Hotărârea nr. 443/2019

Hotãrârea nr. 443 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploieşti, Consiliul Județean Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucov în vederea implementării obiectivului de investiții „Consolidare zid de sprijin pentru punere în siguranță depozit deșeuri Teleajen”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 443 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, Consiliul Județean Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucov în vederea implementării obiectivului de investiții „Consolidare zid de sprijin pentru punere în siguranță depozit deșeuri Teleajen”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 551/30.10.2019 al domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea precum și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic -Investiții nr. 11386/30.10.2019 prin care se propune aprobarea încheierii unui parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, Consiliul Județean Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucov în vederea realizării obiectivului de investiții „Consolidare zid de sprijin pentru punere în siguranță depozit deșeuri Teleajen”;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 348/30.10.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 31.10.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Bucov nr.69/14.10.2019;

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ținând cont de prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 89, alin. 8, art. 129 alin. (1) și alin. (9) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea unui parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, Consiliul Județean Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucov în vederea realizării obiectivului de investiții „Consolidare zid de sprijin pentru punere în siguranță depozit deșeuri Teleajen”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, să semneze acordul de parteneriat prevăzut la art. 1.

Art. 3 Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘED NTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin. Nțculae BOTE


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, t Ioana Geanina SERBINOVAnexa la H.C.L. nr.


ACORD PARTENERIAT


Articolul 1. Părțile

COMUNA BUCOV, Județul Prahova, cu sediul in strada Constantin Stere, nr.l,cod 2"8^43(Șț3Cy telefon 0244275046, in calitate de proprietar, reprezentata legal de primar Savu Ion, pe de^o ‘p'ajrta^r MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Piața Eroilor nr. IA, Ploiești, județul Prahova, telefon 0244/516699, fax. 0244/513829, cod fiscal 2844855, reprezentat de primar Adrian Florin Dobre, CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA, cu sediul în Bd. Republicii, nr.2-4, județul Prahova, telefon 0244/51.45.45, fax. 0244/51.58.16 reprezentat prin președinte Bogdan TOADER, denumita in continuare Partener

AVAND IN VEDERE (CADRUL LEGAL APLICABIL)

 • - O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

 • - Legea nr. 282/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Necesitatea executării unor lucrări specifice pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești, al comunei Bucov si al Consiliului Județean Prahova in vederea realizării obiectivului de interes public “Consolidare zid de sprijin pentru punere in siguranța depozit deșeuri Teleajen”.

Părțile sunt de acord cu încheierea prezentului acord de parteneriat in următoarele condiții:

Articolul 2

OBIECTUL ACORDULUI

Prezentul acord are ca obiect stabilirea drepturilor si obligațiilor fiecărei parti cu privire la realizarea lucrărilor “Consolidare zid de sprijin pentru punere in siguranța depozit deșeuri Teleajen”.

In scopul realizării obiectului prezentului acord, Partenerul public comuna Bucov, in calitate de proprietar, va transmite celorlalți parteneri in folosința si posesie gratuita bunul imobil teren avand categoria de folosința teren neproductiv, cu o suprafața totala de 6.617,00 mp, situat in comuna Bucov, județul Prahova, inscris in cartea funciara nr. 24905 a localității Bucov, avand număr cadastral 24905, iar partenerii Municipiul Ploiești si Consiliul Județean Prahova au obligația de a proiecta si de a executa cu fonduri proprii lucrările mai sus menționate.

Articolul 3

DURATA ACORDULUI

Prezentul acord de parteneriat se încheie după aprobare prin Hotărâre de Consiliu Local respectiv prin Hotarare a Consiliului Județean Prahova de către cele trei părți contractante și produce efecte juridice de la data semnării pana la recepția finala a lucrărilor.

Articolul 4. Acordul de asociere inceteaza in următoarele cazuri:

 • a) la expirarea termenului prevăzut la art.3;

 • b) cu acordul pârtilor contractante;

 • c) când unul dintre asociați, prin nerespectarea obligațiilor asumate, ordin financiar sau moral celeilalte părți asociate;

Articolul 5 OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

COMUNA BUCOV, prin reprezentantul legal, se obliga:


 • -  sa pună la dispoziția partenerilor terenul neproductiv cu nr, cadastral 24905 in vederea executării de către U.A.T. Municipiul Ploiești si Consiliul Județean Prahova a lucrărilor mai sus menționate.

Transmiterea in folosința si posesie gratuita către parteneri a terenului cu nr. cadastral 24905 nu atrage după sine dreptul la proprietate. Titularul dreptului de proprietate ramane comuna Bucov in conformitate cu legislația in vigoare.

 • -  sa acorde celor doi partenei, potrivit competentelor jurisdicției sale, aprobările necesare pentru proiectarea si realizarea lucrărilor mai sus menționate, in conformitate cu legislația in vigoare.

 • -   sa sprijine partenerii in vederea obținerii oricăror aprobări si acorduri in conformitate cu prezentul acord.

 • -   sa nu intervină in activitatea celor doi parteneri in legătură cu realizarea proiectului, in afara de cazul in care un astfel de amestec este necesar pentru a proteja mediul inconjurator, sanatatea si siguranța publica sau când legea sau prezentul acord impun acest amestec.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, prin reprezentantul legal, in calitate de lider, se obliga:

 • -   sa asigure fondurile necesare realizării obiectivului;

 • -  să întocmească documentația tehnică aferentă realizării investiției (documentații de urbanism, studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenție, proiectul tehnic, detalii de execuție);

 • -   sa obțină certificatul de urbanism, avizele si acordurile necesare emiterii autorizației de construire;

 • -  sa desemneze un reprezentant care sa verifice corespondenta intre suma alocata, documentele solicitate la decontare si lucrările realizate in teren,

 • -   sa deruleze, sa urmareasca si sa verifice lucrările prin personal calificat si autorizat si sa efectueze recepția la terminarea lucrărilor in conformitate cu legislația in vigoare;

 • -  sa gestioneze sumele totale destinate finanțării acestui obiectiv potrivit normelor in vigoare.

 • -   Să utilizeze terenul numai în scopul realizării activității prevăzute la art.2 CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA, prin reprezentantul legal, se obliga:

 • -   sa asigure fondurile necesare realizării obiectivului;

 • -  sa emită certificatul de urbanism si autorizația de construire necesare pentru erealizarea lucrărilor

In anul 2019 părțile vor aloca următoarele resurse financiare:

 • -   Municipiul Ploiești        ________________________lei

 • -  Consiliul Județean Prahova___lei

Articolul 6 DREPTURILE PÂRTILOR

Comuna Bucov are dreptul de a inspecta amplasamentul, modul de realizare a lucrărilor. Partenerii au dreptul la informații și obligația de a colabora.

Art.7 - Derularea proiectului in cadrul acestui parteneriat se supune regulilor din domeniul achizițiilor \ publice, reglementate prin Legea nr.98/2016-privind achizițiile publice.                     ' ■ ' •

Art.8 -Situația de forța majora exonerează părțile de răspundere in ceea ce privește îndeplinirea,* | obligațiilor ce le revin.                                                                            ..           ■       /

Art.9 -Modificarea prevederilor cuprinse in prezentul contract se face numai cu acordul pârtilor, prin ac^ adițional.                                                                                              ;

Art.10 -Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului acord se vor soluționa, in principal, pe cale amiabila si, in subsidiar, de către instanțele judecătorești competente.

Art.ll - Prezentul acord intra in vigoare la data semnării.

Prezentul contract s-a încheiat in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

PREȘEDINTE

BOGDAN TOADER


FINANCIAR-CONTABIL


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRIMAR

ADRIAN FLORIN-DOBRE


COMUNA BUCOV

PRIMAR

SAVU ION

SECRETAR,

NAE FLORENTINA CRISTINA

SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL

TANASEIONUT

CONSILIER JURIDIC

BADEA GEORGIANA ALINA

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

FLOREA GEORGINA CRISTINA


DIRECȚIA ECONOMICA

NICOLETA CRACIUNOIU

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE - CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECTOR EXECUTIV

MIHAELA IAMANDI