Hotărârea nr. 446/2019

Hotãrârea nr. 446 privind modificarea art. 3 din Hotărârea nr.443/31.10.2018 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea mijlocului fix ,,Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255’’ și a terenului aferent din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea C.N.C.F. ,,CFR’’ S.A în domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 446

privind modificarea art. 3 din Hotărârea nr.443/31.10.2018 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” și a terenului aferent din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea C.N.C.F. „CFR” S.A în domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 555/31.10.2019 al Viceprimarului Municipiului Ploiești domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 367/31.10.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.l 1468/31.10.2019 la Direcția Tehnic Investiții, sub nr. 361/31.10.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.350/31.10.2019 la Direcția Economică, privind modificarea art.3 din Hotărârea nr.443/31.10.2018 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea mijlocului fix ,,Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” și a terenului aferent din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea C.N.C.F. „CFR” S.A în domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data 31.10.2019;

Având în vedere adresa C.N.C.F. „CFR” S.A. Sucursala Regională CF București, Divizia Tehnică, Serviciul TEA1 nr. Th3/162/21.10.2019 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 28.10.2019;

în conformitate cu prevederile art. 286 și art.292 alin.(l), alin (3) și alin.(5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alinți) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea nr. 443/31.10.2018 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” și a terenului aferent din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea C.N.C.F. „CFR” S.A în domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești care va avea următorul cuprins:

„ Art.3. După finalizarea obiectivului de investiții, podul în cauză revine de drept în proprietatea publică a statului român, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea C.N.C.F. „CFR” S.A.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.443/31.10.2018 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” și a terenului aferent din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea C.N.C.F. „CFR” S.A în domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești” rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CVCRETAR GENERAL,

George Sdțin Niculae BOTE               ia Geanina SERBINOV