Hotărârea nr. 442/2019

Hotãrârea nr. 442 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Ploieşti pe anul 2019 și aprobarea conturilor de execuție la data de 30.09.2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

»

HOTĂRÂREA NR. 442 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2019 și aprobarea conturilor de execuție la data de 30.09.2019

Consiliu] Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 553/30.10.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 341/29.10.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

 • -  prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022 conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 3 Aprobă rectificarea Listei proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2019 si estimări 2020-2022, conform Anexei nr. 3 si a notelor de fundamentare aferente.

Art. 4 Aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești la data de 30.09.2019, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobă contul de execuție al creditelor interne la data de 30.09.2019, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Aprobă virările de credite pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local conform Anexelor nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 și 21.

Art. 7 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - VENITURI -DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 383/14.10,201

Prevedere 9 LUNI

Execuție

%/9

LUNI

%/AN

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

446,825.19

228,422.72

299,540.01

131.13

67.04

-4,838.00

441,987.19

1

VENITURI -TOTAL

0001

446,825.19

228,422.72

299,540.01

131.13

67.04

-4,838.00

441,987.19

2

VENITURI PROPRII

0101

370,488.95

206,861.70

267,539.44

129.33

72.21

0.00

370,488.95

3

I. VENITURI CURENTE

0002

421,851.00

227,680.70

291,123.44

127.86

69.01

0.00

421,851.00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

380,507.00

202,163.00

266,166.44

131.66

69.95

0.00

380,507.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

224,329.00

97,257.00

156,209.00

160.61

69.63

0.00

224,329.00

6

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,370.00

1,698.00

2,532.00

149.12

75.13

0.00

3,370.00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3,370.00

1,698.00

2,532.00

149.12

75.13

0.00

3,370.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,370.00

1,698.00

2,532.00

149.12

75.13

3,370.00

9

A1.2. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN

0006

219,624.00

94,585.00

152,294.00

161.01

69.34

0.00

219,624.00

10

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

320.00

219.00

68.44

24.33

0.00

900.00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

320.00

219.00

68.44

24.33

900.00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

218,724.00

94,265.00

152,075.00

161.33

69.53

0.00

218,724.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

94,265.00

146,737.00

155.66

70.30

208,724.0014

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

10,000.00

0.00

5,338.00

#DIV/0!

53.38

ZV*

A' '

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

974.00

1,383.00

141.99

103.60

w

/

16

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

1,335.00

974.00

1,383.00

141.99

103.60

0.00

1,335.00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

974.00

1,383.00

141.99

103.60

1,335.00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81,121.00

66,861.00

64,791.00

96.90

79.87

0.00

81,121.00

19

IMPOZITE SI

TAXE PE

PROPRIETATE

0702

81,121.00

66,861.00

64,791.00

96.90

79.87

0.00

81,121.00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

56,561.00

52,363.00

92.58

79.34

0.00

66,000.00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

13,941.00

13,766.00

98.74

86.04

16,000.00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

42,620.00

38,597.00

90.56

77.19

50,000.00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

8,247.00

9,495.00

115.13

86.15

0.00

11,021.00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

3,357.00

3,852.00

114.75

85.60

4,500.00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

4,871.00

5,619.00

115.36

86.45

6,500.00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

19.00

24.00

126.32

114.29

21.00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

2,053.00

2,933.00

142.86

71.54

4,100.00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE B UNURI SI SERVICII

0010

75,057.00

38,045.00

45,166.44

118.72

60.18

0.00

75,057.00

30

SUME

DEFALCATE DIN

T.V.A.

1102

53,680.00

21,275.00

28,592.00

134.39

53.26

0.00

53,680.0032

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,137.00

19,806.00

103.50

103.50

19.137.00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

29,025.00

5,384.00

29,025.00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

5,518.00

2,138.00

3,402.00

159 12

61.65

5,518.00

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.00

0.44

0.00

0.00

40

Taxe hoteliere

120207

0.44

0.00

41

TAXE PE

SERVICII

SPECIFICE

1502

105.00

52.00

99.00

190.38

94.29

0.00

105.00

42

Impozit pe spectacole

150201

105.00

52.00

99.00

190.38

94.29

105.00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21,272.00

16,718.00

16,475.00

98.55

77.45

0.00

21,272.00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

13,788.00

13,654.00

99.03

80.58

0.00

16,945.00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

8,744.00

8,413.00

96.21

80.55

10,445.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

5,044.00

5,241.00

103 91

80.63

6,500.00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

2,884.00

2,746.00

95.21

/

J *

r

64-M

ț.\i. -

.....

<7 z^//

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

46.00

75.00

163.04

93.75

80.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

ALTE IMPOZITE

SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Alte impozite si taxe

180250

0.00

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

41,344.00

25,517.70

24,957.00

97.80

60.36

0.00

41,344.00

54

CI.

VENITURI

DIN PROPRIETA TE

0013

13,339.00

6,685.00

7,265.00

108.68

54.46

0.00

13,339.00

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

6,685.00

7,265.00

108.68

54.46

0.00

13,339.00

58

Venituri din concesiuni si inchirieri

30020530

12,000.00

6,685.00

5,768.00

86.28

48.07

12,000.00

59

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.00

100.00

1,339.00

63

C2.

VÂNZĂRI

DE BUNURI

SI SERVICII

0014

28,005.00

18,832.70

17,692.00

93.94

63.17

0.00

28,005.00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

11,472.00

7,772.00

8,138.00

104.71

70.94

0.00

11,472.00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

11,161.00

7,638.00

7,911.00

103.57

70.88

11,161.00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

25.00

23.00

92.00

37.70

61.00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

15.00

fa" n

Ut

-- —

........XX:

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

109.00

189.00

173.39

75.60

250.00

72

VENITURI DIN

TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24.00

14.00

29.00

207.14

120.83

0.00

24.00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

12.00

0.00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

14.00

17.00

121.43

70.83

24.00

75

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

10,600.70

8,720.00

82.26

56.99

0.00

15,300.00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

10,600.70

8,208.00

77.43

53.65

15,300.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

512.00

0.00

80

DIVERSE

VENITURI

3602

1,209.00

446.00

805.00

180.49

66.58

0.00

1,209.00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

16.00

0.00

83

Taxe speciale

360206

750.00

350.00

526.00

150.29

70.13

750.00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

16.00

23.00

143.75

69.70

33.00

86

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

0.00

212.00

61.45

345.00

87

Alte venituri

360250

81.00

80.00

28.00

35.00

34.57

81.00

i-J ii
390203


22,656.24


286.02


3,408.57


1,191.72


8,307.44


17,818.24


8,307.44


120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

5.00

(

l

»\!

. ''■■'-0..00

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

1,981.00

0.00

1,981.00

126

B. Curente

0020

6,326.44

60.00

2,172.57

3,620.95

34.34

0.00

6,326.44

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1.57

0.00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

60.00

156.00

260.00

64.20

243.00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

1,997.00

32.83

6,083.44

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0.00

18.00

0.00

140

SUBVENȚII DE LA

ALTE

ADMINISTRAȚII

4302

418.80

0.00

0.00

321.00

739.80

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

418.80

321.00

739.80

158

Fond social FSE

48.02.02

13,930.00

226.02

1,231.00

544.64

8.84

-5,159.00

8,771.00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

13,930.00

226.02

1,231.00

544.64

8.84

-5,159.00

8,771.00

1

VENITURILE SECȚIUNII

DE FUNCȚIONARE

412,710.50

220,585.66

288,666.01

130.86

69.94

i4g#oo

*0

2

I. VENITURI CURENTE

0002

412,467.50

220,525.66

288,508.44

130.83

69.95

i

\ ei*

'■od o

3

A. VENITURI FISCALE

0003

380,507.00

202,163.00

266,166.44

131.66

69.95

V

' •%

0.00

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

224,329.00

97,257.00

156,209.00

160.61

69.63

0.00

224,329.00

5

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT,

PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,370.00

1,698.00

2,532.00

149.12

75.13

0.00

3,370.00

i 6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3,370.00

1,698.00

2,532.00

149.12

75.13

0.00

3,370.00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,370.00

1,698.00

2,532.00

149.12

75.13

3,370.00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

219,624.00

94,585.00

152,294.00

161.01

69.34

0.00

219,624.00

9

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

320.00

219.00

68.44

24.33

0.00

900.00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

320.00

219.00

68.44

24.33

900.00

11

COTE SI SUME

DEFALCATE DIN

IMPOZITUL PE

VENIT

0402

218,724.00

94,265.00

152,075.00

161.33

69.53

0.00

218,724.00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

94,265.00

146,737.00

155.66

70.30

208,724.00

13

Sume repartizate din

Fondul la dispoziția CJ PH

040205

10,000.00

5,338.00

53.38

10,000.00

14

A1.3. ALTE

IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

974.00

1,383.00

141.99

103.60

0.00

1,335.00

15

ALTE IMPOZITE

PE VENIT,

PROFIT SI

0502

1,335.00

974.00

1,383.00

141.99

103.60|

0.00

1,335.00


16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

974.00

1,383.00

141.99

103.60

..©\

pa»*

/!*'1,335.0’

LpffpPpC

17

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81,121.00

66,861.00

64,791.00

96.90

79.87

ii*-'1

0.00

^1,121.00

18

IMPOZITE SI

TAXE PE PROPRIETATE

0702

81,121.00

66,861.00

64,791.00

96.90

79.87

0.00

81,121.00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

56,561.00

52,363.00

92.58

79.34

0.00

66,000.00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

13,941.00

13,766.00

98.74

86.04

16,000.00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

42,620.00

38,597.00

90.56

77.19

50,000.00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

8,247.00

9,495.00

115.13

86.15

0.00

11,021.00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

3,357.00

3,852.00

114.75

85.60

4,500.00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

4,871.00

5,619.00

115.36

86.45

6,500.00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

19.00

24.00

126.32

114.29

21.00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

2,053.00

2,933.00

142.86

71.54

4,100.00

28

A4.

IMPOZITE

SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

75,057.00

38,045.00

45,166.44

118.72

60.18

0.00

75,057.00

29

SUME

DEFALCATE DIN

T. V.A.

1102

53,680.00

21,275.00

28,592.00

134.39

53.26

0.00

53,680.00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,137.00

19,806.00

103.50

103.50

19,137.00

34

Sume defalcate din

T.V.A ptr. drumuri

110205

#DIV/0!

#DIV/0!

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bufetelor locale

110206

29,025.00

5,384.00

#DIV/0!

18.55

29,025.00
36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5,518.00

2,138.00

3,402.00

159.12

61.65

/ <4 5,5j 8,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.00

0.44

0.00

0.00

38

Taxe hoteliere

120207

0.44

39

TAXE PE

SERVICII

SPECIFICE

1502

105.00

52.00

99.00

190.38

94.29

0.00

105.00

40

Impozit pe spectacole

150201

105.00

52.00

99.00

190.38

94.29

105.00

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21,272.00

16,718.00

16,475.00

98.55

77.45

0.00

21,272.00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

13,788.00

13,654.00

99.03

80.58

0.00

16,945.00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

8,744.00

8,413.00

96.21

80.55

10,445.00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

5,044.00

5,241.00

103.91

80.63

6,500.00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

2,884.00

2,746.00

95.21

64.66

4,247.00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

46.00

75.00

163.04

93.75

80.00

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

31,960.50

18,362.66

22,342.00

121.67

69.91

1,627.00

33,587.50

52

CI.

VENITURI DIN PROPRIETA TE

0013

13,339.00

6,685.00

7,265.00

108.68

54.46

0.00

13,339.0053

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

6,685.00

7,265.00

108.68

54.46

■!} /

©

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12,000.00

6,685.00

5,768.00

86.28

48.07

57

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.00

100.00

C 0

UaBetrfPțp.OO

59

VENITURI DIN

DOBÂNZI

3102

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

0.00

0.00

61

C2.

VÂNZĂRI

DE BUNURI

SI SERVICII

0014

18,621.50

11,677.66

15,077.00

129.11

80.97

1,627.00

£

20,248.^,0

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

11,472.00

7,772.00

8,138.00

104.71

70.94

0.00

11,472.00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

11,161.00

7,638.00

7,911.00

103.57

70.88

11,161.00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

25.00

23.00

92.00

37.70

61.00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

15.00

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

109.00

189.00

173.39

75.60

250.00

70

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24.00

14.00

29.00

207.14

120.83

0.00

24.00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

12.00

0.00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

14.00

17.00

121.43

70.83

24.00

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

10,600.70

8,720.00

82.26

56.99

0.00

15,300.00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

10,600.70

8,208.00

77.43

53.65

15,300.00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

512.00

78

DIVERSE

VENITURI

3602

864.00

446.00

593.00

132.96

68.63

0.00

864.00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

16.00

81

Taxe speciale

360206

750.00

350.00

526.00

150.29

70.13

750.00


82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

16.00

23.00

143.75

69.70

k

V />-

’ / A 33.00

‘ f •

84

Alte venituri

360250

81.00

80.00

28.00

35.00

34.57

M 4T «>.

âV' ' 81.00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-9,038.50

-7,155.04

-2,403.00

33.58

26.59

1,627.00

4»   /•,

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-9,038.50

-7,155.04

-2,403.00

33.58

26.59

1,627.00

-7,411.50

97

IV. SUBVENȚII

0017

243.00

60.00

157.57

262.62

64.84

0.00

243.00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

243.00

60.00

157.57

262.62

64.84

0.00

243.00

99

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

243.00

60.00

157.57

262.62

64.84

0.00

243.00

100

B. Curente

0020

243.00

60.00

157.57

262.62

64.84

0.00

243.00

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1.57

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

60.00

156.00

260.00

64.20

243.00

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1

VENITURILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE          34,114.69

7,837.06

10,874.00

138.75

31.87

-6,465.00

27,649.69

2

I. VENITURI CURENTE

0002

9,038.50

7,155.04

2,403.00

33.58

26.59

-1,627.00

7,411.50

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

9,038.50

7,155.04

2,403.00

33.58

26.59

-1,627.00

7,411.50

6

C2.

VÂNZĂRI

DE BUNURI SI SERVICII

0014

9,038.50

7,155.04

2,403.00

33.58

26.59

-1,627.00

7,411.50

DIVERSE VENITURI

3602

345.00

0.00

212.00

61.45

0.00

345.00

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

0.00

212.00

61.45

345.00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

9,038.50

7,155.04

2,403.00

33.58

26.59

-1^27.01

•;» ■, •

X

v

7,411.50

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

9,038.50

7,155.04

2,403.00

33.58

26.59

-1,625^0

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

456.00

2,508.00

550.00

108.20

0.00

2,317.95

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

2,317.95

456.00

2,508.00

550.00

108.20

0.00

2,317.95

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

455.00

2,508.00

551.21

108.25

2,316.95

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

29

IV. SUBVENȚII

0017

22,413.24

226.02

3,251.00

1,438.37

14.50

-4,838.00

17,575.24

30

31 B V    | 11 Ut

LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI m ni iz’i-

0018

8,483.24

0.00

2,020.00

23.81

321.00

8,804.24

31

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

8,483.24

0.00

2,020.00

23.81

321.00

8,804.24

32

A. De capital

0019

8,483.24

0.00

2,020.00

23.81

321.00

8,804.24

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

5.00

42

Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

1,981.00

0.00

0.00

1,981.00

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

1,997.00

32.83

6,083.44

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

18.00

47

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

418.80

0.00

0.00

321.00

739.80

60 Fond social FSE

48.02.02

13,930.00

226.02

1,231.00

544.64

8.84

-5,159.00

8,771.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul


48.02.02.01


13,930.00


226.02


1,231.00  544.64


curentJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIBUGET LOCAL PE ANUL 2019 -CHELTUIELI -

:.y:.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conf. HCL 383/14,10,2019

Prevedere 9

LUNI

•J

Execuție

i%/9 LUNI

%/AN

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

450.287.19

353.803.94

296.087.4C

83.69

65,76

-4,838.00

445.449.19

CHELTUIELI - TOTAL

5002

450,287.19

353,803.94

296,087.40

83.69

65.76

-4,838.00

445,449.19

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

46,256.74

34,515.55

30,150.76

87.35

65.18

-714.00

45,542.74

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

29,500.00

21,953.00

21,151.00

96.35

71.70

29,500.00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor________

20

3,972.59

1,503.93

2,505.00

166.56

63.06

3,972.59

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

8,501.00

7,568.27

5,237.00

69.20

61.60

8,501.00

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

0.00

0.00

1.04

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

13.20

13.20

13.20

6.00

19.20

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,309.00

2,250.00

1,290.00

57.33

38.98

-720.00

2,589.00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

958.00

958.00

36.00

3.76

3.76

958.00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

240.00

198.00

174.00

87.88

72.50

240.00

Active nefinanciare

71

25.35

333.55

8.00

2.40

31.56

25.35

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functi onare

85

-263.44

-263.44

-263.44

100.00

100.00

-263.44

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

44,274.08

38,683.85

34,636.85

89.54

78.23

6.00

44,280.08

Bunuri si servicii (alegeri )

20

350.00

100.00

74.00

74.00

21.14

350.00

Fonduri de rezerva

50

23.23

0.00

0.00

0.00

6.00

29.23

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3,510.00

2,693.00

2,693.00

100.00

76.72

3,510.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanei or-dezvolta re

51

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00

0.00

0.00

0.00

428.00Active nefinanciare

71

o.oo

Rambursări de credite - total din care:

81

39,973.00

35,473.00

31,880.00

89.87

79.75

0.00

Rambursare credit Alpha Bank

0.00

O. . V

if

Rambursare credit B.C.R.

13,970.00

12,610.00

10,640.00

84.38

76.16

V* \13,976:00

Rambursare credit B.R.D.

14,244.00

12,704.00

11,960.00

94.14

83.97

^244.60

Rambursare credit C.E.C.

4,944.00

4,409.00

4,280.00

97.07

86.57

- 4,94^100

V

Rambursare credit EXIM

6,815.00

5,750.00

5,000.00

86.96

73.37

’T^Ss.oo

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-10.15

-10.15

-10.15

100.00

100.00

-10.15

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

7,201.00

7,143.00

99.19

85.12

0.00

8,391.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

7,200.00

7,143.00

99.21

85.14

8,390.20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,281.74

15,289.24

14,486.00

94.75

75.13

0.00

19,281.74

Protecția civila TOTAL-din

care:

121.74

112.74

108.00

95.80

88.71

0.00

121.74

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

26.00

17.00

12.00

70.59

46.15

26.00

Active nefinanciare primărie

71

95.74

95.74

96.00

100.27

100.27

95.74

Politia Locala - total, din

care:

19,160.00

15,176.50

14,378.00

94.74

75.04

0.00

19,160.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

14,482.50

13,958.00

96.38

75.98

18,370.00

Bunuri si servicii

20

790.00

694.00

420.00

60.52

53.16

790.00

Active nefinanciare (Protecția civila)

71

0.00

INVATAMINT

6502

30,510.95

23,281.34

14,781.68

63.49

536.60

4.00

30,514.95

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1,588.00

1,250.43

955.00

76.37

60.14

0.00

1,588.00

Transport profesori

593.00

461.08

281.00

60.94

47.39

593.00

Cheltuieli de personal-

cf.HCL84/2016

445.00

362.35

292.00

80.59

65.62

445.00

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

550.00

427.00

382.00

89.46

69.45

550.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16,091.50

13,414.08

8,950.00

66.72

55.62

16,091.50

Reparații curente instituții de învatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1,315.00

1,315.00

742.00

56.43

56.43

1,315.00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50.00

50.00

50.00

100.00

100.00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

55

5,583.00

3,467.00

3,005.00

86.67

53.82

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55.18

140.06

140.06

0.00

0.00

1.96

142.02
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+ti chete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l aline.

57

1,162.50

929.41

509.00

54.77

43.78

Oi

țr \i>W

f-1

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

1,553.50

0.00

0.00

3,107.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

1,156.97

699.00

60.42

49.93

1,400.00

Active nefinanciare

71

219.21

150.21

37.00

24.63

16.88

4.00

223.21

Active nefinanciare Lic.

Victor Slavescu

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-165.32

-165.32

-165.32

100.00

100.00

-1.96

-167.28

..

SANATATE

6602

15,451.00

11,369.25

8,654.07

76.12

56.01

0.00

15,451.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10,960.00

9,189.00

8,057.00

87.68

73.51

10,960.00

20

163.00

163.00

13.00

7.98

7.98

163.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

163.00

13.00

7.98

7.98

163.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

0.00

0.00

111.93

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

737.00

421.00

388.00

92.16

52.65

150.00

887.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

80.00

100.00

100.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

657.00

341.00

308.00

90.32

46.88

150.00

807.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60.00

49.25

33.00

67.01

55.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

21.00

70.00

70.00

30.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

3,490.00

1,509.00

248.00

16.43

7.11

-150.00

3,340.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

20.00

6.67

6.67

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,190.00

1,209.00

228.00

18.86

7.15

-150.00

3,040.00

Active nefinanciare Primărie

71

11.00

8.00

6.00

75.00

54.55

11.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-111.93

-111.93

-111.93

100.00

100.00

-111.93


CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

59,122.97

47,357.88

40,346.50

85.19

68.24

-136.80

58,986.17

Bunuri si servicii -total, din

care:

20

2,265.49

1,451.49

983.00

67.72

43.39

15.00

2,280.49


Iluminat ornamental

1,081.00

501.00

270.00

53.89

24.98

1,081.00

Spectacole artificii

40.00

20.00

19.00

47.50

Bunuri si servicii Parc

Municipal Ploiești Vest

656.99

542.99

453.00

83.43

68.95

•'.656.99

Acțiuni culturale

487.50

387.50

241.00

62.19

49.44

15.00

ț        502.50

Susținerea cultelor

59

350.00

100.00

100.00

*     350.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

53,312.00

42,621.00

38,728.00

90.87

72.64

-47.80

$ ---

\ 'C.‘OL p.

Casa de Cultura

1,496.00

1,208.00

1,014.00

83.94

67.78

-47.80

1,448.20

Teatrul "Toma Caragiu"

13,800.00

10,919.00

10,305.00

94.38

74.67

13,800.00

Filarmonica "Paul

Constantinescu"

12,559.00

9,649.00

8,737.00

90.55

69.57

12,559.00

Club Sportiv Municipal

15,565.00

12,736.00

11,300.00

88.72

72.60

15,565.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9,892.00

8,109.00

7,372.00

90.91

74.52

9,892.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2,882.00

2,882.00

507.00

17.59

17.59

-104.00

2,778.00

Teatrul "Toma Caragiu"

400.00

400.00

0.00

0.00

-325.00

75.00

Filarmonica "Paul

Constantinescu"

287.00

287.00

5.00

1.74

1.74

287.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,195.00

2,195.00

502.00

22.87

22.87

221.00

2,416.00

Active nefinanciare

71

345.41

335.32

83.00

24.75

24.03

345.41

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-50.30

-50.30

-50.30

100.00

100.00

-50.30

Alte transferuri interne

55,18

18.37

18.37

0.00

0.00

0.00

18.37

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

4.20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.20

-4.20

-4.20

100.00

J

100.00

-4.20

ASIGURĂRI SI

ASISTENTA SOCIALA

6802

80,263.55

64,873.17

59,463.62

91.66

74.09

1.00

80,264.55

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

38,116.00

30,551.60

28,211.00

92.34

74.01

0.00

38,116.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,203.00

13,509.00

12,028.00

89.04

74.23

16,203.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,082.00

9,569.70

8,989.00

93.93

74.40

12,082.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735.00

664.00

532.00

80.12

72.38

735.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

7,581.00

5,561.50

5,551.00

99.81

73.22

7,581.00

Cheltuieli de personal

Căminul de batrani

1,515.00

1,247.40

1,111.00

89.07

73.33

1,515.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5,652.50

4,653.02

3,184.00

68.43

56.33

0.00

5,652.50

Reparații crese

39.00

139.00

7.00'

5.04

17.95

39.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

146.00

136.00

125.00

91.91

85.62

146.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,724.00

2,210.52

1,457.00

65.91

53.49

2,724.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,757.00

1,367.00

1,036.00

75.79

58.96

1,757.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

521.00

452.00

271.00

59.96

52.02

521.00

Ajutoare pentru încălzire locuințe (taxe poștale)

3.0C

3.00

o.oc

0.00

0.00

z*/

Bunuri si servicii crese

402.50

305.50

276.0C

90.34

68.57

'i Joi

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60.00

40.00

12.00

30.00

20.00

mf

\K

Mo

M 747

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

564.50

431.00

409.00

94.90

72.45

0.00

564.50

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

300.00

295.00

98.33

73.75

400.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

30.00

30.00

18.00

60.00

60.00

30.00

c) Cantina sociala

5.00

5.00

2.00

40.00

40.00

5.00

d) Centrul Crese

124.50

91.00

91.00

100.00

73.09

124.50

d) Căminul de batrani

5.00

5.00

3.00

60.00

60.00

5.00

Alte transferuri interne

55,18

294.93

294.93

0.00

0.00

0.00

-0.95

293.98

Asistenta sociala- total din

care:

57

35,771.00

29,090.00

27,962.00

96.12

78.17

0.00

35,771.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,846.00

21,525.00

20,555.00

95.49

76.57

26,846.00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

125.00

75.00

5.00

6.67

4.00

125.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

3,418.00

99.94

99.94

3,420.00

Asistenta sociala asigurata de

Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5,380.00

4,070.00

3,984.00

97.89

74.05

5,380.00

Active nefinanciare - total din

care:

71

170.00

158.00

3.00

1.90

1.76

1.00

171.00

Active nefinanciare primărie

39.00

27.00

2.00

7.41

5.13

1.00

40.00

Active nefinanciare Cantina sociala

0.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

0.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

131.00

131.00

1.00

0.76

131.00

Active nefinanciare CRESA

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-305.38

-305.38

-305.38

100.00

100.00

0.95

-304.43

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

55,372.91

43,313.28

34,229.01

79.03

61.82

-1,174.00

54,198.91

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14,171.00

10,595.00

10,437.00

98.51

73.65

14,171.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

28,800.00

22,810.00

21,337.00

93.54

74.09

100.00

28,900.00

Bunuri si servicii - Serviciul

Public Finanțe Locale

1,530.00

1,190.00

854.00

71.76

55.82

1,530.00

Bunuri si servicii - Primărie, din:

27,270.00

21,620.00

20,483.00

94.74

75.11

100.00

27,370.00

Iluminat public

8,181.00

6,281.00

5,455.00

86.85

66.68

8,181.00

întreținere ceasuri publice

34.00

27.00

27.00

100.00

79.41

34.00

Reparații curente fond

imobiliar

414.00

377.00

170.00

45.09

41.06

. 4i4-bffi

Total prestări SGU

18,641.00

14,935.00

14,831.00

99.30

79.56

100.00

•*18.74 W

Alte transferuri curente interne

55.18

1.02

1.02

0.00

0.00

4.10

---

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

1,504.50

0.00

3^4)9.00.

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate_SPFL

59.40

116.00

88.00

85.00

96.59

73.28

116.00

Active nefmanciare Primărie

71

9,307.71

8,323.58

2,725.00

32.74

29.28

-1,274.00

8,033.71

Active nefînanciare Serviciul

Public Finanțe Locale

71

0.00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

323.17

346.17

0.00

323.17

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.62

-1.62

-1.62

100.00

100.00

-4.10

-5.72

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-353.37

-353.37

-353.37

-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

30,684.79

23,317.30

15,636.90

67.06

50.96

-92.00

30,592.79

Bunuri si servicii -total din

care:

20

28,374.00

21,499.00

15,131.00

70.38

53.33

0.00

28,374.00

Salubritate - total, din care:

26,368.00

19,493.00

13,751.00

70.54

52.15

0.00

26,368.00

Salubritate cai publice si dezapezire

20,264.00

14,464.00

10,236.00

70.77

50.51

20,264.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

4,340.00

3,430.00

1,917.00

4,340.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

415.00

250.00

249.00

415.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandepliniriî obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

1,349.00

100.00

100.00

1,349.00

i.

Apa meteo

1,335.00

1,335.00

1,174.00

87.94

87.94

1,335.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

206.00

30.70

30.70

671.00

Alte transferuri pentru funcționare

55.18

0.00

0.00

Active nefînanciare

71

2,527.89

2,035.40

723.00

35.52

28.60

-92.00

2,435.89

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-217.10

-217.10

-217.10

100.00

100.00

-217.10

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0.00COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7,320.58

3,170.00

1,383.00

43.63

18.89

1,397.80

8,718.38

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

7,000.00

2,900.00

1,144.00

39.45

16.34

1,397.80

8,397.80

Subvenție

7,000.00

2,900.00

1,144.00

39.45

16.34

1,397.80

8,397.^0

Suma aprobata conform HCL

nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

^(100

Active nefinanciare

71

320.58

270.00

239.00

88.52

74.55

320.58

TRANSPORTURI

8402

53,356.68

41,432.08

35,176.01

84.90

65.93

-4,130.00

49,226.68

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2,629.00

2,200.00

717.00

32.59

27.27

0.00

2,629.00

Reparații curente străzi

2,000.00

1,677.00

379.00

22.60

18.95

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

523.00

338.00

64.63

53.74

629.00

Bunuri si servicii avand ca șursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

234.38

234.38

0.00

0.00

234.38

Subvenții/ gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express

S.A.)

40

40,024.29

32,224.29

29,324.00

91.00

73.27

40,024.29

TVA

4.000.00

4.000.00

4.000.00

100.00

4.000.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

4,769.00

0.00

-4,529.00

■ -

240.00

Active nefinanciare

71

3,575.00

4,648.40

3,010.00

64.75

84.20

399.00

3,974.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,874.99

-1,874.99

-1,874.99

100.00

100.00

-1,874.99

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

412,710.50

327,310.94

287,469.97

87.83

69.65

1,627.00

414,337.50

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

42,922.39

31,932.00

28,852.76

90.36

67.22

6.00

42,928.39

Cheltuieli de personal

10

29,500.00

21,953.00

21,151.00

96.35

71.70

29,500.00

Bunuri si servicii

20

3,972.59

1,503.93

2,505.00

166.56

63.06

3,972.59

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

0.00

1.04

cheltuieli cfctr.1/20 R.A.S.P

8,501.00

7,568.27

5,237.00

69.20

61.60

8,501.00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

13.20

13.20

13.20

100.00

6.00

19.20

Alte cheltuieli

59

958.00

958.00

36.00

3.76

3.76

958.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

240.00

198.00

174.00

87.88

72.50

240.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-263.44

-263.44

-263.44

100.00

100.00

-263.44

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

43,846.08

38,255.85

34,636.85

90.54

79.00

6.00

43,852.08

Bunuri si servicii - din care:

20

350.00

100.00

74.00

74.00

21.14

0.00

350.00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

350.00

100.00

74.00

74.00

21.14

350.00

Fonduri de rezerva

50

23.23

0.00

0.00

0.00

6.00

29.23

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3,510.00

2,693.00

2,693.00

100.00

76.72

3,510.00

Rambursări de credite - total din care:

81

39,973.00

35,473.00

31,880.00

89.87

79.75

0.00

39,973.00


Rambursare credit B.C.R.

13,970.00

12,610.00

10,640.00

84.38

76.16

l;g.‘W)60'

Rambursare credit B.R.D.

14,244.00

12,704.00

11,960.00

94.14

83.97

4,244,«p

Rambursare credit C.E.C.

4,944.00

4,409.00

4,280.00

97.07

86.57

4,944.<

Rambursare credit EXIM

6,815.00

5,750.00

5,000.00

86.96

73.37

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-10.15

-10.15

-10.15

100.00

100.00

«\ ''MlS ya,/y.

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

7,201.00

7,143.00

99.19

85.12

0.00

8.391.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

7,200.00

7,143.00

99.21

85.14

8,390.20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA

6102

19,186.00

15,193.50

14,390.00

94.71

75.00

0.00

19,186.00

Bunuri si servicii - total, din

1 care:

20

26.00

17.00

12.00

70.59

46.15

0.00

26.00

Bunuri si servicii (Protecția civila i

26.00

17.00

12.00

70.59

46.15

26.00

Politia Locala - total din care:

19,160.00

15,176.50

14,378.00

94.74

75.04

0.00

19,160.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

14,482.50

13,958.00

96.38

75.98

18,370.00

Bunuri si servicii

20

790.00

694.00

420.00

60.52

53.16

790.00

INVATAMINT

6502

27,169.74

21,562.63

14,744.68

68.38

54.27

0.00

27,169.74

4- Ut41 IUI ICII ITV jltl .'ittiiUi-

10

1.588.00

1.250.43

955.00

76.37

60.14

0.00

1.588.00

Transport profesori

593.00

461.08

281.00

60.94

47.39

593.00

Vliui IIJIE11 wrțrc 1 ftu l IHTCTTTLI.

445.00

362.35

292.00

80.59

65.62

445.00

Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta

550.00

427.00

382.00

89.46

69.45

550.00

Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

16,091.50

13,414.08

8,950.00

66.72

55.62

16,091.50

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

1,315.00

1,315.00

742.00

56.43

56.43

1,315.00

Transferuri către instituții publice

51

50.00

50.00

50.00

100.00

100.00

50.00

hnatttîfrea mvatâmflflnnni particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de .,1......... „ ..---"1—

55

5,583.00

3,467.00

3,005.00

86.67

53.82

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

140.06

140.06

0.00

0.00

1.96

142.02

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrali in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin, 10 si art.l aline.

57

1,162.50

929.41

509.00

54.77

43.78

1,162.50

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSCj

57

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

1,156.97

699.00

60.42

49.93

1,400.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-165.32

-165.32

-165.32

100.00

100.00

-1.96

-167.28

SANATATE

6602

11,950.00 |

9,852.25

8,400.07\

85.26

70.29 |

150.00

12,100.00 I

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitaraASSC

10

10,960.00

9,189.00

8,057.00

87.68

73.51

14X960.0^

Bunuri si servicii

20

163.00

163.00

13.00

7.98

7.98

0.00

C..; 163.(4

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

163.00

13.00

7.98

7.98

Transferuri către instituții publice

51

737.00

421.00

388.00

92.16

52.65

150.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

80.00

100.00

100.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

657.00

341.00

308.00

90.32

46.88

150.00

807.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

21.00

70.00

70.00

30.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

0.00

0.00

111.93

Alte cheltuieli (Centrul de

Transfuzie)

57

60.00

49.25

33.00

67.01

55.00

60.00

Plăti efectuate anii precedent! recuperate in anul curent

85

-111.93

-111.93

-111.93

100.00

100.00

-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

55,895.56

44,140.56

39,760.70

90.08

71.13

-32.80

55,862.76

•Bunuri si servicii - total- din

care:

20

2,265.49

1,451.49

983.00

67.72

43.39

15.00

2,280.49

iluminat ornamental

1,081.00

501.00

270.00

53.89

24.98

1,081.00

spectacole artificii

40.00

20.00

19.00

47.50

40.00

acțiuni culturale

487.50

387.50

241.00

62.19

49.44

15.00

502.50

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

656.99

542.99

453.00

83.43

68.95

656.99

Transferuri către instituții publice, din care:

51

53,312.00

42,621.00

38,728.00

90.87

72.64

-47.80

53,264.20

Casa de Cultura

1,496.00

1,208.00

1,014.00

83.94

67.781

-47.80

1,448.20

Teatrul "Toma Caragiu"

13,800.00

10,919.00

10,305.00

94.38

74.67

13,800.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,559.00

9,649.00

8,737.00

90.55

69.57

12,559.00

Club Sportiv Municipal

15,565.00

12,736.00

11,300.00

88.72

72.60

15,565.00

Administrata Parcului C-tin Stere

9,892.00

8,109.00

7,372.00

90.91

74.52

9,892.00

Susținerea cultelor

59

350.00

100.00

100.00

28.57'

350.00

Alte transferuri curente interne

55.18

18.37

18.37

0.00

0.00

18.37

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-50.30

-50.30

-50.30

100.00

100.00

-50.30
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,093.55

64,715.17

59,460.62

91.88

74.24

0.00

80,093.55

Cheltuieli de personal - total din care:

10

38,116.00

30,551.60

28,211.00

92.34

74.01

0.00

38,116.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,203.00

13,509.00

12,028.00

89.04

74.23

16,203.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,082.00

9,569.70

8,989.00

93.93

74.40

12,082.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735.00

664.00

532.00

80.12

72.38

735.00

Crese

7,581.00

5,561.50

5,551.00

99.81

73.22

7,581.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,515.00

1,247.40

1,111.00

89.07

73.33

1,515.00

Bunuri si servicii - total din

care:

20

5,947.43

4,947.95

3,184.00

64.35

53.54

-0.95

5,946.48

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

146.00

136.00

125.00

91.91

85.62

146.00

Bunuri si servicii crese

402.50

305.50

276.00

90.34

68.57

402.50


Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,724.00

2,210.52

1,457.00

65.91

53.49

A '

q2,724.90

.Ck'l

A

'M

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,757.00

1,367.00

1,036.00

75.79

58.96

i,757'qO

...         ■.         X?-

.           Io. o

Bunuri si servicii Căminul de batrani

521.00

452.00

271.00

59.96

52.02

^l;oo

—v

I V v

Ajutoare pentru incalzire locuinte(taxe poștale 1

3.00

3.00

0.00

0.00

0 ,

reparații crese (pmp)

39.00

139.00

7.00

5.04

17.95

39.00

Legea 350/2005

60.00

40.00

12.00

30.00

20.00

60.00

Alte transferuri curente interne

55,18

294.93

294.93

0.00

0.00

0.00

-0.95

293.98

Asistenta sociala-total din care:

57

35,771.00

29,090.00

27,962.00

96.12

78.17

0.00

35,771.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,846.00

21,525.00

20,555.00

95.49

76.57

26,846.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

3,418.00

99.94

99.94

3,420.00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

125.00

75.00

5.00

6.67

4.00

125.00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5,380.00

4,070.00

3,984.00

97.89

74.05

5,380.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

564.50

431.00

409.00

94.90

72.45

0.00

564.50

Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

300.00

295.00

98.33

73.75

400.00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

30.00

30.00

18.00

60.00

60.00

30.00

Cantina sociala

5.00

5.00

2.00

40.00

40.00

5.00

Centrul Crese

124.50

91.00

91.00

100.00

73.09

124.50

Căminul de batrani

5.00

5.00

3.00

60.00

60.00

5.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-305.38

-305.38

-305.38

100.00

100.00

0.95

-304.43

LOCUINȚE, SER VICII SI DEZV. PUBLICA

7002

43,086.40

33,492.40

31,857.38

95.12

73.94

100.00

43,186.40

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14,171.00

10,595.00

10,437.00

98.51

73.65

14,171.00

Bunuri si servicii- total din

oare:

20

28,800.00

22,810.00

21,337.00

93.54

74.09

100.00

28,900.00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1,530.00

1,190.00

854.00

71.76

55.82

1,530.00

Alte cheltuieli - total din care:

27,270.00

21,620.00

20,483.00

94.74

75.11

100.00

27,370.00

iluminat public

06

8,181.00

6,281.00

5,455.00

86.85

66.68

8,181.00

intretinere ceasuri publice

34.00

27.00

27.00   100.00   79.41

34.00

Reparații curente(fond imobiliar)

414.00

377.00

170.00

45.09

41.06

414.00

prestări servicii SGU PI.

18,641.00

14,935.00

14,831.00

99.30

79.56

100.00

18,741.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

116.00

88.00

85.00

96.59

73.28

116.00

Alte transferuri curente interne

55,18

1.02

1.02

4.10

5.12

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1.62

-1.62

-1.62

100.00

100.00

-4.10

-5.72

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

28,156.90

21,281.90

14,913.90

70.08

52.97

0.00

28,156.90


Bunuri si servicii -total din

care:

20

28,374.00

21,499.00

15,131.00

70.38

53.33

0.00

Salubritate -total din care:

26,368.00

19,493.00

13,751.00

70.54

52.15

0.00

Salubritate cai publice si dezapezire

20,264.00

14,464.00

10,236.00

70.77

50.51

Dezinsectie,dezinfectie,deratiz are

4,340.00

3,430.00

1,917.00

55.89

44.17

Colectare, transport si neutralizare cadavre

415.00

250.00

249.00

60.00

415.iV0~

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

1,349.00

100.00

100.00

1,349.00

apa meteo

1.335.00

1.335.00

1 174.00

87.94

87.94

1,335.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologi zat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

206.00

30.70

30.70

671.00

Alte tansferuri

55,18

0.00

0.00

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-217.10

-217.10

-217.10

100.00

100.00

-217.10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7,000.00

2,900.00

1,144.00

39.45

16.34

1,397.80

8,397.80

Subvenții-

40

7,000.00

2,900.00

1,144.00

39.45

16.34

1,397.80

8,397.80

TRANSPORTURI

8402

45,012.68

36,783.68

32,166.01

87.45

71.46

0.00

45,012.68

Bunuri si servicii - din care:

20

2,863.38

2,434.38

717.00

29.45

25.04

0.00

2,863.38

reparații curente străzi

2,000.00

1,677.00

379.00

22.60

18.95

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

523.00

338.00

64.63

53.74

629.00

Alte transferuri curente interne

55,18

234.38

234.38

0.00

234.38

Subventii/gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express

S.A.)

40

40,024.29

32,224.29

29,324.00

91.00

73.27

40,024.29

TVA

4,000.00

4,000.00

4,000.00

100.00

100.00

4,000.00

Plăti efectuate anii precedent]' recuperate in anul curent

85

-1,874.99

-1,874.99

-1,874.99

100.00

100.00

-1,874.99


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

37,576.69

26,493.00

8,617.43

32.53

22.93

-6,465.00

31,111.69

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

3,334.35

2,583.55

1,298.00

50.24

38.93

-720.00

2,614.35

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,309.00

2,250.00

1,290.00

57.33

38.98

-720.00

2,589.00

Active nefinanciare

71

25.35

333.55

8.00

2.40

31.56

0.00

25.35
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

428.00

428.00

0.00

0.00

0.00

0.00

428.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00

0.00

0.00

0.00

428.00

Active nefinanciare

71

0.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

95.74

95.74

96.00

100.27

100.27

0.00

95.74
Active nefinanciare(Protectia civila)

71

95.74

95.74

96.00

100.27

100.27

Active nefinanci are(Pol itia       ~,

Locala)

u \

INVATAMANT

6502

3,341.21

1,718.71

37.00

2.15

1.11

4.00

3.<45,2g'i.

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

1,553.50

3,i»

Active nefinanciare Victor

Slavescu

71

15.00

15.00

15.00

Active nefinanciare

71

219.21

150.21

37.00

24.63

16.88

4.00

223.21


SANATATE

6602

3,501.00

1,517.00

254.00

16.74

7.26

-150.00

3,351.00

Active nefinanciare

71

11.00

8.00

6.00

75.00

54.55

11.00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)~total, din care:

51

3,490.00

1,509.00

248.00

16.43

7.11

-150.00

3,340.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

20.00

6.67

6.67

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,190.00

1,209.00

228.00

18.86

7.15

-150.00

3,040.00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

3,227.41

3,217.32

585.80

18.21

18.15

-104.00

3,123.41

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2,882.00

2,882.00

507.00

17.59

17.59

-104.00

2,778.00

Tcatrul"Toma Caragiu"

400.00

400.00

0.00

0.00

-325.00

75.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

287.00

5.00

1.74

1.74

287.00

Casa rle culTiirri

imn

Club Sportiv Municipal

0.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,195.00

2,195.00

502.00

22.87

22.87

221.00

2,416.00

Active nefinanciare

71

345.41

335.32

83.00

24.75

24.03

345.41

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

0.00

0.00

4.20

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-4.20

-4.20

-4.20

100

100

-4.20

ASIGURĂRI SI

ASISTENTA SOCIALA

6802

170.00

158.00

3.00

1.90

1.76

1.00

171.00

Active nefinanciare

71

170.00

158.00

3.00

1.90

1.76

1.00

171.00

Active nefinanciare primărie

39.00

27.00

2.00

7.41

5.13

1.00

40.00

Active nefinanciare

Administrația Serviciilor

Sociale Comunitare

131.00

131.00

1.00

0.76

0.76

131.00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

12,286.51

9,820.88

2,371.63

24.15

19.30

-1,274.00

11,012.51

Active nefinanciare primărie

71

9,307.71

8,323.58

2,725.00

32.74

29.28

-1,274.00

8,033.71

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

1,504.50

3,009.00

55,13

323.17

346.17

323.17

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-353.37

-353.37

-353.37

100.00

100.00

-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.527.89

2.035.40

723.00

35.52

28.60

-92.00

2 435.89

Active nefinanciare

71

2,527.89

2,035.40

723.00

35.52

28.60

-92.00

2,435.89

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

320.58

270.00

239.00

88.52

74.55

0.00

320.58

Active nefinanciare

71

320.58

270.00

239.00

88.52

74.55

320.58


TRANSPORTURI

8402

8,344.00

4,648.40

3,010.00

64.75

36.07

-4,130.00

f<4i- 4,214.00

Active nefinanciare

71

3,575.00

4,648.40

3,010.00

64.751

84.20

399.00

/.   : 3,974.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

4,769.00

-4,529.00

.4 ,

h .;'    \24b.oo

>' -fv.      *.•-r ■■
Nr. inreg.:


Către:


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:


+4 0244-513670

serviciipublice@ratsp.ro www.ratsp.ro


Data: 3/'/°


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI


In atentia: Director Economic NICOLETA CRACIUNOIU

Referitor: Rectificare buget anul 2019
NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU RECTIFICARE BUGET ANUL 2019

Va aducem la cunstinta, ca in conformitate cu HCL. 387/21.10.2019 bugetul alocat la capitolul “COMBUSTIBILI SI ENERGIE” - subvenții - dif de preț si tarif la en. termica livrata populației; dif preț combustibil este de 7.000,00 mii si ținând cont ca;

 • •  in perioada mai-septembrie 2019 s-au primit facturi Veolia in suma de 2.754.689,58 lei cu TVA, iar suma total ramasa pana la sfârșitul anului ( octombrie+noiembrie) este de 3.245.310,42 lei (TVA inclus).

 • •  pentru luna octombrie 2019 se estimează a fi facturata cantitatea de 26.716,23 Gcal adica suma estimata de 2.695.034,43 lei cu TVA, iar suma totala ramasa pana la sfârșitul anului ( noiembrie) este de 609.931,14 lei (TVA inclus).

 • •  pentru luna noiembrie 2019 avem doua variante:

tariful la energie termica nu se ajusteaza: suma necesara estimata este de 4.857.144,42 lei cu TVA, iar

suma estimata a fi necesara este de (4.857.144,42 - 609.931,14) = 4.247.213,28 lei (TVA inclus).

tariful la energie termica se ajusteaza: suma necesara estimata este de 9.326.381,93 lei cu TVA, iar suma estimata a fi necesara este de (9.326.381,93 - 609.931,14) = 8.716.450,79 lei (TVA inclus).

 • •  Luna decembrie 2019 se facturează in ianuarie 2020 si este estimata la 13.782.218,11 lei cu TVA.

Astfel, in urma discuțiilor din cadrul PMP va rugam sa alocați suma de 1.397.800 lei reprezentând acoperirea parțial a necesarului pentru luna noiembrie 2019, iar suma necesara ramasa neacoperita se va face o noua rectificare.

Cu considerație,


Director tehnic, Vasile IONESCU


Sef Serviciu Domeniul Public si Privat, Mircea Florin BUSUIOC


Cod F- 13-05/3/0


DESERViCII * ER.A.J
hffâc# ! L4 Hz c NH

Direcția Comunicare, Relații Publice

Compartiment Organizare Evenimente

DCRP 3014/25.10.2019


Notă de fundamentare

Prin prezenta, vă solicităm rectificarea bugetului Direcției Comunicare, Relații Publice prin modificarea bugetelor unor Evenimente și transferarea unor sume, fără a influența bugetul alocat direcției, astfel:

- 87 Iei la pct. 10 Școala Reciclării și Festivalul de Film Ecologic

-3000 lei la pct.35 Parteneriat cu Colegiul de Artă Carmen Sylva

-23595 la punctul 37 Sărbători de iarnă 2019-2020.

De asemenea, vă solicităm alocarea unei sume de 15.000 lei, suplimentar din bugetul primăriei, la punctul 37 Sărbători de iarnă 2019-2020. Suma finală pentru evenimentul Sărbători de iarnă va fi astfel 62,615 lei.

Totodată, vă solicităm alocarea sumei de 20.000 lei pentru realizarea literelor volumetrice cu numele și însemnele municipalității pe clădirea unde este actualul sediu al administrației publice locale - Piața Eroilor nr 1 .A.

Di rector; executiv/ Alina Minraila'Frățilă

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente


Vizat Primar, Adrian/FlopifiUobre


Cont 67.02.20


PROPUNERE BUGET PE ANUL 2019Nr. crt.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

Aprobat 2019

Inf+/-

Rectificare 2019

1

Trim. I

Sărbători de iama 2018-2019

1-31 decembrie

2018

Suma reprezintă plata facturilor restante pe luna decembrie 2018, aferente acțiunilor derulate pe parcursul lunii dec., cu ocazia Sărbătorilor de lamă (machetă publicitară, felicitări on-line și în media, plată factură ghirlande).

34,620

0.00

34,620

2

Trim. I

Comemorare Toma Caragiu

martie - iulie

activitate în parteneriat cu șc. Toma Caragiu și cu Teatrul Toma Caragiu.

0

0.00

0

3

Trim. I

Festivalul Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed.

a XXXI-a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” -5000 lei (CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie -4600 lei; Premii concurs național “Dreptul la timp” -2000 li (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu - 1500 lei; Cheltuieli neprevăzute.

12432,88

0.00

12432,88

4

TrimI

Muzica Unește Europa

pe parcursul anului

Organizarea la Ploiești a celei de-a treia ediții a Concursului Internațional de Vioară - Muzica Unește Europa. Bugetul reprezintă premiile , onorarii juriu și evaluatori, cazare si masa participanti, cheltuieli neprevăzute.

52,360

0.00

52,360

5

Trim I

Old Cars Rally Prahova 2019

aprilie - mai

Parada, expoziție si raliu al mașinilor de epocă -costuri de organizare, materiale de promovare, cazare si masa; indemnizații arbitri și oficiali, premii (cupe, diplome, medalii, etc.), filmări speciale, publicitatea evenimentului, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0.00

i

0

\1

'v..-----N

o7 / .7^^) I ;     • v6

Trim. I

Concurs inter-regional "Științe și tehnologii” Parteneriat cu Colegiul Tehnic “Elie Radu”

aprilie^ nie

Premii oferite câștigătorilor.

3,000

0.00

3,000

7

Trim. II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XXIII-a

aprilie

Premii oferite câștigătorilor. Festival organizat in parteneriat cu Palatul Copiilor.

5,000

0.00

5,000

8

Trim. II

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu -ediția a X-a în parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu

aprilie

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

5,000

0.00

5,000

9

Trim. II

Concurs de machete "Nu tremur la cutremur"

aprilie

Acțiune realizata in parteneriat cu grădinițele din Ploiești si ISU Prahova.

0

0.00

0

10

Trim. 11

Școala Reciclării și Festivalul de film ecologic

aprilie

Proiecte educativ-informative privind protejarea mediului; bugetul reprezintă: materiale distribuite la seminarii/conferințe; susținerea unor activități dedicate zilelor din calendarul ecologic; continuarea festivalului de film ecologic.

18,000

87.00

18,087

11

Trim. II

Olimpiada Națională Aria Curiculară Tehnologii, domeniile: electric, electrotehnic, electromecanic, automatizări și telecomunicații

22-26 aprilie

Premii

10,000

0.00

10,000

12

Trim. II

Ziua Dreptului

Internațional Umanitar, ed. aV-a

14 mai

Premii oferite participanților de către primărie.

0

0.00

0

13

Trim II

Festivalul de teatru Scena, ediția a VH-a

mai

Festival organizat in parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu. Bugetul reprezintă premii acordate câștigătorilor.

2,500

0.00

j

......

’■

o;.

SJ

1

14

Trim. II și 1

IV

Saloanele de primăvară/ toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

lunile      și

noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bunei ări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

4,000

0.00

4,000

15

Trim II

Concurs școlar" Cauta Eroi la Tine Acasa"

mai-iunie

Premii oferite câștigătorilor.

50,000

0.00

50,000

16

Trim. II

Zilele Orașului Ploiești

mai - iunie

Bugetul reprezintă: Cazare și masă oaspeți; Concerte muzică populară, teatru de revistă; Spectacole artificii; Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.; Cheltuieli neprevăzute.

0

0.00

0

17

Trim. II

Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" -Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineri

mai - iunie

Spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice, etc.

0

0.00

0

18

Trim. II

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1 iunie

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

5,000

2541.00

2,549

19

Trim II

Copilărie în pași de dans -ediția a Xl-a Parteneriat cu Palatul Copiilor.

iunie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, catering, materiale promotionale, cheltuieli neprevăzute, etc.

10,000

0.00

10,000

20

Trim II

Proiect educațional Oameni și Locuri - Șc. Nicolae Titulescu

iunie

Premii oferite câștigătorilor

6,000

0.00

6,000

21

Trim II

Parteneriat Șc. I.A. Bassarabescu

pe parcursul anului

Premii oferite câștigătorilor.

0

0.00

0

22

Trim. II-III

Activități în perioada verii

iunie -septembrie

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

10,000

6156.00

Z

23

Trim III

Road Grand Tour

iulie

Concurs de ciclism pentru copii și adulți ediția a

Vl-a. Bugetul reprezintă diplome, medalii, tricouri, premii, etc.

0

w

1—"         "

k

24

Trim III

Festival Ploiești Târg Domnesc - ediția      a III-

a

iulie

Expoziție de arme si armuri, demonstrații < r cu arcul, aruncarea suliței, jocuri specifice, intreceri de măiestrie, indemanare si forța,spectacole muzica medievala, teatu interactiv, scene de teatru medieval, comedia dell arte, parada de cavaleri si domnite, tabara medievala, preyentare de arme specifice perioadei, dansuri tematice, lupte medievale, școala de instrucție, etc.

0

0.00

0

25

Trim III

Caravana Filmului

Romanesc

iulie - septembrie

proiecții de filme romanești in aer liber

0

0.00

0

26

Trim. III

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat si la cel de evaluare națională.

iulie

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională, cu domiciliul în Ploiești.

13,000

0.00

13,000

27

Trim III

Concurs National de Muzică Populară pentru copii - Trandafirul Prahovean, în Parteneriat cu Palatul Copiilor.

septembrie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, cheltuieli neprevăzute, etc.

2,000

0.00

2,000

28

Trim. III

Festivalul interetnic din

România

septembrie

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, scena, etc.

50,000

0.00

50,000

29

Trim. IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, premierea centenarilor, alte acțiuni

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: Spectacol organizat de 1 oct.; masă festivă cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice; premierea cupluri care au împlinit 50 ani căsătorie și a centenarilor; alte acțiuni organizate pentru pensionari.

102,602

9860.00

92,742

30

Trim III

Primul Ghiozdan

9 septembrie

Achiziționarea 1850 de ghiozdane pentru elevii de clasa I conform HCL 226/31.07.2019

129,898

,'A

A

V

, o a~*129,898

.■            V

\ ! / >

X ' —       / s,


31

Trim. IV

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

octom'

Premierea elevilor câștigători ai olimpiade la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

65,000

125.00

64,875

32

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

10,000

8000.00

2000

33

Trim. IV

”O viata fara riscuri! Securitatea și sănătatea mea!” — ed. a VlI-a, proiect CT Toma Socolescu

noiembrie

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3,000

0.00

3,000

34

Trim. IV

Concurs Paul Constantinescu

noiembrie

Premierea câștigătorilor Concursului național de interpretare a muzicii clasice “Paul Constantinescu”, confecționare medalii omagiale, etc.

0

0.00

0

35

Trim. I-IV

Parteneriat cu Colegiul de Artă Carmen Sylva

pe parcursul anului

Bugetul este necesar organitării expozițiilor de ioane cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, calendare, etc.

5,000

3000.00

8,000

36

Trim. IV

Bienala Iosif Iser

noiembrie

Premierea celei mai bune lucrări de gravură

2500

0.00

2500

37

Trim. IV

Sărbători de iarnă 2019-

2020

1-31 decembrie

2019

Bugetul reprezintă: Concerte susținute în perioada 1 Decembrie - 31 Decembrie și de Revelion; Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii; Amenajare parc distracții pentru copii; Amenajare Căsuță lui Moș Crăciun; Alte acțiuni neprevăzute.

24,020

38595.00

62,615

38

Trim.

I-IV

Activități cultural-sportive

pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

5,000

0.00

5,000

39

Trim.

I-IV

România 2019

pe parcursul anului

Bugetul este destinat diverselor acțiuni întreprinse cu ocazia Președinției României la Consiliul U.E.

0

0.00

0

40

Trim.

Anul Cărții 2019

pe parcursul anului

achiziție de carte

0

0.00

TOTAL

627,500

15,000.00

,\VM230oAlina Mihaela


mvi’ivir iul rujiL^ii DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEkA 3


Hl’2                      ^/fafiPRIMAR

Adrian Florin D(


LISTA

obiective de investiții pe anul 2019

Rectificare 8Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 7

Influente

(+/-)

--

FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 8

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

roTAi cnn/ruLtr

<6:Q83i44:

l-xllk-WbM .

': 6U83.44:

??:1?«M4M??

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

< : :' IK.OO : l .-

xjTJM- ■ •,

< :O;OP : .

. Mi. ,

OM?

■..OM ..

(

Alic <: .: i.Vi \ ir.'c,,-. ii

25.35

1

Dotări informatica

0.00

18.96

0.00

0.00

18.96

0.00

18.96

0.00

0.00

18.96

2

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Actualizarea/revizuirca "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

0.00

1.14

0.00

0.00

1.14

0.00

1.14

0.00

0.00

1.14

4

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

0.00

1.75

0.00

0.00

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

1.75

5

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

1.50

0.00

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

1.50

6

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Servicii de consultanta in vederea întocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

-OM,.,,,

<. 95.7,4 :

, o.oo,, ,

O.Otl, /

: ,:. :-95.t:4/:: :,

■ ■ OM

: ■ MM ...

: : , 95;74-,. '

B

Lucrări noi

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare + execuție)

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

b

1

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

1-Q1 Al???????

OM:.:.

.: 219121 •

OM..-

■0.00:,:

. lm

. : <2.23.2 ): .

: : : ::

OM

■ .■ ■ 223i2J??x

B

Lucruri noi

0.00

68.41

0.00

0.00

68.41

0.00

68.41

0.00

0.00

68.41

1

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” ( proiectare+ execuție)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea I,aurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

46.00

0.00

0.00

46.00

0.00

46.00

0.00

®șwf6.fib X

3

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

0.00

1.91

0.00

0.00

1.91

0.00

1.91

0.00

'        x

/ T)MZ _

.. .iju\ C

4

Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str, Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasilc” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

bh

fi ’ ț \ 0.00, <-■

•)- x.

\o • z>>

< c

- • -'i î i

'~E00 eștT*

\ ■Nr. crt.

,                DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECT”'«CARE 7

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGETLOCAL

RECTIFICARE 8

Observații

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

7

Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

1.50

0.00

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

1.50

\hc • hdink li îlr im i Uilti

0.00

150.80

ILIIII

J54.KU

1

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0.00

21.00

0.00

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

21.00

2

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0.00

1.80

0.00

0.00

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

1.80

3

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

4

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

5

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0.00

26.00

0.00

0.00

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

26.00

6

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

7

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul“Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSII/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitati invatamant, etapa II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Platforma electronica de management educațional

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

-20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Documentații - Sala educație fizica școlara la Sc. Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

16

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

17

Dotare grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

20.00

18

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

19

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

ir -

si

V y

20

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

'O <5

21

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIU Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL. cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

i /

'<'1.00

Nr.

■                DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

FIN

ANTAT DI

V:

FINANȚAT DIN:

BUGETLOCAL

RECTIFICARE 8

crt.

totala conform SF

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECT—CARE 7

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

n

12

Cap.66.02.71.01

SANATATE

: ::i:4:73il.'3S: f

<:<1LOO:;<<

:: :O:00-:-:-

.•JxibOO<: ■

7:

ILtiO

A

Lucrări in continuare

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

B

Lucrări noi

14 730.38

6.50

0.00

0.00

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

6.50

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

14 730.38

6.50

0.00

0.00

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

6.50

\lle cheltuieli de imcMifn

n. 0

4.IIII

4.00

0*1 U

0.00

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

PUZ Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

SPF/SF Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

ioiai ......_      _

:;<:34ș;41:l:

: ji®::

mo-

■ : : ■:

345:41

A

Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

101,00

0.00

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

1

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

244.4

0,(10

244.4

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

39.31

0.00

0.00

39.31

0.00

39.31

MOI

0.00

39.31

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

3

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

0.00

0.10

0.00

0.00

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.10

4

EI lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

5

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

6

Achiziție si montaj dotări locuri de joaca

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

:: : 39.il0

:W .

:;::::39:oii

■. >-w

. 4i i.țiil ...

-

H!

1. 1!

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

39.00

0.00

0.00

39.00

0.00

39.00

0.00

' '.$0(1

39.00\ O

t

2

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

A ' ' '„•

V) 1 "

- T.qo ,

1

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

.. •

TOTÂ1

■61)83,44

: 4 274;Q(j.

1 950i2?

6083,44

..... -              j .

■O’

din care

Nr. crt.

,               DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECT’—CARE 7

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 8

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul loca!

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

A

Lucrări in continuare

256.00

562.00

5 975.17

0.00

6 537.17

0.00

562.00

5 975.17

0.00

6 537.17

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.l IA

0.00

561.00

0.00

0.00

561.00

0.00

561.00

0.00

0.00

561.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Murcsanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0.00

0.00

5 975.17

0.00

5 975.17

0.00

0.00

5 975.17

0.00

5 975.17

B

Lucrări noi

0.00

1.00

108.27

0.00

109.27

0.00

1.00

108.27

0.00

109.27

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.l3 (proiectare+executie)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca

0.00

1.00

108.27

0.00

109.27

0.00

1.00

108.27

0.00

109.27

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61.27

387.27

(..(0

„ ..2.-

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

19.16

0.00

0.00

19.16

0.00

19.16

0.00

0.00

19.16

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

81.01

0.00

0.00

81.01

190.00

271.01

0.00

0.00

271.01

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0.00

113.01

0.00

0.00

113.01

0.00

113.01

0.00

0.00

113.01

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0.00

1118.00

0.00

0.00

1 118.00

-495.00

623.00

0.00

0.00

623.00

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

970.00

0.00

0.00

970.00

-970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de tcrmoficare

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

s^ii.otr

* x-

11

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr. 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 [ir.

£ o.ocT y

XT~Q.ooo’

12

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

St"

0.00 ?

V

X     T

0.00. .

■++ /0.00 ”■

£ /

13

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00 ‘

X^o.o°

y

14

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

15

PUZ str.Cosminele nr. 1 IA

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

V"' 30.00

16

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr. 11A

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

tLOoj/^

A^Soo

17

SF Parc Industrial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

REC—'CARE 7

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 8

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

18

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Consultanta management proiecte ( URBACT HI, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

20

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

124.00

0.00

0.00

124.00

0.00

124.00

0.00

0.00

124.00

21

întocmire documentații tehnice pentru branșamente clectrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

22

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Telcajen.

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

23

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

24

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27 B str.Catinei

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap.74.02.71.0l

PROTECȚIA MEDIULUI

4:076.20:; :

; 2 50:4.0 $

> Ț);(io ;

<i3;8o:<

02.00 :

<; ;i:4>5.S>> '

din care

A

Lucrări in continuare

4 076.20

491.00

0.00

0.00

491.00

-150.00

341.00

0.00

0.00

341.00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str Vaslui)

4 076.20

432.00

0.00

0.00

432.00

-150.00

282.00

0.00

0.00

282.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor,

Intrarea Cosmos, StrJepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului, Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0.00

59.00

0.00

0.00

59.00

0.00

59.00

0.00

0.00

59.00

B

Lucrări noi

0.00

1 327.00

0.00

0.00

1 327.00

55.00

1 382.00

0.00

0.00

I 382.00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

27.00

0.00

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

27.00

2

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

1 300.00

0.00

0.00

1 300.00

0.00

1 300.00

0.00

0.00

1 300.00

3

Extindere rețea canalizare str. Tarcaului (proiectare + execuție)

0.00

0.00

0.00

0.00

55.00

55.00

0.00

0.00

55.00

C

0. w

I9.«,

i.oo

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0.00

543.00

0.00

0.00

543.00

0.00

543.00

0.00

0.00

543.00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

0.00

0.00

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

23.80

23.80

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0.00

130.00

0.00

0.00

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

o

*^130.00

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

-. -in.

* -

5

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 /■

___\

6

Verificare/expertiza tehnica extrajudiciara lucrări statie epurare Ploiești

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00 f

7

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala dm ZUM 3, 5,6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

> O <0,911

X ('»</

8

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

zTHa    1

1.00

9

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

Nr. crt.

.               DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECr-CARE7

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul local

de Ia bugetul de stflt

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 8

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

TOTÂ1L::-:::::::::-::::-::-:::-:-.-:

:<:: O.Wv :

: 2 40.25: ;

0.W)

: ^0,33:;:;

320,58

. : .0d!0 .

: : :: 0.00: <:

■yy^Ă^yyy

din care

0.00

320.5

40.2.

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0.00

80.33

0.00

80.33

160.66

0.00

80.33

0.00

80.33

160.66

2

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Servicii de consultanta pentru actual izarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0.00

158.92

0.00

0.00

158.92

0.00

158.92

0.00

0.00

158.92

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

TOTAL-:-:-:-:-: : :

: 93 989.7L

: .3575.00

:: 0.00 :

::::0;b(l:::::

: :: :3 575:0b :

■39S.00

::::3:0.74:bb::::

: : : o:0(i : <:

::: w.oo

yyy^mM:-:-:

din care

A

Lucrări in continuare

9 435.59

I 095.17

0.00

0.00

1 095.17

0.00

1095.17

0.00

0.00

1 095.17

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606.33

509.00

0.00

0.00

509.00

0.00

509.00

0.00

0.00

509.00

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6 307.00

81.01

0.00

0.00

81.01

0.00

81.01

0.00

0.00

81.01

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1 562.26

504.16

0.00

0.00

504.16

0.00

504.16

0.00

0.00

504.16

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

B

Lucrări noi

17 046.12

705.47

0.00

0.00

705.47

1.00

706.47

0.00

0.00

706.47

1

Modernizare strada Amaradiei

459.52

406.00

0.00

0.00

406.00

0.00

406.00

0.00

0.00

406.00

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3 500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București Isi B-dul București 2 (proiectare+executie)

7 422.48

136.00

0.00

0.00

136.00

0.00

136.00

0.00

0.00 .

136.00

4

Modernizare strada Cozia

1013.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca str.Aleea Scolii (Cartier Malu Roșu)

170.93

155.00

0.00

0.00

155.00

0.00

155.00

0.00 h

. ț?0.00<

15S.O0\

5

Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare

4 480.00

8.47

0.00

0.00

8.47

0.00

8.47

f

0.00

X- 1

«îl gW i 3E1

6

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

1 395.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00 '

/î.ooj^y

~2.3<

0. >0

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala, lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr Cantacuzmo si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0.00

305.80

0.00

0.00

305.80

396.00

701.80

0.00

0.00J

2

DALI-Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0.00

45.46

0.00

0.00

45.46

0.00

45.46

0.00

OII

45J6

Y

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public ai piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0.00

555.00

0.00

0.00

555.00

0.00

555.00

0.00

6P

555.00

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL REO    RE 7

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 8

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0.00

97.33

0.00

0.00

97.33

0.00

97.33

0.00

0.00

97.33

5

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0.00

11.00

0.00

0.00

11.00

-1.20

9.80

0.00

0.00

9.80

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

-1.80

10.20

0.00

0.00

10.20

7

DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei, Sos Buda

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

4.90

14.90

0.00

0.00

14.90

8

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0.00

101.20

0.00

0.00

101.20

0.00

101.20

0.00

0.00

101.20

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

82.00

0.00

0.00

82.00

0.00

82.00

0.00

0.00

82.00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0.00

1.77

0.00

0.00

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

1.77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0.00

97.00

0.00

0.00

97.00

0.00

97.00

0.00

0.00

97.00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0.00

77.35

0.00

0.00

77.35

0.00

77.35

0.00

0.00

77.35

13

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31 508.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

57.37

0.00

0.00

57.37

0.00

57.37

0.00

0.00

57.37

17

PUZ strada Ștrandului

0.00

38.08

0.00

0.00

38.08

0.00

38.08

0.00

0.00

38.08

18

DALI,PT,DE Modernizare strada Cozia

0.00

22.00

0.00

0.00

22.00

-1.90

20.10

0.00

0.00

20.10

19

ET Proiect/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

X.ooA0 //■'AA' ■ /s. A’ / , •

21

Analiza diagnostic a eficientei activitatii de transport public local SC TCE SA Ploiești

0.00

122.00

0.00

0.00

122.00

0.00

122.00

0.00 ■

^0,00^;

^122.0(1 ,

22

DALI Pod str.Bcrzei

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

OJOt^

23

Studiu trafic pentru proiectul''Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SM1S 48114

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 7

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 8

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

24

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

25

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

26

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDI


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Madalina CRĂCIUN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


ISO ?001


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE Nr.


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND SUMELE PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNA

In anul 2019, pentru plata sau achiziția serviciilor de consultanta pentru proiectele aflate in derulare sau care se intenționează sa se depuna/realizeze, se vor avea in vedere următoarele modificări in lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local:

Capitolul 65.02.71.01

INVATAMANT

C18. Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala - 1,00 mii lei; Se constituie poziție cu 1,00 mii lei

C19. Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala - 1,00 mii lei;

Se constituie poziție cu 1,00 mii lei

/r*    ______’ ■ ■' .

C20. Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimi^z^l^^idu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru per^^^duf teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie sociala - 1,00 mii lei

Se constituie poziție cu 1,00 mii lei

C21. Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala - 1,00 mii lei

Se constituie poziție cu 1,00 mii lei

Capitolul 68.02.71.01 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

C2. înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala - 1,00 mii lei

Se constituie poziție cu 1,00 mii lei

Capitolul 70.02.71.01 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

C7. Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile - 0,00 mii lei

Se diminuează prevederea de 970,00 mii lei cu 970,00 mii lei la 0,00 mii lei

C24. Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei - 1,00 mii lei

Se constituie poziție cu 1,00 mii lei

Capitolul 74.02.71.01 PROTECȚIA MEDIULUI

C7. Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5, 6. - 1,00 mii lei

Se constituie poziție cu 1,00 mii lei

C8. Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2-1,00 mii lei Se constituie poziție cu 1,00 mii lei

C9. Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 |prjn e^^teasW sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București - 1,00 mii lei

Se constituie poziție cu 1,00 mii lei                                      ’        V

l. 1

Capitolul 84.02.71.01 TRANSPORTURI

24. Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL - 1,00 mii lei

Se constituie poziție cu 1,00 mii lei 25. Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala -1,00 mii lei

Se constituie poziție cu 1,00 mii lei

Direcția Relații Internationale

Sef Serviciu

Milena Perpeleu

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

nr. /w / ^y. /# w?NOTA DE FUNDAMENTARERectificare nr.8


CAP. 65.02.71.01 - INVATAMANT

C. Alte cheltuieli de investiții

14.D.A.L.I. - Centrala termica Ia Școala Gimnaziala „Rares Vodă” str. Rares Vodă nr.2

Se propune diminuarea sumei prevăzute in buget cu suma de 20,00 mii lei si redistribuirea acesteia la un obiectiv nou, respectiv Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.47 cu mașina de gătit

Suma prevăzută in buget: 0,00 mii lei.

17. Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.47 cu mașina de gătit

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.23838/09.11.2019, conducerea Grădiniței cu program prelungit nr.47 solicita achiziția unei mașini de gătit deoarece unitatea se afla in imposibilitatea de a asigura pregătirea corespunzătoare a hranei preșcolarilor, respectiv asigurarea unui meniu diversificat si sănătos.

Suma prevăzută in buget: 20,00 mii lei.


Director Executiv,

MihaelaJAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


Sef Serviciu, Carmen NITU
Către,

Primăria Municipiului Ploiești

Direcția Tehnic-lnvestitii


Prin prezenta revenim la adresa nr.159/29.03.2018, inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 6520/30.03.2018 in care solicitam urgent achiziționarea unei mașini de gătit pe gaze (cu arzatoare si 2 cuptoare),deoarece unitatea se afla in imposibilitatea de a asigura pregătirea corespunzătoare a hranei preșcolarilor din unitate.

Atașam prezentei adresa prin care s-a făcut cererea si răspunsul primit de la dumneavoastră la momentul respectiv in care eram asigurați de disponibilitate si obiectivitate pentru rezolvarea acestei situații, in funcție de alocările bugetare.

In speranța ca se va găsi disponibilitate financiara pentru aceasta achiziție foarte importanta si urgenta pentru unitate, va mulțumim anticipat.DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXAZz" //3O4/29. fO. S0t9

f


APROBAT, p. PRIMAR VICEPklM Cristian Mihai


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2019 -Rectificare 8Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA C. Alte cheltuieli de investiții.

 • 3. SF Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca

In vederea corelării sumelor aprobate, in conformitate cu plățile aferente achiziției, propunem alocarea sumei de 190.000,00 lei, inclusiv TVA,

Suma prevăzută in bugetul local este de 271.010,00 lei.

 • 4. Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public întrucât plățile aferente obiectivului se fac din Credit Exim Bank, propunem redistribuirea sumei de 495.000,00 lei, inclusiv TVA.

Suma prevăzută in bugetul local este de 623.000,00 lei.

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

 • A. Lucrări in continuare

 • 1. Extindere rețele canalizare Etapa II (Subtraversare str. Gârlei, Intr. Speranței, str. Verii, str. Vaslui)

In vederea corelării sumelor aprobate, in conformitate cu plățile aferente achiziției, propunem redistribuirea sumei de 150.000,00 lei, inclusiv TVA,

Suma prevăzută in bugetul local este de 282.000,00 lei.

 • B. Lucrări noi

1. Extindere rețea canalizare str. Tarcaului (proiectare + execuție)

Având in vedere faptul ca se dorește demararea procedurii de achiziție publica, propunem alocarea sumei de 55.000 lei, inclusiv TVA,

Suma prevăzută in bugetul local este de 55.000,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA4AMANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


NOTA DE FUNDAMENTAREa obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului

RECTIFICARE 8

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

 • C. Alte cheltuieli de investiții

SF/PUZ - Modernizare rețea rutiera/stradala: lărgirea la 4 benzi str.Ghe.Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare str.Ghe.Gr. Cantacuzino, tronson Sos.Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 396.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții. Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 305.800 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 701.800 lei, inclusiv TVA.

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu

In vederea corelării sumelor aprobate si situația plăților efectuate, propunem redistribuirea sumei de 1.200 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 11.000 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 9.800 lei, inclusiv TVA.

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada VasJjri

In vederea corelării sumelor aprobate si situația plăților efegidaf^'jpxctpuriem redistribuirea sumei de 1.800 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltui^ de'irivdsțftiț *j Informații financiare                                          \..£. S't'/ f

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 12.000 l^fi&iși^șișîv^^Â. Buget rectificat: 10.200 lei, inclusiv TVA.

DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei, Sos.Buda

Pentru decontarea serviciului de proiectare propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 4.900 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 10.000 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 14.900 lei, inclusiv TVA.

DALI, PT, DE Modernizare strada Cozia

In vederea corelării sumelor aprobate si situația plăților efectuate, propunem redistribuirea sumei de 1.900 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 22.000 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 20.100 lei, inclusiv TVA.

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

.4UN1CIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXĂ3

LISTA

obiective de investiții pe anul 2019-2022Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 7

Influente

(+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

BUGET LOCAL 2020 INIȚIAL

Influente (+/

) [

BUGET LOCAL 2020 Rectificat

BUGET LOCAL 2021 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2021 Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente

w

BUGET LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

;ictS:40i.3irț

<46 466.ă9<

902-W.

4+nW-

: <>M0: :■

< 3:929;^. <;

<:3:W;QQ<:

:':0W '

fYiwY:

Cap. 51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

... 25.35 ..

0.1)0. ..

oo

: :«.00 . ■:

: o.W •

: 4>.oo :

: o;i»..

:: : :wo- • • •

. X’JS ■■

»w-I. Al.--.‘

•o.oo.. .

‘nu-l ui     r •-  ' ”

25/..

1

Dotări informatica

0.00

18.96

0.00

18.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo :

0.00

0.00

18.96

2

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

0.00

1.14

0.00

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.14

4

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

0.00

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I.7S

5

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice”

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

6

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Servicii de consultanta in vederea intocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

<95.74

0.00-

<<<9S74<<<

:<<<q.:oo<<

O.W. •

: . : u.oo:: :

.n»

HJMI

•:«o.oo<<<-

<«0;0o:«-

il.'H’

•... o.iw:::

B

Lucrări noi

0.(10

0.65

U.IlO

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

•l.liu

0.00

0.00

0.011

0.00

11.6.4

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.65

V . cheliuîdi <’v m ii •>

0. •

ni...

1

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 0.00

0.00

0.00

95.09

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

:: (Ulii .■

<pd:.

•:-:-223;2i :

:<«w:<<-

4X00

: 4X0(i ' •

u.wi :

; 483)0

<< <4O0:<<

. :om: ::

• .■ . ■ 4X00 -■ . :

362.21. .

B

Lucrări noi

0.00

68.41

0.00

68.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0U

0.00

0.00

0.00

0.00

WL41

1

Separație/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurii or(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

46.00

0.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.00

3

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

0.00

1.91

0.00

1.91

0.00

0.00

0.00

1 0.00

0.00

0.00

0.00 Y

/ 0.00

Xoo^

1.91

4

Proiectare ^execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-duI Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

te

•<

/

w

3

1.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala iform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 7

Influente w

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

BUGET

LOCAL 2020 INIȚIAL

Influente (+< )

BUGET

LOCAL 2020

ttilicat

BUGET

LOCAL 2021 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2021

Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL BUGET 2019 2022

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Icurilor

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G, Cosbuc

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

7

Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

C

, ■ .......

' N

15-i.s:

4 • 6 )

1

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.00

2

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0.00

1.80

0.00

1.80

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.80

3

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

4

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

5

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0.00

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

6

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

7

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

8

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

10

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

11

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitati invatamant, etapa II

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

12

Platforma electronica de management educațional

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

13

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

0.00

20.00

-20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Documentații - Sala educație fizica școlara la Sc. Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

16

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

17

Dotare grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

18

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

7.00

7.00

0.00

8.00

8.00

0,00

9.00

9.00

25.00

19

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

7.00

7.00

0.00

9.00

9.00

0.00

8.00

3

8.00

25.00

20

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

2.00

2.00

0.00

3.00

3.00 Ă

- yT'-' X S-

-

4.00

*

10.00

21

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-V1II Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

27.00

27.00

0.00

28.00

28.00

■-s-fi 'ț, /

-A

/ jjo

83.00

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala Torm SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 7

Influente (+/•)

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

BUGET LOCAL 2020 INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET LOCAL 2020 ztificat

BUGET LOCAL 2021 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2021

Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2022

Rectificat

TOTAL

BUGET

2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cap.66.02.71.01

SANATATE

: 14 730.38:

•:•: tloo

. ,-og : :•

:•: tlog

::-4:4400:

: 42.9:00.

: <4 315.00:

: :3 3og.go :

. :og ’

: 3:3:00:00::

:O;O0: :•:■

. .0:00- :

:•: : o:oo: :

>7 626.BD::

A

Lucrări in continuare

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00 i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

B

Lucrări noi

14 730.38

6.50

0.00

6.50

4 444.00

-129.00

4 315.00

3 300.00

0,00

3 300.00

0.00

03)0

0.00

7 621.50

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inaltefproiectare+executie)

14 730.38

6.50

0.00

6.50

4 444.00

-129.00

4 315.00

3 300.00

0.00

3 300.00

0.00

0.00

0.00

7 621.50

O.f’l

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a 11

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2

PUZ Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

SPF/SF Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TO-rAu::::-:::::::-:-:-:::::-::-:::-::-:?:::::::-:::-::-:::::-:::::-:::-::::::-:::-:-

:oo: :-:

•:-:-34fr.:4i-:-:-:

• :-oo

:: 345.41-: :-:

:o;oo :::-

■- •O» ■

::-:-o:ob:-::-

:■ - o’.oo--.

(hoo

:: :o;0o:<:

: : : :

345.41:-

A

Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp Cl} Bdul Independentei 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101.00

1

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente (luliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

244.

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

39.31

0.00

39.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3931

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

3

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

0,00

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

4

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești”

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

5

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. 0.00

0.00

0.00

35.00

6

Achiziție si montaj dotări locuri de joaca

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

': 1W

:. i6.Mi. :'.

:i:MQ

Kw

:::-0M:-::

. K-W

::: IW:-::

TOTAL

■    1-.0P'

.:. o.W :.:

...

j-V.rtt

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 N

- iojw--

39.00

2

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

16.00

16.00

0.00

16.00

16.00

0

Ei

z .

. îriișS;

gW’ 0

;   50.00

Cap. 70.02 .71.01

VK,

r-     ’*

r ■ -

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

i'1 / 7

TOXM:. : :

: :2Sfc0(i

-1 274.00'

• : 0;04X:::

X3W‘--

: ■ :33.w::

XLxiSb. >

din care

___

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala iform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 7

Influente

(+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

BUGET

LOCAL 2020

INIȚIAL

Influente(+/ )

BUGET

LOCAL 2020 :tificat

BUGET

LOCAL 2021

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2021

Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente

(+/-)

BUGET

LOCAL 2022

Rectificat

TOTAL BUGET 2919 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

Lucrări in continuare

256.00

6 537.17

0.00

6 537.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6 537.17

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr. 11A

0.00

561.00

0.00

561.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

561.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0.00

5 975.17

0.00

5 975.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5975.17

B

Lucrări noi

0.00

109.27

0.00

109.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109.27

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

109.27

0.00

109.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109.27

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•! . h<

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

19.16

0.00

19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.16

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

81.01

190.00

271.01

0.00

0.00

0.00

0.00

OjOO

0.00

0.00

0.00

0.00

271.01

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0.00

113.01

0.00

113.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.01

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistern iluminat public

0.00

1 118.00

-495.00

623.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

623.00

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

970.00

-970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

9

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

10

Asigurare utilitari Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

, 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

11

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr. 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

, 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.«r--

0.00

0.00

12

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

//0.00

o.oo

i-   0,00 \

16.00

14

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?! 0.00

■« 0,00 '

J' /0.00

1.00

15

PUZ str.Cosminele nr. 11A

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

’’..0.00 C

0.00 J

+/ O.it&Sty

30.00

16

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l IA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o:8o+

D.aihț

0.00

17

SF Parc Industrial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fâo;®?

.0.00 -

-- *•

< 03» ; '

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

’ 'Moare tala cu.norm SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 7

Influente (+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

BUGET LOCAL 2020 INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET IZ L 2020 ficat

BUGET LOCAL 2021 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2021 Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL

BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.09

20

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

124.00

0.00

124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124.00

21

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertății nr.3)

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115.00

22

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

23

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

24

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

33.00

33.00

0.00

33.00

33.00

0.00

33.00

33.00

100.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

;

<4       .

'.WM.

:>:2-435:.j!9 5

? iji.'OO -■

■I7.no

' ■ .19,00

£486^ <

din care

A

Lucrări in continuare

4 076.20

491.00

-150.00

341.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

341.00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui)

4 076.20

432.00

-150.00

282.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

282.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0.00

59.00

0.00

59.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59.00

B

Lucrări noi

0.00

1 327.00

55.00

1 382.00

0.00

OJMI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 382.00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.00

2

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

1 300.00

0.00

1 300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 300.00

3

Extindere rețea canalizare str. Tarcaului (proiectare + execuție)

0.00

0.00

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.00

l(

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0.00

543.00

0.00

543.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

543.00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

23.80

0.00

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.80

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0.00

130.00

0.00

130.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.09

5

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Verificare/expertiza tehnica extrajudiciara lucrări statie epurare Ploiești

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00  4

Ao>a

12.00

7

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de Ia Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5, 6.

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

2.00

2.00

0.0^-

' 3.0.0-

V ’

A 7.00

8

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

14.00

14.00

0.00

15.00

15.00

lo?

’V

16.00

<>/ i

163)1) / .

*

£46.00

9

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

V

0.00 ’

Mo

— p.ofe. J

1.00

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

valoare fala v...iorm SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 1

influente W->

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

BUGET

LOCAL 2020

INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET IZ* ‘L2020 ficat

BUGET

LOCAL 2021

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2021

Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente

(+/-)

BUGET LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

: : : : : :

320^8::::

.. mo ;*

■:<-32OJ58: ::

::: :0;0o: :-:

: o.o»

. . fi.W.

i>.t«

■iMQ: ;

-:«0;00:-::-

. 0;0» :

MO

3208'

din care

■ ni

3. I1.5N

0. 0

......

(M •)

* /n

1

Aiuaiu pnvina moasniatea ae gestiune si staoutrea smuiiTior optime iie ae legare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0.00

160.66

o.oo

160.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.66

2

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea utilizării intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0.00

158.92

0.00

158.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158.92

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

338-78:-

WM-:

-1 N.ÎM1

<::5is.oo::::

-li-7-.ob

Sîmoo ■:

din care

A

Lucrări in continuare

9 435.59

1 095.17

0.00

1 095.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 095.17

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606.33

509.00

0.00

509.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

509.00

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6 307.00

81.01

0.00

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81.01

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1 562.26

504.16

0.00

504.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

504.16

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

B

Lucrări noi

12 395.19

705.47

1.00

706.47

0.00

0.00

0.00

629.00

-136.00

493.00

3 440.00

-139,00

3 301.00

4 500.47

1

Modernizare strada Amaradiei

459.52

406.00

0.00

406.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

406.00

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3 500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 (proiectare+executie)

7 422.48

136.00

0.00

136.00

0.00

0.00

0.00

629.00

-136.00

493.00

3 440.00

-139.00

3 301.00

3 930.00

4

Modernizare strada Cozia

1 013.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca str. Aleea Scolii (Cartier Malu Roșu)

0.00

155.00

0.00

155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MO

0.00

155.00

5

Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare

0.00

8.47

0.00

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.47

6

Reamcnajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

508.

>

1

SF/PUZ-Modemizarc rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0.00

305.80

396.00

701.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

P.00vj

l «Q -

^SQ.00

701.80

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0.00

45.46

0.00

45.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■' o.oo . .

0.00

\ 3

45.46

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0.00

555.00

0.00

555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

• jâ»/

x/

/ w r a/ J

555.00


Nr. cri.

»              DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare ‘otala orm SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 7

Influente (+/.)

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

BUGET LOCAL 2020 INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET LOCAL 2020 ificat

BUGET

LOCAL 2021

INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET LOCAL 2021 Rectificat

BUGET LOCAL 2022 INIȚIAL

Influente (+/-)

BUGET

LOCAL 2022

Rectificat

TOTAL BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0.00

97.33

0.00

9733

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97.33

5

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0.00

11.00

-1.20

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.80

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0.00

12.00

-1.80

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.20

7

DAI ,1, PT, DE Modernizare strada Amaradiei, Sos.Buda

0.00

10.00

4.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.90

8

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0.00

101.20

0.00

101.20

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101.20

 • 9

 • 10

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

82.00

0.00

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82.00

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0.00

1.77

0.00

1,77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0.00

97.00

0.00

97.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97.00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0.00

77.35

0.00

77.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77.35

13

Întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea încheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proicctare+executie).

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31 508.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Achiziție autobuze (F.uro 6)

36 000.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

57.37

0.00

5737

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.37

17

PUZ strada Ștrandului

0.00

38.08

0.00

38.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 0.00

38.08

18

DALI,PT,DE Modernizare strada Cozia

0.00

22.00

-1.90

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.10

19

ET Proiect/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stafii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

21

Analiza diagnostic a eficientei activității de transport public local SC TCE SA Ploiești

0.00

122.00

0.00

122.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122.00

22

DALI Pod str. Berzei

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

23

Studiu trafic pentru proiectul"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SMIS 48114

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

. \ ș

‘   -^-4
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala nform SF

BUGET 2019

RECTIFICARE 7

Influente (+/-)

BUGET 2019

RECTIFICARE 8

BUGET LOCAL 2020 INIȚIAL

Influente (+/ )

BUGET LOCAL 2020 xtificat

BUGET

LOCAL 2021

INIȚIAL

Influente (+7-)

BUGET

LOCAL 2021

Rectificat

BUGET

LOCAL 2022

INIȚIAL

Influente (+/->

BUGET

LOCAL 2022 Rectificat

TOTAL BUGET 2019 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

11

12

13

14

15

24

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

3.00

25

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

21.00

21.00

0.00

22.00

22.00

0.00

21.00

21.00

65.00

26

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00
DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

NR. ,//^3  /  3<9J(9.Â(9^


NOTA DE FUNDAMENTARE rectificare lista obiective de investiții pe anul 2019 r 2022

CAP. 66.02.71.01 - SANATATE

1. LUCRĂRI NOI

1. Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Pentru edificarea construcției, la data de 20.08.2019 a fost incheiat contractul de lucrări (inclusiv proiectare).

Suma prevăzută in buget pentru anul 2020 este de 4.444,00 mii lei. Având in vedere ca nu a inceput execuția lucrărilor la acest obiectiv, se propune diminuarea alocației bugetare prevăzute in anul 2020 cu suma de 129,00 mii lei

Buget local rectificat pentru anul 2020: 4.315,00 mii lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI

Sef Serviciu, Carmen NITU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE ANEXA NR. 3


Adrian Florin DOBRE


LISTA

proiectelor cu finanțare europeana pe anul 2019 - titlul 51Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale 2019

Influente +/-

WO C ;

Prevederi... . finale 2019.

1

2

4

TOTAL CHELTUIELI

14.622,01

-5.249,00

9.373,00

Cap. 51.02-58

................S_______

auțoritati PUBLICE

total”............................................. ””..................

" 3 309,01

............................

-720,lKI

1,2389,00

din care:

I

Asigurarea managementului performantei si caii tatii in Municipiul Ploiești

I52.0C

-34,00

118,00

2

proeticetica+transparenta+integritate-coruptie

I38.0C

-20,00

118,00

3

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competentelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetă|eni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

895,0C

-666,00

229,00

4

Antrcprenoriatul social, soluția pentru 0 economie durabilă

49,00

0,00

49,00

5

"DARE TO START!'1

1.827,00

0,00

1.827,00

6

GREENCHARGE Uptake Cities Group

24,00

0,00

24,00

7

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

24,00

0,00

24,00

8

City Stakeholders Network for Clean Buses

24,00

0,00

24,00

9

Zebra

24,00

0,00

24,00

10

CIVITAS SATELLITE

24,00

1 0,00

24,00

11

ECCENTRIC

24,00

1 6,66

24,66

12

Clubul de la Strasbourg

24,00

0,00

24,00

13

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

80,00

0,00

80,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

4284>0

0,00

428,00

din care:

A

Lucrări in continuare

1                          428,66

0,00

428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

428,00

0,00

428,00

Cap. 65.02-58

1NVATAMANT

TOTAL

3.107,00

0,00

3.107,00

din care:

B.

Lucrări noi

3,107,00

0,00

3.107,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

210,00

0,00

210,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

316,00

0,00

316,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

294,00

0,00

294,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

306,00

0,00

306,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala ”George Cosbuc”

1.670,00

0,00

1.670,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru loan Cuza”

311,00

0,00

311,00

Cap. 70.02 -58

3.009,00

3.009,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

3.009,00

0,00

3.009,00

din care

B.

Lucrări noi

3.009,00

0,00

3.009,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

390,00

0,00

390,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

659,00

0,00

659,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

1.348,00

0,00

1.348,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

612,00

0,00

612,00

Cap.84.02.58

TRANSPORTURI

TOTAL

4.769,00

-4.529,00

240,00

din care:

0,00

B.

Lucrări noi

4.769,00

-4.529,00

240,00

1

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

4.769,00

-4.689,00

80,00

2

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești

0,00

80,00

80,00

3

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

0,00

80,00

80,00

Direcția Relații Internationale,

Director Executiv,MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții Serviciul Reparații si Investiții Drumuri
NOTA DE FUNDAMENTARE

Buget multianual 2020-2022

RECTIFICARE


2020-2022Cap.84.02.71.01 TRANSPORTURI

Cap.B - Lucrări noi

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2 (proiectare si execuție)

In urma incheierii contractului de lucrări nr. 17501/12.09.2019, avand ca obiect proiectarea si execuția obiectivului de investiții Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2 a fost emis ordinul de incepere a elaborării documentației tehnice.

Avand in vedere:

 • - termenele contractuale asumate pentru elaborarea documentației tehnice si execuția lucrărilor;

 • - obiectivul de investiții este inclus in Lista obiectivelor de investiții Credit Exim

Bank,

propunem redistribuirea sumelor după cum urmeaza:

 • -  anul 2021 -136.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat 2021: 493.000, inclusiv TVA

 • -  anul 2022 -139.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat 2022: 3.301.000, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE ANEXA NR. 3


Adrian Florin DOBR

LISTA obiectivelor de investiții POR, FSE finanțate din bugetul local pe anulNr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale 2019

— rr* •  ---

z

’v

■rw

J,;^aleȘ19 ,

...... 5 " Zc*

0

1

2

............. 'o'.

TOTAL CHELTUIELI

11.324,00

-4.5ÎM!

Cap. 51.02-58

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

11,0

0,00

11,00

din care:

B.

Lucrări noi

11,0

0,00

11,00

1

Xerox multifunc|ional DocuCentre

8,00

0,00

8,00

2

Laptop Dell Inspiron 3576

3,00

0,00

3,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

0,00

428,00

din care:

A

Lucrări in continuare

1                           428,66

0,00

428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

428,00

0,00

428,00

Cap. 65.02-58

INVATAMANT

TOTAL

3.107,00

0,00

3.107,00

din care:

B.

1

Lucrări noi

3.107,00

0,00

3.107,00

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfanțul Apostol Andrei" în Municipiul Ploiești

210,00

0,00

210,00

2

3

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

316,00

0,00

316,00

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

294,00

0,00

294,00

 • 4

 • 5

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

306,00

0,00

306,00

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc"

1.670,00

0,00

1.670,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza”

311,00

0,00

311,00

Cap. 70.02 -58

3.009,00

3.009,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

3.009,00

0,00

3.009,00

din care:

B.

Lucrări noi

3.009,00

0,00

3.009,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

390,00

0,00

390,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

659,00

0,00

659,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

1.348,00

0,00

1.348,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

612,00

0,00

612,00

Cap.84.02.58

TRANSPORTURI

TOTAL

4.769,00

-4.529,00

240,00

din care:

B.

Lucrări noi

4.769,00

-4.529,00

240,00

1

Achizifie mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

4.769,00

-4.689,00

80,00

2

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești

0,00

80,00

80,00

3

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

0,00

80,00

80,00


Direcția Relații Internationale,

Director Executiv,


Municipiul Ploiești


Anexa nr. 3 / Anul 2019

Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila in anul 2019                      4Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut.

;■ Țoial-».

Cap. 54.02 si 54.07

428,00

o,oo

0,00

'  428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

428,00

0,00

0,0'0.

>" 428,90

7/


PROIECTE FINANȚATE PRIN PQR 2014 - 2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E

1 moruni ut’•

\\ Total"-

Cap. 65.02

0,00

3.107,00

I85>

3.292,00

1

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

0,00

210,00

' -235,00

2- C

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

0,00

316,00

37,00

353,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

0,00

294,00

6,00

300,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

0,00

306,00

6,00

312,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala ”George Cosbuc”

0,00

1.670,00

105,00

1775,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza”

0,00

311,00

6,00

317,00

Cap. 70.02

0,00

3.009.00

2.603.00

3.096,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

0,00

390,00

318,00

708,00

2

Eficientizare eneraetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

0,00

659.00

5O0.00

1.159.00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

0,00

1.348,00

1.168,00

2.516,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

0,00

612,00

617,00

1.229,00

Cap. 84.02

6,00

234,00

0,00

240,00

5

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

2,00

78,00

0,00

80,00

6

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanja. Ploiești

2,00

78,00

0,00

80,00

7

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

2,00

78,00

0,00

80,00

Total

6,00

6?350,00

2.788,00

6.628,00
B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA 2014-2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

'ontributie locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

4,00

114,00

0,00

118,00

2

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTIE

3,00

115,00

0,00

118,00

3

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

5,00

224,00

0,00

229,00

Total

12,00

453,00

0,00

465,00


C.   PROIECTE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

"DARE TO START!"

37,00

1.790,00

0,00

1.827,00

2

Antreprenoriatul social, solulia pentru o economie durabilă

1.00

48.00

0,00

49,00

■l

total

38.00

1.838.00

0,00

1.876.00


D. Proiecte cu finanțare directa si alte programe

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

GREENCHARGE Uptake Cities Group

12,00

12,00

0,00

24,00

2

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

12,00

12,00

0,00

24,00

3

City Stakeholders NetWork for Clean Buses

12,00

12,00

0,00

24,00

4

Zebra

0,00

24,00

0,00

24,00

5

CIVITAS SATELLITE

0.00

24,00

0,00

24,00

6

ECCENTRIC

0.00

24,00

0,00

24,00

7

Clubul de la Strasbours

12,00

12,00

0,00

24,00

8

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

70,00

10,00

0,00

80,00

Total

118,00

130,00

0,00

248,00


Total sume alocate pe anul 2019 pentru proiectele europene

Buget local, din care:

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

602.00

8.771.00

2.788.00

12.161.00Serv. Financiar - Contabilitate, Mihai Mihaila       i


Direcția Relații Internaționale, Georgeta Daniela Croito^u

CLASIFICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA - TRIMESTRIAL 2019

Cateaoria de proiecte

Total 2019

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

A.

Proiecte de investiții finanțate prin POR 2007-2013

Cap. 54.02.50/58.01.03

428,00

0,00

428,QO

< 0,00

TOTAL POR 2007-2013

428,00

0,00

42^00

V^'VO.otj.

0,00

B.

Proiecte finanțate prin FSE

4 ț— ----

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

355,00

80,00

feoo

45,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

1.984,00

450,00

4p0^o

85O;0Q'

| I 234,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.03

2,00

0,00

w

\ . £00

/ 0,00

TOTAL FSE

2.341,00

530,00

••d:0,0'2,0O

:<•     279,00

C.

Proiecte cu finanțare europeana directa

1

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

118,00

30,00

30,00

130,od

28,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

34,00

32,00

32,00

32,00

TOTAL PROIECTE CU FINANȚARE DIRECTA

248,00

64,00

62,00

62,00

60,00

D.

Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

80,00

0,00

0,00

40,00

40,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

520,00

0,00

0,00

260,00

260,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

222,00

0,00

0,00

111,00

111,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.448,00

0,00

0,00

724,00

724,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

111,00

0,00

0,00

55,50

55,50

^ap. 65.02.04.02/58.01.02

726,00

0,00

0,00

363,00

363,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

451,00

0,00

0,00

225,50

225,50

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

2.558,00

0,00

0,00

1.279,00

1.279,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

36,00

0,00

0,00

0,00

36,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

204,00

0,00

0,00

0,00

204,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL POR 2014-2020

6.356,00

0,00

0,00

3.058,00

3.298,00

TOTAL

9.373.00

594.00

1.020.00

4.122,00

3.637,00

Surse:

I.

Granturi U.E.

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

1.984,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

307,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

80,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

520,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

222,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.448,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

111,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

726,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

451,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

2.558,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

31,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

203,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

0,00

TOTAL VENITURI DE ÎNCASAT DE LA U.E.

8.771,00

II.

Contribuție proprie

Cap. 54.02.50/58.01.03

428,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

48,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

118,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.03

2,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

6,00

TOTAL CONTRIBUȚIE PROPRIE

602,00

TOTAL

9.373,00

întocmit,

Mihai MihailaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE ANEXA NR. 3


LISTA

obiectivelor de investiții POR, FSE finanțate din bugetul local pe anii 2019-2022
Nr.

1 ort.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

BUGET LOCAL

2019

BUGET LOCAL

2020

BUGtT l.’ScAL

' BUGET ' LOCAL 2022.-'

/ i

TOTAL juget

LQCAr/ 2019-& +11 Cc •

V

0

1

2

3

4 S.

', ‘5/ -

!■> 6

TOTAL CHELTUIELI

6.795,00

184.491,00

79.085,00

293.869,00

Cap. 51.02-58

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

11,00

0,00

0,00

0,00

11,00

din care:

B.

Lucrări noi

11,00

0,00

0,00

0,00

11,00

1

Xerox mullifunc|ional DocuCentre

8,00

0,00

0,00

8,00

2

Laptop Dell Inspiron 3576

3,00

0,00

0,00

3,00

Cap.54.02-58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

din care;

A

Lucrări in continuare

428,00

0,00

0,00

o.oo

428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

Cap. 65.02-58

0,00

0,00

4VATAMANT

0,00

0,66

TOTAL

3.107,00

14.197,00

0,00

6,66

17.304,00

din care:

0,00

0,00

B.

Lucrări noi

3.107,00

14.197,00

0,00

0,00

17.304,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfanțul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

210,00

996,00

0,00

0,00

1.206,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

316,00

1.547,00

0,00

1 0,00

1.863,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

294,00

3.722,00

0,00

0,00

4.016,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

306,00

3.845,00

0,00

0,00

4.151,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

1.670,00

0,00

0,00

0,00

1.670,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza”

311,00

4.087,00

0,00

0,00

4.398,00

Cap. 70.02 -58

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

3.009,00

8.773,00

0,00

0,00

11.782,00

din care

B.

Lucrări noi

3.009,00

8.773,00

0,00

0,00

11.782,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

390,00

1.115,00

0,00

0,00

1.505,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

659,00

1.584,00

0,00

0,00

2.243,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

1.348,00

4.140,00

0,00

0,00

5.488,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

612,00

1.934,00

0,00

0,00

2.546,00

Cap.84.02.58

TRANSPORTURI

TOTAL

240,00

161.521,00

79.085,00

23.498,00

264.344,00

din care:

B.

Lucrări noi

240,00

161.521,00

79.085,00

23.498,00

264.344,00

1

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m. Ploiești, Tg. Jiu

80,00

28.364,00

14.308,00

4.769,00

47.521,00

2

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești

80,00

20.862,00

8.588,00

0,00

29.530,00

3

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești

80,00

112.295,00

56.189,00

18.729,00

187.293,00


Direcția Relații Internationale,

Director Executiv,

GEORGETA QANIELA CROITORU


/

/ sr       ......x. \

K\ << W .1 i

CLASIFICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEAN^^Qii§țlJ^2b-2022

L t. O.>'

Categoria de proiecte


întocmit, Mihai Mihaila2020

A. Proiecte finanțate prin FSE

2021 n 2022

B.

C.

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

568,Q0

62,00

7,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

3714,00

365,00

42,00

Total

4282,00

427,00

49,00

Proiecte cu finanțare europeana directa

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

120,00

120,00

80,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

128,00

128,00

0,00

Total

248,00

248,00

80,00

Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

1.004,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

6.563,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

0,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

0,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

879,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

5.751,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

1.317,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

7.456,00

0,00

0,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

17.867,00

8.708,00

2.683,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

118.318,00

56.524,00

17.015,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

25.336,00

13.853,00

3.800,00

Total

184.491,00

79.085,00

23.498,00

TOTAL

189.021.00

79.760.00  23.627.00MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982


Fax: 0244 / 513829        »

www.ploiesti.ro


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr.*7 77/29.10.2019

Aprobat,

Primar

Adrian Florin DOBRE


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA NERAMBURSABILA PENTRU PROIECTUL CU FINANȚARE EXTERNA “ASIGURAREA MANAGEMENTULUI PERFORMANTEI SI CALITATII IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”

In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2019 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabila, avand in vedere ca proiectul „Asigurarea managementului performantei si calitatii in Mun. Ploiești” inceput in martie 2018 s-a incheiat in luna iulie 2019, se vor scadea din buget următoarele sume :

 • -  Cap. 51.01.03/58.02.01: 3.3 mii lei

 • -  Cap. 51.01.03/58.02.02: 30.7 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

Contribuția PMP-0.68 mii lei

Granturi UE-33.32 mii lei

Prin urmare, prevederea finala pentru anul 2019 va fi următoarea:

 • -  Cap. 51.01.03/58.02.01: 19.5 mii lei

 • -  Cap. 51.01.03/58.02.02: 98.5 mii lei

In mod corespunzător, suma aferenta veniturilor inregistrate la cap. 48.00 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcap. 48.00.02 “Fondul Social European (FSE)”, paragraful 48.00.02.01 “Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent” se micșorează cu 33.32 mii lei.

Manager Proiect                               Responsabil Financiar

Perpelea Milena                                  Frangulea fRaluca


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PL0™0100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. P*729.10.2019
NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA NERAMBURSABILA PENTRU PROIECTUL CU FINANȚARE EXTERNA “PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE - CORUPȚIE”

In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2019 aferente proiectelor cu finanțare nerambursabila, avand in vedere ca proiectul “PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE - CORUPȚIE” inceput in luna noiembrie 2018 va continua pana in luna decembrie 2019, se vor scadea din buget următoarele sume :

 • -  Cap. 51.01.03/58.02.01: 3 mii lei

 • -  Cap. 51.01.03/58.02.02: 17 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

Contribuția PMP - 3 mii lei

Granturi UE - 106 mii lei

Prin urmare, prevederea finala pentru anul 2019 va fi următoarea:

Cap.51.01.03/58.02.01: 16 mii lei

Cap.51.01.03/58.02.02: 90 mii lei

In mod corespunzător, suma aferenta veniturilor inregistrate la cap. 48.00 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcap. 48.00.02 “Fondul Social European (FSE)”, paragraful 48.00.02.01 “Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent” se micșorează cu 20 mii lei.

Responsabil financiar


Manager proiect


28.10.2019


ESTIMĂRI PRIVIND CHELTUIELILE PROIECTULUI CU

FINANȚARE EXTERNA “PROETICîETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-

CORUPTIE” PENTRU ANUL 2020

In cadrul prevederilor bugetare pe anul 2020 aferente proiectului cu finanțare nerambursabila ,,Proetic:Etica+Transparenta+Integritate-Coruptie” inceput in decembrie 2018 si care va continua pana in luna martie 2020, sunt estimate următoarele sume necesare pentru plata salariilor si achitarea serviciilor către furnizori:

 • -  Cap. 51.01.03/58.02.01: 8 mii lei

 • -  Cap. 51.01.03/58.02.02: 43 mii lei

Sursele de finanțare sunt:

Contribuția PMP - 1 mii lei

Granturi UE - 51 mii lei
MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. 469/29.10.2019

Aprobat, Primar

Adrian Florin DOBRENOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTELE

CU FINANȚARE EXTERNA


A. Având in vedere faptul ca proiectul "Construire grădiniță de copii cu program prelungit, Str. Poștei nr. 23, Municipiul Ploiești, SMIS 127215” este in faza de contractare, urmând sa fie semnat contractul de finanțare, pentru demararea procedurilor de achiziție pentru Servicii de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, este necesara o alocare bugetara in bugetul anului 2019 in suma de 7,140 mii lei.

In acest sens in capitolul AUTORITATI PUBLICE, Cap.51.02.71.01, C: Alte cheltuieli de investiții, suma aferentă obiectivului „Actualizarea PLANULUI de MOBILITATE URBANA DURABILA pentru POLUL de CREȘTERE PLOIEȘTI” - se va diminua de la 230,00 mii lei la 222,86 mii lei

B. Având în vedere necesitatea înnoirii parcului de transport public din România ca măsură de îmbunătățire a mobilității urbane și de limitare a emisiilor de CO2, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, după caz, inițiază și depune în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, următoarele proiecte:

 • - „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești”;

 • - „Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu”;

 • - „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești”.

1. Pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public - troleibuze Ploiești, Tg. Jiu’’ Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publicat 'emis..^''\'^ Ordinul de finanțare nr. 4661/25.07.2019 prin care se aprobă finanțare^ucestuf obiectiv, care se va derula în perioada 2019 - 2022. Se estimează, în anirf^iP,'      a *■

necesar de 80,00 mii lei, din care 2,00 mii lei - contribuție Municipiul PJoîșșțr 78,00 mii lei - granturi U.E. Ca urmare, prevederea aferentă acestuia se dimiiHxeafz& s^ cu 4.689,00 mii lei, de la 4.769,00 mii lei la 80,00 mii lei; diferența de 4.689,00 mii lei se va redistribui în perioada 2020 - 2022.

Este necesară asigurarea surselor de finanțare pentru acest proiect, după cum urmează:

Cheltuieli totale

47.691,00 mii lei

Cheltuieli eligibile

40.091,00 mii lei

Cheltuieli neeligibile dar recuperabile

7.600,00 mii lei

Pentru anul 2020, suma de 170,00 mii lei, reprezentând parțial contribuția locală, va fi asigurată din bugetul creditelor interne - BCR, iar restul sumelor din bugetul local, după cum urmează:            

Surse

2019

2020

2021

2022

Granturi UE

78,00 mii lei

27.963,00 mii lei

14.067,00 mii lei

4.689,00 mii lei

Contribuție PMP - Din bugetul

2,00 mii lei

401,00 mii lei

241,00 mii lei

80,00 mii lei

local

- Din credit BCR

0,00 mii lei

170,00 mii lei

0,00 mii lei

0,00 mii lei

Total

80,00 mii lei

28.534,00 mii lei

14.308,00 mii lei

4.769,00 mii lei

Clasificatii

9 bugetare

2019

2020

2021

2022

84.02.03.02/

58.01.01

12,00 mii lei

3.426,00 mii lei

1.804,00 mii lei

601,00 mii lei

84.02.03.02/

58.01.02

68,00 mii lei

20.378,00 mii lei

10.224,00 mii lei

3.408,00 mii lei

84.02.03.02/

58.01.03

0,00 mii lei

4.560,00 mii lei

2.280,00 mii lei

760,00 mii lei

84.07.03.02/

71.01.30

0,00 mii lei

170,00 mii lei

0,00 mii lei

0,00 mii lei

Total

80,00 mii lei

28.534,00 mii lei

14.308,00 mii lei

4.769,00 mii lei

2. Pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice

12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” Ministerul Dezvoltării re^l^haj^^\\ Administrației Publice a emis Ordinul de finanțare nr. 4825/01.10.2019 p^ifi'pare.sdf^y aprobă finanțarea acestui obiectiv, care se va derula în perioada 2019 -            Z

♦ VI


estimează, în anul 2019, un necesar de 80,00 mii lei, din care 2,00 contribuție Municipiul Ploiești si 78,00 mii lei - granturi U.E.                  ’ '

Este necesară asigurarea surselor de finanțare pentru acest proiect, după cum urmează:

Cheltuieli totale

30.759,00 mii lei

Cheltuieli eligibile

25.770,00 mii lei

Cheltuieli neeligibile dar recuperabile

4.275,00 mii lei

Cheltuieli neeligibile

714,00 mii lei

Contribuția locală pe anul 2019, respectiv 2,00 mii lei, va fi asigurată din bugetul local. Pentru perioada 2020 - 2021, contribuția locală de 921,00 mii lei, respectiv 308,00 mii lei, va fi asigurată din bugetul creditelor interne - BCR, iar restul sumelor din bugetul local, după cum urmează:

Surse

2019

2020

2021

2022

Granturi UE

78,00 mii lei

20.862,00 mii lei

8.588,00 mii lei

0,00 mii lei

Contribuție PMP - Din     bugetul

2,00 mii lei

0,00 mii lei

0,00 mii lei

0,00 mii lei

local

- Din credit BCR

0,00 mii lei

921,00 mii lei

308,00 mii lei

0,00 mii lei

Total

80,00 mii lei

21.783,00 mii lei

8.896,00 mii lei

0,00 mii lei

Clasificații bugetare

2019

2020

2021

2022

84.02.03.02/

58.01.01

12,00 mii lei

1.966,00 mii lei

659,00 mii lei

0,00 mii lei

84.02.03.02/

58.01.02

68,00 mii lei

16.360,00 mii lei

5.476,00 mii lei

0,00 mii lei

84.02.03.02/

58.01.03

0,00 mii lei

2.536,00 mii lei

2.453,00 mii lei

0,00 mii lei

84.07.03.02/

71.01.30

0,00 mii lei

921,00 mii lei

308,00 mii lei

0,00 mii lei

Total

80,00 mii lei

21.783,00 mii lei

8.896,00 mii lei

0,00 mii lei

3. Pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m,

Ploiești” Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice a emisOâțnuî\ de finanțare nr. 4824/27.09.2019 prin care se aprobă finanțarea acestui obiectiv, care^ '. se va derula în perioada 2019 - 2022. Se estimează, în anul 2019, un necțasăr de ȘQiOO / mii lei, din care 2,00 mii lei - contribuție Municipiul Ploiești si 78,O^Tnji granturi U.E.                                                                UT -S”"

Este necesară asigurarea surselor de finanțare pentru acest proiect, după cum

Director Executiv Daniela CROITORU


urmează:

Cheltuieli totale

190.493,00 mii lei

Cheltuieli eligibile

160.093,00 mii lei

Cheltuieli neeligibile dar recuperabile

30.400,00 mii lei

Contribuția locală pe anul 2019, respectiv 2,00 mii lei, va fi asigurată din bugetul local. Pentru perioada 2020 - 2021, contribuția locală de 1.919,00 mii lei, respectiv 961,00 mii lei, va fi asigurată din bugetul creditelor interne - BCR, iar restul sumelor din bugetul local, după cum urmează:

Surse

2019

2020

2021

2022

Granturi UE

78,00 mii lei

112.295,00 mii lei

56.189,00 mii lei

18.729,00 mii lei

Contribuție PMP - Din bugetul

2,00 mii lei

0,00 mii lei

0,00 mii lei

0,00 mii lei

local

- Din credit BCR

0,00 mii lei

1.919,00 mii lei

961,00 mii lei

320,00 mii lei

Total

80,00 mii lei

114.214,00 mii lei

57.150,00 mii lei

19.049,00 mii lei

Clasificații bugetare

2019

2020

2021

2022

84.02.03.02/

58.01.01

12,00 mii lei

12.475,00 mii lei

6.245,00 mii lei

2.082,00 mii lei

84.02.03.02/

58.01.02

68,00 mii lei

81.580,00 mii lei

40.824,00 mii lei

13.607,00 mii lei

84.02.03.02/

58.01.03

0,00 mii lei

18.240,00 mii lei

9.120,00 mii lei

3.040,00 mii lei

84.07.03.02/

71.01.30

0,00 mii lei

1.919,00 mii lei

961,00 mii lei

320,00 mii lei

Total

80,00 mii lei

114.214,00 mii lei

57.150,00 mii lei

19.049,00 mii lei

întocmit,

Sef Serv. Proiecte cu Finanțare Internaționala, ONG

Milena PERPELEA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Cont de execuție al Bugetului local la data de 30.09.2019-VENITURI

- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasa ri

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL VENITURI

00.01

423.184.190,00

350.588.940,00

708.005.621,00

222.848.324,00

485.157.297,00

299.704.508,00

165.938.873,00

242.362.240,00

VENITURI PROPRII

49.90

370.488.950,00

308.200.040,00

676.004.875,00

222.848.324,00

453.156.551,00

267.703.762,00

165.938.873,00

242.362.240,00

1. VENITURI CURENTE

00.02

398.210.000,00

333.805.090,00

699.559.167,00

222.844.388,00

476.714.779,00

291.287.969,00

165.938.873,00

242.332.325,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

356.866.000,00

295.475.760,00

553.915.757,00

145.842.809,00

408.072.948,00

266.281.166,00

125.154.157,00

162.480.434,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

224.329.000,00

165.816.000,00

167.206.556,00

12.824.820,00

154.381.736,00

156.211.309,00

556.678,00

10.438.569,00

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

3.370.000,00

2.548.000,00

12.596.596,00

12.559.603,00

36.993,00

2.532.132,00

0,00

10.064.464,00

Impozit pe profit

01.02

3.370.000,00

2.548.000,00

12.596.596,00

12.559.603,00

36.993,00

2.532.132,00

0,00

10.064.464,00

Impozit pe profit de la agenții economici *)

01.02.01

3.370.000,00

2.548.000,00

12.596.596,00

12.559.603,00

36.993,00

2.532.132,00

0,00

10.064.464,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

219.624.000,00

162.115.000,00

152.294.408,00

0,00

152.294.408,00

152.294.408,00

0,00

0,00

Impozit pe venit

03.02

900.000,00

620.000,00

218.868,00

0,00

218.868,00

218.868,00

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

900.000,00

620.000,00

218.868,00

0,00

218.868,00

218.868,00

0,00

■ 0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

218.724.000,00

161.495.000,00

152.075.540,00

0,00

152.075.540,00

152.075.540,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

208.724.000,00

151.495.000,00

146.737.188,00

0,00

146.737.188,00

146.737.188,00

0,00

0,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

10.000.000,00

10.000.000,00

5.338.352,00

0,00

5.338.352,00

5.338.352,00

0,00

0,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

1.335.000,00

1.153.000,00

2.315.552,00

265.217,00

2.050.335,00

1.384.769,00

556.678,00

374.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02

1.335.000,00

1.153.000,00

2.315.552,00

265.217,00

2.050.335,00

1.384.769,00

556.678,00

374.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

1.335.000,00

1.153.000,00

2.315.552,00

265.217,00

2.050.335,00

1.384.769,00

556.678,00

374.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

81.121.000,00

80.606.760,00

298.910.695,00

103.746.885,00

195.163.810,00

64.874.919,00

115.407.214,00

118.628.562,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

81.121.000,00

80.606.760,00

298.910.695,00

103.746.885,00

195.163.810,00

64.874.919,00

115.407.214,00

118.628.562,00

Impozit si taxa pe clădiri

07.02.01

66.000.000,00

65.835.760,00

268.255.455,00

98.488.071,00

169.767.384,00

52.434.246,00

104.439.195,00

111.382.014,00)

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

16.000.000,00

15.941.000,00

26.686.359,00

8.814.419,00

17.871.940,00

13.831.213,00

1.156.995,00

11.698.151,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

50.000.000,00

49.894.760,00

241.569.096,00

89.673.652,00

151.895.444,00

38.603.033,00

ma 989 200 nn

^99.683.863,OQi

Impozit si taxa pe teren

07.02.02

11.021.000,00

10.718.000,00

26.880.264,00

4.906.274,00

21.973.990,00

9.500.727,00

lo.a^Sfo

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.500.000,00

4.357.000,00

9.277.358,00

4.056.819,00

5.220.539,00

3.858.074,00

/37j>Î}56,00

'•£.045.229,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07 02.02.02

6.500.000,00

6.341.000,00

17.556.596,00

838.777,00

16.717.819,00

5.619.067,00

7.-4^472®,00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -

07.02.02.03

21.000,00

20.000,00

46.310,00

10.678,00

35.632,00

23.586,00

9 022 00?

Ir<2.l l

13^00

Taxe judiciare de timbru °i alte taxe de timbru

07.02.03

4.100.000,00

4.053.000,00

3.772.955,00

351.805,00

3.421.150,00

2.939.946,00

Ip-^șYfl.OB-

ț j 74^98.00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

2.021,00

735,00

1.286,00

0,00

7^9,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

51.416.000,00

49.053.000,00

87.798.506,00

29.271.104,00

58.527.402,00

45.194.938,00

9.19*265,00^

303,00

Sume defalcate din TVA

11.02

30.039.000,00

27.923.000,00

28.591.795,00

0,00

28.591.795,00

28.591.795,00

o,oo”

0,00

Denumirea indicatorilor

C( indiCc^r

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

i anii pr^cedenti

din anul curent

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora°elor, municipiilor, sectoarelor °i Municipiului Bucure0ti

11.02.02

19.137.000,00

19.137.000,00

19.805.795,00

0,00

19.805.795,00

19.805.795,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

5.384.000,00

5.384.000,00

5.384.000,00

0,00

5.384.000,00

5.384.000,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

5.518.000,00

3.402.000,00

3.402.000,00

0,00

3.402.000,00

3.402.000,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0,00

0,00

29.466,00

878,00

28.588,00

440,00

28.308,00

718,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

29.466,00

878,00

28.588,00

440,00

28.308,00

718,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

105.000,00

82.000,00

200.862,00

12.573,00

188.289,00

99.083,00

88.494,00

13.285,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

105.000,00

82.000,00

200.801,00

12.573,00

188.228,00

99.022,00

88.494,00

13.285,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

0,00

61,00

0,00

61,00

61,00

0,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

21.272.000,00

21.048.000,00

58.976.383,00

29.257.653,00

29.718.730,00

16.503.620,0(

9.073.463,00

33.399.300,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

16.945.000,00

16.788.000,00

51.237.854,00

24.918.491,00

26.319.363,00

13.677.183,00

8.609.843,00

28.950.828,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

10.445.000,00

10.344.000,00

33.433.377,00

21.050.532,00

12.382.845,00

8.426.544,00

765.436,00

24.241.397,00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

6.500.000,00

6.444.000,00

17.804.477,00

3.867.959,00

13.936.518,00

5.250.639,00

7.844.407,00

4.709.431,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

4.247.000,00

4.184.000,00

5.621.752,00

2.388.025,00

3.233.727,00

2.751.647,00

353.667,00

2.516.438,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

80.000,00

76.000,00

2.116.777,00

1.951.137,00

165.640,00

74.790,00

109.953,00

1.932.034,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

41.344.000,00

38.329.330,00

145.643.410,00

77.001.579,00

68.641.831,00

25.006.803,00

40.784.716,00

79.851.891,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

13.339.000,00

11.150.060,00

32.466.110,00

24.130.356,00

8.335.754,00

7.277.617,00

0,00

25.188.493,00

Venituri din proprietate

30.02

13.339.000,00

11.150.060,00

32.466.110,00

24.130.356,00

8.335.754,00

7.277.617,00

0,00

25.188.493,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

0,00

157.668,00

0,00

157.668,00

157.668,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

12.000.000,00

9.811.060,00

29.784.021,00

23.004.874,00

6.779.147,00

5.780.922,00

0,00

24.003.099,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile jtublice

^30.02.05.30

12.000.000,00

9.811.060,00

29.784.021,00

23.004.874,00

6.779.147,00

5.780.922,00

0,00

24.003.099,00

Venituri din dividende *)

30.02.08

1.339.000,00

1.339.000,00

2.524.421,00

1.125.482,00

1.398.939,00

1.339.027,00

0,00

1.185.394,00

Venituri din dividende de la aljj plătitori

30.02.08.02

1.339.000,00

1.339.000,00

2.524.421,00

1.125.482,00

1.398.939,00

1.339.027,00

0,00

1.185.394,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

28.005.000,00

27.179.270,00

113.177.300,00

52.871.223,00