Hotărârea nr. 444/2019

Hotãrârea nr. 444 privind solicitarea de transmitere a unei părți din imobilul 615 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 444

privind solicitarea de transmitere a unei părți din imobilul 615 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 550/30.10.2019 al domnilor Viceprimari George Pană și Cristian Mihai Ganea și de consilierii Gheorghe Andrei, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, George-Sorin-Niculae Botez, Marcian Cosma, Ștefan Dănescu, Marius-Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Bogdan Hodorog, Marius-Nicolae Mateescu, Constantin Gabriel Minea, Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Popa, Florica Răcășean, Claudia-Oana Sălceanu, Florin-Lucian Sicoie, Gheorghe Sîrbu-Simion, Florina Alina Sorescu, Zoia Staicu, Marilena Stanciu, Sorin Văduva și Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 355/24.10.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.l 1394/30.10.2019 la Direcția Tehnic Investiții, sub nr. 360/31.10.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte privind solicitarea de transmitere a unei părți din imobilul 615 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 23.10.2019;

Potrivit adreselor Ministerului Apărării Naționale, Direcția Domenii și infrastructuri nr. Al 0081/25.07.2018, înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.7726/31.07.2018, nr. A14522/26.10.2018 înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.23052/01.11.2018, nr. T-3183/13.11.2018, nr. T3314/27.11.2018 înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 25385/28.11.2018, nr. T3472/12.12.2018 și nr.Tl084/23.04.2019, nr.T-1381/29.05.2019, nr.A14547/10.10.2019 înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 20452/17.10.2019, nr. T2830/29.10.2019, precum și a adresei nr.5823/2019 transmisă de Agenția Națională pentru Locuințe;

Având în vedere faptul că imobilul figurează înscris în Cartea Funciară nr.l44512 a U.A.T. Ploiești, cu număr cadastral 144512;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.l și alin. 2 lit.c), art.139, art.196 alin.(l) lit. a), art. 286 și art. 292 alin.(l), alin.(4), alin.(6) si alin.(7) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se solicită Guvernului transmiterea unei părți din imobilul 615, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești și se declară bun de interes public local.

Art. 2 După preluare, imobilul prevăzut la art. 1 se utilizează în vederea realizării unor obiective de interes public local, respectiv un Spital Municipal de Urgență, locuințe realizate prin programe derulate de Agenția Națională pentru Locuințe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, amenajări destinate activităților în domeniul învățământului, precum și spații verzi, de agrement și sport (locuri de joacă pentru copii, terenuri dedicate practicării sporturilor de masă), într-un termen de 10 ani, cu fonduri asigurate de la bugetul local, fonduri externe nerambursabile, credite bancare și alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 3(1) Consiliul Local al Municipiului Ploiești va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii, un număr de 80 de unități locative împreună cu terenul aferent acestora, din cele realizate prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe privind construirea de locuințe pentru tineri destinate închirierii, pe amplasamentul imobilului prevăzut la art.2, într-un termen de 10 ani de la data preluării imobilului.

(2) Consiliul Local al Municipiului Ploiești va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, locuințele menționate la alin.(l), etapizat, pe măsura finalizării acestora, conform termenelor stabilite prin programul de investiții al Agenției Naționale pentru Locuințe.

Art. 4 In cazul în care nu se respectă destinația părții din imobil, obligația și termenul prevăzute la art. 2 și art. 3, aceasta revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5 Predarea-preluarea părții de imobil se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul Ploiești, prin structurile de specialitate din subordine, în termenul prevăzut în hotărârea Guvernului de transmitere.

Art. 6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 130/2019 și nr.176/2019.

Art. 7 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze toate actele și să facă demersurile necesare.

Art. 8 Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.378/31.10.2017.

Art. 9 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează:

PRESE

George


NTE DE ȘEDINȚĂ, >rin NiculaeSECRETAR GENERAL, ioana Geanina SERBINOV


Anexa la H.C.L.nr.

DATELE DE IDENTIFICARE

ale pârtii din imobilul 615 care este solicitata pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, in domeniul public al Municipiului Ploiești

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elemente cadru de descriere tehnică/ Carte Funciară/Nr.cadastral

Persoana juridică de la care se transmite imobilul /CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul /CUI

1.

103780

8.19.01

Imobil -615 parțial

Județul Prahova, Localitatea

Ploiești, Strada Torcători nr.2-4

I.Constructii:

Pavilionul Al :

 • - Suprafața construita = 580mp.

 • - Suprafața desfasurata =580 mp.

Pavilionul A2 :

 • - Suprafața construita = 274 mp.

 • - Suprafața desfasurata = 274 mp.

Pavilionul B :

 • - Suprafața construita = 742 mp

 • - Suprafața desfasurata = 742 mp

Pavilionul CI:

 • - Suprafața construita = 571 mp.

 • - Suprafața desfasurata =5 71 mp.

Pavilionul C2 :

 • - Suprafața construita = 608 mp.

 • - Suprafața desfasurata =608 mp.

Pavilionul C4 :

 • - Suprafața construita = 584 mp.

 • - Suprafața desfasurata=584 mp.

Pavilionul C5 :

 • - Suprafața construita = 299 mp.

Statul român, domeniul public, din administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI -4183229

Municipiul Ploiești,

Județul Prahova, domeniul public CUI - 2844855

A*

 • - Suprafața desfasurata =299 mp

Pavilionul D:

 • - Suprafața construita = 506 mp.

 • - Suprafața desfasurata =585 mp.

Pavilionul E :

 • - Suprafața construita = 356 mp.

 • - Suprafața desfasurata =356 mp.

Pavilionul FI :

 • - Suprafața construita = 43 mp.

 • - Suprafața desfasurata =43 mp.

Pavilionul F2 :

 • - Suprafața construita = 101 mp.

 • - Suprafața desfasurata =101 mp.

Pavilionul F3 :

 • - Suprafața construita = 77 mp.

 • - Suprafața desfasurata =77 mp.

Pavilionul G1:

 • - Suprafața construita 571 mp.

 • - Suprafața desfasurata =571 mp.

Pavilionul G2:

 • - Suprafața construita = 547mp.

 • - Suprafața desfasurata =654 mp.

Pavilionul HI:

 • - Suprafața construita = 347 mp.

 • - Suprafața desfasurata =347 mp.

Pavilionul H2:

 • - Suprafața construita = 34 mp.

 • - Suprafața desfasurata =34 mp.

Pavilionul H3 :

 • - Suprafața construita = 584 mp.

 • - Suprafața desfasurata =584mp.

Pavilionul I:

 • - Suprafața construita - 220mp.

 • - Suprafața desfasurata =220 mp. Pavilionul J :

 • - Suprafața construita = 269 mp.

 • - Suprafața desfasurata =314mp. Pavilionul Kl:

Suprafața construita = 4 mp.

Suprafața desfasurata =4 mp.

Pavilionul K4 :

 • - Suprafața construita = 20 mp.

 • - Suprafața desfasurata =20 mp.

Pavilionul L3:

 • - Suprafața construita= 701 mp.

 • - Suprafața desfasurata = 1402mp.

Pavilionul M2 :

 • - Suprafața construita = 907 mp.

 • - Suprafața desfasurata =907mp.

Pavilionul M3 :

 • - Suprafața construita =629 mp.

 • - Suprafața desfasurata =629 mp.

Pavilionul M5 :

 • - Suprafața construita = 39 mp.

 • - Suprafața desfasurata =39 mp.

Pavilionul N :

 • - Suprafața construita = 125 mp.

 • - Suprafața desfasurata =125 mp.

Pavilionul 03 :

 • - Suprafața construita = 89 mp.

 • - Suprafața desfasurata =89mp.

Pavilionul 04 :

 • - Suprafața construita = 89 mp.

 • - Suprafața desfasurata =89 mp.

Pavilionul R2 :

 • - Suprafața construita = 69 mp.

 • - Suprafața desfasurata =69 mp.

Pavilionul T :

 • - Suprafața construita = 101 mp.

 • - Suprafața desfasurata =101mp.

Pavilionul TI :

 • - Suprafața construita = 83 mp.

 • - Suprafața desfasurata =83mp.

Pavilionul M4 :

 • - Suprafața construita == 323 mp.

 • - Suprafața desfasurata ==323 mp.

Total suprafața construita =

10.492 mp.

Total suprafața desfasurata= 11.424 mp.

 • 2.AMENAJARI LA TERENURI: Drumuri si alei interioare asfaltate

- Suprafața - 6052 mp.

Drumuri si alei interioare cu pamant:

-Suprafata=5465 mp

Rețea alimentare apa

 • - Lungime = 816ml.

Rețea canalizare ;

Lungime = 1527ml.

Rețea electrica subterana;

 • - Lungime = 915 ml.

Rețea electrica aeriana ;

 • - Lungime = l460ml.

împrejmuire sarma ghimpata pe un rând;

 • - Lungime - 908 ml.

împrejmuire beton prefabricat;

 • - Lungime = 398 ml.

Rețea alimentare gaze;

 • - Lungime = 440 ml.

 • 3. ALTE ACTIVE FIXE:

-Rampa metalica: l buc.

-Castan peste 15 cm diametru: 10 buc.

-Arțar: 12 buc.

-Plopi: 60 buc.

-Salcam peste 15 cm diametru: 2 buc. -Tei peste 15 cm diametru: 25 buc. -Vișin: 1 buc.

 • 4. Teren-

Snp ratata 7,1 168 ha Cartea Funciară nr. 144512, număr cadastral 144512

Director Executiv Adjunct,Șef Serviciu

Gabriela Mîndruțiu