Hotărârea nr. 447/2019

Hotãrârea nr. 447 privind darea in administrare si atribuirea in mod direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in municipiul Ploiesti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 447 privind darea în administrare și atribuirea în mod direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 532/22.10.2019 al Primarului Municipiului Ploiești, Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale nr.456/21.10.2019, Raportul de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții nr. 11288/29.10.2019, Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 359/31.10.2019, Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 331/25.10.2019, Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 358/28.10.2019 din cadrul Municipiului Ploiești, Raportul tehnic de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr.BMTPU503/23.10.2019

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului, din data de 28.10.2019;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 29.10.2019;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații 29.10.2019;

Luând în considerare:

 • - Legea nr. 92/10.04.2007 - Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ - teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972/03.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local;

 • - Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272 /12.12.2007 pentru aprobarea Normelor -cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, cu modificările ulterioare;

 • -  Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/08.03.2006, republicată, art.23 alin.(l) litera a);

 • - Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

 • - Hotărârea de Consiliu Local nr. 290/31.07.2018 privind aprobarea'Șlwdiului;^ de oportunitate și stabilirea modalității de gestiune a serviciului de tra^s^^^ublicA/^ local de persoane în Municipiul Ploiești;

’wW Vi

 • - Avizul Consiliului Concurenței transmis prin adresa nr. 13381/fc^0.2^^ii|

 • - Adresa Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile C&jljunitare 9b<O'' utilități publice nr. 714224/3.10.2019 înregistrata la Municipiul Pțo^ștF'^c^" nr. 14499/15.10.2019;

în temeiul art. 129 alin. 4, litera e, alin. 6 litera a, alin. 7 litera n și art. 196 alin.l litera a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, prin atribuirea directă, fără licitație publică, către societatea comercială TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova cu nr. J 29 / 326 / 1991, CUI RO 1355770.

Art. 2 Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești și anexele acestuia. Acesta devine anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public local efectuat cu autobuze, troleibuze și tramvaie în Municipiul Ploiești, (prevăzut în anexa nr. 11 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești). Acesta devine anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Regulamentul serviciului de transport public local efectuat cu autobuze, troleibuze și tramvaie în Municipiul Ploiești (prevăzut în anexa nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești). Acesta devine anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Anexa 4.5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești, anexă care conține terenurile aparținând domeniului public (bunuri de retur) pe care societatea comercială TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploiești le poate utiliza pentru îndeplinirea obligației de serviciu public.

Art. 6 începând cu data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești, Contractul de delegare a gestiunii prin concesionare directă a serviciului de transport public local de persoane nr. 018579/04.11.2013, precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 425/25.10.2013, care a stat la baza încheierii acestuia, încetează să mai producă efecte juridice.

Art. 7 Se aprobă nivelul redevenței anuale, în procent de 0,02% din suma totală obținută din vânzarea titlurilor de călătorie (mai puțin diferențele de tarif). Pentru primul an contractual nu se va percepe redevență pentru serviciul public prestat. Redevență va fi calculată semestrial de Societatea Comercială TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. și virată în contul Municipiului Ploiești până la finele lunii următoare pentru semestrul încheiat.

Art. 8 Tarifele care vor fi practicate de către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești precum și acordarea de facilități pe mijloacele de transport public pentru anumite categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Ploiești sunt cele în vigoare la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 9 Se mandatează Primarul Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești și anexele acestuia, în numele și pe seama Municipiului Ploiești.

Art. 10 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre să stabilească prin Dispoziție componența comisiei de predare a bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciului public de transport local care vor fi transmise de la Municipiul Ploiești spre folosință S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pe durata contractului.

Art. 11 Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul Municipiului Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 12 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează: PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETAR GENERAL,

George Sorin Niculae BOTEZ        h Ioana Geanina SERBINOV

C^TrANS™       Whot*

a_ e xz e il_<F


CONTRACT DE DELEGARE A SERV PUBLIC DE TRANSPORT

DE PERSOANE PRIN CURSE REG ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTIFOAIE DE SEMNĂTURI

COLECTIV DE ELABORARE:
DIRECTOR GENERAL Ing. Razvan

Faza a III3 - Contract de prestări de servicii nr. 1214/18028/04.06.2018 - Studiu de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești și elaborare a unui model cadru de contract, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călătoriCONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr.___________I_____________

CUPRINS


CAPITOLUL 1 DEFINIȚII SI INTERPRETARE

» »

Articolul 1.      Definiții și interpretare

CAPITOLUL 2 OBIECTUL CONTRACTULUI SI OBIECTIVE

Articolul 2.     Obiectul Contractului

Articolul 3.     Obiectivele Operatorului și Autorității Contractante

Articolul 4.     Obligațiile de Serviciu Public

CAPITOLUL 3 CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN DERULAREA

CONTRACTULUI

Articolul 5.     Bunuri utilizate în derularea Contractului

CAPITOLUL 4 DURATA CONTRACTULUI

Articolul 6.     Durata Contractului

CAPITOLUL 5 GARANȚIA

Articolul 7.     Garanția de Bună Execuție

CAPITOLUL 6 CLAUZELE FINANCIARE. TARIFE

Articolul 8.      Tarife si Titluri de Călătorie......................................................................21

9

Articolul 9.     Diferentele de Tarif

9

Articolul 10.    Compensația

CAPITOLUL 7 INVESTIȚII

Articolul 11. Investițiile în sarcina Autorității Contractante

9

Articolul 12. Investiții în sarcina Operatorului

CAPITOLUL 8 GESTIONAREA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT

9

Articolul 13. Infrastructura de Transport

Articolul 14. Utilizarea Sistemului

Articolul 15. Exploatarea Bunurilor Puse la dispoziție

CAPITOLUL 9 CANTITATEA Șl CALITATEA SERVICIULUI. INDICATORI DE PERFORMANTA

7

Articolul 16. Planificarea Serviciului

Articolul 17. Cerințele standard pentru Mijloacele de Transport

Articolul 18. Siguranța

Articolul 19. Indicatorii de Performanță


Articolul 20. Penalitățile pentru nerespectarea Indicatorilor de Performanță

33


Articolul 21. Sistemul de taxare.............................................................................................

Articolul 22. Controlul Călătorilor

33


CAPITOLUL 10 DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI..

Articolul 23. Drepturile Operatorului

Articolul 24. Obligațiile Operatorului

Articolul 25. Nivelul și plata redevenței

Articolul 26. Autorizații și licențe

Articolul 27. Separarea contabilității

Articolul 28. Obligațiile de întreținere, reparații și salubrizare

Articolul 29. Siguranța și confortul Călătorilor

Articolul 30. Proceduri interne

Articolul 31. Alte activități conexe Serviciului de Transport Public Local

Articolul 32. Cesiunea și subcontractarea

Articolul 33. Activități de Marketing

Articolul 34. Informarea publicului

CAPITOLUL 11 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ...42

Articolul 35. Dispoziții generale privind drepturile și obligațiile Autorității Contractante

Articolul 36. Obligații în legătură cu infrastructura publică

Articolul 37. Monitorizarea executării Contractului

CAPITOLUL 12 POLITICA PRIVIND RESURSELE UMANE SI PROTECȚIA SOCIALĂ

46

Articolul 38. Politica de resurse umane și protecția socială

CAPITOLUL 13 FORȚA MAJORĂ

Articolul 39. Forța Majoră

CAPITOLUL 14 CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL...................................’.

Articolul 40. Menținerea echilibrului contractual

CAPITOLUL 15 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Articolul 41. Cauzele de încetare a Contractului

Articolul 42. Rezilierea Contractului


Articoiul 43. Efectele încetării Contractului

CAPITOLUL 16 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

52


Articolul 44. Răspunderea contractuală generală a Părților

Articolul 45. Excepții permise

Articolul 46. Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu

CAPITOLUL 17 REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Articolul 47. Modificarea Contractului prin acordul Părților

Articolul 48. Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă

Articolul 49. Alte modificări


....................................................................................................55


CAPITOLUL 18 LITIGII

Articolul 50. Soluționarea litigiilor

CAPITOLUL 19 LEGEA APLICABILĂ

Articolul 51. Legea aplicabilă

CAPITOLUL 20 ALTE CLAUZE

Articolul 52. Comunicări

CAPITOLUL 21 DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII

»

Articolul 53. Limba Contractului

Articolul 54. Anexele Contractului

PREZENTUL CONTRACT DE SERVICII PUBLICE PENTRU DELEGAREA GESTfo:Nff J SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CURSE REGULATE

ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI a fost încheiat la data de...........................între:

 • (1)  Municipiul Ploiești, persoană juridică, cu sediul în Piața Eroilor nr. 1A, 100316, având cod fiscal nr. 2844855, cont R079TREZ24A840302400300X, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Dobre Adrian Florin, Primar, în calitate de Autoritatea Contractantă, denumit în continuare Autoritatea Contractantă, pe de o parte;

si

 • (2)  Operatorul de transport S.C. Transport Călători Express S.A, cu sediul în STR.

Găgeni nr. 88, Ploiești înregistrat sub nr. J29/326/23.04.1991, având contul ......

deschis la ............ Codul de înregistrare fiscală 1355770, reprezentat legal prin

Alexandri Nicolae, având funcția de Director General, în calitate de Operator, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,

în continuare denumiți în mod individual "Partea” și în mod colectiv „Părțile”.

ÎNTRUCÂT:
 • (A) Acest Contract este încheiat în baza legislației specifice aplicabile concret serviciului de transport public local de călători, și anume:

 • -  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European;

 • -   Legislația națională cu privire la transportul public local de călători, indicată în Anexa nr. 1 la Contract;

 • (B) Contractul este atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului C.E. 1370/2007 și potrivit prevederilor articolelor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (C) Potrivit Legii 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, art. 29 alin (1), Serviciul public de transport local și județean poate fi atribuit pentru executare, în gestiune directă sau delegată, operatorilor de transport rutier deținători de licențe de transport, eliberate sau recunoscute în condițiile legii, ori transportatorilor autorizați deținători ai unei autorizații de transport de persoane sau de mărfuri, eliberată, în condițiile legii, de către autoritatea administrației publice locale, numită în acest caz autoritate de autorizare..

 • (D) Au fost respectate toate cerințele privind publicitatea intenției de atribuire a contractului, potrivit art. 7 (2) din Regulamentul CE nr. 1370/2007;

 • (E) Contractul a fost încheiat potrivit prevederilor legale și atribuit Operatorului conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești [...];


 • (F) Prezentul Contract are ca scop furnizarea de servicii de transport public de

precum și stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea acestuia în Municipiul Ploiești.

PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, Părțile convin să încheie prezentul Contract, în următorii termeni și următoarele condiții:

CAPITOLUL 1 DEFINIȚII SI INTERPRETARE

?        5

Articolul 1. Definiții și interpretare

1.1. în măsura în care nu se prevede altfel și cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, termenii și expresiile folosite în Contract vor avea următoarele înțelesuri:

"Administrare”

orice context din prezentul contract în care este folosit termenul de „administrare" are întotdeauna înțelesul de gestionare, exploatare și nu face referire la un „drept de administrare”. Operatorul exploatează toate bunurile aparținând infrastructurii de operare a transportului puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă.

„An Contractual”

înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii prestării Serviciului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract.

“Aprobări Necesare”

înseamnă toate aprobările, licențele, autorizațiile, permisele, în legătură cu exploatarea Sistemului și efectuarea Serviciului, necesare Operatorului în vederea executării obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

„ANRSC”

înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

„ARR”

înseamnă Autoritatea Rutieră Română.

„Aria de delegare a gestiunii”

înseamnă aria pe care Operatorul prestează serviciile de transport sub Obligația de serviciu public și este reprezentată de aria administrativ-teritorială a municipiului Ploiești.

„Aria Serviciului”

înseamnă raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești, fără a aduce atingere vreunei linii de ieșire sau

„Atribuire directă”


„Audit financiar”


„Autoritatea Contractantă”


„Autoritatea de Reglementare"


„Autoritatea de Reglementare în Transporturi”înseamnă modalitatea prin care Consiliul Local în calitate de autoritate deliberativă atribuie pentru executare serviciul public de transport local, în gestiune delegată operatorilor de transport rutier deținători de licențe de transport, eliberate sau recunoscute în condițiil legii, ori ori transportatorilor autorizați deținători ai unei autorizații de transport de persoane sau de mărfuri, eliberată, în condițiile legii, de către autoritatea administrației publice locale, numită în acest caz autoritate de autorizare, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 republicată.

Atribuirea directă avută în vedere este cea reglementată de art. 2 litera h) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, potrivit căruia prin atribuire directă se înțelege atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit operator de serviciu public, fără o procedură competitivă de atribuire


prealabilă.__________________________________________________

auditul financiar cuprinde auditul statutar așa cum este definit la pct. 1 din „Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de


modificare a unor acte normative”, precum și activitatea efectuată în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora, dar și exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări în domeniu.________________

înseamnă Orașul/Municipiul care are competența legală de a delega gestiunea Serviciului de transport public local și capacitatea de a concesiona infrastructura


aferentă


înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sau orice altă instituție similară care poate fi autorizată și împuternicită prin Lege să monitorizeze și să reglementeze regimul Tarifelor și/sau al Serviciului. înseamnă Autoritatea Rutieră Română (ARR) sau orice altă instituție similară care poate fi autorizată și
„Autoritate de Autorizare”


„Bune Practici Comerciale”


împuternicită prin Lege să acorde operafa^^^gȘ transport rutier Licențe comunitare, Copii conforme ale acestora, precum și să monitorizeze și să controleze respectarea de către operatorii de transport a condițiilor impuse prin licențe și prin reglementările legale în vigoare privind transportul rutier.____

înseamnă structura locală cu atribuții de organizare, reglementare, autorizare, monitorizare și control al serviciului public de transport călători înființate în aparatul de specialitate al primarului și consiliului local. Principalele atribuții ale autorității de autorizare sunt: elaborarea proiectului de regulamente de organizare și funcționare a serviciului public de transport local în conformitate cu regulamentele-cadru existente, cu prevederile legi 92/2007 cu modificările și completările ulterioare și cu alte reglementări în vigoare, emiterea licențelor de traseu în serviciul public de transport local prin curse regulate.__

înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general în vederea gestionării Serviciului care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

 • (A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile,

 • (B) suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile,

 • (C) operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea

  și operarea în siguranță și pe termen lung, ținâhd^nț, de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține know-how-ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvate,

  • (D) verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor folosite pentru furnizarea Serviciului, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile) și

  • (E) operarea echipamentelor folosite pentru furnizarea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe.

  „Bunuri de Retur”

  înseamnă bunurile puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă Operatorului în scopul prestării Serviciului de transport public local de călători, bunurile de natura domeniului public și/sau privat nou creat sau cele existente, dezvoltate și modernizate cu subvenții pentru investiții de la bugetul local precum și cele realizate de Operator în conformitate cu programul de investiții din sume alocate pentru investiții de la bugetul local și care la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini Autorității Contractante.

  „Bunuri de Preluare”

  înseamnă bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de acesta în scopul executării Contractului. La încetarea Contractului, din orice cauză, Autoritatea Contractantă are dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator a unei compensații egale cu valoarea neamortizată a bunurilor de preluare la data încetării contractului.

  „Bunuri Proprii”

  înseamnă bunurile aparținând Operatorului utilizate de acesta pe durata Contractului, altele decât Bunurile de Preluare și care la încetarea Contractului rămân în proprietatea Operatorului.

  „Caietul de Sarcini”

  înseamnă caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze și tramvaie în municipiul Ploiești, aprobat de Consiliul  „Călători”


  "Compensație totala acordată operatorului”


  "Compensație”


  „Contractul”


  „Data Intrării în Vigoare”


  „Data începerii (prestării Serviciului)" „Delegarea

  Serviciului”


  Gestiunii


  „Diferențe de Tarif’


Local conform Ordinului Ministerului Transporturilor "nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului jte sarcini-cadru al serviciilor de transport public local.___

înseamnă utilizatorii Serviciului, respectiv persoanele beneficiare ale Serviciului pe baza Titlurilor de Călătorie, reprezintă compensația de serviciu public, astfel cum este definită la art. 2 litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 respectiv „orice beneficiu, în special financiar, acordat direct sau indirect de către o autoritate competentă, din fonduri publice, în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă”. Compensația totală cuprinde diferențeie de tarif și compensația propriu-zisă. reprezintă compensația de serviciu public, așa cum este prevăzută la art 10 din Contract și nu poate depăși efectul financiar net._________ ________________________

înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, inclusiv toate anexele la acesta, fiind un „contract de servicii publice” astfel cum este acesta definit la art. 2 litera i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, respectiv actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între Autoritatea Contractantă și Operator, ca operator de serviciu public, cu scopul de a-i încredința Operatorului gestionarea și exploatarea Serviciului, sub rezerva Obligațiilor de serviciu public.______________________________

înseamnă data semnării de ambele părți a prezentului Contract._________________________________________________

înseamnă data intrării în vigoare a prezentului contract.

înseamnă dreptul exclusiv și obligația de furnizare/prestare a Serviciului reglementat de Regulamentul 1370/2007.__

reprezintă sumele acordate Operatorului de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, aferente acoperirii influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru anumite categorii de călători, potrivit Ari. 9 („Diferențele de Tarif) dirț

prezentul Contract; diferențele de tarif se încadreăză:că'-și „alte venituri generate în îndeplinirea obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză”

„Drept Exclusiv”

înseamnă dreptul exclusiv, astfel cum este definit la ari. 2 litera f) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, care permite exploatarea Serviciului de către Operator în Aria Serviciului, cu excluderea oricărui alt asemenea operator.

„Efectul financiar net”

va fi calculat potrivit Anexei la Regulamentul nr. 1370/2007 și va ține seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de către Operator, reflectate în situațiile financiare anuale auditate (auditul financiar) ale acestuia, pe categoriile de costuri.

„Garanția de Bună Execuție”

înseamnă garanția prevăzută la Art. 7 {„Garanția de Bună Execuție").

„Indicatori de Performanță”

înseamnă cerințele și standardele în legătură cu Serviciul care trebuie să fie satisfăcute de către Operator, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 8 la prezentul Contract.

„Infrastructura transport”

reprezintă totalitatea căilor de comunicație între două sau mai multe puncte și dotările aferente; Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 și este formată din infrastructura rutieră și infrastructura de operare

„Infrastructura rutieră”

reprezintă totalitatea drumurilor, de regulă deschise circulației publice, împreună cu semnalizarea și amenajările rutiere, pe care o persoană poate circula cu un vehicul dintr-un punct în altul; Constă în infrastructura de transport, utilizată de Operator pentru efectuarea Serviciului de transport public local (străzi, semafoare, semnalistica rutieră etc).

„Infrastructura de operare”

reprezintă infrastructura de transport pusă la dispoziție în scopul prestării Serviciului de transport public local si/sau

infrastructura proprie utilizată pentru prestarea serviciului

„Lege”

înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme


metodologice, ordine, decizii, decrete, generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorității de Reglementare și Autorității de Reglementare în Transporturi, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții „hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes" reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia.

„Licență de Traseu”

înseamnă actul tehnic și juridic emis de Autoritatea de (transport) autorizare, opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul local sau județean de transport călători, după caz, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un anumit traseu și conform Programului de transport al Operatorului.

„Metodologia ANRSC”

înseamnă Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, aprobate prin Ordinul președintelui ANRSC nr. 272/2007 sau orice act normativ care ar înlocui aceste norme-cadru la un moment dat.

„Mijloace de Transport”

înseamnă autovehiculele prin care Operatorul efectuează Serviciul de Transport Public urban la nivelul Municipiului Ploiești.

„Obligații de serviciu public”

înseamnă acele obligații definite de art. 2 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, respectiv cerințele“Operator”


Profit Rezonabil


„Program de Circulație”


definite sau stabilite de către o Autoritate Corhf5etețrtă1-< pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu si le-ar asuma în aceeași măsură sau în

7                                                                                                                          7

aceleași condiții fără a fi retribuit.

7                                    7

Obligațiile de serviciu public asumate de Operator prin prezentul Contract sunt prevăzute la Art. 4 {„Obligațiile de serviciu public”).

înseamnă societatea comercială care are competența și capacitatea recunoscute de a presta serviciile de transport public local care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile reglementărilor în vigoare, și care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia.

Operatorul este un operator de serviciu public, definit la art. 2 litera d) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept orice întreprindere publică sau privată sau orice grup de astfel de întreprinderi care exploatează servicii publice de transport de călători, sau orice organism public care prestează servicii publice de transport de călători.

Operatorul de transport rutier este un operator intern, astfel cum acesta este definit de art. 2 litera (j) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, respectiv o entitate cu personalitate juridică distinctă, asupra căreia Autoritatea Contractantă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente și are toate obligațiile legale ce decurg din această calitate. înseamnă rată de rentabilitate a capitalului care este normală pentru sectorul de activitate respectiv într-un stat membru dat și care ține seama de riscul sau de absența riscului suportat de către operatorul de serviciu public în virtutea intervenției autorității publice, conform Anexei Regulamentului 1370/2007._______________ __

înseamnă documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/ debarca rea Călăto r i I or, distan te I e dintre stații ș i

intervalele de succedare a curselor.

circulație sunt aferente traseelor ce fac parte din Programul de Transport asumat de către Operator prin prezentul Contract.

„Programul anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare”

înseamnă programul de întreținere și reparare a infrastructurii de transport, asumat de Operator și aprobat de Consiliul Local în conformitate cu prevederile Art. 13 („Infrastructura de Transport") din prezentul Contract.

„Programul de investiții al Autorității Contractante”

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de Autoritatea Contractantă, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri publice.

„Programul de investiții al Operatorului”

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de către Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului.

„Programul de Transport”

înseamnă programul propus și aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a localității, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea autobuzelor necesare.

„Raportul lunar de constatare”

înseamnă documentul întocmit în conformitate cu Anexa 14.1 la prezentul Contract, în baza căruia Autoritatea Contractantă plătește lunar Operatorului Compensația (art. 10.2 la prezentul Contract)

„Redevență”

înseamnă orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea sau dreptul de folosință a unor active corporale sau necorporale.

„Serviciul”

înseamnă serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autovehicule, aflat sub responsabilitatea Consiliului Local și a cărui gestiune este încredințată Operatorului, pe durata și în condițiile prezentului Contract. Acesta este suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul autovehiculelor, pe distanțe și în

condiții prestabilite, potrivit prevederilor pre^eetUlui^ Contract, conform Programului de Transport Public local de persoane cu autobuze, troleibuze și tramvaie în Municipiul Ploiești. Serviciul este definit de art. 2 litera a) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, drept serviciul de interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu în Aria Serviciului, potrivit Programului de Transport și Traseelor atribuite.

„Sistemul”

înseamnă infrastructura tehnico-edilitară utilizată pentru efectuarea Serviciului, astfel cum este definită de Lege.

„Stație publică”

înseamnă punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc mijloacele de transport pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate.

„Tarif de Călătorie”

înseamnă prețul perceput de către Operator de la călători în schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către Consiliul Local, potrivit dispozițiilor legale și prezentului Contract.

„Titluri de Călătorie”

înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, suprataxe, legitimații de călătorie, cârduri magnetice sau contactless ce permit deplasarea Călătorilor beneficiari ai Serviciului, emise conform prevederilor legale prin care Operatorul încasează Tariful de Călătorie.

„Traseu”

înseamnă parcursul care asigură legătura între mai multe obiective cuprinse între două capete pe care se efectuează transportul public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale.

 • 1.2. în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă.

!                                                                                              5

 • 1.3. împărțirea pe Capitole, Secțiuni și Articole este introdusă numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

 • 1.4. Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract.


 • 1.5. La redactarea, semnarea și executarea Contractului, clauzele acestuia și intențiile Părților vor fi interpretate pe baza prezumției de bună credință.

 • 1.6. Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

 • 1.7. Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de Lege, în special în actele normative de referință prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract (sau oricare Lege ce va modifica, înlocui sau completa aceste acte normative de referință) vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL 2 OBIECTUL CONTRACTULUI SI OBIECTIVE

1

Articolul 2. Obiectul Contractului
 • 2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea gestiunii Serviciului de transport public local cu autobuze, troleibuze și tramvaie pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Ploiești, de către Autoritatea Contractantă Operatorului, cu condiția îndeplinirii de către Operator a Obligațiilor de serviciu public.

 • 2.2. Prin prezentul Contract, Autoritatea Contractantă acordă Operatorului, ca parte integrantă și obligatorie a Delegării Gestiunii Serviciului, dreptul exclusiv, obligația și autoritatea de a exercita toate activitățile necesare efectuării Serviciului, în condițiile prezentului Contract.

 • 2.3. Operatorul va realiza Serviciul în conformitate cu Obligațiile de serviciu public și:

 • i.   va avea dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de Călătorie, în condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • ii.   va avea Dreptul exclusiv de a desfășura Serviciul pe traseele atribuite;

 • iii.   va avea dreptul la plata Compensației din partea Autorității Contractante, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul contract;

 • iv.   va avea dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • v.   va avea dreptul de exploatare a Bunurilor puse la dispoziție în condițiile prezentului Contract.

 • 2.4. Acordarea Delegării Gestiunii Serviciului se efectuează cu condiția respectării de către Operator, deopotrivă a termenilor prezentului Contract, precum și a oricărei Legi aplicabile.

 • 2.5. Fiecare Parte va acționa cu bună credință și va face toate eforturile pentru a asigura respectarea prezentului Contract.

Articolul 3. Obiectivele Operatorului și Autorității Contractante
 • 3.1. Obiectivele Operatorului sunt:

 • (a) promovarea calității și eficienței Serviciului;

 • (b) dezvoltarea durabilă a Serviciului;

 • (c) asigurarea continuității Serviciului;

 • (d) protecția mediului înconjurător.

 • 3.2. Obiectivele Autorității Contractante sunt:

 • (a) asigurarea organizării, coordonării și funcționării Serviciului;

 • (b) dezvoltarea și modernizarea Serviciului;

 • (c) protecția mediului înconjurător.


Articolul 4. Obligațiile de Serviciu Public
 • 4.1. în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul cu respectarea Obligațiilor de serviciu public stabilite mai jos:

 • i.   Operatorul are dreptul de a presta Serviciul public de transport călători doar în aria teritorială de competență a Autorității Contractante, fără a depăși limitele administrativ-teritoriale ale acesteia, cu excepția liniilor de ieșire sau altor elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul localității învecinate.

 • ii.   Operatorul va aplica Tarifele de Călătorie aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

 • iii.   Operatorul va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești, potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • iv.   Operatorul va presta Serviciul în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de Transport;

 • v.   Operatorul va presta Serviciul în conformitate cu Indicatorii de Performanță prevăzuți în Anexa nr. 8 la prezentul Contract;

 • vi.   Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute de prezentul Contract și de Legea aplicabilă;

 • vii.   Operatorul va presta Serviciul exclusiv cu Mijloacele de Transport prevăzute în prezentul Contract, potrivit Anexei 5;

 • 4.2. Serviciul public subvenționat de transport se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite următoarele obligații:

 • a) obligația de exploatare, care impune operatorului de transport autorizat și/sau licențiat să efectueze serviciul respectiv încondiții de continuitate, regularitate și de asigurare a capacităților necesare de transport și să respecte condițiile impuse de autoritățile competente care acordă subvenția. Obligația de exploatare include și obligația operatorului de transport respectiv de a asigura toate serviciile complementare serviciului public de transport, respectiv: transportul bagajelor, spații pentru depozitarea bagajelor, vânzarea de bilete în interiorul vehiculelor,


informarea călătorilor în timpul transportului, întreținerea și curățenia mij de transport, îmbarcarea și debarcarea pasagerilor în locuri special amenajate -gări, autogări, pontoane de acostare -, condiții de confort în timpul transportului;

 • b) obligația de transport, care impune oricărui operator de transport să accepte și să efectueze servicii publice subvenționate de transport în condițiile stabilite de autoritățile competente;

 • c) obligația tarifară, care impune operatorilor de transport practicarea tarifelor stabilite de autoritățile competente, contrar interesului comercial al operatorilor, impunere care rezultă fie din stabilirea tarifelor sub costurile reale, fie din respingerea cererii de majorare a anumitor tarife.

 • 4.3. Specificațiile privind obligațiile de serviciu public și compensarea aferentă a efectului financiar net al obligațiilor de serviciu public trebuie:

 • a) să îndeplinească obiectivele politicii de transport public într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor; și

 • b) să susțină financiar asigurarea transportului public de călători în conformitate cu cerințele stabilite în politica de transport public pe termen lung.

 • 4.4. Drepturile și obligațiile Operatorului de la pct. 4.1, pct. 4.2 și pct. 4.3 se completează cu cele prevăzute la Capitolul 10 din prezentul Contract.

CAPITOLUL 3 CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Articolul 5. Bunuri utilizate în derularea Contractului
 • 5.1. în derularea prezentului Contract Operatorul va utiliza următoarele categorii de bunuri, astfel cum sunt definite la Art. 1 („Definiții și interpretare") din prezentul Contract:

 • a) Bunuri de Retur - respectiv bunurile puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa

 • 4.1, bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate și/sau modernizate cu subvenții pentru investiții de la bugetul local sau central;

 • b) Bunuri de Preluare - respectiv bunurile dobândite de către Operator cu acordul Autorității Contractante, rezultate prin folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului în condițiile legii, care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de acesta în scopul executării Contractului. Bunurile de preluare sunt prevăzute în Anexa 4.2. La încetarea Contractului, din orice cauză, Autoritatea Contractantă are dreptul de a dobândi bunurile de preluare în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea neamortizată a bunurilor de preluare la data încetării contractului. Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare,-' fără consimțământul prealabil scris al Autorității Contractante;

 • c) Bunuri Proprii - respectiv bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul b) de mai sus. Bunurile proprii sunt prevăzute în Anexa 4.3. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.

 • 5.2. Bunurile realizate de Autoritatea Contractantă, pe Durata Delegării Gestiunii Serviciului, în bunuri care conform legii fac parte din Sistem de transport public urban, vor fi puse la dispoziția Operatorului, fiind considerate Bunuri puse la dispoziție, imediat ce acestea sunt finalizate sau gata de a fi exploatate, în condițiile prevăzute la Art. 5.5 de mai jos, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

 • 5.3. Operatorul va primi posesia și folosința asupra Bunurilor puse la dispoziție pe Durata Contractului, în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, dar nu și dreptul de proprietate asupra acestora.

 • 5.4. Autoritatea Contractantă va transmite Operatorului toate informațiile și documentele necesare prestării serviciului, care cuprind, printre altele, hărți și desene ale Sistemului public urban de calatori din Municipiul Ploiești, lucrări în curs de desfășurare, etc.

 • 5.5. Pe toată durata Delegării Gestiunii Serviciului, Operatorul va păstra toate Bunurile puse la dispoziție în stare bună, având în vedere starea acestora la data primirii lor de la Autoritatea Contractantă prin proces-verbal, și în astfel de condiții, încât, în măsura cerută, acestea să rămână corespunzătoare folosirii în vederea îndeplinirii Serviciului și ținând cont de necesitatea întreținerii periodice, de natura și caracteristicile fiecărui tip de bunuri, de necesitățile legate de Serviciu, precum și de uzura normală, conform Bunei Practici Comerciale.

 • 5.6. Operatorul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii fără să afecteze buna desfășurare sau continuitatea serviciului. La încetarea Contractului, din orice cauză, Bunurile Proprii rămân în proprietatea Operatorului.

 • 5.7. La încetarea prezentului Contract din orice cauză, Autoritatea Contractantă are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare în termen de 30 (treizeci) zile de la încheierea prezentului contract, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea neamortizată a acestora la data încetării contractului. în termen de cel mult 30 (treizeci) zile de la încetarea Contractului, Autoritatea Contractantă va notifica Operatorului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească. Operatorul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Autoritatea Contractantă după primirea plății valorii acestora astfel stabilită

 • 5.8. în situația care Operatorul nu mai deține, din orice motiv, oricare dintre Mijloacele de Transport (Bunuri de Preluare și/sau Bunuri Proprii), cu excepția situației în care bunurile respective au fost casate cu respectarea prevederilor legale acesta este obligat


să înlocuiască respectivul Mijloc de Transport cu unul care să îndeplinească cel'puțfrr caracteristicile tehnice asemănătoare și fără ca prin aceasta să afecteze continuitatea Serviciului.

CAPITOLUL 4 DURATA CONTRACTULUI

Articolul 6. Durata Contractului
 • 6.1. Durata Contractului este de 5 (cinci) ani începând de la Data Intrării în Vigoare.

 • 6.2. Durata contractului poate fi prelungită prin act adițional în condițiile prevăzute de legislația națională și în condițiile prevăzute de art. 4 alin (4) sau circumstanțele prevăzute de art. 5 alin (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

CAPITOLUL 5 GARANȚIA

>

Articolul 7. Garanția de Bună Execuție
 • 7.1. Operatorul are obligația ca, în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare de la Data Semnării Contractului, să constituie, Garanția de Bună Execuție în sumă fixă de 100.000 lei (unasută mii lei).

 • 7.2. Garanția de Bună Execuție se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la Contract. Garanția de Bună Execuție trebuie menținută pe toată Durata Contractului.

 • 7.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce si nu limitează în niciun fel responsabilitatea Operatorului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Autoritatea Contractantă, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților, să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare sau de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Operator a obligațiilor sale.

 • 7.4. Anterior emiterii unei pretenții asupra Garanției de bună Execuție, Autoritatea Contractantă are obligația de a notifica, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte, pretenția sa Operatorului cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, modul de calcul al prejudiciului, precum și termenul acordat pentru remedierea situației. Daca Operatorul nu remediază situația în termenul acordat, Autoritatea Contractantă va executa Garanția de Bună Execuție, fără nicio altă notificare. Executarea garanției se va face pentru remedierea acelor prejudicii la nivelul contractului din punctul de vedere al neîndeplinirii cantitative și calitative a prestării serviciilor.


 • 7.5. în cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilității, din orice motiv,: a.= Garanției de Bună Execuție, Operatorul o va reface sau va constitui o altă Garanție de Bună Execuție, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau încetare a valabilității, la nivelul prevăzut inițial în Contract. în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Operatorul va fi obligat să refacă Garanția de Bună Execuție sau să constituie o altă Garanție de Bună Execuție, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data executării, la nivelul prevăzut inițial în Contract.

 • 7.6. Autoritatea Contractantă va restitui/elibera Garanția de Bună Execuție, în cel mult 14 (paisprezece) zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Autorității Contractante odată cu încetarea Contractului, dacă Autoritatea Contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Operator a unor obligații contractuale.

 • 7.7. Nerespectarea de către Operator a obligațiilor prevăzute de prezentul articol reprezintă o încălcare semnificativă de către Operator a obligațiilor contractuale și poate duce la rezilierea Contractului conform Art. 42 (“Rezilierea Contractului") de mai jos.

CAPITOLUL 6 CLAUZELE FINANCIARE. TARIFE

Articolul 8. Tarife și Titluri de Călătorie
 • 8.1. Consiliul Local al Municipiului Ploiești va stabili Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestate de către Operator în baza prezentului Contract. Tarifele vor fi calculate potrivit Metodologiei ANRSC.

 • 8.2. La momentul intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va aplica Tarifele de călătorie prevăzute în Anexa 6.1.

 • 8.3. Operatorul are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare a Titlurilor de Călătorie. în acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de Călătorie și distribuirea acestora în conformitate cu prevederile din Anexa 6.2.

 • 8.4. Elementele de identificare ale Titlurilor de călătorie se vor stabili potrivit prevederilor legale, prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Ministerului Transporturilor conform Ordonanței 27/31.08.2011.

 • 8.5. Transportul public de călători se va desfășura conform legislației în vigoare și a regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de transportul public local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. [...], care prevede obligațiile călătorilor și suprataxa pentru încălcarea acestor obligații, inclusiv sancțiunile pentru călătorii care călătoresc fără Titlu de călătorie valabil. Elaborarea proiectului de regulament de organizare și funcționare a Serviciului public de transport local, în conformitate curegulamentele-cadru existente, cu prevederile Legii 92/2007 cu modific^^lăj îv' completările ulterioare și cu alte reglementări în vigoare este atribuția Autorității Autorizare.

 • 8.6. Operatorul are dreptul de a reține toate veniturile provenite din vânzarea Titlurilor de Călătorie.

 • 8.7.  Controlul călătorilor care folosesc transportul public integrat pe teritoriul administrativ al Autorității Contractante este realizat de către Operator prin personal propriu sau prin serviciu extern.

 • 8.8. Operatorul este obligat să dispună de un număr suficient de controlori de Titluri de călătorie, începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract și până la introducerea etapizată sistemului intergrat de plată a serviciilor de transport public, funcție de realizarea acestei investiții (sistemul de e-ticketing), conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Ploiești.

Articolul 9. Diferențele de Tarif
 • 9.1. Categoriile de Călători care beneficiază de gratuitățile și/sau reducerile la transportul în comun la Data Intrării în Vigoare sunt prevăzute în Anexa 7.1.

 • 9.2. Operatorul se obligă să emită Titluri de Călătorie la Tarif cu valoare redusă pentru toate categoriile de Călători care beneficiază de reduceri și/sau gratuități, potrivit Legii și Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • 9.3. Acoperirea Diferențelor de Tarif acordate se va face potrivit Legii, până la valoarea integrală a Titlurilor de Călătorie, în baza numărului de Titluri de Călătorie cu Tarif cu valoare redusă vândute/gratuite.

 • 9.4. Pentru realizarea decontărilor pentru Diferențele de Tarif, Operatorul trebuie să facă dovada prin documentele justificative prevăzute în Anexa 7, pe fiecare categorie de pasageri care beneficiază de reduceri/gratuități, a numărului de Titluri de Călătorie cu tarife cu valoare redusă vândute, respectiv a numărului de Titluri de Călătorie gratuite emise.

 • 9.5. Plata către Operator pentru Diferențele de Tarif acordate se va face lunar de către Autoritatea Contractantă, în baza unei Facturi emise de către Operator și a decontului aprobat în prealabil. Decontul va fi aprobat după verificarea documentelor justificative prevăzute la în Anexa 7 de către serviciul de specialitate din cadrul Autorității Contractante. Operatorul are obligația de a emite Factura până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face decontarea. Autoritatea Contractantă este obligată să facă plata în termen de 30 (treizeci) de zile de la emiterea facturii. Modelul de decont este prevăzut în Anexa 7.4. fiind emis de către Operator până în data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face decontarea la care va atașa dovezile prevăzute la Art. 9.4 de mai sus, pentru fiecare categorie de facilități în parte și înaintat Autorității Contractante pentru verificare.

Articolul 10. Compensația

 • 10.1. Autoritatea Contractantă îi va plăti, în cazul în care este necesar conform formulei aplicabile, Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile eligibile + Profit rezonabil - Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public

C = CE + Pr- V

C— reprezintă Compensația

CE - reprezintă total costuri eligibile, la nivelul cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor financiare suportate de Operator pentru îndeplinirea Obligațiilor de serviciu public, condițiilor de mediu impuse și a tuturor cerințelor prevăzute în prezentul Contract, fundamentate în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli și prin aplicarea principiilor privind stabilirea cheilor de repartizare a cheltuielilor indirecte și cheltuielilor generale și administrative între activități desfășurate de Operator, potrivit anexei nr. 15 la prezentul contract. Costurile eligibile CE sunt calculate cu includerea amortizării lunare a investițiilor realizate de Operator din fonduri proprii și a cheltuielilor financiare aferente rambursării creditelor de investiții. Amortizarea investițiilor realizate de Operator din fonduri de la bugetul local sau de la bugetul de stat nu este eligibilă

CE sunt calculate după formula:

(C unitar x Km), unde

C unitar reprezintă costul în lei stabilit per km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, calculat conform Anexei 15;

Km reprezintă numărul de km efectivi realizați de Mijloacele de Transport în luna pentru care se acorda Compensația, pe Traseele stabilite în Programul de Transport, pentru fiecare categorie de mijloc de transport;

Astfel

CE = (c unitar tramvai x Km tramvaie) + (c unitar troleibuze x Km troleibuze) + ( c unitar autobuze x Km autobuze)

Pr -reprezintă Profitul Rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al serviciului de transport public local suportat de Operator; nivelul profitului rezonabil al operatorului de transport se va stabili pe baza ratei SWAP pentru România, aferentă perioadei de contract (5 ani), în cazul de față aceasta este de 3,44%, la care se pot adăuga 100 puncte procentuale, aplicată costurilor nete suportate pentru prestarea serviciului de interes economic general, pe toată durata contractului. Rata profitului stabilită de Părți, pe durata acestui contract, nu poate depăși valoarea de 3,77%, cu excepția cazului în care profitul se va majora în urma aplicării mecanismului de stimulare a eficienței operatorului.

V - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:

 • •  venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de Călătorie la care Operatorul este îndreptățit

 • •  alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP (eventualele efecte financiare pozitive generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză)

 • •  venituri financiare legate de prestarea Serviciului de transport public local.

Compensația totala acordata operatorului va avea două componente:

 • 1. diferențele de tarif rezultate din reducerile de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru anumite categorii de călători față de tariful de călătorie; și

 • 2. compensația propriu-zisă, rezultată din îndeplinirea obligației de serviciu public.

 • 10.2. Compensația nu poate depăși suma necesară pentru acoperirea efectului financiar net asupra costurilor ocazionate și asupra veniturilor generate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, ținând seama de venitul legat de acestea și care este reținut de către Operator, precum și de profitul rezonabil.

 • 10.3. Compensația se calculează și se plătește cumulat pentru toate obligațiile tarifare impuse și pentru serviciile publice de transport efectuate cu toate tipurile de mijloace de transport.

 • 10.4. Compensația va fi plătită de Autoritatea Contractantă Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare ce va fi întocmit până la data de 25 (douăzecișicinci) a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, potrivit modelului din Anexa 14.1 la prezentul Contract și a facturii emise de Operator în baza Raportului lunar de constatare. Raportul lunar de constatare va fi analizat și semnat de Autoritatea Contractantă in termen de 20 (douăzeci) de zile de la primirea acestuia.

 • 10.5. în cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare sunt contestate de către Părți, atunci Autoritatea Contractantă va plăti partea necontestată în termenul prevăzut la Art. 10.6. de mai jos, urmând ca pentru partea contestată, Părțile să acționeze potrivit Art. 50 („Soluționarea litigiilor") de mai jos.

 • 10.6. Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata Compensației în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea Raportului lunar de constatare. Autoritatea Contractantă are obligația de a plăti Compensația Operatorului în termen de 30 (treizeci) de zile de la emiterea facturii de către acesta din urmă.

 • 10.7. în vederea evitării supra-compensării, în termen de o lună de la aprobarea situațiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul


Compensației anuale, potrivit Anexei 14.2. Compensația anuală reprezintă cea m valoare dintre:

 • ■  valoarea totală anuală a Compensației calculată potrivit Rapoartelor lunare de constatare aprobate pentru anul respectiv; și

 • ■  valoarea totală anuală a Compensației calculată potrivit Art. 10.1 de mai sus, în care CE se va înlocui și va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public efectiv, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 11, conform situațiilor financiare anuale auditate în baza auditului financiar.

Autoritatea Contractantă va supune aprobării Consiliului Local Decontul anual pentru calculul compensației însoțit de Raportul de audit financiar.

Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata Compensației anuale în termen de 5 (cinci) zile de la aprobarea valorii acesteia. Autoritatea Contractantă are obligația de a plăti Compensația Operatorului în termen de 30 (treizeci) de zile de la emiterea facturii de către acesta din urmă.

 • 10.8. în cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare decât Compensația anuală calculată potrivit Art. 10.7 de mai sus, Operatorul va vira în contul Autorității Contractante, diferența rezultată, în termen de 30 (treizeci) de zile de la stabilirea Compensației anuale, în baza unei facturi de stornare emisă de Operator.

 • 10.9. în cazul în care, la sfârșitul anului, veniturile obținute din îndeplinirea obligațiilor de Serviciu Public sunt mai mari decât costurile eligibile, nu se acordă compensație. în situația în care, în anul N, se vor înregistra reduceri de costuri unitare rezultate din creșterea eficienței activității Operatorului, certificate ca atare de un auditor independent, față de anul N-1, acestea vor fi repartizate astfel: 50% din câștigurile de eficiență va rămâne la dispoziția Operatorului, sub formă de profit majorat, iar restul la autoritatea publică. Profitul majorat se va încadra in limita stabilita de prezentul contract, respectiv rata SWAP pentru 5 ani, plus 100 de puncte procentuale (4,44%).

10.10 Părțile vor datora penalități de întârziere în cuantum de 0,01% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, în cazul în care nu virează la timp sumele datorate în baza prezentului Capitol.

 • 10.11. Sumele aferente diferențelor de tarif se fundamentează anual conform Anexei 7.3 la începutul fiecărui an din derularea contractului, astfel încât valoarea estimată a diferențelor de tarif să poată fi cuprinsă în bugetul Autorității Contractante. Numărul estimat de unități pentru fiecare categorie pentru care se acordă protecție socială se realizează pe baza numărul de unități emise pentru fiecare categorie în anul anterior.

 • 10.12. Sumele necesare pentru acoperirea compensațiilor lunare vor fi estimate la începutul anului prin aplicarea formulei prevăzute la art 10.1 din Contract în care termenii „km autobuz”, „km troleibuz” și „km tramvai” vor fi estimați pentru anul în curs conform Programului de transport aprobat de Autoritatea Contractantă, costul/km pentru


fiecare tip de mijloc de transport în parte va fi cel stabilit prin ultimul Raport d financiar întocmit, iar veniturile vor fi estimate în baza veniturilor obținute în anterior. Pentru primul an contractual costul/km luat în calcul va fi cel stabilit în Anexa 4 la Caietul de sarcini.

 • 10.13. în vederea estimării Compensației pentru fiecare an calendaristic și a evitării supra-compensării, nivelul profitului rezonabil al operatorului de transport se va stabili pe baza ratei SWAP pentru România, aferentă perioadei de contract (5 ani), în cazul de față aceasta este de 3,44%, la care se pot adăuga 100 puncte procentuale. Rata profitului stabilită de Părți, pe durata acestui contract, nu poate depăși valoarea de 3,77%, cu excepția cazului în care profitul se va majora în urma aplicării mecanismului de stimulare a eficienței operatorului.

 • 10.14.  Aceasta procedură anuală a stabilirii nivelului estimat al Compensației, diferențelor de tarif și nivelului Profitului Rezonabil se va demara până la data de 30 ianuarie a fiecărui an și se va finaliza în termen pentru a putea fi cuprinsă în bugetul Autorității Contractante. Fondurile acordate cu titlu de Diferențe de Tarif si de Compensație vor fi aprobate de Consiliului Local al Municipiului Ploiești în funcție de estimările inițiale și vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârșitul anului.

 • 10.15. Operatorul poate solicita modificarea/renegocierea Costului unitar pe km în cursul anului, în condițiile prevăzute în Anexa 16.1.

 • 10.16. Autoritatea contractantă poate solicita operatorului renegocierea costului unitar pe km aprobat prin contract la finalizarea și recepționarea unor lucrări de investiții sau achiziția de vehicule/echipamente care au ca efect o influență sensibilă asupra costurilor Operatorului, în baza unui audit financiar.

 • 10.17. Valoarea estimată anuală a Compensației cuvenită Operatorului pe durata contractului este prezentată în Anexa 14.3. Aceasta va fi actualizată în funcție de concluziile auditului financiar și a modificării Programului de transport.

 • 10.18. în vederea calculului Compensației, operatorul va prezenta lunar următoarele documente:

 • - Formularul de decont pentru diferențele de tarif (Anexa 7.4), completat, cu specificarea categoriilor sociale/tipurilor de protecție socială, a numărului de abonamente/călătorii emise pentru fiecare categorie, nivelul protecției sociale acordate, sumele totale;

 • - Raportul lunar de constatare (Anexa 14.1) cu indicarea numărului total de kilometrii efectuați și costului unitar pe km pentru toate cele trei categorii de mijloace de transport utilizate în îndeplinirea Obligației de serviciu public, cheltuielilor totale pentru cele trei categorii de mijloace de transport, nivelului profitului rezonabil, veniturilor lunare pentru servicii de transport public, valorii rezultate a compensației;

- Situația detaliată a cheltuielilor și veniturilor, pe conturi contabile distincte, pentru Obligația de serviciu public și alte activități (ex.: transport convenție, reclamă, ITP, închirieri, alte servicii, alte cheltuieli).

Documentele de mai sus și documentele justificative care au stat la baza întocmirii acestora, vor fi verificate de compartimentul de specialitate din cadrul Autorității contractante și se va întocmi un proces verbal de constatare a conformității lor.

 • 10.19. Pentru decontul anual pentru calculul Compensației anuale se va prezenta Raportul de audit financiar și Anexa 14.2 - Modelul de Raport anual de constatare pentru calculul compensației.

 • 10.20. Etapele de calcul al compensației presupun:

 • - înregistrarea contabilă separată a activităților și serviciilor care fac obiectul desfășurării Obligației de serviciu public din prezentul contract precum și pentru alte activități și servicii care generează costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate serviciului de transport;

 • - stabilirea, fundamentarea costului pe km pe baza costurilor eligibilie incluse în calcului decontării Obligației de serviciu public, pentru fiecare tip de mijloc de transport în parte;

 • - stabilirea sumelor totale aferente diferențelor de tarif prezentate în modelul formularului de decont pentru diferențele de tarif;

 • - completarea raportului lunar de constatare pentru plata compensației în cadrul cărora se vor preciza numărul de kilometrii efectuați lunar cu fiecare categorie de mijloc de transport, a costului unitar per kilometru pentru fiecare mijloc de transport pentru determinarea cheltuielilor totale pentru serviciile prestate cu fiecare categorie de mijloc de transport, a profitului rezonabil și a veniturilor lunare pentru serviciile de transport public, calculul direct al compensației cu formula - C= CE(costuri eligibile)+Profit rezonabil - Venituri;

 • - pentru calculul compensației anuale se va evalua de către auditul financiar dacă au existat pe parcursul anului efecte financiare pozitive generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației de serviciu public, se va audita costul/km, se va analiza proiectarea sistemelor de compensare pentru a promova eficiența. Auditorul va face propuneri cel puțin cu privire la: modificarea costului/km ce va fi utilizat în calculul compensației pentru anul următor, metoda de gestiune și alocare a costurilor astfel încât să reflecte fără echivoc eligibilitatea cheltuielilor, proiectarea sistemelor de compensare pentru a promova eficiența Operatorului, echilibrarea contractului, nivelul și modalitatea de calcul a redevenței;

 • - completarea raportului anual de constatare cu calculul numărului total de kilometrii efectuați pe parcursul unui an cu fiecare categorie de mijloace de transport, kilometrii însumați din rapoartele lunare de constatare aprobate de Autoritatea Contractantă, prezentarea costului unitar per kilometru pentru fiecare categorie de mijloace de transport și a totalului compensației anuale facturate, prezentarea categoriilor de venituri și a totalului veniturilor auditate din servicii de transport public, prezentarea cheltuielilor


auditate și totalului cheltuielilor auditate pentru îndeplinirea obligației de serviciu prezentarea profitului rezonabil, a totalului compensației anuale pe baza costurilor și veniturilor înregistrare în contabilitate și auditate și stabilirea valorii minime între total compensație anuală facturată și total compensație anuală pe baza costurilor și veniturilor înregistrate și auditate cu indicarea diferenței care va fi plătită de către Autoritatea contractantă sau a diferenței care va fi restituită de operator, după caz.

CAPITOLUL 7 INVESTIȚII

Articolul 11. Investițiile în sarcina Autorității Contractante
 • 11.1. La o dată convenită de comun acord de către părți, acestea se vor întâlni pentru a stabili dacă Traseele (rutele și stațiile) corespund nevoilor Călătorilor (definitivarea Traseelor), urmând procedura de revizuire a Contractului prevăzută la Art. 40 („Menținerea echilibrului contractual").

 • 11.2. Pe durata prezentului contract, Autoritatea Contractantă va realiza investițiile prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Ploiești, prezentate în Anexa 3.1 la contract, în măsura în care va dispune de surse de finanțare.

 • 11.3. Bunurile rezultate din investițiile prevăzute la Art. 11.2. vor fi puse la dispoziția Operatorului conform Art. 5. („Bunuri utilizate în derularea Contractului'), pe bază de proces-verbal de predare primire, iar Anexa 4.2 se va completa corespunzător.

11.4 în condițiile în care se constată de către Autoritatea Contractantă necesitatea de optimizare a serviciului de transport public local de călători prin modificări de trasee, stații sau sunt necesare investiții suplimentare în ce privește serviciul de transport, acestea vor fi operate corespunzător de către aceasta (Autoritatea Contractantă) în baza unor studii temeinic justificate și argumentate tehnic și din punct de vedere al nevoilor de transport public în aria de delegare a gestiunii, aprobate de Consiliul Local.

Articolul 12. Investiții în sarcina Operatorului
 • 12.1. Pe durata prezentului contract, Operatorul va realiza investițiile prevăzute la Anexa 3.2 la Contract.

 • 12.2. Amortizarea investițiilor efectuate de operator din fonduri proprii dar provenite prin subvenție de capital de la bugetul local nu este eligibilă pentru calcului costului/km.

 • 12.3. Amortizarea investițiilor efectuate de operator din fonduri proprii va fi inclusă ca și cheltuială eligibilă în cadrul calculul costului/km.

 • 12.4. Operatorul este obligat să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, conform legislației în vigoare pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

/* / I I   K

Y">S'

\c '

CAPITOLUL 8


GESTIONAREA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT /; ,

.4


Articolul 13. Infrastructura de Transport
 • 13.1. Infrastructura de transport este formată din infrastructura rutieră și infrastructura de operare, respectiv următoarele elemente aferente Sistemului:

 • a) construcții, instalații și echipamente specifice pentru întreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport, precum: depouri, autobaze, garaje, ateliere, stații de spălare și igienizare etc.;

 • b) dispecerate și dotări speciale de urmărire și coordonare în trafic a vehiculelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • c) amenajări stradale, precum: stații de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare a Titlurilor de Călătorie;

 • d) Mijloacele de Transport, cum sunt definite la Ari. 1 („Definiții și interpretare") de mai sus,

 • 13.2. Operatorul are dreptul și obligația de a gestiona infrastructura de operare, care reprezintă infrastructura de transport pusă la dispoziție în scopul prestării Serviciului și/sau infrastructura proprie utilizată pentru prestarea Serviciului.

 • 13.3. Autoritatea Contractantă are dreptul și obligația de a administra infrastructura rutieră. Infrastructura rutieră constă în infrastructura de transport, utilizată de Operator pentru efectuarea Serviciului (străzi, semafoare, semnalistică rutieră etc.).

 • 13.4. Responsabilitatea întreținerii infrastructurii de operare (deszăpezire, curățenie și salubrizare etc.) este obligația Operatorului.

 • 13.5. Responsabilitatea întreținerii infrastructurii rutiere (deszăpezire, întreținere rigole, curățenie și salubrizare, etc.) este obligația Autorității Contractante.

 • 13.6. Operatorul va întocmi un Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii de transport pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă, până la data de 1 noiembrie a anului precedent celui pentru care se întocmește, cu scopul de a asigura menținerea infrastructurii de operare într-o condiție tehnică optimă, pe care îl va trimite spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Programul anual de întreținere și reparare a infrastructurii de transport se va constitui în anexă la Buget Venituri și Cheltuieli al Operatorului.

 • 13.7. Independent de executarea Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare întocmit și aprobat potrivit 13.6 de mai sus, Operatorul va asigura lucrări de reparație ori de câte ori este necesar, în caz de accidente rutiere ori alte cazuri de avarie a infrastructurii de operare, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 3 zile de la producerea evenimentului, în vederea asigurării continuității și siguranței Serviciului de transport public local.

Articolul 14. Utilizarea Sistemului

 • 14.1. Operatorul are dreptul să utilizeze bunurile ce compun Sistemul, inclusiv Mijloacele de transport pentru obținerea de venituri din alte activități.

 • 14.2. Aceste venituri, astfel cum sunt prevăzute la Art. 31.4 din Art. 31 („Alte activități conexe Serviciului"), pot fi generate ca rezultat al inițiativei economice întreprinsă de Operator, însă fără niciun efect asupra calității serviciului prestat.

Articolul 15. Exploatarea Bunurilor Puse la dispoziție
 • 15.1. Operatorul va exploata Bunurile puse la dispoziție, componente ale Sistemului, ca un bun proprietar, depunând toate diligențele necesare pentru a asigura exploatarea acestora în condiții optime și având obligația păstrării acestora în stare bună, având în vedere starea acestora la momentul punerii lor la dispoziția Operatorului, conform procesului verbal de predare-preluare.

 • 15.2. Bunurile puse la dispoziție, componente ale Sistemului, sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil, în patrimoniul Operatorului. Operatorul va transmite Autorității Contractante situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia.

 • 15.3. Bunurile puse la dispoziție nu pot constitui garanții pentru creditele bancare contractate de Operator, fiind inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

CAPITOLUL 9 CANTITATEA SI CALITATEA SERVICIULUI. INDICATORI DE PERFORMANTA
Articolul 16. Planificarea Serviciului
 • 16.1. Autoritatea Contractantă este responsabil de planificarea Serviciului, inclusiv prin întocmirea Programului de Transport (aprobat de Consiliul Local). In acest sens, Autoritatea Contractantă va trimite Operatorului în fiecare an, până la data de 1 octombrie, propunerea pentru Programul de Transport pentru anul următor.

 • 16.2. Anterior datei de 15 octombrie a fiecărui an, Operatorul va prezenta Autorității Contractante propuneri scrise cu privire la eventualele amendamente la Programul de transport (incluzând Programul de circulație) pentru anul următor.

 • 16.3. Autoritatea Contractantă va comunica Operatorului până la data de 1 noiembrie dacă propunerile de modificare a Programului de Transport sunt acceptate, astfel încât Programul de transport să poată fi finalizat și aprobat de către Consiliul Local nu mai târziu de data de 30 decembrie a fiecărui an. în situația în care Consiliul Local nu aprobă Programul de Transport final până la data de 30 decembrie a anului curent, Operatorul va continua să aplice Programul de Transport existent, iar Autoritatea Contractantă va continua să acorde diferențe de tarif în baza Programului de Transport existent.


 • 16.4. Programul de Transport va putea fi modificat oricând pe

  parcursul


Contractului, unilateral de către Autoritatea Contractantă cu aprobarea Consiliului Local, pe baza unor criterii obiective, inclusiv, dar fără a se limita la analizele rezultate din sondaje de opinie, dezbateri publice, studii de trafic, necesități generate de lucrări la infrastructura de transport, sau evenimente speciale. Operatorul are obligația de a implementa Programul de Transport astfel modificat, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificării în acest sens de la Autoritatea Contractantă. Acordul expres al Operatorului pentru noul Program de Transport este necesar în cazul în care cererea depășește capacitatea de transport, precum și atunci când numărul total de kilometri din Programul de transport astfel modificat variază față de cel precedent, cu mai mult de 10% în plus, sau 10% în minus. în această situație, Părțile vor aplica procedura de revizuire a Contractului prevăzută la Art. 40 („Menținerea echilibrului contractual”).

 • 16.5. Programul de Transport pentru anul în curs, la Data Intrării în Vigoare a Contractului este prezentat în Anexa 2.

Articolul 17. Cerințele standard pentru Mijloacele de Transport
 • 17.1. Operatorul va presta Serviciile de transport public local cu Mijloacele de Transport:

 • i. Puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă Operatorului pentru prestarea Serviciului de transport public local potrivit prezentului Contract;

 • ii. Care se află în proprietatea Operatorului ori Deținute de Operator în baza unor contracte de leasing;

 • iii. Achiziționate de către Operator conform Programului de investiții, potrivit Anexei 3.1

 • 17.3. Operatorul va utiliza Mijloacele de Transport conform cerințelor legale privind siguranța în trafic și protecția mediului.

 • 17.4. Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului numai Mijloace de Transport care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • i.   respectă cerințele legale privind siguranța în trafic și protecția mediului;

 • ii.   dețin toate autorizațiile, licențele și celelalte documente cerute de lege în scopul prestării Serviciului;

 • iii.   respectă cerințele standard pentru mijloacele de transport din Anexa 5.1 la contract și

 • iv.   sunt prevăzute în Anexa 5.2 la prezentul Contract.

 • 17.5. Mijloacele de Transport aflate în circulație, în limitele tehnice posibile trebuie să permită îmbarcarea/debarcarea persoanelor cu dizabilități.

 • 17.6. Mijloacele de Transport trebuie să fie adecvate pentru utilizarea de către Călători, curate, fără suprafețe deteriorate sau periculoase.


Articolul 18. Siguranța

 • 18.1. Operatorul este singurul responsabil de siguranța Călătorilor săi.

 • 18.2. Călătorii și bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecințele accidentelor de trafic. în acest sens, Operatorul are obligația de a încheia și menține valabile, pe toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru asigurarea Călătorilor și a bunurilor acestora. Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica în orice moment polițele de asigurare încheiate.

 • 18.3. Mijloacele de Transport și personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului trebuie să respecte toate cerințele legale privind siguranța rutieră, siguranța Călătorilor si a conducătorilor vehiculelor.

1

Articolul 19. Indicatorii de Performantă
 • 19.1. Indicatorii de Performanță ai Serviciului, care trebuie respectați de Operator și monitorizați de Autoritatea Contractantă sunt prezentați în Anexa nr. 8 la Contract.

 • 19.2. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres contrariul prin prezentul Contract, Operatorul este liber să determine mijloacele și metodele pentru realizarea Indicatorilor de Performanță, ținând seama de Regulile de Bune Practici Comerciale, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile în domeniul protecției mediului înconjurător și în oricare alte domenii relevante, incidente în legătură cu dezvoltarea și îmbunătățirea Sistemului și Serviciului.

 • 19.3. Respectarea de către Operator a Indicatorilor de Performanță va fi monitorizată de către Autoritatea Contractantă, conform Art. 37 („Monitorizarea executării Contractului") din prezentul Contract.

 • 19.4. Abaterile justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa nr. 10 la prezentul Contract.

Articolul 20. Penalitățile pentru nerespectarea Indicatorilor de Performanță
 • 20.1. Nerespectarea Indicatorilor de Performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități, în conformitate cu Anexa nr. 8 din prezentul Contract. Aplicarea acestor penalități nu exonerează Operatorul de plata amenzilor contravenționale prevăzute în Regulamentul Serviciului, în condițiile prevăzute de acesta.

 • 20.2. Penalitățile vor fi facturate Operatorului și vor fi scadente la 30 de zile de la data emiterii facturii sau momentului în care intervine faptul generator al obligației.

 • 20.3. în cazul neîndeplinirii Indicatorilor de Performanță de către Operator, Autoritatea Contractantă va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea Indicatorilor, măsura ce va fi dusă la îndeplinire în termen de 60 de zile.

 • 20.4. Operatorul are obligația de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamație pe panouri de informare ori în alte locuri vizibile, amplasate pe traseele din Programul de Transport.

 • 20.5. Operatorul va înregistra toate reclamațiile Călătorilor indiferent de calea de primire a acestora: telefonic, poștă, email, într-un registru special pentru reclamații (“Registrul de Reclamații”). Autoritatea Contractantă are dreptul să ceară în fiecare lună un raport cu privire la Registrul de Reclamații de-a lungul lunii anterioare.

 • 20.6. Operatorul este obligat să răspundă întotdeauna în scris reclamațiilor scrise ale Călătorilor primite direct, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea lor, în conformitate cu Legea.

Articolul 21. Sistemul de taxare
 • 21.1. Operatorul va utiliza sistemul de taxare inteligentă (e-ticketing) odată cu implementarea acestuia.

 • 21.2. Gestiunea sistemului de taxare inteligentă revine în sarcina Operatorului, pe întreaga durată a Contractului.

 • 21.3. Operatorul are obligația de a menține în stare de funcționare validatoarele pentru Titlurile de Călătorie și echipamentele de bord pe Mijloacele de Transport folosite pentru realizarea Serviciului, pe toată durata Contractului

Articolul 22. Controlul Călătorilor
 • 22.1. Serviciul se va desfășura conform Legii și a Anexei nr. 12 la prezentul Contract, care prevede obligațiile Călătorilor și sancțiunile pentru încălcarea acestor obligații, inclusiv sancțiunile pentru Călătorii care călătoresc fără un Titlu de Călătorie valabil.

 • 22.2. Controlul Călătorilor care folosesc Serviciul este realizat de către Operator prin personalul propriu special desemnat în acest scop sau serviciu extern.

CAPITOLUL 10 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Articolul 23. Drepturile Operatorului
 • 23.1. Operatorul are următoarele drepturi generale, care se completează cu alte drepturi specifice prevăzute de prezentul Contract:

 • a) să exploateze bunurile, activitățile și Serviciul, care fac obiectul prezentului Contract;

 • b) să aplice Tarifele aprobate conform Legii în vigoare și prevederilor prezentului Contract;

 • c) să propună ajustarea și modificarea Tarifelor;


 • d) să beneficieze de Diferențe de Tarif pentru acoperirea Tarifului de călători^^^'â^o/'*''

 • e) să emită Titlurile de Călătorie;                                                    '

 • f) să încaseze și să păstreze toate veniturile obținute din vânzarea Titlurilor de Călătorie și suprataxei;

 • g) să utilizeze gratuit pentru prestarea Serviciului infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, terenuri etc.) și instalațiile auxiliare aferente acesteia;

 • h) să efectueze, cu aprobarea Autorității de Autorizare, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră; în cazuri excepționale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului, dar numai sub condiția informării în aceeași zi a Autorității de Autorizare;

 • i) să efectueze și alte activități/servicii de transport sau activități conexe, în următoarele condiții:

 • i.   Activitățile sunt aprobate de Autoritatea Contractantă;

 • ii.   Activitățile respectă legislația respectivului domeniu de activitate;

 • iii.   Activitățile respective prestate către terți își acoperă în întregime costurile din veniturile colectate de la aceștia;

 • iv.   Activitățile nu generează costuri asociate Serviciului de transport public local prin curse regulate și nu afectează în niciun fel prestarea Serviciului de transport public local prin curse regulate;

 • v.   Activitățile respectă concurența;

 • vi.   Operatorul are obligația de a ține o contabilitate separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public local din prezentul contract sau sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului de transport public local, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare.

Articolul 24. Obligațiile Operatorului
 • 24.1. Operatorul are următoarele obligații generale, care se completează cu obligațiile specifice prevăzute în prezentul Capitol și în alte clauze ale prezentului Contract:

 • a) să presteze Serviciul și să exploateze Bunurile puse la dispoziție în mod direct;

 • b) să respecte angajamentele asumate prin Contract;

 • c) să gestioneze Serviciul conform prevederilor din Regulamentul Serviciului, Caietul de sarcini al Serviciului și celelalte Legi specifice Serviciului, în condiții de calitate și eficiență;

 • d) să obțină de la Autoritățile Competente Aprobările Necesare efectuării Serviciului;

 • e) să presteze Serviciul pentru toți Călătorii din Aria Delegării, cu respectarea Programului de Transport prevăzut în Anexa 2;

 • f) să asigure continuitatea Serviciului prin curse regulate conform Caietului de Sarcini Programului de Transport;

 • g) să respecte Indicatorii de Performanță prevăzuți în Anexa 8 la prezentul Contract;

 • h) să respecte normele legale privind exploatarea Sistemului;

 • i) să preia de la Autoritatea Contractantă, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, Bunurile puse la dispoziție;

 • j) să utilizeze Bunurile de Retur, Bunurile de Preluare și Bunurile Proprii, prevăzute în prezentul Contract, pentru asigurarea Serviciului și în conformitate cu condițiile din prezentul Contract;

 • k) să restituie Bunurile de Retur, în deplină proprietate, libere de orice sarcini, cu uzura normală proporțională cu durata utilizării, la încetarea Contractului, în mod gratuit;

 • l) să ia toate măsurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât, la încetarea prezentului Contract, să poată fi utilizate în aceleași condiții;

 • m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • n) să fundamenteze și să supună aprobării Tarifele ce vor fi utilizate pentru efectuarea Serviciului;

 • o) să nu subdelege Serviciul, înțelegând prin aceasta încheierea unor contracte cu terții având drept obiect prestarea Serviciului;

 • p) să furnizeze Autorității Contractante informațiile solicitate și să asigure accesul organelor de control ale Autorității Contractante la toate informațiile necesare în vederea verificării si evaluării funcționării si dezvoltării Serviciului si modul de

>                                                                                       >                                         »                                                                                                                                       5

exploatare al Mijloacelor de Transport, a Sistemului și a Bunurilor puse la dispoziție, în conformitate cu clauzele Contractului și cu prevederile Legii în vigoare;

 • q) să constituie Garanția de Bună Execuție potrivit Art. 7 („Garanția de Bună Execuție")',

 • r) să contracteze și să mențină asigurările prevăzute în Anexa 11. Operatorul este singurul responsabil de siguranța Călătorilor săi. Călătorii și proprietățile lor transportate la bordul Mijloacelor de Transport sunt asigurate de Operator pentru consecințele accidentelor de trafic, cel puțin în caz de: deces, dizabilitate permanentă, cheltuieli medicale, pierderi materiale;

 • s) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

 • t) să asigure un grad ridicat de siguranță a traficului;

 • u) în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, să adapteze în limitele tehnice posibile Mijloacele de Transport folosite în prestarea Serviciului pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport și călătorie;

 • v) să achite pe toată durata Contractului redeventa, impozitele și taxele datorate;

 • w) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau Serviciului (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.);

 • x) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • y) în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării Serviciului, să notifice de îndată acest fapt Autorității Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciului;

 • z) la încetarea Contractului din alte cauze decât forța majoră, să asigure, la solicitarea Autorității Contractante, continuitatea prestării Serviciului în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acesteia de către Autoritatea Contractantă, dar nu mai mult de 6 luni;

aa)să predea la încetarea Contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la Serviciu;

bb) să își desfășoare activitatea de transport public de călători pe teritoriul autorității locale competente, fără a aduce atingere vreunei linii de ieșire sau altor elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul autorităților locale competente vecine, și să nu participe la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de servicii de transport public de călători în afara teritoriului autorității locale competente; Operatorul poate participa la proceduri competitive echitabile de atribuire începând cu doi ani înaintea expirării contractului său de servicii publice atribuit direct, cu condiția să se fi luat o decizie finală, în sensul că serviciile publice de transport de călători vizate de contractul operatorului de transport rutier să facă obiectul unei proceduri competitive echitabile de atribuire și ca operatorul de transport rutier respectiv să nu fi încheiat nici un alt contract de servicii publice atribuit direct;

cc) alte obligații prevăzute de Lege și de prezentul Contract;

dd) operatorul are obligația de menține în stare de funcționare și de a perfecționa sistemul de monittorizare a mijloacelor de transport astfel încât să asigure controlul numărului de km parcurși și a celorlalți indicatori de trafic.

Articolul 25. Nivelul și plata redevenței
 • 25.1 în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor puse la dispoziție, prevăzute în Anexa 4, Operatorul se obligă să plătească Autorității Contractante, conform prevederilor art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o redevență în procent de 0,02 % din valoarea totală obținută din vânzarea titlurilor de călătorie (mai puțin diferențele de tarif).


 • 25.2 Având în vedere că infrastructura de transport va fi modernizată contractului (prin punerea la dispoziția Operatorului a mijloacelor de transport noi, terminale intermodale etc.), la propunerea auditului financiar va exista posibilitatea creșterii nivelului redevenței. Având în vedere că serviciul de transport public local este un serviciu de utilitate publică și în vederea unui impact social cât mai mic (și această cheltuială este eligibilă pentru stabilirea tarifelor și calculul compensării), nu se va percepe redevență pentru serviciul public prestat, pentru primul an contractual.

 • 25.3 Plata redevenței se va face în contul comunicat de Autoritatea Contractantă în acest sens.

 • 25.4 Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la penalități de întârziere de 1% din cuantumul redevenței neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, conform art. 183 Cod Procedură Fiscală;

 • 25.5 Plata se consideră efectuată la data înregistrării sumei în contul Autorității Contractante.

 • 25.6 La inițiativa Operatorului, plata redevenței se poate efectua și anticipat, dar numai în cuantumul uneia sau mai multor rate.

 • 25.7 Redevență plătită în condițiile prezentului contract reprezintă creanță bugetară supunându-se prevederilor legale în vigoare.

Articolul 26. Autorizații si licențe
 • 26.1. Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract toate autorizările necesare pentru exercitarea serviciului public de transport călători eliberate de autoritățile competente, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 • 26.2. Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract licența de traseu valabilă pentru fiecare Mijloc de Transport folosit în realizarea Serviciului emisă de Autorizatea de Autorizare, împreună cu caietul de sarcini al licenței de traseu.

26.3 Autoritatea de autorizare are atribuția de a emite licențele de traseu în serviciul public de transport local prin curse regulate.

Articolul 27. Separarea contabilității
 • 27.1. Operatorul are obligația de a ține o contabilitate separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prezentului Contract, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare si cu procedeele de repartizare a acestor costuri.


  27.2. Separarea contabilității pe activitățile Serviciului și pe alte activități prestâte’fd^î^^^ către Operator care nu fac obiectul unor obligații de serviciu public de transport trebuie-să îndeplinească următoarele condiții:

  i.


  ii.


conturile curente corespunzătoare fiecăreia dintre aceste activități trebuie să fie separate, iar proporția activelor corespunzătoare și a costurilor fixe aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare; toate costurile variabile, o contribuție adecvată la costurile fixe și un profit rezonabil legat de orice altă activitate a operatorului de serviciu public nu pot fi sub nici o formă imputate serviciului public în cauză;

costurile serviciului public trebuie să fie echilibrate pe baza veniturilor din exploatare și a plăților din partea autorităților publice, fără nicio posibilitate de transfer de venituri către un alt sector de activitate a operatorului de serviciu public.

Articolul 28. Obligațiile de întreținere, reparații și salubrizare
 • 28.1. Operatorul are obligația exploatării, întreținerii, reparării și modernizării sistemului de transport public și a echipamentelor existente și viitoare aferente acestuia, potrivit prevederilor prezentului Contract.

 • 28.2. Operatorul are obligația să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de Mijloace de Transport, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități.

 • 28.3. Operatorul are obligația să efectueze lucrările de întreținere, revizii și reparații, conform prescripțiilor și normativelor tehnice în vigoare, care se impun, la bunurile puse la dispoziție de către Autoritatea contractantă. Cheltuielile aferente acestor activități vor fi luate în considerare pentru calculul costurilor eligibile CE aferente Obligațiilor de serviciu public, conform instrucțiunilor din Anexa 15.

 • 28.4. Operatorul are obligația să asigure întreținerea și reparația infrastructurii de transport în conformitate cu Programul anual de întreținere și reparare aprobat de Autoritatea contractantă, anexă la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Operatorului, precum și lucrările accidentale care se impun potrivit prevederilor din prezentul Contract.

 • 28.5. Operatorul are obligația să asigure fondurile pentru realizarea lucrărilor de întreținere și reparații la infrastructurii de transport, conform Programului anual de întreținere și reparare aprobat.

 • 28.6. Operatorul are obligația să asigure menținerea stării tehnice corespunzătoare, verificarea tehnică periodică și curățenia Mijloacelor de Transport folosite în prestarea Serviciului și a instalațiilor auxiliare acestora.

 • 28.7. Operatorul are obligația să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea Mijloacelor de Transport, atât la interior, cât și la exterior.

 • 28.8. Operatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă, cu 48 de ore-înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura de transport folosită pentru prestarea Serviciului.

 • 28.9. Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite informații cu privire la modul de întreținere și exploatare a Bunurilor puse la dispoziție pentru realizarea Serviciului.

Articolul 29. Siguranța și confortul Călătorilor
 • 29.1. Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranța și confortul Călătorilor.

 • 29.2.  Operatorul are obligația să asigure prestarea Serviciului cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare.

 • 29.3. Operatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru a asigura apărarea Călătorilor împotriva infracțiunilor și accidentelor rutiere, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • i.   Menținerea iluminării constante a Mijloacelor de Transport;

 • ii.   Afișarea în locuri vizibile în Mijloacele de Transport de informații despre cum trebuie acordată asistență în cazuri urgente;

 • iii.   Luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deraieri sau avarii apărute în funcționarea Serviciului.

 • 29.4. Operatorul are obligația să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor și șoferilor, pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de Lege.

 • 29.5.  Operatorul are obligația să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru Mijloacele de Transport, astfel încât să asigure respectarea Programului de Circulație și a Legilor în vigoare privind siguranța rutieră.

 • 29.6. Operatorul are obligația să se asigure că niciun Călător nu are acces în interiorul cabinei șoferului, în situația în care Mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru șofer.

 • 29.7. Operatorul are obligația să se asigure că vehiculele staționează numai în stațiile amenajate și că ușile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului.

 • 29.8. Operatorul are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de siguranță, inclusiv, dar fără a se limita la mânere, balustrade, suporturi speciale.

 • 29.9. Operatorul are obligația să se asigure că șoferii respectă întocmai prevederile Legii și să implementeze măsuri de îmbunătățire a calificării șoferilor.

 • 29.10. Operatorul are obligația să aplice normele de protecția muncii specifice Serviciului.


Articolul 30. Proceduri interne
 • 30.1. Operatorul are obligația de a întocmi proceduri interne, cu aplicabile, în termen de 1 lună de la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract, care se vor referi cel puțin la:

 • i.   Actualizarea informațiilor de transport pe afișe și panouri de informare;

 • ii.   Gestionarea bunurilor pierdute;

 • iii.    Administrarea reclamațiilor, întrebărilor și sugestiilor;

 • iv.   Codul de conduită al șoferilor vehiculelor;

 • v.    Instrucțiuni privind prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni;

 • vi.    Instrucțiuni și planuri privind situațiile de urgență;

 • vii.    Instrucțiuni privind vânzarea Titlurilor de Călătorie în Mijloacele de Transport.

 • 30.2. Procedurile interne menționate mai sus trebuie trimise spre aprobare către Autoritatea Contractantă înainte de implementarea lor de către Operator.

Articolul 31. Alte activități conexe Serviciului de Transport Public Local
 • 31.1. Operatorul are dreptul să asigure și alte activități de transport sau activități conexe Serviciului de transport public local, care nu fac obiectul Delegării de gestiune, în următoarele condiții:

 • a) Activitățile sunt aprobate de Autoritatea Contractantă;

 • b) Activitățile respectă toate reglementările privind domeniul de activitate respectiv;

 • c) activitățile nu generează costuri asociate Serviciului public de transport călători și nu afectează în niciun fel prestarea acestuia;

 • c) Activitățile conexe prestate către terți își acoperă în întregime costurile din veniturile coelctate de la aceștia;

 • d) Activitățile nu diminuează în niciun mod furnizarea Serviciului de transport public local;

 • e) Activitățile respectă mediul concurențial.

 • 31.2. Activitățile respective sunt menționate în anexa nr. 18 la contract și se vor realiza cu respectarea reglementărilor specifice domeniului și în conformitate cu regulile și cerințele stabilite de Autoritatea Contractantă.

 • 31.3. Costurile aferente activităților de la art. 31.2 nu intră în calculul Compensației. Pentru aceste activități, Operatorul va ține o evidență separată, cu contabilitate distinctă, pentru fiecare serviciu prestat în conformitate cu Anexa 15.

Pentru a evita subvenționarea încrucișată, Operatorul trebuie să respecte următoarele reguli și să garanteze că nu utilizează compensația pentru a-și consolida poziția concurențială în activitățile sale comerciale:

- costurile aferente obligației de serviciu public trebuie separate de costurile generate de aceste activități conexe și alocate în funcție de ponderea lor relativă din totalul prestațiilor de transport furnizate de Operator;


- Proporția activelor corespunzătoare și a costurilor fixe aferente trebuie :să fie - ■


J ' ■*

alocată în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare;

- Toate costurile variabile, o contribuție adecvată la costurile fixe și un profit rezonabil legat de orice altă activitate a Operatorului nu pot fi sub nicio formă

imputate Obligației de serviciu public;

- Costurile serviciului public trebuie să fie echilibrate pe baza veniturilor din exploatare și a plăților din partea Autorității Contractante, fără nicio posibilitate de transfer de venituri către un alt sector de activitate a Operatorului.

Activitățile presupuse de Obligația de serviciu public pentru care se acordă Compensație trebuie să respecte strict prevederile Art. 4 alin. (1) din Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale.

 • 31.4. Modul de realizare a activităților conexe desfășurate de operator, alocarea resurselor materiale și umane pentru desfășurarea activităților conexe, înregistrarea costurilor și veniturilor aferente acestora, cât și respectarea principiului conform căruia compensația trebuie să se limiteze la efectul financiar net al obligației de serviciu public, vor face obiectul unor controale regulate realizate de Autoritatea Contractantă în vederea evitării situațiilor de supra-compensare aflate într-un stadiu incipient.

 • 31.5. Operatorul are dreptul să rețină toate veniturile rezultate din prestarea altor activități de transport și a activităților conexe Serviciului de transport public local, care nu fac obiectul Delegării de gestiune. Aceste venituri nu intră în calculul compensației.

 • 31.6. Operatorul are dreptul sa desfășoare activități conexe în proporție de maxim 20% din totalul activităților, ponderea se calculează ca raport între veniturile obținute din activități conexe și cifra de afaceri anuală.

Articolul 32. Cesiunea si subcontractarea

J

 • 32.1. Operatorul are obligația de a nu cesiona Contractul decât în cazurile expres prevăzute de Lege, cu aprobarea prealabilă a Autorității Contractante prin Consiliul Local și cu asumarea de către cesionar a condițiilor prezentului Contract.

 • 32.2. Operatorul are obligația de a nu încheia cu terți contracte de subdelegare a Serviciului.

Articolul 33. Activități de Marketing

33.1.Operatorul are obligația de a întocmi un plan de marketing coerent, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, pentru a promova utilizarea Serviciului, cu scopul de a crește utilizarea Serviciului și a îmbunătăți gradul de satisfacție a Călătorilor.

 • 33.2. Autoritatea Contractantă aprobă planul de marketing propus de Operator până la data de 30 decembrie a anului, iar Operatorul are obligația să îl implementeze.

 • 33.3. Operatorul va fi responsabil de promovarea Serviciului conform planului său de marketing.                                                                           ■==«>••

Articolul 34. Informarea publicului
 • 34.1. Operatorul are obligația să informeze permanent și în termen util, Călătorii cu privire la traseele, Programele de Circulație deservite, Tarifele aplicate, precum și modificarea acestora. Informarea se va face utilizând canalele de comunicație media disponibile: Presa scrisă, televiziune/radio local, mediu online, etc.

 • 34.2. Operatorul are obligația să producă și să distribuie materiale informative cu privire la traseele și Programele de Circulație, modificările acestora, Titlurile de Călătorie și punctele de vânzare ale acestora, modul de cumpărare, Tarifele practicate, obligațiile Călătorilor și obligațiile Operatorului față de Călători, precum și sancțiunile pentru încălcarea acestor obligații.

 • 34.3. Afișarea informațiilor de mai sus se va face în stații, în Mijloacele de Transport, pe site-ul propriu al Operatorului și/sau al Autorității Contractante și în mass-media. Informațiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate.

 • 34.4. Operatorul are obligația să editeze, în colaborare cu Autoritatea Contractantă, hărți și pliante cu traseele Mijloacelor de Transport, și să afișeze în fiecare stație orele de circulație a Mijloacelor de Transport care trec prin stația respectivă.

 • 34.5. Cu aprobarea prealabilă a Autorității de Autorizare, după caz, Operatorul va putea să dea declarații de presă și anunțuri cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciu.

CAPITOLUL 11 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Articolul 35. Dispoziții generale privind drepturile și obligațiile Autorității Contractante
 • 35.1. Autoritatea Contractantă are următoarele drepturi, care se completează cu alte drepturi specifice prevăzute de prezentul Contract:

 • a) să păstreze prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului și a sistemului de transport public local;

 • b) să supravegheze și controleze modul de desfășurare al serviciului, inclusiv cu privire la dezvoltarea și modernizarea sistemului de transport public local;

 • c) să supravegheze și controleze modul de administrare, exploatare și menținerea în funcțiune a acestuia;

 • d) să aprobe prin Consiliu Local studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente Serviciului;


  e)


să realizeze cu aprobarea Consiliului Local investiții de interes d _____

domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciului în limita fonddfe§r^'

disponibile și a fondurilor europene accesate;

 • f)  să finanțeze realizarea de lucrări necesare Serviciului în limita fondurilor disponibile și a fondurilor europene accesate;

 • g) să inspecteze Bunurile de Retur, Bunurile de Preluare și Serviciul; să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public; să verifice respectarea obligațiilor asumate prin Contract, cu notificarea prealabilă a Operatorului și în condițiile prevăzute în Anexa 11 și în Anexa 12;

 • h) să supună aprobării Consiliului Local structura și ajustările de Tarife propuse de către Operator, în conformitate cu prevederile Legii în vigoare;

 • i)  să rezilieze Contractul, în condițiile Legii și conform prevederilor Art. 42 („Rezilierea Contractului”) de mai jos, în cazul în care Operatorul nu respectă obligațiile asumate prin Contract.

 • 35.2. Autoritatea Contractantă are următoarele obligații generale, care se completează cu obligațiile specifice prevăzute în prezentul Capitol și în alte clauze ale prezentului Contract:

 • a) să predea Operatorului Bunurile puse la dispoziție, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, care va constitui anexă la prezentul Contract;

 • b) să notifice părților interesate, la cerere, informații referitoare la încheierea prezentului Contract;

 • c) să își asume pe perioada derulării prezentului Contract toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

 • d) să nu modifice în mod unilateral prezentul Contract, în afară de cazurile prevăzute expres de Lege sau de Art. 48 („Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă") din prezentul Contract;

 • e) să notifice Operatorului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • f)  să verifice periodic următoarele: Serviciul furnizat/prestat și nivelul de calitate al acestuia; îndeplinirea Indicatorilor de Performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; menținerea echilibrului contractual; asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între Operator și Utilizatori; clauzele de exploatare, întreținere și predare a Bunurilor puse la dispoziție, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor;

 • g) să mențină carosabilul aflat în responsabilitatea sa, pentru efectuarea Serviciului, într-o stare care să permită efectuarea Serviciului în condiții de siguranță;


 • h) să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe carosabilul a


responsabilitatea sa și să îl mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

 • i) să acorde Operatorului Diferențele de Tarif în condițiile prezentului Contract;

 • j)  să asigure funcționarea în condiții optime a serviciului public de către Operator.

Articolul 36. Obligații în legătură cu infrastructura publică
 • 36.1. Autoritatea Contractantă are obligația să informeze Operatorul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări planificate la infrastructura rutieră sau a unor evenimente ce au loc pe traseele cuprinse în Programul de Transport, astfel încât modificările survenite să fie anunțate/mediatizate în timp util.

 • 36.2. Autoritatea Contractantă va asigura condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului.

Articolul 37. Monitorizarea executării Contractului
 • 37.1. Autoritatea Contractantă are dreptul să verifice și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului și de îndeplinire a Obligațiilor de serviciu public de către Operator, inclusiv a Mijloacelor de Transport, echipamentelor și instalațiilor folosite de Operator, în prezența unui reprezentant al acestuia.

 • 37.2. Autoritatea Contractantă va urmări, controla și supraveghea:

 • a) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către Operator;

 • b) calitatea și eficiența Serviciului, în special respectarea Indicatorilor de Performanță;

 • c) modul de stabilire, ajustare și modificare a Tarifelor.

 • 37.3. în urma fiecărei verificări se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părți. în procesul-verbal se vor specifica timpul și locul inspecției, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluționare, precum și obiecțiile Operatorului, dacă este cazul. Autoritatea Contractantă va soluționa obiecțiile Operatorului în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare.

 • 37.4. înainte de data de 1 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza Autorității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare auditate și Raportul de audit financiar realizat conform prevederilor prezentului Contract.

 • 37.5. La sfârșitul fiecărui an calendaristic, Operatorul are obligația de a prezenta, la solicitarea Autorității Contractante un raport al vânzărilor de bilete și abonamente și al numărului de călătorii efectuate până la 15 februarie a anului următor.

 • 37.6. Operatorul are obligația de a prezenta anual, un raport cu informațiile aferente anului anterior, pe baza cărora Autoritatea Contractantă poate evalua respectarea

Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Anexa 8 la prezentul Contract, în conformitate cu metodologia descrisă la Anexa 10 la prezentul Contract.

 • 37.7. Operatorul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Contractantă pentru a facilita supravegherea Serviciului. Operatorul are obligația de a asigura accesul Autorității Cocontractante la orice informații privind prestarea Serviciului și exploatarea Bunurilor puse la dispoziție, în termen de cel mult 5 (cinci) zile la cererea Autorității

Contractante.

 • 37.8. Autoritatea Contractantă are de asemenea dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care sunt gestionate reclamațiile Călătorilor. Evaluarea gradului de satisfacție al Călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în Anexa 10 la prezentul Contract. Pe baza sondajelor și controalelor efectuate, Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni obligatorii către Operator pentru îmbunătățirea Serviciului. Rezultatele sondajelor și controalelor trebuie utilizate pentru actualizarea nivelurilor Indicatorilor de Performanță și actualizarea Programului de Transport.

 • 37.9. în caz de neconformare, Operatorul va prezenta Autorității Contractante planuri de îmbunătățire în termen de 15 zile de la solicitare. Aceste planuri vor:

 • a) explica modul în care Operatorul intenționează să îmbunătățească furnizarea/prestarea Serviciului, pentru a se conforma standardului respectiv;

 • b) include o dată până la care standardul va fi atins; și,

 • c) acolo unde este cazul, va oferi informații privind datele până la care vor fi realizate îmbunătățiri intermediare.

 • 37.10. în cazul nerespectării, de către Operator, a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, respectiv a obligațiilor de conformare prevăzute la alineatul precedent, Autoritatea Contractantă:

 • a) va informa la timp Operatorul în legătură cu această nerespectare;

 • b) va propune Operatorului aplicarea penalităților corespunzătoare, stipulate în prezentul Contract, dacă Operatorul nu a remediat respectiva nerespectare, conform Cap. 16 („Răspunderea contractuală").

 • 37.11. Autoritatea Contractantă are dreptul:

 • a) de a emite instrucțiuni scrise pentru remedierea oricărei încălcări a obligațiilor Operatorului rezultate din prezentul Contract;

 • b) de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator;

 • c) de a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul Contract, mergând până la rezilierea Contractului conform Art. 42 („Rezilierea Contractului') de mai jos.
37.12. Autoritatea Contractantă va asigura un control direct și o influență domi asupra deciziilor strategice privind politica comercială și asupra deciziilor managerial® ale Operatorului astfel:

 • a) numirea conducerii superioare și aprobarea bugetului;

 • b)  avizarea planului de afaceri elaborat de consiliul de administrație al Operatorului;

 • c) exercitarea unor drepturi specifice pieței, de exemplu, decizia asupra tehnologiei ce va fi folosită de Operator în situația în care aceasta este un element cheie pentru activitățile sale pe piața pe care acționează.

 • 37.13. Autoritatea Contractantă îl va sprijini pe Operator, în măsura în care acest lucru este posibil și Operatorul solicită în mod rezonabil, și va face tot ceea ce este necesar pentru a-i facilita furnizarea/prestarea Serviciului, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

 • 37.14. Operatorul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor testelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesar a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță. Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie ținute în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic și/sau pe hârtie trebuie furnizate Autorității Contractante, la cerere.

 • 37.15. Operatorul nu poate participa, pe întreaga durată a contractului, la licitații organizate de alte unități administrativ-teritoriale pentru delegarea serviciului de utilități publice. Operatorul poate participa la proceduri competitive echitabile de atribuire începând cu doi ani înaintea expirării contractului său de servicii publice atribuit direct, cu condiția să se fi luat o decizie finală, în sensul că serviciile publice de transport de călători vizate de contractul operatorului de transport rutier să facă obiectul unei proceduri competitive echitabile de atribuire și ca operatorul de transport rutier respectiv să nu fi încheiat niciun alt contract de servicii publice atribuit direct.CAPITOLUL 12 POLITICA PRIVIND RESURSELE UMANE SI PROTECȚIA SOCIALĂ
Articolul 38. Politica de resurse umane și protecția socială
 • 38.1. Operatorul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea/prestarea Serviciului.

 • 38.2. Operatorul va lua toate măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea.

 • 38.3. Operatorul va respecta normele legale privind atestarea, calificarea și licențierea personalului.

 • 38.4. Operatorul va asigura finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale periodice ale propriilor angajați, conform Legii.CAPITOLUL 13 FORȚA MAJORĂ

»

Articolul 39. Forța Majoră
 • 39.1. Prin Forță Majoră se înțelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 din Codul Civil, fiind imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința Părților, inclusiv, dar fără a se limita la inundații, cutremure, alte calamități naturale, și care, survenind după încheierea Contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorând din Contract.

 • 39.2. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este cauzată de un eveniment de Forță Majoră.

 • 39.3. Partea care invocă Forța Majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura și pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de Forță Majoră.

 • 39.4. Apariția Forței Majore se va comunica celeilalte Părți în termen de 15 (cincisprezece) zile de la producerea evenimentului, prin mijloacele prevăzute la Art. 52 („Comunicări"), punând la dispoziția celeilalte Părți dovezi rezonabile cu privire la apariția, natura și întinderea evenimentului de Forță Majoră, estimarea duratei și efectelor lui. Periodic, după aceea, Partea afectată va notifica privind la maniera și măsura în care îndeplinirea obligațiilor sale este împiedicată.

 • 39.5. Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere și în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de Forță Majoră. De asemenea, Partea este obligată să continue îndeplinirea oricăror obligații conform acestui Contract în măsura în care va fi posibil, precum și să reia îndeplinirea obligațiilor contractuale și să notifice în scris către cealaltă Parte despre aceasta, de îndată ce evenimentul de Forță Majoră încetează.

 • 39.6. Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a Forței Majore, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia, cu mențiunea că niciuna din Părți nu va solicita penalități pentru întârzierile în executarea Contractului provocate de Forța Majoră. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării Forței Majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de Forță Majoră.

-■ •' \

 • 39.7. Dacă Forța Majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă-mai;-•A” mare de 2 (două) luni, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL 14 CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

Articolul 40. Menținerea echilibrului contractual
 • 40.1. Raporturile contractuale dintre Autoritatea Contractantă și Operator se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate Operatorului și obligațiile care îi sunt impuse. Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Delegării Gestiunii Serviciului. Părțile convin să se întâlnească pentru a revizui prezentul Contract după primul An Contractual, precum și cu ocazia survenirii unui eveniment exterior având drept efect modificarea economiei Contractului sau împiedicarea unei Părți de a îndeplini obligațiile sale contractuale.

 • 40.2. în vederea menținerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul executării Contractului, apare o situație caracterizată prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor următoare:

 • a) schimbarea semnificativă a împrejurărilor existente la data încheierii Contractului;

 • b) schimbarea împrejurărilor nu a fost și nici nu putea fi, în mod rezonabil, avută în vedere de către Parte la data încheierii Contractului;

 • c) Partea nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu putea fi în mod rezonabil considerată că și-ar fi asumat acest risc, care duce la crearea unui dezechilibru contractual prin îngreunarea semnificativă a obligațiilor uneia dintre Părți, la solicitarea Autorității Contractante se va proceda la renegocierea Contractului acțiune permisă doar pentru înlăturarea efectelor negative ale situațiilor neprevăzute.

 • 40.3. Fără a limita caracterul general al prevederilor Art. 40.2. de mai sus, evenimentele exterioare vizate cuprind în special:

 • (a) orice modificare a Legii ce intervine după data semnării Contractului și are un impact semnificativ asupra costurilor, drepturilor și obligațiilor Operatorului sau asupra metodelor de funcționare, operare și exploatare ale Operatorului;

 • (b) o modificare semnificativă a costurilor de exploatare care ar determina o scădere a costului/km cu minim 5% față de costul/km în vigoare la data modificării;

 • (c) o variație de cel puțin 10% a numărului total de călătorii estimat la Data de începere.

 • 40.4. Stimulentele de creștere a eficienței serviciului public (compensația) de transport vor fi proporționate și vor rămâne la un nivel rezonabil, ținând seama de dificultățile


întâmpinate de obiectivele de eficiență și nu trebuie să împiedice prestarea unor se de înaltă calitate, astfel că se vor concentra pe reducerea costurilor și/sau pe îmbunătățirea calității sau nivelului serviciilor.

 • 40.5. Scăderea costului/km va conduce la partajarea echilibrată între operator, autoritățile publice și utilizator a oricăror beneficii rezultate în urma creșterii eficienței prin reconsiderarea tarifelor de călătorie, a redevenței și compensației care rezultă din Obligația de serviciu public.

 • 40.6. Partea care dorește o revizuire a Contractului în aplicarea prezentului articol va notifica cererea sa celeilalte Părți (Notificarea de Revizuire), cu 10 zile înainte ca Părțile să se întâlnească, notificarea urmând să cuprindă:

 • (a) costurile de exploatare și de investiții și eventualul impact al evenimentului survenit asupra acestor costuri de exploatare și costuri de investiții, după caz;

 • (b) măsurile imediate care ar putea fi puse în aplicare pentru a remedia impactul

evenimentului;

 • (c) modificările ce trebuie aduse Contractului și/ sau Tarifelor.

 • 40.7. Părțile se vor reuni pentru a conveni asupra măsurilor ce trebuie luate.

 • 40.8. Dacă renegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual ori Părțile nu ajung la un acord într-un termen rezonabil, disputa urmeaza să fie soluționată de instanța de judecată competentă, care poate dispune încetarea contractului sau modificarea acestuia în sensul distribuirii în mod echitabil între părți a pierderilor și beneficiilor ce rezultă din schimbarea circumstanțelor.

CAPITOLUL 15 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Articolul 41. Cauzele de încetare a Contractului
 • 41.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea Duratei Contractului, cu excepția cazurilor de prelungire convenită în scris de Părți sau de încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului;

 • b) prin acordul scris al Părților;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Autoritatea Contractantă, cu un termen de preaviz de 2 (două) luni și cu plata unei despăgubiri juste și prealabile către Operator; formula de calcul a despăgubirilor ce urmează a fi plătite de Autoritatea Contractantă în acest caz va reflecta și va lua în calcul următoarele elemente:

 • i) toate sumele investite de către Operator;

 • ii) sumele rămase ca urmare a amortizării investițiilor realizate de către Operator până la expirarea contractului de gestiune delegată;


 • iii) sumele indicate în cadrul punctului ii) nu vor depăși suma indicată în cadru)punctul i)

 • d) în caz de Forță Majoră, conform cadrul Art. 39 („Forța Majoră") de mai sus;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă;

 • f) în cazul falimentului Operatorului;

 • g) în situația în care instanța de judecată competentă decide asupra acestui fapt;

 • h) în alte situații de încetare a Contractului, prevăzute de Lege sau convenite de Părți fără a aduce atingere prevederilor Legii în vigoare.

Articolul 42. Rezilierea Contractului
 • 42.1. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Autorității Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la Art. 42.4. de mai jos:

 • a) Operatorul încalcă în mod grav sau repetat obligațiile prevăzute în sarcina sa în prezentul Contract;

 • b) Operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și care să asigure atingerea Indicatorilor de Performanță asumați prin Contract, atunci când acest lucru este necesar potrivit prevederilor Contractului;

 • c) Operatorul totalizează un număr de 5 (cinci) încălcări ale Indicatorilor de Performanță, în decursul unui An Contractual, potrivit Anexei nr. 8 la prezentul Contract;

 • d) Operatorul totalizează un număr de 5 (cinci) amenzi contravenționale în decursul unui An Contractual, rămase definitive, aplicate conform Regulamentului Serviciului;

 • e) Operatorul nu asigură prestarea Serviciului în condiții de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea Serviciului pentru o perioadă de cel mult 5 (cinci) zile, fără a fi incident vreun eveniment de Forță Majoră și fără aprobarea Autorității Contractante;

 • f)  Operatorul pierde valabilitatea uneia sau mai multor Licențe de traseu;

 • g) Operatorul pierde valabilitatea Licenței de transport și/sau a Licenței comunitare;

 • h) Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și obligațiilor izvorâte din Contract;

 • i)  Operatorul nu asigură întreținerea corespunzătoare a Bunurilor de Retur, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a acestora pe durata Contractului;

 • j)  Operatorul nu constituie, nu reînnoiește sau nu înlocuiește garanția stabilită la Art. 7 („Garanția de Bună Execuție") din Contract;


 • k) Operatorul gajează sau grevează cu sarcini Bunurile puse la dispoziție, componente ale Sistemului;

 • I) Operatorul nu furnizează sau ascunde informații semnificative, ce trebuie furnizate sau refuză în mod repetat să asigure dreptul de acces convenit către Autoritatea de Autorizarea care monitorizează executarea Contractului;

m) Operatorul nu plătește Redevența prevăzută în prezentul Contract pentru o perioadă mai mare de 3 (trei) luni consecutive;

n) Operatorul renunță la Serviciu sau abandonează Serviciul în mod culpabil;

o) Operatorul nu deține oricare dintre asigurările prevăzute ca obligatorii în Anexa 11 la prezentul Contract).

 • 42.2. Cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Autoritatea Contractantă prin transmiterea unei notificări în acest scop celeilalte Părți (“Notificarea de încetare”).

 • 42.3. înainte de transmiterea Notificării de încetare, Autoritatea Contractantă va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări (“Notificarea de negociere”), cu minim 10 (zece) zile înainte de data stabilită pentru întâlnire, în vederea încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puțin următoarele elemente:

 • i.   Data și locul unde vor avea loc negocierile;

 • ii.    Obligațiile pretinse neîndeplinite; și

 • iii.   Termenul în care se așteaptă remedierea obligațiilor încălcate (termen care nu poate fi mai mic decât termenul menționat în Contract, pentru fiecare situație de neîndeplinire în parte).

 • 42.4. Dacă Operatorul nu se prezintă la negociere, așa cum această întâlnire a fost convocată conform prezentului Contract, sau (ii) negocierea nu conduce la soluționarea diferendului, sau (iii) Operatorul nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi neîndeplinite, conform celor decise în procesul de negociere, Autoritatea Contractantă are dreptul să transmită Operatorului Notificarea de încetare.

 • 42.5. Dacă (i) Autoritatea Contractantă renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau (ii) Autoritatea Contractantă nu se prezintă la negociere, Autoritatea Contractantă nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menționate în Notificarea de negociere, cu excepția situației în care este reluată procedura de la Art. 42.4. de mai sus.

 • 42.6. în situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părțile nu decid prin voință comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, disputa urmeaza să fie soluționată de instanța de judecată competentă.

Articolul 43. Efectele încetării Contractului
 • 43.1. La încetarea Contractului, indiferent de motiv:


  • a)

  • b)

  • c)

  • d)

  • e)


Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului vor înceta, cu exâepiiâ^ cazului în care Contractul prevede altfel;

Operatorul va transmite Autorității Contractante, pe bază de proces-verbal de predare-primire, de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Bunurile de Retur; Bunurile de Preluare vor putea să revină Autorității Contractante, în măsura în care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către Operator, a contravalorii acestora, stabilită conform Art. 5.1 lit. (b) din

prezentul Contract;


Bunurile Proprii vor rămâne proprietatea Operatorului;

nicio datorie sau obligație de plată a Operatorului sau altă obligație privitoare la Sistem sau efectuarea Serviciului, aflate în sarcina Operatorului înainte de data încetării Contractului nu vor fi asumate de Autoritatea Contractantă, decât în

situația în care aceasta alege și convine, în scris, să preia aceste obligații;

 • f) Garanția de Bună Execuție va fi returnată în conformitate cu Art. 7 („Garanția de Bună Execuție")',

 • g) în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de instanța competentă prevăzută la Art. 50 („Soluționarea litigiilor1’).

 • 43.2. La solicitarea Autorității Contractante, Operatorul este obligat ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin Forță Majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului, în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Autoritatea Contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 6 luni.

CAPITOLUL 16 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Articolul 44. Răspunderea contractuală generală a Părților
 • 44.1. Nerespectarea dovedită de către Părți a obligațiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă. Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute de prezentul Contract, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la daune-interese.

 • 44.2. Autoritatea Contractantă are dreptul să sancționeze și să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează Serviciul conform obligațiilor sale din prezentul Contract, la parametrii stabiliți prin Indicatorii de Performanță, cu respectarea Programului de Transport și conform Legii, ori nu asigură continuitatea Serviciului.

 • 44.3. Operatorul este obligat la plata de penalități către Autoritatea Contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum urmează:


 • i.   penalitățile prevăzute în Anexa 8 la prezentul Contract pentru neconformareă'de către Operator cu oricare dintre Indicatorii de Performanță, dacă această neconformare nu a fost remediată conform dispozițiilor prezentului Contract. Plata unei astfel de penalități nu va putea reprezenta, în niciun fel, o renunțare la executare sau reducere a obligațiilor Operatorului conform prezentului Contract și, în particular, a obligațiilor de a respecta Indicatorii de Performanță;

 • ii.   0,01% din valoarea garanției de bună execuție / zi de întârziere pentru orice întârzieri la plata unor sume de bani față de termenele prevăzute de Contract;

 • iii.   0,1% din valoarea investiției aprobate / zi de întârziere pentru nerealizarea în termen a investițiilor;

 • iv.   0,01% din valoarea garanției de bună execuție pentru nerespectarea listei punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie menționată la Anexa 6.2.

 • v.   10% din valoarea garanției de bună execuție pentru utilizarea fără acordul Autorității Contractante a altor mijloace de transport decât cele stabilite prin Contract și Caietul de Sarcini (procentul este raportat la un autovehicul).

Penalitățile sunt scadente la 30 de zile de la data emiterii facturii sau a momentului în care intervine faptul generator al obligației.

 • 44.4. Penalitățile prevăzute la punctul 44.3. nu sunt cheltuieli eligibile pentru plata compensației.

 • 44.5. Pentru orice alte prejudicii, cauzate de încălcarea oricăror altor obligații stabilite în Contract, Partea în culpa este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului.

 • 44.6. Autoritatea Contractantă nu va fi răspunzător față de terți pentru neîndeplinirea de către Operator a obligațiilor asumate în baza prezentului Contract.

 • 44.7. Operatorul îi va despăgubi pe Autoritatea Contractantă și pe mandatarii sau prepușii acestuia, în legătură cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană (alta decât Autoritatea Contractantă), care pot fi generate de sau în cursul sau în legătură cu neîndeplinirea, de către Operator, a oricăror obligații, în baza prezentului Contract, cu excepția situației în care aceste pretenții sau prejudicii sunt generate ca o consecință a neîndeplinirii de către Autoritatea Contractantă sau de respectivii salariați sau mandatari ai acestora, a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

 • 44.8. Autoritatea Contractantă îi va despăgubi pe Operator și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătură cu orice pretenții invocate sau pierderi suferite de orice persoană (alta decât Operatorul), care pot apărea din, în cursul sau în legătură cu neexecutarea, de către Autoritatea Contractantă, a oricărei obligații în baza prezentului Contract, cu excepția situației în care aceste pretenții sau prejudicii sunt generate ca o consecință a neîndeplinirii de către Operator, mandatarii și prepușii acestuia, a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

 • 44.9. Autoritatea Contractantă are dreptul de a urmări orice pretenție la daune pe care Operatorul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători pentru

A v b b"/ &

nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, darfără^J^Irfn1^^^ la, cesiunea drepturilor Operatorului către Autoritatea Contractantă, cu titlu de

 • 44.10. Răspunderea contractuală a Operatorului nu înlătură răspunderea sa contravențională care poate fi invocată în temeiul Legii.

Articolul 45. Excepții permise
 • 45.1. Toate testele, evenimentele sau incidentele pe care Operatorul le consideră excepții și care ar constitui o neîndeplinire sau o neconformare cu standardele de referință pentru Indicatorii de Performanță, vor trebui prezentate de către Operator către Autoritatea Contractantă pentru ca aceasta să-și dea acordul. Dacă acest acord nu este dat, atunci excepția nu va fi permisă.

 • 45.2. Operatorul nu va fi obligat să îndeplinească Indicatorii de Performanță ca o consecință directă a:

»

 • ■  apariției unui eveniment de Forță Majoră;

 • ■  nerespectării, de către Autoritatea Contractantă, a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

• refuzului nejustificat al Autorității Contractante privind aprobarea ajustării/modificării Tarifelor;

 • ■  imposibilității de a respecta viteza stabilită, datorită unor modificări ale reglementarilor referitoare la trafic pe un anumit traseu sau a unor condiții de trafic specifice;

 • ■  modificării temporare ale Programului de Transport, accidentelor de circulație, și defecțiunilor carosabilului.

 • 45.3. Abaterile justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa 8 la prezentul Contract.

Articolul 46. Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu
 • 46.1. începând cu Data începerii prestării Serviciului, Operatorul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după Data începerii.

 • 46.2. Operatorul nu va putea fi ținut responsabil de niciun act, omisiune, fapt sau activitate a Autorității Contractante, anterior Datei începerii și care au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător.

CAPITOLUL 17 REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE


Articolul 47. Modificarea Contractului prin acordul Părților
 • 47.1. Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat într-un act adițional.

 • 47.2. Revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță, potrivit Anexei 8 la prezentul Contract, nu este considerată o modificare a Contractului.

 • 47.3. Contractul nu poate fi modificat prin act adițional în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.

Articolul 48. Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă
 • 48.1. Autoritatea Contractantă poate modifica unilateral orice parte a Contractului din motive excepționale legate de interesul public local, cu notificare prealabilă transmisă cu cel puțin o lună înainte către Operator.

 • 48.2. în cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are dreptul să primească o justă despăgubire în termen de 60 (șaizeci) de zile de la dovedirea prejudiciului. în cazul dezacordului între Părți cu privire la existența prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, acestea vor fi stabilite de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în niciu ncaz să permită Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract.

 • 48.3. Programul de transport menționat în Anexa 2 la contract, poate fi modificat de Autoritatea Contractantă prin hotărârea Consiliului Local, dacă acest fapt este justificat din punct de vedere social și al viabilității economice a teritoriului controlat de Autoritatea Contractantă, cu notificarea Operatorului cu cel puțin 30 de zile înainte de modificare. Operatorul nu poate refuza modificările solicitate de Autoritatea Contractantă, cu excepția cazului în care cererea depășește capacitatea de transport.

Articolul 49. Alte modificări
 • 49.1. Orice modificare a legislației va conduce la modificarea de drept a prezentului Contract.

 • 49.2. Orice deficiențe sau contradicții din Contract pot fi rectificate ca urmare a negocierii de către Părți a modificărilor necesare, în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu scopul Contractului.

CAPITOLUL 18 LITIGII

Articolul 50. Soluționarea litigiilor
 • 50.1. Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.

 • 50.2. Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare sau anulare a Contractului, Partea căzută în pretenții are obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziția sa împreună cu propunerea de conciliere directă.

 • 50.3. în cazul apariției unei dispute, aceasta nu îndreptățește Operatorul să suspende prestarea Serviciului ori Autoritatea Contractantă să suspende executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului Contract.

 • 50.4. în cazul în care o dispută nu este soluționată în termen de 45 (patruzecișicinci) de zile din momentul în care Părțile au început negocierile pentru soluționarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 45 (patruzecișicinci) de zile de la notificarea oficiala a disputei de către una dintre Părți celeilalte Părți, acestea se vor adresa instanței judecătorești competente.

CAPITOLUL 19 LEGEA APLICABILĂ

Articolul 51. Legea aplicabilă
 • 51.1. Prezentul Contract, precum și orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură cu prezentul Contract ori cu încheierea acestuia (inclusiv dispute sau cereri extra-contractuale) sunt guvernate și interpretate în conformitate cu Legea română.

 • 51.2. Prezentul Contract se completează cu prevederile Noului Cod civil și cu reglementările legale speciale în materia transportului public local.

 • 51.4. în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, Părțile se supun prevederilor Legii specifice în vigoare. Capitolele referitoare la drepturile și obligațiile Părților se completează cu prevederile Legii referitoare la drepturile și obligațiile în raporturile dintre autoritățile administrației publice locale și operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public de persoane.

CAPITOLUL 20 ALTE CLAUZE


Articolul 52. Comunicări
 • 52.1. Orice notificare, adresă, cerere sau făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în limba română. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 52.2. Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire. Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire. Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va fi considerată primită în prima zi lucrătoare după data transmiterii.

 • 52.3. Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

 • 52.4. Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:

Către Autoritatea Contractantă la: Adresa: Mun. Ploiești,

Piața Eroilor nr. 1A, județul Prahova în atenția: [...]

Fax:

Către Operatoria:


în atenția: [...]

Fax: [...]


CAPITOLUL 21 DISPOZIȚII FINALE Șl TRANZITORII

Articolul 53. Limba Contractului
 • 53.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.

Articolul 54. Anexele Contractului
 • 54.1. Următoarele anexe vor constitui parte integrantă a Contractului: Anexa 1 - Legislația cu Privire la Serviciu

Anexa 2 - Programul de Transport

Anexa 2.1 Programul de transport

Anexa 2.2 - Programul de Circulație

Anexa 3 - Programul de investiții

Anexa 3.1 - Programul de investiții al Operatorului

Anexa 3.2 - Programul de investiții al Autorității Contractante


Anexa 3.3 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiții din

surse proprii ale Operatorului

Anexa 4 - Bunuri Utilizate de Operator în Executarea Contractului

Anexa 4.1 - Bunuri de Retur

Anexa 4.2 - Bunuri de Preluare

Anexa 4.3 - Bunuri Proprii ale Operatorului

Anexa 4.4 - Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor puse la dispoziție Anexa 5 - Mijloacele de Transport

Anexa 5.1 - Cerințe standard pentru mijloace de transport

Anexa 5.2 - Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea PSO

Anexa 6 - Tarifele de Călătorie

Anexa 6.1 - Tarife de călătorie practicate în momentul încheierii contractului

Anexa 6.2 - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie

Anexa 7 - Diferentele de Tarif

Anexa 7.1 - Categoriile de Călători care Beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun

Anexa 7.2 - Modul de acordare a diferențelor de tarif

Anexa 7.3 - Fundamentarea anuala a diferențelor de tarif pentru protecția socială

Anexa 7.4 - Modelul Formularului de Decont pentru Diferențele de Tarif

Anexa 8 - Indicatori de Performanță ai Serviciului și modalitatea de calcul a penalităților Anexa 9 - Indicele de Satisfacție a Pasagerilor (Călătorilor) (ISP)

Anexa 10 - Metodologia de monitorizare și evaluare a Programului de Transport al Operatorului

Anexa 11 - Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze și tramvaie în Municipiul Ploiești

Anexa 12 - Regulamentul serviciului de transport public local efectuat cu autobuze, troleibuze și tramvaie în Municipiul Ploiești

Anexa 13- Metodologia de calcul a redevenței

Anexa 14 - Modelele formularelor de decont pentru plata compensației

Anexa 14.1 - Model - Raport Lunar de Constatare

Anexa 14.2 - Model - Raport Anual de Constatare

Anexa 14.3 - Estimarea compensației anuale

Anexa 15 - Costuri eligibile incluse în calculul decontării obligației de serviciu public și cerințele privind contabilitatea separată

Anexa 16 - Calculul, Modificarea Costului Unitar pe Kilometru

Anexa 16.1 - Metodologia de calcul și modificare a Costului Unitar/ kilometru

Anexa 17 - Garanția de Bună Execuție, după caz dacă se constituie printr-un instrument de garantare emis de o societate bancară sau de asigurări.

Anexa 18 - Activități conexe desfășurate de Operator


Prezentul contract a fost semnat astăzi, în [...] exemplare originale, din care [...] pentru Autoritatea Contractantă și [...] pentru Operator.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ


OPERATOR


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

7


ANEXECONTRACT DE DELEGARE

VOLUMUL I

Elaborator:                  Beneficiar:

CERTRANS LEVEL SRL Municipiul PLOIEȘTI


ANEXE CONTRACT DE

DELEGARE

ANEXA 1 - LEGISLAȚIA CU PRIVIRE LA SERVICIU

Anexa 1 - Legislația cu privire la Serviciu1


Nr. crt.

1. LEGISLAȚIE ROMÂNEASCĂ

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL
1.13.112.

1.14.

' Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007;

! Ordin al Ministrului internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport 1 public local nr. 92/2007;

1 Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

| Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

4______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

j Normă metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere si a [ activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Ordonanța nr. 19/1997 privind transporturile;

Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

■ Ordonanță nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor ; a cu alte moduri de transport;

j Ordonanța nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile j navigabile interioare;

! Ordonanța nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale j conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora;

■ Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a j Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier;

■ Normă metodologică a Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței din 27/03/2002 privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național.

I Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau | înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția j tehnică periodică - RNTR 1

I Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și j eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

Legea 287/2009 Noul Cod Civil art. 871 - 873 Dispoziții ce definesc dreptul de concesiune - drept in baza caruia se incheie Contractul de Delegarea Gestiunii Transportului Public


2. LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

2.1.


2.3.


j Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport

 • ■ feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

I Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie

 • ■ îndeplinite pentru exercitarea ocupației de Delegat de transport rutier;

.i Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport

 • ■ inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

.1 Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier I nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

 • ■ ..............-...................................-.........................................-......-.............................-...............................................................................................................................................................................................................-............................................................................-.............

| Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistică și Servicii - Transporturi Publice de Pasageri - definirea, urmărirea și măsurarea

; calității serviciilor


1 Astfel cum a fost aceasta, republicată, modificată sau completată. Toate referirire la textele de lege indicate se va înțelege ca o referire la acel text astfel cum a fost acesta modificat și/sau completat la un moment dat.


ANEXA 2 - PROGRAMUL DE TRANSPORT


Anexa 2 - Programul de Transport

Anexa 2 va cuprinde informații la linii, număr de kilometrii planificați, program normal, program de vară (vacanță), program de noapte, program la evenimente speciale, programul de transport cu specificarea lungimii traseului, stațiilor acestuia, intervalelor orare, plecărilor de de capetele de traseu, program de circulație cu ordinea la care se asucced expedierile.

Forma de prezentare este cea indicată în continuare.

Anexa nr. 2 - Programul de Transport
Linia nr. I - SPITALUL JUDEȚEAN - Ml HAI BRAVU

Linia

Km. Planificați

LINIA 1

10.7 km/cursă

Total km planificați

663,4 km/zi lucrătoare

406,6 km/zi de weekend și sărbători legale

 • I.     Program normal - pe tot parcursul anului

 • II.     Program de vară (vacanță) - nu este cazul

 • III.    Program de noapte - nu se asigură

 • IV.    Program la evenimente speciale - nu se asigură

Anexa 2.1. - Programul de Transport pentru anul


LINIA NR.

Stații/ Tur/Retur

Lungime

Traseu

Traseul

Capacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

Zilele 1-5: luni-vineri

(Zilele 6-7: sâmbătă - duminică)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6-7)

5.20-

8.30

8.30-

10.00

10.00-

16.00

16.00-

19.00

19.00-

24.00

Prima

Ultima

Linia

l = 5

23 stații

10.7 km lungime

TUR

 • 1.   Sp. Județean

 • 2.   Cramele Hallewood

 • 3.   Castor

 • 4.   Garaj R.A.T.P.

 • 5.   Radu de la Afumați

 • 6.   Hale Catedrala

 • 7.   Poștei

 • 8.   Tăbăcărie

 • 9.   Războieni

 • 10.  Neajlov

 • 11.  Mihai Bravu

RETUR

 • 12.  Mihai Bravu

 • 13.  Neajlov

 • 14.  Tanin

 • 15.  Stadion

 • 16.  Poștei

 • 17.  Hale Coreco

 • 18.  Radu de la Afumați

 • 19.  Garaj R.A.T.P.

 • 20.  Gageni 88

 • 21.  Castor

 • 22.  Cramele Hallewood

 • 23.  Spitalul Județean

100

12

(30)

20

(20)

15

(20)

20

(30)

30

(30)

5.20

(5.30)

23.40

(23.40)

5

(3)

5

(3)

5

(3)

4

(3)

3

(2)


Anexa 2.2 - Programul de Circulație

Anexa nr. 2.2.1 - Programul de circulație în zilele 1-5 (zile lucrătoare) /-

Ordinea în care      se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

1

5.20

5.40

6.10

32

12.53

13.15

13.45

2

5.40

6.00

6.30

33

13.08

13.30

14.00

3

5.55

6.15

6.45

34

13.23

13.45

14.15

4

6.05

6.30

7.00

35

13.38

14.00

14.30

5

6.20

6.42

7.12

36

13.53

14.15

14.45

6

6.34

6.54

7.24

37

14.08

14.30

15.00

7

6.46

7.06

7.36

38

14.23

14.45

15.15

8

6.59

7.18

7.48

39

14.38

15.00

15.30

9

7.10

7.30

8.00

40

14.53

15.15

15.45

10

7.25

7.47

8.17

41

15.08

15.30

16.00

11

7.37

7.59

8.29

42

15.23

15.45

16.15

12

7.46

8.08

8.38

43

15.35

16.00

16.30

13

8.01

8.23

8.53

44

15.53

16.15

16.45

14

8.13

8.35

9.05

45

16.08

16.30

17.00

15

8.26

8.48

9.18

46

16.28

16.50

17.20

16

8.38

9.00

9.30

47

16.48

17.10

17.40

17

8.58

9.20

9.50

48

17.08

17.30

18.00

18

9.18

9.40

10.10

49

17.30

17.50

18.20

19

9.38

10.00

10.30

50

17.50

18.10

18.40

20

9.53

10.15

10.45

51

18.10

18.30

19.00

21

10.08

10.30

11.00

52

18.30

18.50

19.20

22

10.23

10.45

11.15

53

18.50

19.10

19.40

23

10.38

11.00

11.30

54

19.10

19.30

20.00

24

10.53

11.15

11.45

55

19.42

20.00

20.30

25

11.08

11.30

12.00

56

20.12

20.30

21.00

26

11.23

11.45

12.15

57

20.42

21.00

21.30

27

11.38

12.00

12.30

58

21.12

21.30

22.00

28

11.53

12.15

12.45

59

21.42

22.00

22.30

29

12.08

12.30

13.00

60

22.20

22.40

23.10

30

12.23

12.45

13.15

61

23.00

23.20

23.50

31

12.38

13.00

13.30

62

23.40

8.15

8.45

Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere"

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

1

5.30

5.55

6.25

21

13.07

13.25

13.55

2

6.00

6.30

7.00

22

13.37

13.55

14.25

3

6.40

7.00

7.00

23

14.07

14.25

14.55

4

7.07

7.25

7.55

24

14.37

14.55

15.25

5

7.37

7.55

8.25

25

15.07

15.25

15.55

6

7.57

8.15

8.45

26

15.32

15.50

16.20

7

8.17

8.35

9.05

27

16.07

16.25

16.55

8

8.37

8.55

9.25

28

16.37

16.55

17.25

9

8.57

9.15

9.45

29

17.07

17.25

17.55

10

9.27

9.45

10.15

30

17.32

17.50

18.20

11

9.47

10.05

10.35

31

18.02

18.20

18.50

12

10.07

10.25

10.55

32

18.32

18.50

19.20

13

10.27

10.45

11.15

33

19.09

19.25

19.55

14

10.47

11.05

11.35

34

19.39

19.55

20.25

15

11.07

11.25

11.55

35

20.09

20.25

20.55

16

11.27

11.45

12.15

36

20.39

20.55

21.25

17

11.47

12.05

12.35

37

21.30

21.55

22.25

18

12.07

12.25

12.55

38

22.30

22.55

23.25

19

12.27

12.45

13.15

39

23.40

23.58

-

20

12.47

13.05

13.35Anexa nr. 2 - Programul de Transport
Linia nr. II = METRO - COMAT

Linia

Km. Planificați

LINIA II

14/20.9 km/cursă

Total km planificați

1789,4 km/zi lucrătoare

1087,8 km/zi de weekend și sărbători legale

 • I.  Program normal - pe tot parcursul anului

 • II. Program de vară (vacanță) - nu este cazul

 • III. Program de noapte - nu se asigură

 • IV. Program la evenimente speciale - nu se asigură

  LINIA NR.

  Stații/ T ur/Retur

  Lungime

  Traseu

  Traseul

  Capacitate

  (număr locuri)

  INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

  Zilele 1-5: luni-vineri

  (Zilele 6-7: sâmbătă - duminică)

  Plecări de la capetele de traseu

  Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6-7)

  5.30-

  7.00

  7.00-

  9.00

  9.00-

  21.00

  21.00-

  24.00

  Prima

  Ultima

  Linia

  11 = 1

  37 stații

  14/20.9 km

  lungime

  TUR

  • 1.  METRO

  • 2.  Baumax

  • 3.   Km.5

  • 4.   Meteo

  • 5.  Cablu Romanesc

  • 6.   8 Martie

  • 7.   Piața Mihai Viteazul

  • 8.   Galeriile Comerciale

  • 9.   Fii. P. Constantinescu

  • 10. Ana Ipătescu

  • 11.  13 Decembrie

  • 12.  Gara Sud

  • 13.  Rulmenți Grei

  • 14.  Bariera București

  • 15.  Rafinăria ASTRA

  • 16. UMERVA

  • 17. COMAT

  RETUR

  • 18. COMAT

  • 19. UMERVA

  • 20. Raf. ASTRA

  • 21.  Bariera București

  • 22.  Rulmenți Grei

  • 23. Coreco Sud

  • 24. 13 Decembrie

  • 25. Ana Ipătescu

  • 26.  Palatul Culturii

  • 27. Hale CORECO

  • 28.  Piața Mihai Viteazul

  • 29. Magazin Dacia

  • 30.  Restaurant Nord

  • 31.  Kaufland Nord

  • 32.  Meteo

  • 33.  Km. 5

  • 34. SHELL

  • 35.  Ploiești Shopping City 1

  • 36.  Ploiești Shopping City 2

  • 37. METRO

  100

  10

  (15)

  12

  (12)

  12

  (17)

  30

  (20)

  5.30

  (5.30)

  23.15

  (23.10)

  8

  (5)

  7

  (5)

  7

  (5)

  5

  (3)

Anexa 2.2 - Programul de Circulație


Anexa nr. 2.2.1 - Programul de circulație în zilele 1-5 (zile lucrătoare)

Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora    de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

1

5.30

5.58

6.30

31

11.57

12.39

12.57

2

5.40

6.15

6.45

32

12.09

12.51

13.33

3

5.50

6.28

6.58

33

12.21

13.03

13.46

4

6.00*

6.43

7.30

34

12.34

13.16

13.59

5

6.13

6.56

7.26

35

12.45

13.28

14.10

6

6.26*

7.09

7.56

36

12.58

13.40

14.23

7

6.35*

7.22

8.09

37

13.10

16.48

17.30

8

6.52

7.35

8.17

38

13.22

14.04

14.46

9

7.08

8.20

8.50

39

13.34

14.16

14.59

10

7.25

8.07

8.49

40

13.46

14.28

15.11

11

7.35

8.46

9.28

41

13.59

14.41

15.24

12

7.52

8.59

9.41

42

14.11

14.54

15.36

13

8.05

9.12

9.54

43

14.23

15.07

15.49

14

8.16

9.25

10.07

44

14.35*

15.20

16.07

15

8.31

9.37

10.20

45

14.47

15.33

16.15

16

8.46

13.52

14.34

46

14.59*

15.45

16.32

17

8.59

9.49

10.31

47

15.11

15.57

16.39

18

9.12

10.01

10.44

48

15.24

16.10

16.52

19

9.25

10.13

10.54

49

15.37

16.22

17.04

20

9.38

10.26

11.08

50

15.50

16.34

17.16

21

9.51

10.38

11.20

51

16.03

17.24

18.06

22

10.04

10.50

11.32

52

16.16*

17.02

17.49

23

10.18

11.02

11.44

53

16.30

17.37

18.20

24

10.32

11.14

11.57

54

16.40

17.49

18.31

25

10.44

11.26

12.08

55

16.53

18.01

18.43

26

10.56

11.38

12.21

56

17.05

18.13

18.55

27

11.09

11.51

12.33

57

17.17

18.25

19.07

28

11.21

12.03

12.46

58

17.32

18.37

18.19

29

11.33

12.15

12.58

59

17.47

18.49

19.31

30

11.45

12.27

13.10

60

17.57

18.27

-

Ordinea in care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea in care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora     de

sosire

61

18.07

18.49

-

73

20.33

21.15

21.58

62

18.20

19.02

19.45

74

20.45

21.27

-

63

18.32

19.14

19.57

75

21.07

21.49

-

64

18.45

19.26

20.08

76

21.30

22.11

22.53

65

18.56

19.38

20.20

77

22.02

22.35

23.18

66

19.08

19.50

20.32

78

22.25“

23.13

-

67

19.20

20.05

20.47

79

22.45

23.27

-

68

19.32

20.28

21.10

80

23.15“

23.57

-

69

19.45

20.27

-

81

17.57

17.12

17.56

70

19.57

20.39

-

82

-

5.30

5.58

71

20.09

20.54

21.36

83

-

7.51

8.30

72

20.21

21.40

22.27

84

-

8.33

9.12

* Circula la COMAT

** Circula la Ploiești Shopping City

Anexa nr. 2.2.2. - Programul de circulație în zilele 6-7 (zile de weekend și sărbătoi/'îegaîeJLg

Ordinea în care      se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

1

5.30

6.00

6.30

30

14.18

15.01

15.44

2

6.15

6.45

7.15

31

14.35

15.18

16.01

3

6.30

7.00

7.30

32

14.52

15.35

16.18

4

7.00

7.30

8.00

33

15.09

15.52

16.35

5

7.30

8.00

8.30

34

15.26

16.09

16.52

6

7.42

8.12

8.42

35

15.44

16.27

17.10

7

7.57

8.27

8.57

36

16.01

16.44

17.27

8

8.09

8.52

9.35

37

16.18

17.01

17.44

9

8.21

9.04

9.47

38

16.35

17.18

18.01

10

8.33

9.16

9.59

39

16.52

17.35

18.18

11

8.51

9.34

10.17

40

17.10

17.53

18.36

12

9.08

9.51

10.34

41

17.27

18.10

18.53

13

9.25

10.08

10.51

42

17.44

18.27

19.10

14

9.43

10.26

11.09

43

18.01

18.44

19.27

15

10.00

10.43

11.26

44

18.18

19.01

19.44

16

10.17

11.00

11.43

45

18.35

19.18

20.01

17

10.34

11.17

12.00

46

18.53

19.36

20.19

18

10.51

11.34

12.17

47

19.10

19.53

20.36

19

11.08

11.51

12.34

48

19.27

20.10

20.53

20

11.26

12.09

12.52

49

19.44

20.27

21.10

21

11.43

12.26

13.09

50

20.04

20.34

21.04

22

12.00

12.43

13.26

51

20.24

20.54

21.24

23

12.17

13.00

13.43

52

20.45

21.15

21.45

24

12.34

13.17

14.00

53

21.05

21.35

22.05

25

12.52

13.35

14.18

54

21.22

21.52

22.22

26

13.09

13.52

14.35

55

21.57

22.27

22.57

27

13.26

14.09

14.52

56

22.25*

22.55

23.25

28

13.43

14.26

15.09

57

23.10*

23.40

0.10

29

14.00

14.43

15.26

* Circula la Ploiești Shopping City

Anexa nr. 2 - Programul de Transport
Linia nr. III = ARMONIEI - UZTEL

Linia

Km. Planificați

LINIA III

10.3 km/cursă

Total km planificați

684.95 km/zi lucrătoare

350.2 km/zi de weekend, vacanta școlara și sărbători legale

 • I.  Program normal - pe tot parcursul anului

 • II. Program de vară (vacanță) - da

 • III. Program de noapte - nu se asigură

 • IV. Program la evenimente speciale - nu se asigură


LINIA NR.


Stații/ Tur/Retur


Lungime


Traseu


Anexa 2.1. - Programul de Transport pentru anulTraseulCapacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

Zilele 1-5: luni-vineri

(Zilele 6-7: sâmbătă - duminică)

Plecări de la capetele de traseu

Număru

1 de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6-7)

5.20-

7.00

7.00-

8.00

8.00-

12.00

12.00-

15.00

19.00-

22.00

Prima

Ultima

15.00-

19.00

15

10

20

10

35

5.20

21.40

(30)

(30)

(30)

(30)

(30)

(6.00)

(22.30)

4

6

3

5

2

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)Anexa 2.2 - Programul de Circulație

Anexa nr. 2.2.1 - Programul de circulație în zilele 1-5 (zile lucrătoare)

Ordinea

în

Ora

Ora

de

Ora de

Ordinea

în

Ora

Ora

de

Ora    de

care    se

succed expedierile

plecare

plecare din punctul de “întoarcere”

sosire

care    se

succed expedierile

plecare

plecare din punctul de “întoarcere”

sosire

1

5.22

5.35

5.55

35

13.40

14.00

14.20

2

5.45

5.56

6.16

36

13.50

14.10

14.30

3

6.00

6.17

6.37

37

14.00

14.22

14.42

4

6.15

6.30

6.50

38

14.10

14.34

14.54

5

6.25

6.45

7.05

39

14.20

14.46

15.06

6

6.35

6.50

7.10

40

14.30

15.00

15.20

7

6.40

6.55

7.15

41

14.42

15.10

15.30

8

6.50

7.05

7.25

42

14.55

15.15

15.35

9

7.05

7.15

7.35

43

15.10

15.30

15.50

10

7.15

7.25

7.45

44

15.20

15.45

16.05

11

7.25

7.42

8.02

45

15.30

15.55

16.15

12

7.35

7.55

8.15

46

15.40

16.10

16.30

13

7.45

8.05

8.25

47

16.00

16.25

16.45

14

8.00

8.20

8.40

48

16.15

16.40

17.00

15

8.20

8.40

9.00

49

16.30

16.50

17.10

16

8.40

9.00

9.20

50

16.45

17.00

17.20

17

9.00

9.20

9.40

51

17.00

17.15

17.35

18

9.20

9.40

10.00

52

17.10

17.30

17.50

19

9.40

10.00

10.20

53

17.20

17.45

18.05

20

10.00

10.20

10.40

54

17.35

18.00

18.20

21

10.20

10.40

11.00

55

17.50

18.15

18.35

22

10.40

11.00

11.20

56

18.05

18.30

18.50

23

11.00

11.20

11.40

57

18.20

18.45

19.05

24

11.20

11.40

12.00

58

18.35

19.00

19.20

25

11.40

11.55

12.15

59

18.50

19.10

19.30

26

12.00

12.10

12.30

60

19.05

19.20

19.40

27

12.15

12.25

12.45

61

19.20

19.45

20.05

28

12.30

12.40

13.00

62

19.40

20.20

20.40

29

12.40

12.55

13.15

63

20.05

20.45

21.05

30

12.50

13.10

13.30

64

20.40

21.20

21.40

31

13.00

13.20

13.40

65

21.05

21.30

21.50

32

13.10

13.30

13.50

66

21.40

21.55

22.15

33

13.20

13.40

14.00

67

-

23.30

23.50

34

13.30

13.50

14.10

Ordinea în care      se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora     de

sosire

1

6.05

6.35

6.55

19

15.00

15.20

15.50

2

6.35

7.10

7.30

20

15.30

15.50

16.20

3

6.55

7.30

7.50

21

16.00

16.30

16.50

4

7.30

8.00

8.20

22

16.30

17.00

17.20

5

8.00

8.30

8.50

23

17.00

17.30

17.50

6

8.30

9.00

9.20

24

17.30

18.00

18.20

7

9.10

9.30

9.50

25

18.00

18.30

18.50

8

9.40

10.00

10.20

26

18.30

19.00

19.20

9

10.00

10.30

10.50

27

19.00

19.20

19.50

10

10.30

11.00

11.20

28

19.30

19.50

20.10

11

11.00

11.30

11.50

29

20.10

20.30

20.50

12

11.30

12.00

12.20

30

20.40

21.00

21.20

13

12.00

12.30

12.50

31

21.10

21.35

21.55

14

12.30

13.00

13.20

32

21.40

21.55

22.15

15

13.00

13.30

13.50

33

22.30

23.20

23.40

16

13.30

14.00

14.20

34

23.30

23.50

-

17

14.00

14.30

14.50

35

-

6.10

6.30

18

14.30

15.00

15.20

Anexa nr. 2 - Programul de Transport
Linia nr. IV - DOROBANȚUL - BARIERA RUDULUI

Linia

Km. Planificați

LINIA IV

13,3 km/cursă

Total km planificați

565,25 km/zi lucrătoare

359,1 km/zi de sambata și vacanta

239,4 km/zi de duminica

 • I.  Program normal - pe tot parcursul anului, cu excepția vacantei

 • II. Program de vară (vacanță) - da

 • III. Program de noapte - nu se asigură

 • IV. Program la evenimente speciale - nu se asigură

LINIA NR.

Stații/ T ur/Retur

Lungime

Traseu

Traseul

Capacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

Zilele 1-5: luni-vineri

(Zilele 6-7: sâmbătă - duminică)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6-7)

5.00-

6.30

6.30-

8.00

8.00-

11.00

11.00-

20.00

20.00-

24.00

Prima

Ultima

Linia

IV = 7

27 stații

13.3 km lungime

TUR

 • 1.   Dorobanțul CL

 • 2.   Dorobanțul

 • 3.   Biserică

 • 4.   Școala 9

 • 5.   Biserica Armoniei

 • 6.   Hale Coreco

 • 7.   Tache lonescu

 • 8.   Liceul Economic

 • 9.   Spitalul Schuller

 • 10.  Jupiter

 • 11.  Facultativă

 • 12.  Eroilor

 • 13.  Bariera Rudului CL

RETUR

 • 14.  Bariera Rudului CL

 • 15.  Eroilor

 • 16.  Stindardului

 • 17.  Jupiter

 • 18.  Spitalul Schuller

 • 19.  Liceul Economic

 • 20. Tache lonescu

 • 21.  Hale Catedrală

 • 22.  Muzeul Petrolului

 • 23.  Udriște Năsturel

 • 24.  Grădinari

 • 25.  Pictor Iscovescu

 • 26.  Dorobanțul

 • 27. Dorobanțul CL

100

25

(30)

20

(30)

30

(30)

25

(60)

60

(60)

5.20

(5.40)

22.56

(22.56)

3

(2)

3

(2)

3

(3)

4

(2)

1

(1)

Anexa 2.2 - Programul de Circulație


Anexa nr. 2.2.1 - Programul de circulație în zilele 1-5 (zile lucrătoare)

Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora    de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

1

5.20

5.46

6.20

22

13.52

14.26

14.52

2

5.45

6.11

6.45

23

14.16

14.46

15.16

3

6.10

6.36

7.10

24

14.41

15.13

15.41

4

6.25

6.51

7.25

25

15.05

15.37

16.05

5

6.45

7.11

7.45

26

15.30

16.02

16.30

6

7.05

7.31

8.05

27

15.55

16.30

16.55

7

7.25

7.51

8.25

28

16.05

16.30

17.05

8

7.45

8.09

8.45

29

16.49

17.15

9

8.05

8.32

9.05

30

16.35

17.07

17.35

10

8.35

9.07

10.35

31

17.00

17.32

18.00

11

9.05

9.37

10.05

32

17.25

17.57

18.25

12

9.35

10.07

10.35

33

17.50

18.22

18.50

13

10.05

10.37

11.05

34

18.10

18.34

19.10

14

10.35

11.07

11.35

35

18.30

18.54

19.30

15

11.00

11.32

12.00

36

18.50

19.14

19.50

16

11.24

11.56

12.24

37

19.10

19.34

20.10

17

11.49

12.21

12.49

38

19.30

19.54

20.30

18

12.14

12.46

13.14

39

20.00

20.24

21.00

19

12.38

13.10

13.38

40

21.00

21.24

22.00

20

13.03

13.35

14.03

41

22.00

22.26

22.56

21

13.28

14.00

14.28

42

22.56

23.15

23.56

Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora    de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora    de

sosire

1

5.40

6.08

6.35

15

12.33

12.58

13.33

2

6.00

6.30

7.00

16

13.05

13.30

14.05

3

6.35

7.00

7.35

17

14.10

14.35

15.10

4

7.05

7.30

8.05

18

15.00

15.30

5

7.35

8.00

8.35

19

15.10

15.35

16.10

6

8.05

8.30

9.05

20

16.10

16.35

17.10

7

8.30

8.55

9.30

21

17.10

17.35

18.10

8

8.55

9.20

9.55

22

18.15

18.40

19.15

9

9.25

9.50

10.25

23

19.10

19.35

20.10

10

9.55

10.20

10.55

24

20.05

20.30

21.00

11

10.25

10.50

11.25

25

21.00

21.25

22.00

12

10.55

11.20

11.55

26

22.00

22.26

22.56

13

11.25

11.50

12.25

27

22.56

23.15

23.56

14

12.00

12.25

13.00

Anexa nr. 2.2.3. - Programul de circulație în zilele de duminica

Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora    de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora    de

sosire

1

6.00

6.30

7.00

10

15.00

15.25

16.00

2

7.00

7.30

8.00

11

16.00

16.25

17.00

3

8.05

8.30

9.00

12

17.05

17.30

18.00

4

9.00

9.25

10.00

13

18.00

18.30

19.00

5

10.00

10.25

11.00

14

19.00

19.25

20.00

6

11.00

11.25

12.00

15

20.00

20.25

21.00

7

12.00

12.25

13.00

16

21.00

21.25

22.00

8

13.00

13.25

14.00

17

22.00

22.26

22.56

9

14.00

14.25

15.00

18

22.56

23.15

23.56Linia nr. V = GARA DE VEST - GARA DE SUD (HIPODROM)

Linia

Km. Planificați

LINIA V

8.8/13.5 km/cursă

Total km planificați

1022,9 km/zi lucrătoare

607,2 km/zi de weekend și sărbători legale

 • I.  Program normal - pe tot parcursul anului

 • II. Program de vară (vacanță) - nu este cazul

 • III. Program de noapte - nu se asigură

 • IV. Program la evenimente speciale - nu se asigură

LINIA NR.

Stații/ T ur/Retur

Lungime

Traseu

Traseul

Capacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

Zilele 1-5: luni-vineri

(Zilele 6-7: sâmbătă - duminică)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6-7)

5.00-

6.00

6.00-

8.00

8.00-

15.00

15.00-

17.00

17.00-

24.00

Prima

Ultima

Linia

V= 2

25 stații

8.8/13.5 km

lungime

TUR

 • 1.   Gara de Vest CL

 • 2.   Aleea Vitioarei

 • 3.    Eroilor

 • 4.   Plăieșilor

 • 5.   Lic.Mihai Viteazul

 • 6.   Ana Ipătescu

 • 7.   13 Decembrie

 • 8.   BIG debarcare/Gara Sud

 • 9.   Rulmenți Grei

 • 10.  Bariera București

 • 11.  U.P.G.

 • 12. Hipodrom CL

RETUR

 • 13. Hipodrom CL

 • 14.  U.P.G.

 • 15.  Bariera București

 • 16.  Rulmenți Grei

 • 17. Coreco Sud

 • 18.  13 Decembrie

 • 19. Ana Ipătescu

 • 20.  Jurnalist Gabi Dobre

 • 21.  Panificație

 • 22.  Eroilor

 • 23.  Domnișori

 • 24.  Spital C.F.R.

 • 25. Gara de Vest CL

100

15

(20)

6

(13)

10

(15)

7

(15)

10

(20)

5.00

(5.20)

23.30

(23.30)

4

(3)

9

(4)

6

(3)

7

(3)

4

(2)

Anexa nr. 2.2.1 - Programul de circulație în zilele 1-5 (zile lucrătoare)

Ordinea în care      se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere"

Ora     de

sosire

1

5.00

5.15

5.40

31

9.04

9.21

9.44

2

5.15

5.30

5.55

32

9.13

9.30

9.53

3

5.30

5.45

6.10

33

9.22

9.39

10.02

4

5.45

6.00

6.25

34

9.32

9.49

10.12

5

6.00

6.15

6.40

35

9.42

9.59

10.22

6

6.06

6.23

6.46

36

9.51

10.08

10.31

7

6.12

6.29

6.52

37

10.01

10.18

10.41

8

6.18

6.35

6.58

38

10.11

10.28

10.51

9

6.24

6.42

7.04

39

10.21

10.38

11.01

10

6.30*

7.00

7.20

40

10.31

10.48

11.11

11

6.35

6.51

7.15

41

10.41

10.58

11.21

12

6.41*

7.10

7.31

42

10.51

11.08

11.31

13

6.47

7.04

7.27

43

11.01

11.18

11.41

14

6.53

7.13

7.33

44

11.11

11.28

11.51

15

7.00

7.18

7.40

45

11.21

11.38

12.01

16

7.07

7.26

7.47

46

11.31

11.48

12.11

17

7.14*

7.44

8.04

47

11.41

11.58

12.21

18

7.20

7.36

8.00

48

11.51

12.08

12.31

19

7.26*

7.51

49

12.01

12.18

12.41

20

7.35

7.51

8.15

50

12.11

12.28

12.51

21

7.40

7.57

8.20

51

12.21

12.38

13.01

22

7.46

8.03

8.26

52

12.31

12.48

13.11

23

7.52

8.09

8.32

53

12.41

12.58

13.21

24

7.59

8.16

8.39

54

12.51

13.08

13.31

25

8.06

8.23

8.46

55

13.01

13.18

13.41

26

8.15

8.32

8.55

56

13.11

13.28

13.51

27

8.22

8.39

9.02

57

13.21*

13.50

14.11

28

8.38

8.55

9.18

58

13.31*

14.02

14.21

29

8.46

9.03

9.26

59

13.41

13.58

14.21

30

8.55

9.12

9.35

60

13.51

14.08

14.31

Ordinea în care      se

succed expedierile

Ora plecare

Ora       de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora    de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de "întoarcere’’

Ora     de

sosire

61

13.40

14.00

87

17.40

17.57

18.20

62

14.01

14.18

14.41

88

17.50

18.07

18.30

63

14.11

14.28

14.51

89

18.00

18.17

18.40

64

14.21

14.38

15.00

90

18.10

18.27

18.50

65

14.31

14.48

15.11

91

18.20

18.37

19.00

66

14.41

14.58

15.21

92

18.30

18.47

19.10

67

14.51

15.08

15.31

93

18.40

18.57

19.20

68

15.00

15.17

15.40

94

18.50

19.07

19.30

69

15.08

15.27

15.48

95

19.00

19.17

19.40

70

15.15*

15.43

16.05

96

19.10

19.27

19.50

71

15.21

15.38

16.01

97

19.20

19.37

20.00

72

15.29

15.46

16.09

98

19.30

19.47

20.10

73

15.37

15.54

16.17

99

19.40

19.57

20.20

74

15.46

16.03

16.26

100

19.50

20.07

20.30

75

15.54

16.11

16.34

101

20.00

20.17

20.40

76

16.02

16.19

16.42

102

20.15

20.32

20.55

77

16.09

16.26

16.49

103

20.30

20.47

21.10

78

16.15

16.32

16.55

104

20.45

21.02

21.25

79

16.22

16.39

17.02

105

21.00

21.17

21.40

80

16.30

16.47

17.10

106

21.20

21.37

22.00

81

16.40

16.57

17.20

107

21.40

21.57

22.20

82

16.50

17.07

17.30

108

22.05

22.22

22.45

83

17.00

17.17

17.40

109

22.25

22.42

23.05

84

17.10

17.27

17.50

110

22.43

23.00

23.23

85

17.20

17.37

18.00

111

23.05

23.25

23.45

86

17.30

17.47

18.10

112

23.30

23.45

0.10


* Circula pana la HipodromAnexa nr. 2.2.2.

de circulație în zilele 6-7

Ordinea în care      se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora       de

plecare   din

punctul    de

“întoarcere”

Ora   de

sosire

1

5.20

5.37

6.00

36

14.00

14.17

14.40

2

5.40

5.57

6.20

37

14.15

14.32

14.55

3

5.56

6.14

6.36

38

14.30

14.47

15.10

4

6.16

6.33

6.56

39

14.45

15.02

15.25

5

6.30

6.47

7.10

40

15.00

15.17

15.40

6

6.43

7.00

7.23

41

15.15

15.32

15.55

7

6.56

7.13

7.36

42

15.30

15.47

16.10

8

7.10

7.27

7.50

43

15.45

16.02

16.25

9

7.23

7.40

8.03

44

16.00

16.17

16.40

10

7.36

7.53

8.16

45

16.15

16.32

16.55

11

7.50

8.07

8.30

46

16.30

16.47

17.10

12

8.03

8.20

8.43

47

16.45

17.02

17.25

13

8.16

8.33

8.56

48

17.00

17.17

17.40

14

8.30

8.47

9.10

49

17.15

17.32

17.55

15

8.45

9.02

9.25

50

17.30

17.47

18.10

16

9.00

9.17

9.40

51

17.45

18.02

18.25

17

9.15

9.32

9.55

52

18.00

18.17

18.40

18

9.30

9.47

10.10

53

18.15

18.32

18.55

19

9.45

10.02

10.25

54

18.30

18.47

19.10

20

10.00

10.17

10.40

55

18.45

19.02

19.25

21

10.15

10.32

10.55

56

19.00

19.17

19.40

22

10.30

10.47

11.10

57

19.20

19.37

20.00

23

10.45

11.02

11.25

58

19.40

19.57

20.20

24

11.00

11.17

11.40

59

20.00

20.17

20.40

25

11.15

11.32

11.55

60

20.20

20.37

21.00

26

11.30

11.47

12.10

61

20.40

20.57

21.20

27

11.45

12.02

12.25

62

21.00

21.17

21.40

28

12.00

12.17

12.40

63

21.20

21.37

22.00

29

12.15

12.32

12.55

64

21.40

21.57

22.20

30

12.30

12.47

13.10

65

22.05

22.20

22.43

31

12.45

13.02

13.25

66

22.25

22.40

23.00

32

13.00

13.17

13.40

67

22.43

22.58

23.23

33

13.15

13.32

13.55

68

23.00

23.25

23.40

34

13.30

13.47

14.10

69

23.30

23.47

0.10

35

13.45

14.02

14.25
Anexa nr. 2 - Programul de Transport
Linia nr. VI - HALE CATEDRALA - PROTAN

Linia

Km. Planificați

LINIA VI

17.7/17.9 km/cursă

Total km planificați

417,15 km/zi lucrătoare

99 km/zi de weekend, vacanta școlara și sărbători legale

 • I.  Program normal - pe tot parcursul anului

 • II. Program de vară (vacanță) - da

 • III. Program de noapte - nu se asigură

 • IV. Program la evenimente speciale - nu se asigură

Anexa 2.1. - Programul de Transport pentru anul


LINIA NR.

Stații/ T ur/Retur

Lungime

Traseu

Traseul

Capacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

Zilele 1-5: luni-vineri

(Zilele 6-7: sâmbătă - duminică)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6-7)

5.30-

9.00

9.00-

14.30

14.30-

17.00

17.00-

19.30

19.30-

23.30

Prima

Ultima

Linia

Vl=32/32b

36 stații

17,7/17,9 km lungime

TUR

 • 1.   Hale Catedrala CL

 • 2.   Filarmonica Paul Constantinescu

 • 3.   Ana Ipatescu

 • 4.  13 Decembrie

 • 5.   Gara de Sud

 • 6.   Rulmenți Grei

 • 7.   Bar. București

 • 8.   Ghighiului (nr.8)

 • 9.   Vintileanca (nr.10)

 • 10.  Moreni (nr.53)

 • 11.  Inotesti

 • 12.  Eternității

 • 13. Oxigen

 • 14.  Izlazului

 • 15. Târgului

 • 16.  Uzinei

 • 17.  Bar. Rafov

 • 18. Fagaras*

 • 19.  Corlatesti

 • 20.  Protan

RETUR

 • 21. Protan

 • 22.  Corlatesti

 • 23. Fagaras*

 • 24.  Bar. Rafov

 • 25. Oxigen

 • 26.  Eternității

 • 27. Azuga

 • 28. Moreni (nr.56B)

 • 29. Vintileanca (nr.l)

 • 30.  Bar. București

 • 31. Rulmenți Grei

 • 32. Coreco Sud

 • 33. 13 Decembrie

 • 34. Ana Ipatescu

 • 35.  Palatul Culturii

 • 36. Hale Catedrala CL

* doar pentru traseul 32b

100

35

(120)

65

(120)

30

(120)

65

(120)

80

(120)

5.45

(8.00)

23.35

(18.00)

2

(1)

1

(1)

2

(1)

1

(1)

1

(1)

Anexa 2.2 - Programul de Circulație


Anexa nr. 2.2.1 - Programul de circulație în zilele 1-5 (zile lucrătoare)

Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

1

5.45

6.10

6.35

13

14.40*

15.15

15.45

2

6.30

7.00

7.25

14

15.10

15.40

16.05

3

7.05

7.35

8.00

15

15.40*

16.15

16.45

4

7.20*

7.55

8.25

16

16.15

16.45

17.10

5

7.55

8.30

8.50

17

16.40*

17.15

17.45

6

8.00*

8.35

9.05

18

17.30

18.00

18.25

7

8.30*

9.05

9.35

19

18.35

19.05

19.30

8

9.10

9.40

10.05

20

19.40

20.10

20.35

9

10.20

10.50

11.15

21

21.10

21.40

22.05

10

11.25

12.00

12.25

22

22.32

23.00

23.25

11

12.30

13.00

13.25

23

23.35

6.35

7.00

12

13.45

14.15

14.40

* Circula prin str. Fagaras


Anexa nr. 2.2.2. - Programul de circulație în zilele 6-7 (zile de weekend, vacanta i

sărbători legale)                                 qj/

Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora    de

sosire

1

8.00

8.30

8.55

2

10.00

10.30

10.55

3

12.00

12.30

12.55

4

14.00

14.30

14.55

5

16.00

16.30

16.55

6

18.00

18.30

18.55

Anexa nr. 2 - Programul de Transport
Linia nr. VII = REPUBLICII - HIPODROM

Linia

Km. Planificați

LINIA VII

14 km/cursă

Total km planificați

2702 km/zi lucrătoare

1246 km/zi de weekend și sărbători legale

 • I.  Program normal - pe tot parcursul anului

 • II. Program de vară (vacanță) - nu este cazul

 • III. Program de noapte - nu se asigură

 • IV. Program la evenimente speciale - nu se asigură


Anexa 2.1. - Programul de Transport pentru anul........

LINIA NR.

Stații/ T ur/Retur

Lungime

Traseu

Traseul

Capacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

Zilele 1-5: luni-vineri

(Zilele 6-7: sâmbătă - duminică)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6-7)

5.30-

10.00

10.00-

12.30

12.30-

21.00

21.00-

24.00

Prima

Ultima

Linia

VII = 30

27 stații

14 km

lungime

TUR

 • 1.   Bloc Republicii

 • 2.   Cina

 • 3.   Piața Mihai Viteazul

 • 4.   Galeriile Comerciale

 • 5.   Fii. P. Constantinescu

 • 6.   Ana Ipătescu

 • 7.   13 Decembrie

 • 8.   Gara Sud

 • 9.   Rulmenți Grei

 • 10.  Bariera București

 • 11.  U.P.G.

 • 12.  Hipodrom

RETUR

 • 13.  Hipodrom

 • 14.  U.P.G.

 • 15.  Bariera București

 • 16.  Rulmenți Grei

 • 17.  Coreco Sud

 • 18.  13 Decembrie

 • 19. Ana Ipătescu

 • 20.  Palatul Culturii

 • 21.  Hale Coreco

 • 22.  Piața Mihai Viteazul

 • 23. Magazin Dacia

 • 24.  Restaurant Nord

 • 25. XXL Mega Discount

 • 26. Complex Mic

 • 27.  Bloc Republicii

100

5

(10)

5

(10)

5

(10)

15

(20)

5.07

(539)

23.03

(22.57)

19

(7)

19

(7)

19

(7)

5

(3)

Anexa 2.2 - Programul de Circulație

Anexa nr. 2.2.1 - Programul de circulație în zilele 1-5 (zile lucrătoare)


Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere"

Ora     de

sosire

1

5.07

5.40

6.07

33

8.17

9.10

9.40

2

5.22

5.57

6.22

34

8.21

8.49

9.19

3

5.37

6.15

6.40

35

8.26

9.15

9.45

4

5.50

6.22

6.54

36

8.31

9.02

9.32

5

5.54

6.32

7.04

37

8.36

9.07

9.37

6

6.06

6.40

7.12

38

8.39

9.31

10.01

7

6.14

6.48

7.20

39

8.43

9.36

10.06

8

6.23

6.55

7.27

40

8.46

9.13

9.43

9

6.32

7.00

7.32

41

8.49

9.40

10.10

10

6.36

7.09

7.39

42

8.54

9.45

10.15

11

6.41

7.14

7.45

43

9.00

9.50

10.20

12

6.45

7.19

7.50

44

9.05

9.38

10.08

13

6.50

7.24

7.55

45

9.10

9.42

10.12

14

6.55

7.27

7.58

46

9.14

9.47

10.17

15

7.00

7.36

8.07

47

9.18

9.54

10.24

16

7.05

7.39

8.10

48

9.22

9.52

10.22

17

7.09

7.42

8.13

49

9.26

9.59

10.29

18

7.14

7.46

8.17

50

9.31

10.04

10.34

19

7.13*

7.50

8.20

51

9.36

10.09

10.39

20

7.17*

7.55

8.25

52

9.41

10.15

10.45

21

7.26

8.00

8.30

53

9.46

10.20

10.50

22

7.30

8.05

8.35

54

9.52

10.25

10.55

23

7.30*

8.08

8.38

55

9.57

10.30

11.00

24

7.38

8.23

8.53

56

10.02

10.34

11.04

25

7.40*

8.12

8.42

57

10.07

10.39

11.09

26

7.41

8.15

8.45

58

10.11

10.43

11.13

27

7.48

8.18

8.48

59

10.16

10.48

11.18

28

7.53

8.29

8.59

60

10.21

10.53

11.23

29

8.00

8.55

9.25

61

10.25

10.58

11.28

30

8.06

9.00

9.30

62

10.30

11.03

11.33

31

8.09

8.43

9.13

63

10.35

11.08

11.38

32

8.13

9.05

9.35

64

10.40

11.13

11.43


Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora       de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

65

10.46

11.18

11.48

101

13.40

14.12

14.42

66

10.51

11.23

11.53

102

13.45

14.17

14.47

67

10.56

11.28

11.58

103

13.50

14.22

14.52

68

11.01

11.33

12.03

104

13.55

14.27

14.57

69

11.05

11.37

12.07

105

14.00

14.32

15.02

70

11.10

11.42

12.12

106

14.05

14.37

15.07

71

11.14

11.46

12.16

107

14.10

14.42

15.12

72

11.19

11.51

12.21

108

14.14

14.46

15.16

73

11.24

11.56

12.26

109

14.19

14.51

15.21

74

11.29

12.01

12.31

110

14.23

14.55

15.25

75

11.34

12.06

12.36

111

14.28

15.00

15.30

76

11.39

12.11

12.41

112

14.33

15.05

15.35

77

11.44

12.16

12.46

113

14.38

15.10

15.40

78

11.49

12.21

12.51

114

14.43

15.15

15.45

79

11.54

12.26

12.56

115

14.48

15.20

15.50

80

11.59

12.31

13.01

116

14.53

15.25

15.55

81

12.04

12.36

13.06

117

14.58

15.30

16.00

82

12.08

12.40

13.10

118

15.03

15.35

16.05

83

12.13

12.45

13.15

119

15.08

15.40

16.10

84

12.17

12.49

13.19

120

15.13

15.45

16.15

85

12.22

12.54

13.24

121

15.17

15.49

16.19

86

12.27

12.56

13.26

122

15.22

15.54

16.24

87

12.32

13.04

13.34

123

15.26

15.58

16.28

88

12.37

13.09

13.39

124

15.31

16.03

16.33

89

12.42

13.14

13.44

125

15.36

16.08

16.38

90

12.47

13.19

13.49

126

15.41

16.13

16.43

91

12.52

13.24

13.54

127

15.46

16.18

16.48

92

12.57

13.29

13.59

128

15.51

16.23

16.53

93

13.02

16.43

17.13

129

15.56

16.28

16.58

94

13.07

16.48

17.18

130

16.01

16.33

17.03

95

13.11

17.01

|

17.31

131

16.06

16.38

17.08

96

13.16

16.57

17.27

132

16.11

16.50

17.20

97

13.20

13.52

14.22

133

16.16

16.46

-

98

13.25

13.57

14.27

134

16.20

16.52

17.22

99

13.30

14.02

14.32

135

16.25

17.06

17.36

100

13.35

14.07

14.37

136

16.29

17.11

17.41

Ordinea în

Ora plecare

Ora de

Ora de

Ordinea în

Ora plecare

Ora de

Ora decare      se

succed expedierile

plecare din punctul de “întoarcere”

sosire

care     se

succed expedierile

plecare din punctul de "întoarcere”

sosire

137

16.34

17.17

17.47

172

19.32

21.02

21.32

138

16.39

17.23

17.53

173

19.37

20.05

20.35

139

16.44

17.29

17.59

174

19.42

20.31

21.01

140

16.49

17.41

18.11

175

19.47

20.21

20.51

141

16.54

17.47

18.17

176

19.51

20.25

20.55

142

16.59

17.52

18.22

177

19.56

20.46

21.16

143

17.04

17.57

18.27

178

20.01

20.31

-

144

17.09

18.02

18.32

179

20.06

20.35

21.05

145

17.14

18.08

18.38

180

20.11

20.40

21.10

146

17.19

18.13

18.43

181

20.16

21.39

22.09

147

17.23

18.17

18.47

182

20.21

20.49

21.19

148

17.28

18.22

18.52

183

20.26

20.56

-

149

17.32

18.27

18.57

184

20.31

20.59

21.29

150

17.37

18.05

18.35

185

20.41

21.18

21.48

151

17.42

18.37

19.07

186

20.52

21.22

-

152

17.48

18.41

19.11

187

21.02

21.32

-

153

17.54

18.19

18.49

188

21.17

21.47

-

154

18.00

18.32

19.02

189

21.33

22.05

22.35

155

18.06

19.06

19.36

190

21.49

22.19

-

156

18.12

18.46

19.16

191

22.08

22.35

23.05

157

18.18

18.51

19.21

192

22.34

23.10

23.40

158

18.23

18.56

19.26

193

23.03

23.30

0.00

159

18.28

19.01

19.31

194

-

6.06

6.31

160

18.33

20.10

20.40

195

-

7.30

7.59

161

18.39

19.11

19.41

196

-

8.34

9.04

162

18.44

19.16

19.46

197

-

8.39

9.09

163

18.48

19.20

19.50

198

-

8.51

9.21

164

18.53

19.25

19.55

199

-

9.21

9.51

165

18.58

19.30

20.00

200

-

9.26

9.56

166

19.03

19.35

20.05

201

-

12.59

13.29

167

19.08

19.40

20.10

202

-

13.34

14.04

168

19.12

19.45

20.15

203

-

13.39

14.09

169

19.17

19.50

20.20

204

-

13.43

14.13

170

19.22

19.55

20.25

205

-

13.48

14.18

171

19.27

20.00

20.30

206

-

17.35

18.05

* Se incadreaza din statia Restaurant NordAnexa nr. 2.2.2.

de circulație în zilele 6-7

Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora sosire

1

5.39

6.09

6.39

34

11.30

12.00

12.30

2

5.54

6.24

6.54

35

11.41

12.11

12.41

3

6.10

6.40

7.10

36

11.51

12.21

12.51

4

6.23

6.53

7.23

37

12.01

12.31

13.01

5

6.35

7.05

7.35

38

12.11

12.41

13.11

6

6.45

7.15

7.45

39

12.21

12.51

13.21

7

6.55

7.25

7.55

40

12.31

13.01

13.41

8

7.05

7.35

8.05

41

12.42

13.12

13.42

9

7.18

7.48

8.18

42

12.52

13.22

13.52

10

7.31

8.01

8.31

43

13.02

13.32

14.02

11

7.40

8.10

8.40

44

13.12

13.42

14.12

12

7.50

8.20

8.50

45

13.22

13.52

14.22

13

7.59

8.29

8.59

46

13.32

14.02

14.32

14

8.08

8.38

9.08

47

13.44

14.14

14.44

15

8.17

8.47

9.17

48

13.56

14.26

14.56

16

8.27

8.57

9.27

49

14.09

14.39

15.09

17

8.38

9.08

9.38

50

14.21

14.51

15.21

18

8.48

9.18

9.48

51

14.33

15.03

15.33

19

8.58

9.28

9.58

52

14.45

15.15

15.45

20

9.08

9.38

10.08

53

14.57

15.27

15.57

21

9.18

9.48

10.18

54

15.10

15.40

16.10

22

9.28

9.58

10.28

55

15.22

15.52

16.22

23

9.39

10.09

10.39

56

15.34

16.04

16.34

24

9.49

10.19

10.49

57

15.46

16.16

16.46

25

9.59

10.29

10.59

58

15.58

16.28

16.58

26

10.09

10.39

11.09

59

16.11

16.41

17.11

27

10.19

10.49

11.19

60

16.23

16.53

17.23

28

10.29

10.59

11.29

61

16.35

17.05

17.35

29

10.40

11.10

11.40

62

16.47

17.17

17.47

30

10.50

11.20

11.50

63

16.59

17.29

17.59

31

11.00

11.30

12.00

64

17.12

17.42

18.12

32

11.10

11.40

12.10

65

17.24

17.54

18.24

33

11.20

11.50

12.20

66

17.36

18.06

18.36
Ordinea în care      se

succed

Ora plecare

Ora de plecare din punctul de

Ora de

sosire

Ordinea în care     se

succed

Ora plecare

Ora de plecare din punctul de

Ora de sosireexpedierile

“întoarcere”

expedierile

“întoarcere”

v •

67

17.48

18.18

18.48

79

20.15

20.45

21.15

68

18.00

18.30

19.00

80

20.27

20.57

21.27

69

18.13

18.43

19.13

81

20.39

21.09

21.39

70

18.25

18.55

19.25

82

20.50

21.20

21.50

71

18.37

19.07

19.37

83

21.02

21.32

22.02

72

18.49

19.19

19.49

84

21.15

21.45

22.15

73

19.01

19.31

20.01

85

21.32

22.02

22.32

74

19.14

19.44

20.14

86

21.52

22.22

22.52

75

19.26

19.56

20.26

87

22.07

22.37

23.07

76

19.38

20.08

20.38

88

22.27

22.57

23.27

77

19.49

20.19

20.49

89

22.57

23.27

23.57

78

20.02

20.32

21.02

Anexa nr. 2 - Programul de Transport
Linia nr. VIII = LAMAITA - PALATUL CULTURII

Linia

Km. Planificați

LINIA VIII

7.6 km/cursă

Total km planificați

1406 km/zi lucrătoare

729,6 km/zi de sambata

699,2 km/zi de duminica

 • I.  Program normal - pe tot parcursul anului

 • II. Program de vară (vacanță) - nu este cazul

 • III. Program de noapte - nu se asigură

 • IV. Program la evenimente speciale - nu se asigură

Anexa 2.1. - Programul de Transport pentru anul
LINIA NR.

Stații/ Tur/Retur

Lungime

Traseu

Traseul

Capacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

Zilele 1-5: luni-vineri

(Zilele 6-7: sâmbătă - duminică)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6-7)

5.30-

7.00

7.00-

19.00

19.00-

21.00

21.00-

24.00

Prima

Ultima

Linia

VIII = 35

15 stații

7.6 km lungime

tur

 • 1.   Lămâița

 • 2.   Bis. înălțarea Domnului

 • 3.   Enăchiță Văcărescu

 • 4.   Zimbrului

 • 5.   Popa Farcaș

 • 6.   Logofăt Tăutu

 • 7.   Tache lonescu

 • 8.    Palatul Culturii

RETUR

 • 9.    Grivitei

 • 10. Tudor Vladimirescu

 • 11.  Popa Farcaș

 • 12.  Torcători

 • 13.  Școala 20

 • 14.  Bariera Mărășești

 • 15. Lămâița

110

6

(12)

5

(10)

9

(12)

18

(20)

5.35

(6.05)

23.33

(23.33)

8

(3)

9

(5)

6

(4)

2

(2)

Anexa 2.2 - Programul de Circulație

Anexa nr. 2.2.1 - Programul de circulație în zilele 1-5 (zile lucrătoare)

Ordinea în care      se

succed expedierile

Ora plecare

Ora       de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora     de

sosire

1

5.35

5.50

6.10

31

8.26

8.42

9.01

2

5.55

6.10

6.30

32

8.32

8.48

9.07

3

6.06

6.21

6.41

33

8.38

8.54

9.13

4

6.12

6.27

6.47

34

8.44

9.00

9.19

5

6.18

6.33

6.53

35

8.50

9.06

9.25

6

6.24

6.39

6.59

36

8.55

9.11

9.30

7

6.30

6.45

7.05

37

9.00

9.16

9.35

8

6.36

6.51

7.11

38

9.05

9.21

9.40

9

6.42

6.57

7.17

39

9.10

9.26

9.45

10

6.46

7.01

7.21

40

9.15

9.31

9.50

11

6.51

7.07

7.26

41

9.21

9.37

9.56

12

6.57

7.13

7.32

42

9.27

9.43

10.02

13

7.03

7.19

7.38

43

9.33

9.49

10.08

14

7.07

7.23

7.42

44

9.38

9.54

10.13

15

7.11

7.27

7.46

45

9.43

9.59

10.18

16

7.15

7.31

7.50

46

9.48

10.04

10.23

17

7.19

7.35

7.54

47

9.53

10.09

10.28

18

7.24

7.40

7.59

48

9.58

10.14

10.33

19

7.29

7.45

8.04

49

10.04

10.20

10.39

20

7.35

7.51

8.10

50

10.10

10.26

10.45

21

7.40

7.56

8.15

51

10.15

10.31

10.50

22

7.44

8.00

8.19

52

10.20

10.36

10.55

23

7.48

8.04

8.23

53

10.25

10.41

11.00

24

7.52

8.08

8.27

54

10.30

10.46

11.05

25

7.56

8.12

8.31

55

10.35

10.51

11.10

26

8.01

8.17

8.36

56

10.41

10.57

11.16

27

8.06

8.22

8.41

57

10.47

11.03

11.22

28

8.11

8.27

8.46

58

10.52

11.08

11.27

29

8.16

8.32

8.51

59

10.57

11.13

11.32

30

8.21

8.37

8.56

60

11.02

11.18

11.37

Ordinea în care      se

Ora plecare

Ora      de

plecare din

Ora     de

sosire

Ordinea în care     se

Ora plecare

Ora     de

plecare din

Ora     de

sosire

succed expedierile

punctul de "întoarcere”

succed expedierile

punctul de “întoarcere”

N Z

61

11.07

11.23

11.42

91

13.28

13.44

14.03

62

11.12

11.28

11.47

92

13.32

13.48

14.07

63

11.18

11.34

11.53

93

13.36

13.52

14.11

64

11.24

11.40

11.59

94

13.40

13.56

14.15

65

11.29

11.45

12.04

95

13.44

14.00

14.19

66

11.34

11.50

12.09

96

13.48

14.04

14.23

67

11.39

11.55

12.14

97

13.52

14.08

14.27

68

11.44

12.00

12.19

98

13.57

14.13

14.32

69

11.49

12.05

12.24

99

14.01

14.17

14.36

70

11.55

12.11

12.30

100

14.05

14.21

14.40

71

12.01

12.17

12.36

101

14.09

14.25

14.44

72

12.06

12.22

12.41

102

14.13

14.29

14.48

73

12.11

12.27

12.46

103

14.17

14.33

14.52

74

12.16

12.32

12.51

104

14.21

14.37

14.56

75

12.21

12.37

12.56

105

14.25

14.41

15.00

76

12.26

12.42

13.01

106

14.29

14.45

15.04

77

12.30

12.46

13.05

107

14.34

14.50

15.09

78

12.34

12.50

13.09

108

14.38

14.54

15.13

79

12.38

12.54

13.13

109

14.42

14.58

15.17

80

12.43

12.59

13.18

110

14.46

15.02

15.21

81

12.47

13.03

13.22

111

14.50

15.06

15.25

82

12.51

13.07

13.26

112

14.54

15.10

15.29

83

12.55

13.11

13.30

113

14.58

15.14

15.33

84

12.59

13.15

13.34

114

15.02

15.18

15.37

85

13.03

13.19

13.38

115

15.06

15.22

15.41

86

13.07

13.23

13.42

116

15.11

15.27

15.46

87

13.11

13.27

13.46

117

15.15

15.31

15.50

88

13.15

13.31

13.50

118

15.19

15.35

15.54

89

13.20

13.36

13.55

119

15.23

15.39

15.58

90

13.24

13.40

13.59

120

15.27

15.43

16.02Ordinea în care      se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora    de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora     de

sosire

121

15.31

15.47

16.06

155

18.29

18.45

19.04

122

15.35

15.51

16.10

156

18.34

18.50

19.09

123

15.39

15.55

16.14

157

18.39

18.55

19.14

124

15.44

16.00

16.19

158

18.44

19.00

19.19

125

15.50

16.06

16.25

159

18.49

19.05

19.24

126

15.56

16.12

16.31

160

18.55

19.11

19.30

127

16.01

16.17

16.36

161

19.00

19.16

19.35

128

16.06

16.22

16.41

162

19.06

19.22

19.41

129

16.11

16.27

16.46

163

19.12

19.28

19.47

130

16.16

16.32

16.51

164

19.18

19.34

19.53

131

16.21

16.37

16.56

165

19.24

19.40

19.59

132

16.27

16.43

17.02

166

19.30

19.46

20.05

133

16.33

16.49

17.08

167

19.38

19.54

20.13

134

16.38

16.54

17.13

168

19.47

20.02

20.22

135

16.43

16.59

17.18

169

19.54

20.09

20.29

136

16.48

17.04

17.23

170

20.01

20.16

20.36

137

16.53

17.09

17.28

171

20.08

20.23

20.43

138

16.58

17.14

17.33

172

20.15

20.30

20.50

139

17.04

17.20

17.39

173

20.24

20.39

20.59

140

17.10

17.26

17.45

174

20.33

20.48

21.08

141

17.15

17.31

17.50

175

20.45

21.00

21.20

142

17.20

17.36

17.55

176

20.57

21.12

21.32

143

17.25

17.41

18.00

177

21.10

21.25

21.45

144

17.30

17.46

18.05

178

21.21

21.36

21.56

145

17.35

17.51

18.10

179

21.38

21.53

22.13

146

17.41

17.57

18.16

180

21.59

22.14

22.34

147

17.47

18.03

18.22

181

22.17

22.32

22.52

148

17.52

18.08

18.27

182

22.32

22.47

23.07

149

17.57

18.13

18.32

183

22.51

23.06

23.26

150

18.02

18.18

18.37

184

23.10

23.25

23.45

151

18.07

18.23

18.42

185

23.33

23.48

23.58

152

18.12

18.28

18.47

153

18.18

18.34

18.53

154

18.23

18.39

18.58

Anexa nr. 2.2.2. - Programul de circulație în zilele de sambata

Ordinea în care      se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere"

Ora    de

sosire

Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

1

6.05

6.17

6.40

35

11.38

11.54

12.13

2

6.14

6.29

6.49

36

11.45

12.01

12.20

3

6.24

6.39

6.59

37

11.52

12.08

12.27

4

6.36

6.51

7.11

38

11.59

12.15

12.34

5

6.48

7.03

7.23

39

12.08

12.24

12.43

6

7.00

7.15

7.35

40

12.17

12.33

12.52

7

7.12

7.27

7.47

41

12.26

12.42

13.01

8

7.24

7.39

7.59

42

12.35

12.51

13.10

9

7.36

7.51

8.11

43

12.44

13.00

13.19

10

7.48

8.03

8.23

44

12.53

13.09

13.28

11

8.00

8.15

8.35

45

13.02

13.18

13.37

12

8.09

8.25

8.44

46

13.11

13.27

13.46

13

8.18

8.34

8.53

47

13.20

13.36

13.55

14

8.25

8.41

9.00

48

13.29

13.45

14.04

15

8.32

8.48

9.07

49

13.38

13.54

14.13

16

8.39

8.55

9.14

50

13.47

14.03

14.22

17

8.47

9.03

9.22

51

13.56

14.12

14.31

18

8.56

9.12

9.31

52

14.05

14.21

14.40

19

9.06

9.22

9.41

53

14.14

14.30

14.49

20

9.17

9.33

9.52

54

14.23

14.39

14.58

21

9.28

9.44

10.03

55

14.32

14.48

15.07

22

9.40

9.56

10.15

56

14.41

14.57

15.16

23

9.51

10.07

10.26

57

14.51

15.07

15.26

24

10.02

10.18

10.37

58

15.01

15.17

15.36

25

10.13

10.29

10.48

59

15.11

15.27

15.46

26

10.24

10.40

10.59

60

15.20

15.36

15.55

27

10.36

10.52

11.11

61

15.29

15.45

16.04

28

10.47

11.03

11.22

62

15.38

15.54

16.13

29

10.54

11.10

11.29

63

15.47

16.03

16.22

30

11.02

11.18

11.37

64

15.56

16.12

16.31

31

11.09

11.25

11.44

65

16.05

16.21

16.40

32

11.16

11.32

11.51

66

16.15

16.30

16.50

33

11.23

11.39

11.58

67

16.26

16.41

17.01

34

11.30

11.46

12.05

68

16.37

16.52

17.12

Ordinea în

Ora plecare

Ora de

Ora de

Ordinea în

Ora plecare

Ora de

Ora de

care      se

succed expedierile

plecare din punctul de "întoarcere”

sosire

care     se

succed expedierile

plecare din punctul de "întoarcere”

sosirVYi

69

16.49

17.04

17.24

84

19.42

19.57

20.17

70

17.01

17.16

17.36

85

19.55

20.10

20.30

71

17.13

17.28

17.48

86

20.07

20.22

20.42

72

17.25

17.40

18.00

87

20.24

20.39

20.59

73

17.36

17.51

18.11

88

20.41

20.56

21.16

74

17.47

18.02

18.22

89

21.00

21.15

21.35

75

17.59

18.14

18.34

90

21.17

21.32

21.52

76

18.10

18.25

18.45

91

21.37

21.52

22.12

77

18.21

18.36

18.56

92

21.57

22.12

22.32

78

18.33

18.48

19.08

93

22.17

22.32

22.52

79

18.44

18.59

19.19

94

22.32

22.47

23.07

80

18.55

19.10

19.30

95

22.51

23.06

23.26

81

19.06

19.21

19.41

96

23.33

23.48

0.08

82

19.18

19.33

19.53

83

19.30

19.45

20.05Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora    de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora sosire

1

6.05

6.17

6.40

35

12.08

12.24

12.43

2

6.14

6.29

6.49

36

12.17

12.33

12.52

3

6.24

6.39

6.59

37

12.26

12.42

13.01

4

6.36

6.51

7.11

38

12.35

12.51

13.10

5

6.48

7.03

7.23

39

12.44

13.00

13.19

6

7.00

7.15

7.35

40

12.53

13.09

13.28

7

7.12

7.27

7.47

41

13.02

13.18

13.37

8

7.24

7.39

7.59

42

13.11

13.27

13.46

9

7.36

7.51

8.11

43

13.20

13.36

13.55

10

7.48

8.03

8.23

44

13.29

13.45

14.04

11

8.00

8.15

8.35

45

13.38

13.54

14.13

12

8.09

8.25

8.44

46

13.47

14.03

14.22

13

8.18

8.34

8.53

47

13.56

14.12

14.31

14

8.27

8.43

9.02

48

14.05

14.21

14.40

15

8.36

8.52

9.11

49

14.14

14.30

14.49

16

8.45

9.01

9.20

50

14.23

14.39

14.58

17

8.54

9.10

9.29

51

14.32

14.48

15.07

18

9.04

9.20

9.39

52

14.41

14.57

15.16

19

9.16

9.32

9.51

53

14.51

15.07

15.26

20

9.28

9.44

10.03

54

15.01

15.17

15.36

21

9.40

9.56

10.15

55

15.11

15.27

15.46

22

9.52

10.08

10.27

56

15.20

15.36

15.55

23

10.04

10.20

10.39

57

15.29

15.45

16.04

24

10.16

10.32

10.51

58

15.38

15.54

16.13

25

10.28

10.44

11.03

59

15.47

16.03

16.22

26

10.40

10.56

11.15

60

15.56

16.12

16.31

27

10.52

11.08

11.27

61

16.05

16.21

16.40

28

11.04

11.20

11.39

62

16.15

16.30

16.50

29

11.13

11.29

11.48

63

16.26

16.41

17.01

30

11.22

11.38

11.57

64

16.37

16.52

17.12

31

11.31

11.47

12.06

65

16.49

17.04

17.24

32

11.40

11.56

12.15

66

17.01

17.16

17.36

33

11.49

12.05

12.24

67

17.13

17.28

17.48

34

11.59

12.15

12.34

68

17.25

17.40

18.00


Ordinea în

Ora plecare

Ora de

Ora deOrdinea în

Ora plecare

Ora de

Ora decare      se

succed expedierile

plecare din punctul de “întoarcere”

sosire

care     se

succed expedierile

plecare din punctul de “întoarcere”

sosirș' x.

69

17.36

17.51

18.11

84

20.41

20.56

21.16

70

17.47

18.02

18.22

85

21.00

21.15

21.35

71

17.59

18.14

18.34

86

21.17

21.32

21.52

72

18.10

18.25

18.45

87

21.37

21.52

22.12

73

18.21

18.36

18.56

88

21.57

22.12

22.32

74

18.33

18.48

19.08

89

22.17

22.32

22.52

75

18.44

18.59

19.19

90

22.32

22.47

23.07

76

18.55

19.10

19.30

91

22.51

23.06

23.26

77

19.06

19.21

19.41

92

23.33

23.48

0.08

78

19.18

19.33

19.53

79

19.30

19.45

20.05

80

19.42

19.57

20.17

81

19.55

20.10

20.30

82

20.07

20.22

20.42

83

20.24

20.39

20.59Anexa nr. 2 - Programul de Transport
Linia nr. IX - HALE CATEDRALA - BEREASCA

Linia

Km. Planificați

LINIA IX

7,9 km/cursă

Total km planificați

884.8 km/zi lucrătoare

711 km/zi de weekend și sărbători legale

 • I.  Program normal - pe tot parcursul anului

 • II. Program de vară (vacanță) - nu este cazul

 • III. Program de noapte - nu se asigură

 • IV. Program la evenimente speciale - nu se asigură

Anexa 2.1. - Programul de Transport pentru anul


LINIA NR.

Stații/

T ur/Retur

Lungime

Traseu

Traseul

Capacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR: Zilele 1-5: luni-vineri (Zilele 6-7: sâmbătă - duminică)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6-7)

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-

17.00

17.00-

19.30

19.30-

24.00

Prima

Ultima

Linia

IX = 40

16 stații

7.9 km lungime

TUR

 • 1.  Hale Catedrală CL

 • 2.   Sf. Vineri (Buzăului)

 • 3.  Parc Obor

 • 4.  ATLAS

 • 5.  PETROS

 • 6.   Pelinului

 • 7.   Luminișului

 • 8.  Complex Bereasca CL

RETUR

 • 9.  Complex Bereasca CL

 • 10. SC Control

 • 11.  Cimitir

 • 12.  Arborilor

 • 13.  Leandrului

 • 14. Hotel Forum

 • 15.  Sf. Vineri (Buzăului)

 • 16. Hale Catedrala CL

100

20

(15)

7

(10)

7

(6)

15

(15)

30

(30)

5.10

(5.30)

23.35

(23.00)

4

(3)

6

(6)

6

(8)

5

(5)

3

(2)

Anexa 2.2 - Programul de Circulație

Anexa nr. 2.2.1 - Programul de circulație în zilele 1-5 (zile lucrătoare)

Ordinea în care      se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora    de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

1

5.10

5.23

5.36

31

9.49

10.04

10.19

2

5.30

5.43

5.56

32

9.57

10.12

10.27

3

5.50

6.03

6.16

33

10.04

10.19

10.34

4

6.00

6.13

6.26

34

10.11

10.26

10.41

5

6.10

6.23

6.36

35

10.19

10.34

10.49

6

6.20

6.33

6.46

36

10.26

10.41

10.56

7

6.30

6.45

7.00

37

10.34

10.49

11.04

8

6.38

6.53

7.08

38

10.41

10.56

11.11

9

6.45

7.00

7.15

39

10.48

11.03

11.18

10

6.53

7.08

7.23

40

10.56

11.11

11.26

11

7.07

7.22

7.37

41

11.03

11.18

11.33

12

7.15

7.30

7.45

42

11.11

11.26

11.41

13

7.22

7.37

7.52

43

11.18

11.33

11.48

14

7.30

7.45

8.00

44

11.25

11.40

11.55

15

7.37

7.52

8.07

45

11.33

11.48

12.03

16

7.44

7.59

8.14

46

11.40

11.55

12.10

17

7.52

8.07

8.22

47

11.48

12.03

12.18

18

7.59

8.14

8.29

48

11.55

12.10

12.25

19

8.07

8.22

8.37

49

12.02

12.17

12.32

20

8.14

8.29

8.44

50

12.10

12.25

12.40

21

8.21

8.36

8.51

51

12.17

12.32

12.47

22

8.29

8.44

8.59

52

12.25

12.40

12.55

23

8.39

8.54

9.09

53

12.32

12.47

13.02

24

8.49

9.04

9.19

54

12.39

12.54

13.09

25

8.59

9.14

9.29

55

12.47

13.02

13.17

26

9.09

9.24

9.39

56

12.54

13.09

13.24

27

9.19

9.34

9.49

57

13.04

13.17

13.30

28

9.27

9.42

9.57

58

13.09

13.24

13.39

29

9.34

9.49

10.04

59

13.16

13.31

13.46

30

9.42

9.57

10.12

60

13.24

13.39

13.54

Ordinea în care      se

Ora plecare

Ora      de

plecare din

Ora    de

sosire

Ordinea în care    se

Ora plecare

Ora     de

plecare din

Ora     de

sosire


succed expedierile

punctul de “întoarcere”

succed expedierile

punctul de “întoarcere”

V- A; v

61

13.31

13.44

13.57

88

17.09

17.22

17.35>4

62

13.39

13.52

14.05

89

17.18

17.31

17.44

63

13.46

13.59

14.12

90

17.28

17.41

17.54

64

13.53

14.06

14.19

91

17.37

17.50

18.03

65

14.01

14.14

14.27

92

17.47

18.00

18.13

66

14.08

14.21

14.34

93

17.57

18.10

18.23

67

14.16

14.29

14.42

94

18.07

18.20

18.33

68

14.23

14.36

14.49

95

18.17

18.30

18.43

69

14.30

14.43

14.56

96

18.27

18.40

18.53

70

14.38

14.51

15.04

97

18.40

18.53

19.06

71

14.45

14.58

15.11

98

18.52

19.05

19.18

72

14.53

15.06

15.19

99

19.04

19.17

19.30

73

15.00

15.13

15.26

100

19.17

19.30

19.43

74

15.08

15.21

15.34

101

19.30

19.43

19.56

75

15.16

15.29

15.42

102

19.45

19.58

20.11

76

15.32

15.45

15.58

103

20.00

20.13

20.26

77

15.40

15.53

16.06

104

20.15

20.28

20.41

78

15.48

16.01

16.14

105

20.30

20.43

20.56

79

15.56

16.09

16.22

106

20.45

20.58

21.12

80

16.04

16.17

16.30

107

21.00

21.13

21.26

81

16.11

16.24

16.37

108

21.30

21.43

21.56

82

16.18

16.31

16.44

109

22.00

22.13

22.26

83

16.25

16.38

16.51

110

22.32

22.45

22.58

84

16.33

16.46

16.59

111

23.00

23.12

23.25

85

16.41

16.54

17.07

112

23.35

23.45

23.55

B6

16.50

17.03

17.16

87

17.00

17.13

17.26

Anexa nr. 2.2.2. - Programul de circulație în zilele 6-7 (zile de weekend, vacanțe școlare și sărbători legale)

Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere"

Ora     de

sosire

1

5.30

5.42

6.00

28

9.23

9.38

9.56

2

5.45

5.57

6.15

29

9.29

9.44

10.02

3

6.00

6.12

6.30

30

9.35

9.50

10.08

4

6.15

6.27

6.45

31

9.41

9.56

10.14

5

6.30

6.42

7.00

32

9.47

10.02

10.20

6

6.40

6.52

7.10

33

9.54

10.09

10.27

7

6.50

7.05

7.23

34

10.00

10.15

10.33

8

7.00

7.15

7.33

35

10.06

10.21

10.39

9

7.10

7.25

7.43

36

10.12

10.27

10.45

10

7.20

7.35

7.53

37

10.18

10.33

10.51

11

7.30

7.45

8.03

38

10.24

10.39

10.57

12

7.38

7.53

8.11

39

10.31

10.46

11.04

13

7.45

8.00

8.18

40

10.37

10.52

11.10

14

7.52

8.07

8.25

41

10.43

10.58

11.16

15

8.00

8.15

8.33

42

10.49

11.04

11.22

16

8.06

8.21

8.39

43

10.55

11.10

11.28

17

8.12

8.27

8.45

44

11.01

11.16

11.34

18

8.19

8.34

8.52

45

11.08

11.23

11.41

19

8.26

8.41

8.59

46

11.15

11.30

11.48

20

8.33

8.48

9.06

47

11.22

11.37

11.55

21

8.40

8.55

9.13

48

11.30

11.45

12.03

22

8.46

9.01

9.19

49

11.37

11.52

12.10

23

8.52

9.07

9.25

50

11.45

12.00

12.18

24

8.58

9.13

9.31

51

11.52

12.07

12.25

25

9.04

9.19

9.37

52

12.00

12.15

12.33

26

9.10

9.25

9.43

53

12.08

12.23

12.41

27

9.17

9.32

9.50

54

12.16

12.31

12.49

Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora    de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora     de

sosire

55

12.24

12.39

12.57

73

16.15

16.30

16.48

56

12.32

12.47

13.05

74

16.30

16.45

17.03

57

12.40

12.55

13.13

75

16.45

17.00

17.18

58

12.48

13.03

13.21

76

17.00

17.15

17.33

59

12.56

13.11

13.29

77

17.15

17.30

17.48

60

13.04

13.19

13.37

78

17.30

17.45

18.03

61

13.15

13.30

13.48

79

17.45

18.00

18.18

62

13.30

13.45

14.03

80

18.00

18.15

18.33

63

13.45

14.00

14.18

81

18.30

18.45

18.48

64

14.00

14.15

14.33

82

19.00

19.15

19.33

65

14.15

14.30

14.48

83

19.30

19.45

19.48

66

14.30

14.45

15.03

84

20.00

20.15

20.33

67

14.45

15.00

15.18

85

20.30

20.45

21.03

68

15.00

15.15

15.33

86

21.00

21.15

21.33

69

15.15

15.30

15.48

87

21.30

21.45

22.03

70

15.30

15.45

16.03

88

22.00

22.12

22.30

71

15.45

16.00

16.18

89

22.30

22.42

23.00

72

16.00

16.15

16.33

90

23.00

23.12

23.30

Anexa nr. 2 - Programul de Transport
Linia nr. X = SELGROS/AUCHAN - BARIERA UNIRII

Linia

Km. Planificați

LINIA X

17,8/19.4 km/cursă

Total km planificați

728,4 km/zi lucrătoare

520,6 km/zi de weekend și sărbători legale

 • I.  Program normal - pe tot parcursul anului

 • II. Program de vară (vacanță) - nu este cazul

 • III. Program de noapte - nu se asigură

 • IV. Program la evenimente speciale - nu se asigură

Anexa 2.1. - Programul de Transport pentru anul


LINIA NR.

Stații/

T ur/Retur

Lungime

Traseu

Traseul

Capacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

Zilele 1-5: luni-vineri

(Zilele 6-7: sâmbătă - duminică)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6-7)

5.20-

7.30

7.30-

17.00

17.00-

19.30

19.30-

23.30

Prima

Ultima

Linia

X= 22

30 stații

17.8/19.4 km lungime

TUR

 • 1.  AUCHANCL

 • 2.   Selgros

 • 3.   Pod înalt imbarcare

 • 4.   Eremia Grigorescu

 • 5.   Bis. înălțarea Domnului

 • 6.   Enăchiță Văcărescu

 • 7.   Zimbrului

 • 8.   Popa Farcaș

 • 9.   Logofăt Tăutu

 • 10. Tache lonescu

 • 11.  Hale Catedrala

 • 12.  Muzeul Petrolului

 • 13.  Udriște Năsturel

 • 14.  Izvoare

 • 15.  Bariera Unirii CL

RETUR

 • 1.   Bariera Unirii CL

 • 2.  UPETROM

 • 3.   Armași

 • 4.   Școala 9

 • 5.   Biserica Armoniei

 • 6.   Hale Coreco

 • 7.   Logofăt Tăutu

 • 8.   Popa Farcaș

 • 9.   Zimbrului

 • 10.  Enăchiță Văcărescu

 • 11.  Liceul Construcții

 • 12.  Bis. înălțarea Domnului

 • 13.  Pod înalt debarcare

 • 14.  Selgros

 • 15. AUCHANCL

100

20

(30)

28

(28)

25

(70)

30

(70)

S.20

(5.20)

23.35

(22.58)

3

(2)

3

(3)

3

(1)

2

(2)

Anexa 2.2 - Programul de Circulație


Anexa nr. 2.2.1 - Programul de circulație în zilele 1-5 (zile lucrătoare)

Ordinea in care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

1

5.20

5.53

20

13.49*

14.26

15.07

2

5.30

6.04

6.37

21

14.16*

14.52

15.33

3

5.50

6.25*

7.06

22

14.44*

15.20

16.01

4

6.10*

6.46

7.28

23

15.09*

15.45

16.26

5

6.37

7.10

7.43

24

15.35*

16.11

16.52

6

6.57*

7.32

8.13

25

16.01*

16.37

17.18

7

7.20*

8.00

8.41

26

16.28*

17.04

17.45

8

7.51

8.26*

9.07

27

17.00*

17.36

18.17

9

8.25*

9.00

9.41

28

17.32*

18.05

18.46

10

8.55*

9.37

10.18

29

18.05*

18.39

19.20

11

9.33*

10.10

10.51

30

18.30*

19.05

19.46

12

10.07*

10.44

11.25

31

18.55*

19.30

20.11

13

10.35*

11.14

11.55

32

19.20*

19.54

20.35

14

11.03*

11.40

12.21

33

20.10*

20.40

21.21

15

11.30*

12.07

12.48

34

21.13*

21.42

22.10

16

11.58*

12.37

13.18

35

21.30

22.04

22.37

17

12.26*

13.03

13.44

36

22.10*

22.37

23.10

18

12.53*

13.30

14.11

37

22.30

22.58

23.31

19

13.21*

13.58

14.39

38

23.15

23.35

* circula la AuchanAnexa nr. 2.2.2. - Programul de circulație în zilele de sambata

Ordinea în care      se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

1

5.20*

5.58

16

12.18*

12.53

13.31

2

5.45

6.09*

6.47

17

12.44*

13.19

13.57

3

6.00*

6.34

7.11

18

13.10*

13.45

14.23

4

6.38*

7.07

7.45

19

13.38*

14.08

14.46

5

7.11*

7.41

8.19

20

14.10*

14.40

6

7.40*

8.15

8.48

21

14.48*

15.18

15.56

7

8.15*

8.50

9.28

22

15.58*

16.28

17.06

8

8.47*

9.22

10.00

23

17.08*

17.44

18.22

9

9.16

9.51*

10.29

24

17.50*

18.20

18.58

10

9.42*

10.17

10.55

25

19.00*

19.30

20.08

11

10.08*

10.43

11.21

26

20.15*

20.48

21.20

12

10.34*

11.09

11.47

27

21.22*

21.55

22.25

13

11.00*

11.35

12.13

28

22.10

22.40

14

11.26*

12.01

12.39

29

22.30

22.58

23.28

15

11.52*

12.27

13.05

* circula la Auchan


Anexa nr. 2.2,3. - Programul de circulație în zilele de duminica

Ordinea în care      se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora    de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

1

5.20*

5.58

16

12.18*

12.53

13.31

2

5.45

6.09*

6.47

17

12.44*

13.19

13.57

3

6.00*

6.34

7.10

18

13.10*

13.45

14.23

4

6.38*

7.07

7.45

19

13.38*

14.08

14.46

5

7.11*

7.41

8.19

20

14.10*

14.40

6

7.40*

8.15

8.48

21

14.48*

15.18

15.56

7

8.15*

8.50

9.28

22

15.58*

16.28

17.06

8

8.47*

9.22

10.00

23

17.08*

17.44

18.22

9

9.16

9.51*

10.29

24

17.50*

18.20

18.58

10

9.42*

10.17

10.55

25

19.00*

19.30

20.08

11

10.08*

10.49

11.25

26

20.15*

20.48

21.20

12

10.34*

11.09

11.47

27

21.22*

21.55

22.25

13

11.00*

11.35

12.13

28

22.30

22.58

23.28

14

11.26*

12.01

12.39

15

11.52*

12.27

13.05

* circula la Auchan


Anexa nr. 2 - Programul de Transport
Linia nr. 44 - MALUL ROȘU - GARA DE SUD

Linia

Km. Planificați

LINIA 44

10.9 km/cursă

Total km planificați

1122.7 km/zi lucrătoare

708.5 km/zi de weekend și sărbători legale

 • I.  Program normal - pe tot parcursul anului

 • II. Program de vară (vacanță) - nu este cazul

 • III. Program de noapte - nu se asigură

 • IV. Program la evenimente speciale - nu se asigură

Anexa 2.1. - Programul de Transport pentru anul


LINIA NR.

Stații/ Tur/Retur

Lungime

Traseu

Traseul

Capacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

Zilele 1-5: luni-vineri

(Zilele 6-7: sâmbătă - duminică)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6-7)

5.00-

15.00

15.00-

16.30

16.30-

20.00

20.00-

21.00

21.00-

23.45

Prima

Ultima

Linia

44

22 stații

10.9 km lungime

TUR

 • 1.  Malu Roșu CL

 • 2.   Carol Davila

 • 3.   Aviatorilor

 • 4.  Nicolae Titulescu

 • 5.  Traian

 • 6.   Școala 4

 • 7.   Galeriile Comerciale

 • 8.   Fii, P. Constantinescu

 • 9.  Ana Ipătescu

 • 10.  13 Decembrie

 • 11. BIG debarcare CL

RETUR

 • 12. Coreco Sud CL

 • 13.  13 Decembrie

 • 14. Ana Ipătescu

 • 15. Palatul Culturii

 • 16. Hale CORECO

 • 17. Logofăt Tăutu

 • 18. PopaFarcaș

 • 19. Nicolae Titulescu

 • 20. Aleea Profesorilor

 • 21. Ofelia

 • 22. Malu Roșu CL

85

8

(15)

10

(15)

12

(18)

20

(30)

30

(30)

5.00

(5.45)

23.45

(23.45)

8

(5)

6

(4)

5

(4)

4

(3)

2

(2)

Anexa 2.2 - Programul de Circulație

Anexa nr. 2.2.1 - Programul de circulație în zilele 1-5 (zile lucrătoare)

Ordinea în care      se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

1

5.00

5.26

5.52

31

9.38

10.05

10.31

2

5.20

5.46

6.12

32

9.47

10.14

10.40

3

5.40

6.06

6.32

33

9.55

10.21

10.47

4

5.55

6.21

6.47

34

10.04

10.30

10.56

5

6.05

6.31

6.57

35

10.13

10.39

11.05

6

6.13

6.39

7.05

36

10.21

10.47

11.13

7

6.21

6.46

7.12

37

10.30

10.56

11.22

8

6.29

6.55

7.21

38

10.38

11.04

11.30

9

6.36

7.02

7.28

39

10.47

11.13

11.39

10

6.43

7.09

7.35

40

10.55

11.20

11.46

11

6.51

7.17

7.43

41

11.03

11.29

11.55

12

6.59

7.25

7.51

42

11.11

11.38

12.04

13

7.08

7.34

8.00

43

11.20

11.47

12.13

14

7.17

7.43

8.09

44

11.29

11.56

12.22

15

7.24

7.50

8.16

45

11.38

12.05

12.31

16

7.30

7.56

8.22

46

11.47

12.13

12.39

17

7.37

8.03

8.29

47

11.55

12.21

12.47

18

7.43

8.10

8.36

48

12.03

12.29

12.55

19

7.50

8.16

8.42

49

12.11

12.37

13.03

20

7.58

8.24

8.50

50

12.20

12.47

13.13

21

8.07

8.33

8.59

51

12.29

12.55

13.21

22

8.15

8.41

9.07

52

12.38

13.04

13.30

23

8.23

8.49

9.15

53

12.47

13.13

13.39

24

8.32

8.58

9.24

54

12.55

13.21

13.47

25

8.40

9.06

9.32

55

13.03

13.30

13.56

26

8.49

9.15

9.41

56

13.11

13.38

14.04

27

8.58

9.24

9.50

57

13.20

13.47

14.13

28

9.08

9.35

10.01

58

13.29

13.55

14.21

29

9.18

9.45

10.11

59

13.38

14.04

14.30

30

9.28

9.55

10.21

60

13.47

14.13

14.39

Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora    de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

61

13.55

14.21

14.47

83

17.38

18.04

18.30

62

14.03

14.29

14.55

84

17.51

18.17

18.43

63

14.11

14.37

15.03

85

18.03

18.29

18.55

64

14.20

14.47

15.13

86

18.16

18.42

19.08

65

14.29

14.55

15.21

87

18.28

18.54

19.20

66

14.38

15.05

15.31

88

18.40

19.06

19.32

67

14.47

15.13

15.39

89

18.52

19.18

19.44

68

14.56

15.22

15.48

90

19.04

19.30

19.56

69

15.05

15.31

15.57

91

19.16

19.42

20.08

70

15.15

15.42

16.08

92

19.28

19.54

20.20

71

15.25

15.51

16.17

93

19.40

20.06

20.32

72

15.35

16.01

16.27

94

19.52

20.18

20.44

73

15.45

16.11

16.37

95

20.04

20.30

20.56

74

15.55

16.21

16.47

96

20.20

20.46

21.12

75

16.06

16.32

16.58

97

20.40

21.06

21.32

76

16.16

16.43

17.09

98

21.05

21.31

21.57

77

16.26

16.52

17.18

99

21.35

22.00

22.26

78

16.38

17.04

17.30

100

22.00

22.36

23.12

79

16.50

17.16

17.42

101

22.40

23.17

23.53

80

17.02

17.28

17.54

102

23.1'0

23.36

00.02

81

17.14

17.41

18.07

103

23.45

00.10

00.36

82

17.26

17.52

18.18

Anexa nr. 2.2.2. - Programul de circulație în zilele 6-7 (zile de weekend și sărbători g

Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

1

5.45

6.08

6.34

34

13.45

14.11

14.37

2

6.05

6.28

6.54

35

14.00

14.26

14.52

3

6.25

6.48

7.14

36

14.15

14.41

15.07

4

6.45

7.11

7.37

37

14.30

14.56

15.22

5

7.00

7.26

7.52

38

14.45

15.11

15.37

6

7.12

7.38

8.04

39

15.00

15.26

15.52

7

7.24

7.50

8.16

40

15.15

15.41

16.07

8

7.36

8.02

8.28

41

15.30

15.56

16.22

9

7.48

8.14

8.40

42

15.45

16.11

16.37

10

8.02

8.28

8.54

43

16.00

16.26

16.52

11

8.16

8.42

9.08

44

16.15

16.41

17.07

12

8.30

8.56

9.22

45

16.30

16.56

17.22

13

8.45

9.11

9.37

46

16.45

17.11

17.37

14

9.00

9.26

9.52

47

17.00

17.26

17.52

15

9.16

9.42

10.08

48

17.16

17.42

18.08

16

9.31

9.57

10.23

49

17.33

17.59

18.25

17

9.46

10.12

10.38

50

17.50

18.15

18.41

18

10.01

10.27

10.53

51

18.07

18.33

18.59

19

10.16

10.42

11.08

52

18.24

18.50

19.16

20

10.32

10.58

11.24

53

18.42

19.08

19.34

21

10.44

11.10

11.36

54

19.00

■19.26

19.52

22

10.56

11.22

11.48

55

19.20

19.46

20.12

23

11.08

11.34

12.00

56

19.38

20.04

20.30

24

11.20

11.46

12.12

57

19.58

20.23

20.49

25

11.32

11.58

12.24

58

20.15

20.41

21.07

26

11.45

12.11

12.37

59

20.43

21.09

21.35

27

12.00

12.26

12.52

60

21.10

21.36

22.02

28

12.15

12.41

13.07

61

21.38

22.04

22.30

29

12.30

12.56

13.22

62

22.00

22.36

23.02

30

12.45

13.10

13.36

63

22.40

23.20

23.46

31

13.00

13.26

13.52

64

23.10

23.40

00.06

32

13.15

13.40

14.06

65

23.45

00.10

00.36

33

13.30

13.56

14.22Anexa nr. 2 - Programul de Transport
Linia nr. 101 - SPITALUL JUDEȚEAN - GARA DE SUD

Linia

Km. Planificați

LINIA 101

13 km/cursă

Total km planificați

1768 km/zi lucrătoare

1183 km/zi de sambata

1105 km/zi de duminica

1625 km/zi vacanta

 • I.  Program normal - pe tot parcursul anului

 • II. Program de vară (vacanță) - da

 • III. Program de noapte - nu se asigură

 • IV. Program la evenimente speciale - nu se asigură

Anexa 2.1. - Programul de Transport pentru anul


LINIA NR.

Stații/ Tur/Retur

Lungime

Traseu

Traseul

Capacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

Zilele 1-5: luni-vineri (cursuri școlare)

(Zilele 6-7: sâmbătă - duminică)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6-7)

5.00-

6.00

6.00-

9.00

9.00-

16.00

16.00-

19.00

19.00-

23.30

Prima

Ultima

Linia

101

25 stații

13 km lungime

TUR

 • 1.   Spitatul Județean CL

 • 2.  Cramele Halewood Complex Meșteșugăresc

 • 3.  Complex Mic

 • 4.  Restaurant Nord

 • 5.   8 Martie

 • 6.  Piața Mihai Viteazul

 • 7.   Colinii

 • 8.  Hale Tramvai

 • 9.   Muzeul de Istorie

 • 10. Covurlui

Îl. 13 Decembrie

 • 12. Gara Sud CL

RETUR

 • 13. Gara Sud CL

 • 14.  13 Decembrie

 • 15. Covurlui

 • 16. Muzeul de Istorie

 • 17. Hale Tramvai

 • 18  Colinii

 • 19  Piața Mihai Viteazul

 • 20. Magazin Dacia

 • 21. Restaurant Nord

 • 22. XXL Mega Discount

 • 23. Complex Meșteșugăresc

 • 24. Cramele Halewood

 • 25. Spitalul Județean CL

130

10

(20)

5

(10)

7

(10)

10

(15)

15

(25)

5.00

(5.20)

23.30

(23.25)

7

(6)

12

(8)

10

(7)

8

(6)

5

(4)

Anexa nr. 2.2.1 -

Anexa 2.2 - Programul de Circulație

ucrătoare, an scola


ie în zilele 1-iOrdinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora    de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de "întoarcere”

Ora    de

sosire

1

5.00

5.36

6.02

35

8.36

9.31

9.55

2

5.10

5.46

6.12

36

8.43

9.38

10.02

3

5.20

5.56

6.22

37

8.50

9.45

10.09

4

5.30

6.06

6.32

38

8.57

9.52

10.16

5

5.40

6.16

6.42

39

9.04

9.59

10.23

6

5.50

6.25

6.51

40

9.11

10.06

10.30

7

5.56

6.31

6.57

41

9.18

10.13

10.37

8

6.03

6.38

7.04

42

9.25

10.20

10.44

9

6.08

6.43

7.09

43

9.33

10.28

10.52

10

6.13

6.48

7.14

44

9.41

10.31

10.55

11

6.19

6.54

7.20

45

9.49

10.34

10.58

12

6.25

7.00

7.26

46

9.56

10.37

11.01

13

6.31

7.06

7.13

47

10.03

10.41

11.05

14

6.37

7.12

7.38

48

10.10

10.48

11.12

15

6.42

7.17

7.43

49

10.17

10.55

11.19

16

6.47

7.22

7.48

50

10.24

11.01

11.25

17

6.52

7.27

7.53

51

10.31

11.08

11.32

18

6.57

7.32

7.58

52

10.38

11.14

11.38

19

7.03

7.38

8.02

53

10.45

11.21

11.45

20

7.10

7.45

8.09

54

10.52

11.28

11.52

21

7.15

7.50

8.14

55

11.00

11.35

11.59

22

7.20

7.57

8.21

56

11.06

11.41

12.05

23

7.26

8.04

8.28

57

11.13

11.48

12.12

24

7.32

8.11

8.35

58

11.20

11.55

12.19

25

7.38

8.18

8.42

59

11.27

12.02

12.26

26

7.44

8.25

8.49

60

11.33

12.08

12.32

27

7.49

8.32

8.56

61

11.40

12.15

12.39

28

7.55

8.39

9.03

62

11.46

12.21

12.45

29

8.01

8.46

9.10

63

11.53

12.28

12.52

30

8.07

8.53

9.17

64

12.00

12.35

12.59

31

8.13

9.01

9.25

65

12.07

12.42

13.06

32

8.17

9.09

9.33

66

12.13

12.48

13.12

33

8.22

9.17

9.41

67

12.20

12.55

13.19

34

8.29

9.24

9.48

68

12.27

13.02

13.26
65


Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora    de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere"

Ora    de

sosire

69

12.34

13.09

13.33

104

16.42

17.39

18.04

70

12.40

13.15

13.39

105

16.53

17.48

18.13

71

12.47

13.22

13.46

106

17.04

17.59

18.24

72

12.53

13.28

13.52

107

17.15

18.10

18.35

73

13.00

13.35

13.59

108

17.26

18.21

18.46

74

13.07

13.42

14.06

109

17.37

18.26

18.51

75

13.14

13.49

14.13

110

17.48

18.32

18.57

76

13.20

13.55

14.20

111

17.58

18.43

19.08

77

13.27

14.02

14.27

112

18.09

18.49

19.14

78

13.34

14.09

14.34

113

18.20

18.55

19.20

79

13.41

14.16

14.41

114

18.31

19.06

19.31

80

13.47

14.22

14.47

115

18.42

19.17

19.42

81

13.54

14.29

14.54

116

18.53

19.28

19.53

82

14.00

14.35

15.00

117

19.04

19.39

20.04

83

14.07

14.42

15.07

118

19.15

19.50

20.15

84

14.14

14.49

15.14

119

19.27

20.01

20.26

85

14.21

14.56

15.21

120

19.39

20.12

20.37

86

14.27

15.02

15.27

121

19.51

20.24

20.59

87

14.34

15.09

15.34

122

20.03

20.36

21.11

88

14.41

15.16

15.41

123

20.15

20.48

21.23

89

14.48

15.23

15.48

124

20.27

21.00

21.35

90

14.54

15.29

15.54

125

20.39

21.13

21.48

91

15.01

15.36

16.01

126

20.51

21.25

22.00

92

15.07

15.42

16.07

127

21.03

21.38

22.13

93

15.14

15.49

16.14

128

21.15

21.53

22.28

94

15.21

15.56

16.21

129

21.30

22.06

22.41

95

15.28

16.03

16.28

130

21.45

22.21

22.56

96

15.34

16.10

16.35

131

22.00

22.36

23.11

97

15.41

16.21

16.46

132

22.20

22.56

23.31

98

15.48

16.32

16.57

133

22.35

23.10

23.45

99

15.55

16.43

17.08

134

22.50

23.25

00.00

100

16.01

16.54

17.19

135

23.05

23.45

00.20

101

16.11

17.05

17.30

136

23.30

24.00

00.35

102

16.21

17.16

17.41

103

16.31

17.26

17.51Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere"

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

1

5.20

5.50

6.15

34

11.05

11.41

12.06

2

5.40

6.10

6.35

35

11.15

11.51

12.16

3

5.50

6.25

6.50

36

11.24

12.00

12.25

4

6.00

6.35

7.00

37

11.33

12.09

12.34

5

6.10

6.45

7.10

38

11.42

12.18

12.43

6

6.21

7.00

7.25

39

11.51

12.27

12.52

7

6.31

7.10

7.35

40

12.01

12.37

13.02

8

6.42

7.20

7.45

41

12.11

12.47

13.12

9

6.52

7.31

7.56

42

12.21

12.57

13.22

10

7.02

7.42

8.07

43

12.30

13.06

13.31

11

7.11

7.53

8.18

44

12.39

13.15

13.40

12

7.20

8.04

8.29

45

12.48

13.24

13.49

13

7.25

8.15

8.40

46

12.57

13.33

13.58

14

7.30

8.26

8.51

47

13.07

13.43

14.08

15

7.39

8.35

9.00

48

13.18

13.54

14.19

16

7.50

8.46

9.11

49

13.29

14.05

14.30

17

8.01

8.57

9.22

50

13.40

14.16

14.41

18

8.12

9.08

9.33

51

13.51

14.27

14.52

19

8.23

9.19

9.44

52

14.02

14.38

15.03

20

8.34

9.30

9.55

53

14.14

14.48

15.13

21

8.45

9.35

10.00

54

14.24

14.58

15.23

22

8.56

9.39

10.04

55

14.35

15.08

15.33

23

9.05

9.48

10.13

56

14.46

15.19

15.44

24

9.16

9.57

10.22

57

14.57

15.30

15.55

25

9.27

10.06

10.31

58

15.08

15.41

16.06

26

9.38

10.15

10.40

59

15.18

15.52

16.17

27

9.49

10.25

10.50

60

15.28

16.00

16.25

28

10.00

10.35

11.00

61

15.38

16.08

16.33

29

10.09

10.45

11.10

62

15.50

16.20

16.45

30

10.18

10.54

11.19

63

16.02

16.32

16.57

31

10.27

11.03

11.28

64

16.14

16.46

17.11

32

10.36

11.12

11.37

65

16.26

17.00

17.25

33

10.45

11.21

11.46

66

16.32

17.14

17.39

Ordinea în care      se

succed

Ora plecare

Ora de plecare din

Ora de sosire

Ordinea în care     se

succed

Ora plecare

Ora de plecare din

Ora de sosireexpedierile

punctul de “întoarcere”

expedierile

punctul de “întoarcere”

67

16.38

17.28

17.53

80

19.38

20.12

20.37

68

16.50

17.40

18.05

81

19.52

20.27

20.52

69

17.02

17.52

18.17

82

20.06

20.36

21.01

70

17.16

18.06

18.31

83

20.20

20.48

21.13

71

17.30

18.20

18.45

84

20.40

21.12

21.37

72

17.44

18.29

18.54

85

21.00

21.30

21.55

73

17.58

18.38

19.03

86

21.25

21.55

22.20

74

18.12

18.46

19.11

87

21.55

22.35

23.00

75

18.26

18.56

19.21

88

22.25

22.55

23.20

76

18.40

19.08

19.33

89

23.00

23.30

23.55

77

18.54

19.22

19.47

90

23.25

24.00

00.25

78

19.08

19.36

20.01

79

19.24

19.57Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora     de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora      de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora X\de sosire

1

5.20

5.55

6.20

34

12.19

12.55

13.20

2

5.40

6.15

6.30

35

12.30

13.06

13.31

3

6.00

6.34

6.49

36

12.41

13.17

13.42

4

6.15

6.50

7.15

37

12.52

13.28

13.53

5

6.30

7.03

7.28

38

13.01

13.37

14.02

6

6.42

7.15

7.40

39

13.11

13.47

14.12

7

6.52

7.25

7.50

40

13.20

13.56

14.21

8

7.02

7.35

8.00

41

13.30

14.06

14.31

9

7.12

7.48

8.13

42

13.39

14.15

14.40

10

7.22

8.01

8.26

43

13.49

14.25

14.50

11

7.33

8.16

8.41

44

13.58

14.34

14.59

12

7.43

8.30

8.55

45

14.07

14.44

15.09

13

7.53

8.44

9.09

46

14.17

14.53

15.18

14

8.03

8.58

9.23

47

14.26

15.02

15.27

15

8.16

9.12

9.37

48

14.36

15.13

15.38

16

8.31

9.27

9.52

49

14.45

15.25

15.50

17

8.46

9.42

10.07

50

14.55

15.36

16.01

18

9.00

9.56

10.21

51

15.04

15.48

16.13

19

9.14

10.10

10.35

52

15.14

15.59

16.24

20

9.28

10.21

10.46

53

15.23

16.11

16.36

21

9.42

10.32

10.57

54

15.32

16.22

16.47

22

9.57

10.43

11.08

55

15.43

16.33

16.58

23

10.12

10.54

11.19

56

15.55

16.45

17.10

24

10.26

11.05

11.30

57

16.06

16.56

17.21

25

10.40

11.16

11.41

58

16.18

17.08

17.33

26

10.51

11.27

11.52

59

16.29

17.19

17.44

27

11.02

11.38

12.03

60

16.41

17.31

17.56

28

11.13

11.49

12.14

61

16.52

17.37

18.02

29

11.24

12.00

12.25

62

17.03

17.44

18.09

30

11.35

12.11

12.36

63

17.15

17.50

18.12

31

11.46

12.22

12.47

64

17.26

17.57

18.22

32

11.57

12.33

12.58

65

17.38

18.10

18.35

33

12.08

12.44

13.09

66

17.49

18.19

18.44

Ordinea   în

care      se

succed expedierile

Ora plecare

Ora de plecare din punctul de ‘'întoarcere"

Ora de sosire

Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora de plecare din punctul de “întoarcere”

Ora de sosire

67

18.01

18.32

18.57

77

20.15

20.48

21.13

68

18.14

18.45

19.10

78

20.30

21.00

21.25X.

69

18.27

18.58

19.23

79

20.45

21.15

21.40

70

18.40

19.13

19.38

80

21.00

21.30

21.55

71

18.49

19.28

19.53

81

21.25

21.55

22.20

72

19.02

19.43

20.08

82

21.55

22.35

23.00

73

19.15

19.58

20.23

83

22.25

22.55

23.20

74

19.30

20.06

20.31

84

23.00

23.30

23.55

75

19.45

20.15

20.40

85

23.25

24.00

00.25

76

20.00

20.30

20.55
Ordinea în care     se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora   de

sosire

Ordinea în care    se

succed expedierile

Ora plecare

Ora     de

plecare din punctul de “întoarcere”

Ora    de

sosire

1

5.00

5.35

6.00

35

9.25

10.11

10.36

2

5.15

5.50

6.15

36

9.33

10.18

10.43

3

5.30

6.05

6.30

37

9.42

10.25

10.50

4

5.40

6.15

6.40

38

9.50

10.32

10.57

5

5.50

6.25

6.50

39

9.59

10.39

11.04

6

6.00

6.34

6.59

40

10.07

10.46

11.11

7

6.07

6.41

7.06

41