Hotărârea nr. 445/2019

Hotãrârea nr. 445 privind actualizarea elementelor de identificare ale unor puncte termice din municipiul Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 445

privind actualizarea elementelor de identificare ale unor puncte termice din municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare 554/30.10.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.332/09.10.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 358/31.10.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.346/30.10.2019 la Direcția Economică, privind actualizarea elementelor de identificare ale unor puncte termice din municipiul Ploiești;

In conformitate cu Avizul din data de 09.10.2019 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor art.286 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, o parte dintre acestea figurând ca poziții distincte în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa D, pozițiile: 195, 249, 484, 505, 631;

Potrivit prevederilor Hotărârii nr.243/23.11.2000 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind preluarea în domeniul public al municipiului Ploiești a punctului termic din Șoseaua Vestului nr. 19 și transmiterea acestuia în administrarea S.C. “DALKIA” S.A. Ploiești;

Luând în considerare adresele nr. 301504/14.02.2019, nr. 304583/31.05.2019, nr. 306008/22.07.2019 si nr. 307201/05.09.2019 ale Direcției Generale de Dezvoltare Urbana prin care se atribuie adrese poștale punctelor termice;

Potrivit adresei nr. 27048/2018 înaintată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

A

In temeiul prevederilor art. 129 alin.l și alin. 2 lit.c), art.139, art.196 alin(l) lit.a), art.286 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei D la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, după cum urmează:

la poziția 195, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 7 VEST, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, str. Anotimpului nr.5T, PT 7 Vest; Suprafață teren = 218 mp; Suprafață construită la sol = 199 mp;

la poziția 249, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 4 9 MAI, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, str. Frasinet nr.lOT, PT 4 - 9 Mai; Suprafață teren = 329 mp; Suprafață construită la sol = 286 mp;

la poziția 484, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 5 MIHAI BRAVU, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, str. Comatei nr.8T, PT 5 Mihai Bravu; Suprafață teren = 209 mp; Suprafață construită la sol = 194 mp;

la poziția 505, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 16 DEMOCRAȚIEI, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, str. Cumpătul nr.4T, PT 16 Democrației; Suprafață teren = 268 mp; Suprafață construită la sol = 229 mp;

la poziția 631, referitoare la CONSTRUCȚIE PT 5 SUD, coloana Elementele de identificare va avea următorul cuprins: Mun. Ploiești, str. Bobalna nr.lO3T, PT 5 Sud; Suprafață teren = 265 mp; Suprafață construită la sol = 239 mp;

Art. 2 Se aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, a unor poziții noi, identificate potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

A \

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,  George Șdrin Niculae BOTEZContrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


Anexa la H.C.L./nr.      / lo tS>


Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa D)


w-

'// Codul de clasifica re

Denumire bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

i.

2.

3.

4.

5.

6.

957

1.6.5

PT 12 Crâng

Mun. Ploiești, Șoseaua Vestului, nr.l9T, PT 12 Crâng

Suprafață teren=72 mp

Suprafață construită la sol = 60 mp

2000

Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

958

1.6.5

PT 15 Crâng

Mun. Ploiești, Șoseaua Vestului, nr.29T, PT 15 Crâng

Suprafață terenul05 mp

Suprafață construită la sol = 86 mp

Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

959

1.6.5

PT Locomotiva

Mun. Ploiești, nr. lT(de str. Vagonului), PT Locomotiva Suprafață teren=50 mp Suprafață construită la sol = 38 mp

Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tăbîrcă


Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu