str.Luccmei-Cartier Bereasca

0.00

109.27

0.00

109.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109.27

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 '

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alic cheltuieli (te invertirii

O.tH!      1

33.» l

0.00

33.00

. ti

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

19.16

0.00

19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.16

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

271.01

0.00

271.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

271.01

4

Eficientizarc consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0.00

113.01

0.00

113.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1

0.00

0.00

113.01

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0.00

623.00

0.00

623.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

623.00

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri ne rambursabile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

9

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

10

Asigurare utilități Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

11

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr.l

0.00

0.00

0.00

0.00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i      0.00

0.00

0.00

0.00

13

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

14

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 0.00

0.00

0.00

/ "0.00^

—om

^\j.oo

15

PUZ str.Cosminele nr.l IA

I      0.00

1    30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 /

0.00

0.00 \

^300

16

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr. 1 IA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo l

5 0.00 ;

■ sfe)

17

SF Parc Industrial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo V

..0.00^

Nr. crt.

*             DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

Influente

(+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 3

BUGET LOCAL 2020 INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET LOCAL 2020 Rectificat

BUGET

LOCAL 2021

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2021 Rectificat

BUGET LOCAL 2022 INIȚIAL

Influente

(+/-)

BUGET

LOCAL 2022

Rectificat

TOTAL BUGET

2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 '

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.09

20

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

124.00

-45.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79.00

21

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertății nr.3)

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115.00

22

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

23

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

24

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

33.00

33.00

0.00

33.00

33.00

0.00

33.00

33.00

100.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

?4:076;20:-:

2:435:89::

: :8iM:

i.5;oo

:o.oo ■

19.00

:19,Q0:

TOTAL. : . . . : : . . .

’ 2 ^1^89" •

■ 0;00 '•••••

. 17>Q0'.

:::17>00::<

• O,Q0 - ‘

din care

A

Lucrări in continuare

4 076.20

341.00

0.00

341.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

341.00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui)

4 076.20

282.00

0.00

282.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

282.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str. Ștrandul ui, Str. Inului, Deviere rețele str. Laboratorul ui, str.Miciurin, str. Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0.00

59.00

0.00

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59.00

B

Lucrări noi

0.00

1 382.00

0.00

1 382.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I 382.00

I

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.00

2

Asigurarea utilitarilor si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

1 300.00

0.00

1 300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 300.00

3

Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

0.00

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.00

<L'.

793.89

0.00

15.00

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0.00

543.00

0.00

543.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

543.00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

i 23.80

0.00

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.80

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0.00

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.09

5

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Verificare/expertiza tehnica extrajudiciara lucrări statie epurare Ploiești

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

1 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

7

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze sî extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in nsc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5,6.

0.00

1.00

15.00

10.00

0.00

1.00

1.00

0.00

2.00

2.00

0.00

3.00

^2.00

8

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0.00

1.00

64.00

65.00

0.00

14.00

14.00

0.00

15.00

15.00

0.00

Z?

16.0» s

r

-b,f6.00

îl

9

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

0.00

1.00

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

Ir"

.00 U hNr. crt.


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII


Cap.81.02.71.01


COMBUSTIBIL SI ENERGIE


TOTAL


din care


9 435.59

606.33

6 307.00

1 562.26

960.00

12 395.19

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

Influente

(+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 9

BUGET

LOCAL 2020

INIȚIAL

Influente (+/

) f

BUGET LOCAL 2020 Rectificat

BUGET

LOCAL 2021

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2021 Rectificat

BUGET LOCAL 2022 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL BUGET 2019 2022

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

::j2();58::-

ri;d«

:-:-:-3:2b.-58<:-

:: : :oioa :

:o;bo-:-

:o.oo> ■:

: d:og. ■

: 0-00 ‘ •

320.58

320,58

ti.OO

160.66

0.00

160.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.66

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

158.92

0.00

158.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158.92

<3:șȚ4;ați;:;

•: 3șțs:o®<

.: 22.W ::

. -114.00 :

. •: 5i5;o« : •:

: 3440.00 •

-1WM

: : 3 323.00:

ÎS38.-00-.

I 095.17

0.00

1 095.17

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00 1

0.00

0.00

0.00

1 095.17

509.00

0.00

509.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

509.00

81.01

0.00

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81.01

504.16

0.00

504.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

504.16

i 1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

706.47

-91.00

615.47

0.00

0.00

0.00

629.00

-136.00

493.00

3 440.00

-139.00

3 301.00

4 409.47

406.00

0.00

406.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

406.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136.00

-91.00

45.00

0.00

0.00

0.00

629.00

-136.00

493.00

3 440.00

-139.00

3 301.00

3 839.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155.00

0.00

155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155.00

8.47

0.00

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.47

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

£2.00

22.00

701.80

0.00

701.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

701.80

45.46

0.00

45.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 ,

aOO ■

^-45.46

555.00

0.00

555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7s 3»

0.0b/

/ ~

^o.-og^Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești


SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti


Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410 Cap.84.02.7L01                 ~


TRANSPORTURI

din care

Lucrări in continuare


Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții


Modernizare străzi in municipiul Ploiești Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux


Lucrări noi


Modernizare strada Amaradiei


Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire


Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 (proiectare+executie)


Modernizare strada Cozia


Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca str. Aleea Scolii (Cartier Malu Roșu)


Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare


Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)


Alte cheltuieli dc        îs

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B


SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud
Nr. crt.

*              DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

Influente

(+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 9

BUGET LOCAL 2020 INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET LOCAL 2020 Rectificat

BUGET LOCAL 2021 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2021

Rectificat

BUGET

LOCAL 2022 INIȚIAL

Influente

(+/-)

BUGET LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0.00

97.33

0.00

97.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9733

5

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0.00

9.80

0.00

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.80

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0.00

10.20

0.00

| 10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.20

7

DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei, Sos.Buda

0.00

14.90

0.00

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.90

8

SF/CFZRegenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0.00

101.20

0.00

101.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101.20

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

82.00

0.00

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82.00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0.00

1.77

0.00

1.77

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0.00

97.00

0.00

97.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97.00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0.00

77.35

0.00

77.35 j

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77.35

13

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31 508.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

57.37

0.00

57.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5737

17

PUZ strada Ștrandului

0.00

38.08

0.00

38.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38.08

18

DALI,PT,DE Modernizare strada Cozia

0.00

20.10

0.00

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.10

19

ET Proiect/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stafii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

21

Analiza diagnostic a eficientei activitatii de transport public local SC TCE SA Ploiești

0.00

122.00

0.00

122.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122.00

22

DALI Pod str.Berzei

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

23

Studiu trafic pentru proiectul "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SMIS 48114

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. 50.00

• A

A A

——*
•Nr. crt.

•              DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

Influente

(+/-)

BUGET 2019 RECTIFICARE 9

BUGET LOCAL 2020 INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET

LOCAL 2020 Rectificat

BUGET LOCAL 2021 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2021 Rectificat

BUGET LOCAL 2022 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL BUGET

2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

24

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

3.00

25

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0.00

1.00

95.00

96.00

0.00

21.00

21.00

0.00

22.00

22.00

0.00

21.00

21.00

160.00

26

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

SERVICIUL REPARAȚII SI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2019 -Rectificare 9

Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

  • A. Lucrări in continuare

2. Demolare clădiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiești - str. Cosminele nr. 11A

întrucât procedura de achiziție a contractului de execuție a lucrărilor de demolare s-a finalizat, propunem diminuarea sumei alocate cu 85.000,00 lei si redistribuirea acesteia către alte obiective.

Suma prevăzută in bugetul local este de 476.000,00 Iei.

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

  • B.Lucrari noi

3. Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

Dintr-o eroare de redactare a fost trecuta strada Tarcaului, corect fiind strada Tazlau.

Suma prevăzută in bugetul local este de 55.000,00 Iei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA IAMANDI

SEF SERVICII INVESTIȚII MARIANA STOCHITA

țil&W LA- /4<u^

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA________


Ă7. ti 19/ /3.tf.So&APROBAT, p. PRIMAR


VICEPRIM


Cristian Mihai G'


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2019 -Rectificare 9-INTERPELARE

Capitolul 67.02-71.01 - CULTURA RECREERE SI RELIGIE

  • C.Alte cheltuieli de investiții

2. Achiziție centrala termica bazinul Vega

Având in vedere adresa Clubului Sportiv Municipal Ploiești nr.22192/06.11.2019, cu privire la defectarea unei centrale termice, propunem alocarea sumei cu 45.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 45.000,00 lei.

Aceasta suma de 45.000,00 lei se va aloca din :

Capitolul 70.02.71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

C.Alte cheltuieli de investiții

20. Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT;

Suma prevăzută in bugetul local este de 79.000,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA 6AMANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

ĂT. /Solo/'// !/- ion


p.PRIMAR VICEPRI Cristian


NOTA DE FUNDAMENTARE


a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local

RECTIFICARE 9


Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

Cap.B - Lucrări noi

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul.Bucuresti 1 si B-dul București 2 (proiectare si execuție)

In urma incheierii contractului de lucrări nr.17501/12.09.2019, avand ca obiect proiectarea si execuția obiectivului de investiții Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-du(.București 1 si B-dul București 2 a fost emis ordinul de incepere a elaborării documentației tehnice.

Avand in vedere termenele contractuale asumate pentru elaborarea documentației tehnice si execuția lucrărilor (10 luni), propunem redistribuirea sumei de 91.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 136.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 45.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


Adrian FloriNOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND SUMELE PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNA

In anul 2019, pentru plata sau achiziția serviciilor de consultanta pentru proiectele aflate in derulare sau care se intenționează sa se depuna/realizeze, se vor avea in vedere următoarele modificări in lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local:

Capitolul 74.02.71.01 PROTECȚIA MEDIULUI

C7. Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5, 6. - 16,00 mii lei

Suma prevăzută in bugetul local este de 16,00 mii lei.

C8. Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2 - 65,00 mii lei

Suma prevăzută in bugetul local este de 65,00 mii lei.

C9. Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București - 3,00 mii lei

Suma prevăzută in bugetul local este de 3,00 mii Iei.

Capitolul 84.02.71.01 TRANSPORTURI

3. Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2 (proiecater si execuție) - 45,00 mii lei

Suma prevăzută in bugetul local este de 45,00 mii lei.

25. Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si exluziune sociala - 96,00 mii lei

Suma prevăzută in bugetul local este de 96,00 mii Iei.

Director executiv Croitoru Daniela Georgeta