Hotărârea nr. 441/2019

Hotãrârea nr. 441 privind virările de credite ale bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și ale bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și aprobarea contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 441 privind virările de credite ale bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și ale bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și aprobarea contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 549/29.10.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 340/29.10.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea virărilor de credite ale bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și ale bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și aprobarea contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019;

Având în vedere:

  • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

  • -  prevederile art. 19, art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă virările de credite bugetare a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar se stat, conform anexelor:

  • -  Colegiul Național Pedagogic “Regina Maria“ Ploiești, conform Anexei nr. 1

  • -  Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Ploiești, conform Anexei nr. 2

  • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești, conform Anexei nr. 3

Art. 2 Aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2019, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


JUDEȚUL: PRAHOVA

COELGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA'

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - CUI 2845478


ANEXA

/ L A


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2019 cf HCL 372 27.09.2019

Ld?'.-ii'

REALIZAT

23.10.2019

INFLUENTE

JWGE^?

RtecTlFiCMi'

TOTAL VENITURI - din care:

415.00

295.63

0.00

\\

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

415.00

295.63

0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

35.00

22.09

0.00

35.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10 05

95.00

93.23

0.00

95.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate cămine si cantine

33.10.14

235.00

180.31

0.00

235.00

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15

50.00

50.00

Subvenții de la bugetele locale pentru institutil publice

43.10.09

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

415.00

287.61

0.00

415.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

415.00

287.61

0.00

415.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

415.00

287.61

0.00

415.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

40.00

24.31

0.00

40.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

38.00

23.78

0.00

38.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

38.00

23 78

0.00

38.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2.00

0.53

0.00

2.00

[Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

2.00

0.53

0.00

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.1S la 20.27+20.30)

20

375.00

263.30

0.00

375.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

81.00

54.01

10.00

91.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

0.01

-2.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

0.00

-1.00

3.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

20.00

19.60

10.00

30.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

4.79

6.00

11.00

Transport

20.01.07

3.00

-3.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, Iv, internet

20.01.08

3.00

0.86

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

39.00

28.75

0.00

39.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

210.00

152 00

0.00

210.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

210.00

152.00

0.00

210.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.00

0.00

1.00

[Dezinfectând

20.04.04

1.00

1.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

70.00

52.19

-5.00

65.00

Uniforme si echipament

20.05.01

5.00

5.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

65.00

52.19

-5.00

60.00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.10

0.00

3.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

0.10

0.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

-5.00

0.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

0.00

300

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

000

0.00

0 00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,EC. POPESCU IULIANA


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Anexa J-/CC 1-1*7 - 4 */// 10 L^>


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019     :' *         >

«ihhMsDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 262/ 31.07.2019

:z r .

InfluenteX (+/-CA

x

; Bugpt rectificat-"

•-    415.IS* V

-. r : FL MX

TOTAL VENITURI - din care:

22.00

0.00

22.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

22.00

-5.00

17.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

20.00

0.00

20.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

2.00

0.00

2.00

Venituri din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.10.03

0.00

-5.00

-5.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

5.00

5.00

Venituri din secțiunea de dezvoltare

37.10.04

0.00

5.00

5.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

22.00

0.00

22.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

17.00

0.00

17.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

17.00

0.00

17.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salarlale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

0.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salarlale In bani

10.01.30

0.00

0.00

I0.00

Cheltuieli salarlale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

000

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

17.00

0.00

17.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

11.00

11.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

0.00

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

0.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 262/ 31.07.2019

Influente (+/-)

Buget rectificat

Transport

20.01.07

'ț>£00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

0.00

i 4 0 00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

b.oo

0 00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

11.00

0 00

----- -11.00’

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

, ,'< 0 00

x.o.oo

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

o.oo

C.OQ

Hrana pentru animale

20.03.02

r . ■

o.ou

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

•.? U;șo

Medicamente

20.04.01

0 00

.0.00

'f-4 !>■- 0#

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

6.00

0.00

6.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0 00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6.00

0.00

6.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tlchete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.001

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedenti sl recuperate in anul curent

85.01

i


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 262/ 31.07.2019

Influente (+/-) .

Za

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+65+56+70+84)

5.00

&0'

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

IJ.Og

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

o,oo5

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.^

Lj &ÂH0$

i t > o

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5.00

0.00

5.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5.00

0.00

5.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

5.00

0.00

5.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

__

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti sl recuperate In anul curent

85.01

J


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


Adm.financiar,


DIRECTOR, Prof. CristRoșea ElenaJUDEȚUL: PRAHOVA

U UC( jbh


Instituția publica: COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEȘTI

REFERAT

MAJORARI/DIMINUARf TRIMESTRUL III si IV IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPRII

In urma efectuării unei execuții preliminare aferente cheltuielilor de la nivelul instituției s-a constatat necesitarea unor virări de credite in cadrul aceluiași titlu.

Aceste virări au fost făcute in conformitate cu Legea 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, art.49, care permite virări in cadrul aceluiași capitol bugetar.

Conform virărilor solicitate majorarea/diminuarea prevederii pe trimestrul IV este o ZERO mii lei. ( HCL 372/27.09.2019), totalul prevederilor din buget ramanand la același nivel.

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

HCL 372/ 27.09.2019

Realizat la

25.10.2019

Sem.l

Prevederi Trim.lll

Influente

Trim.lll

(+/-)

Prevederi finale Trim.

III

Prevederi Trim.IV

Influente Trim.IV (+/-)

Prevederi finale Trim. IV

Prevederi definitive

TOTAL VENITURI - din care:

592.00

420.53

369.00

68.00

0.00

68.00

155.00

0.00

155.00

592.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

572.00

400.53

349.00

68.00

0.00

68.00

155.00

0.00

155.00

572.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05.30

15.00

3.02

9.00

1.00

0.00

1.00

5.00

0.00

5.00

15.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

75.00

60.50

61.00

2.00

0.00

2.00

12.00

0.00

12.00

75.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

220.00

127.37

120.00

20.00

0.00

20.00

80.00

0.00

80.00

220.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie si anexa

33.10.16

262.00

209.64

159.00

45.00

0.00

45.00

58.00

0.00

58.00

262.00

Varsaminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare a bmptnliii Inral

37.10.03

-25.00

-25.00

0.00

-25.00

0.00

-25.00

0.00

0.00

0.00

-25.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

VENITURILE SECȚIUNII DEZVOLTARE - total - din care

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

Varsaminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare (+)

37.10.04

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DF7Vm TARFi

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

617.00

364.55

366.00

93.00

617.00

93.00

158.00

0.00

617.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

592.00

364.55

366.00

68.00

592.00

68.00

158.00

L 592.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

65.00

42.28

56.00

0.00

0.00

0.00

9.00

^;o.oo

A9'™

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

63.00

41.35

54.00

0.00

0.00

0.00

9.oq

r-s/OM

A 900

iHS

Salarii de baza

10.01.01

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

p/ 500

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

58.00

41.35

49.00

0.00

0.00

0.00

9.00

.    58.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

HCL 372/ 27.09.2019

Realizat la

25.10.2019

Sem.l

Prevederi

Trim.lll

Influente Trim.lll (+/-)

Prevederi finale Trim.

III

Prevederi

Trim.IV

Influente Trim.IV (+/-)

Prevederi finale Trim. IV

Prevederi definitive

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

2.00

0.93

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 70 774-70 7O\

20

527.00

322.27

310.00

68.00

0.00

68.00

149.00

0.00

149.00

527.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

135.00

98.15

94.00

16.00

0.00

16.00

25.00

-5.00

20.00

130.00

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

0.22

5.00

2.00

0.00

2.00

1.00

-4.00

-3.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

0.00

5.00

1.00

0.00

1.00

2.00

-1.00

1.00

7.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

18.00

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

2.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

3.00

0.35

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

Piese de schimb

20.01.06

4.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

4.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.00

2.95

4.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

80.00

73.80

49.00

15.00

0.00

15.00

16.00

0.00

16.00

80.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6.00

0.83

6.00

-2.00

0.00

-2.00

2.00

0.00

2.00

6.00

Reparații curente

20.02

15.00

0.00

5.00

10.00

0.00

10.00

0.00

-15.00

-15.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

220.00

124.49

120.50

20.00

0.00

20.00

79.50

0.00

79.50

220.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

220.00

124.49

120.50

20.00

0.00

20.00

79.50

0.00

79.50

220.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15.00

6.96

4.50

5.00

4.50

5.00

5.50

0.00

5.50

15.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

6.96

4.50

5.00

0.00

5.00

5.50

0.00

5.50

15.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10.00

1.04

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

10.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

10.00

1.04

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

rtă

X.1000

Materiale de laborator

20.09

120.00

83.51

69.00

15.00

0.00

15.00

36.00

tTTCO.OO

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

1.52

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C}5.00

Alte cheltuieli

20.30

7.00

6.60

7.00

-3.00

0.00

-3.00

3.00

’^.^3:oo

/ *^7.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7.00

6.60

7.00

-3.00

0.00

-3.00

3.00

''>^27.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

HCL 372/ 27.09.2019

Realizat la

25.10.2019

Sem.l

Prevederi

Trim.lll

Influente Trim.lll (+/-)

Prevederi finale Trim.

III

Prevederi Trim.IV

Influente Trim.IV (+/-)

Prevederi finale Trim. IV

Prevederi definitive

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

Active fixe

71.01

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

Alte active fixe

71.01.30

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIANEXA9


4^4

CONT DE EXECUȚIE                                    //CL fa >!>j

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII-VENITURI

la data de 30.09.2019

-RON-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL VENITURI

224.857.890,00

175.668.610,00

159.374.338,00

10.241.892,00

149.132.446,00

149.811.788,00

154,00

9.562.396,00

I. VENITURI CURENTE

119.574.890,00

92.075.610,00

81.487.886,00

10.241.892,00

71.245.994,00

71.915.336,00

154,00

9.572.396,00

C. VENITURI NEFISCALE

119.574.890,00

92.075.610,00

81.487.886,00

10.241.892,00

71.245.994,00

71.915.336,00

154,00

9.572.396,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

2.137.590,00

1.874.810,00

1.556.813,00

569.199,00

987.614,00

1.203.788,00

0,00

353.025,00

Venituri din proprietate

30.10

2.137.590,00

1.874.810,00

1.556.813,00

569.199,00

987.614,00

1.203.788,00

0,00

353.025,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2.137.590,00

1.874.810,00

1.556.813,00

569.199,00

987.614,00

1.203.788,00

0,00

353.025,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

2.137.590,00

1.874.810,00

1.556.813,00

569.199,00

987.614,00

1.203.788,00

0,00

353.025,00}

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

117.437.300,00

90.200.800,00

79.931.073,00

9.672.693,00

70.258.380,00

70.711.548,00

154,00

9.219.371,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

110.614.500,00

84.632.500,00

74.340.758,00

9.660.582,00

64.680.176,00

65.658.783,00

154,00

8.681.821,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

785.500,00

675.500,00

606.029,00

41.303,00

564.726,00

530.637,00

0,00

75.392,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.414.000,00

1.751.000,00

1.765.598,00

96.584,00

1.669.014,00

1.559.607,00

0,00

205.991,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

1.805.000,00

1.269.000,00

1.160.486,00

17.195,00

1.143.291,00

1.144.653,00

0,00

15.833,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

262.000,00

204.000,00

177.009,00

0,00

177.009,00

177.009,00

0,00

0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

15.000,00

12.000,00

13.220,00

0,00

13.220,00

13.220,00

0,00

0,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

400.000,00

300.000,00

274.456,00

0,00

274.456,00

274.456,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

98.971.000,00

76.023.000,00

66.416.163,00

9.460.784,00

56.955.379,00

58.078.051,00

0,00

8.338.112,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

3.818.000,00

2.947.000,00

2.396.239,00

0,00

2.396.239,00

2.396.239,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0,00

0,00

154,00

154,00

0,00

0,00

154,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2.144.000,00

1.451.000,00

1.531.404,00

44.562,00

1.486.842,00

1.484.911,00

0,00

46.493,00

Diverse venituri

36.10

5.129.000,00

3.893.000,00

3.897.304,00

12.111,00

3.885.193,00

3.359.754,00

5*^37.550,00

Alte venituri

36.10.50

5.129.000,00

3.893.000,00

3.897.304,00

12.111.00

3.885.193,00

3.359.754,00

4*ș3ț.550,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

1.693.800,00

1.675.300,00

1.693.011,00

0,00

1.693.011,00

1.693.011,00

//*$/ -A0?

Donații si sponsorizări

37.10.01

1.693.800,00

1.675.300,00

1.693.011,00

0,00

1.693.011,00

1.693.011,00

■ ,.^,oq

Vârsâminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

-1.743.000,00

-1.606.000,00

-33.301,00

0,00

-33.301,00

-33.301,00

L-X 'k.Xp.op. x \ ■‘•■XX-..

<>■ ■    > ip.OO

. '7

Vârsâminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1.743.000,00

1.606.000,00

33.301,00

0,00

33.301,00

33.301,00

« VA.'- O^O

... Z 0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0,00

0,00

5.119.647,00

0,00

5.119.647,00

5.129.647,00

ri «>1 o.ooo.oo

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0,00

0,00

4.966.187,00

0,00

4.966.187,00

4.966.187,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicatâi

Prevederi bugetare

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0,00

0,00

Alte operațiuni financiare

41.10

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea qolurilor temporare de casă

41.10.06

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

105.283.000,00

83.593.000,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

518.000,00

518.000,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

518.000,00

518.000,0(

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014

42.10.70

518.000,00

518.000,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

104.765.000,00

83.075.000,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

55.872.000,00

45.871.000,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

421.000,00

421.000,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

3.490.000,00

1.509.000,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.882.000,00

2.882.000,00

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cre°terilor salariate

43.10.33

42.100.000,00

32.392.000,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

216.224.890,00

169.153.610,00

I. VENITURI CURENTE

117.831.890,00

90.469.610,00

C. VENITURI NEFISCALE

117.831.890,00

90.469.610,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

2.137.590,00

1.874.810,00

Venituri din proprietate

30.10

2.137.590,00

1.874.810,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2.137.590,00

1.874.810,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

2.137.590,00

1.874.810,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

115.694.300,00

88.594.800,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

110.614.500,00

84.632.500,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

785.500,00

675.500,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.414.000,00

1.751.000,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

1.805.000,00

1.269.000,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

262.000,00

204.000,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

15.000,00

12.000,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

400.000,00

300.000,00

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

tf nii prc Jenti

din anul curent

4.966.187,00

0,00

4.966.187,00

4.966.187,00

0,00

0,00

3.201.307,00

0,00

3.201.307,00

3.201.307,00

0,00

0,00

1.764.880,00

0,00

1.764.880,00

1.764.880,00

0,00

0,00

153.460,00

0,00

153.460,00

163.460,00

0,00

-10.000,00

153.460,00

0,00

153.460,00

163.460,00

0,00

-10.000,00

72.766.805,00

0,00

72.766.805,00

72.766.805,00

0,00

0,00

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

0,00

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

0,00

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

0,00

72.248.819,00

0,00

72.248.819,00

72.248.819,00

0,00

0,00

41.471.800,00

0,00

41.471.800,00

41.471.800,00

0,00

0,00

388.120,00

0,00

388.120,00

388.120,00

0,00

0,00

248.193,00

0,00

248.193,00

248.193,00

0,00

0,00

506.818,00

0,00

506.818,00

506.818,00

0,00

0,00

29.633.888,00

0,00

29.633.888,00

29.633.888,00

0,00

0,00

156.303.160,00

10.241.892,00

146.061.268,00

146.740.610,00

154,00

9.562.396,00

81.454.585,00

10.241.892,00

71.212.693,00

71.882.035,00

154,00

9.572.396,00

81.454.585,00

10.241.892,00

71.212.693,00

71.882.035,00

154,00

9.572.396,00

1.556.813,00

569.199,00

987.614,00

1.203.788,00

0,00

353.025,00

1.556.813,00

569.199,00

987.614,00

1.203.788,00

0,00

353.025,00

i

1.556.813,00

569.199,00

987.614,00

1.203.788,00

0,00

353.025,00

1.556.813,00

569.199,00

987.614,00

1.203.788,00

0,00

353.025,00

79.897.772,00

9.672.693,00

70.225.079,00

70.678.247,00

154,00

9.219.371,00

74.340.758,00

9.660.582,00

64.680.176,00

65.658.783,00

154,00

8.681.821,00

606.029,00

41.303,00

564.726,00

530.637,00

.A-00

75.392,00

1.765.598,00

96.584,00

1.669.014,00

1.559.607,00

1:‘ &5 991.00

1.160.486,00

17.195,00

1.143.291,00

1.144.653,00

a- 0,00

/'^

a\^3,00

177.009,00

0,00

177.009,00

177.009,00

i **.      ■ o.co

j • ®,0Q

13.220,00

0,00

13.220,00

13.220,00

Mc: w

274.456,00

0,00     274.456,00

_____ L_ ____

274.456,00

A<_ O’ pL01r

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod' indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

nii prc^ denti

din anul curent

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

98.971.000,00

76.023.000,00

66.416.163,00

9.460.784,00

56.955.379,00

58.078.051,00

0,00

8.338.112,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

3.818.000,00

2.947.000,00

2.396.239,00

0,00

2.396.239,00

2.396.239,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0,00

0,00

154,00

154,00

0,00

0,00

154,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2.144.000,00

1.451.000,00

1.531.404,00

44.562,00

1.486.842,00

1.484.911,00

0,00

46.493,00

Diverse venituri

36.10

5.129.000,00

3.893.000,00

3.897.304,00

12.111,00

3.885.193,00

3.359.754,00

0,00

537.550,00

Alte venituri

36.10.50

5.129.000,00

3.893.000,00

3.897.304,00

12.111,00

3.885.193,00

3.359.754,00

0,00

537.550,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-49.200,00

69.300,00

1.659.710,00

0,00

1.659.710,00

1.659.710,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

1.693.800,00

1.675.300,00

1.693.011,00

0,00

1.693.011,00

1.693.011,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secpunea de funcționare pentru finanfarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

-1.743.000,00

-1.606.000,00

-33.301,00

0,00

-33.301,00

-33.301,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0,00

0,00

3.354.767,00

0,00

3.354.767,00

3.364.767,00

0,00

-10.000,00

Incasari din rambursarea 'împrumuturilor acordate

40.10

0,00

0,00

3.201.307,00

0,00

3.201.307,00

3.201.307,00

0,00

0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0,00

0,00

3.201.307,00

0,00

3.201.307,00

3.201.307,00

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0,00

0,00

3.201.307,00

0,00

3.201.307,00

3.201.307,00

0,00

0,00

Alte operațiuni financiare

41.10

0,00

0,00

153.460,00

0,00

153.460,00

163.460,00

0,00

-10.000,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0,00

0,00

153.460,00

0,00

153.460,00

163.460,00

0,00

-10.000,00

IV. SUBVENȚII

98.393.000,01

78.684.000,00

71.493.808,00

0,00

71.493.808,00

71.493.808,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

98.393.000,00

78.684.000,00

71.493.808,00

0,00

71.493.808,00

71.493.808,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

55.872.000,00

45.871.000,00

41.471.800,00

0,00

41.471.800,00

41.471.800,00

0,00

0,00

Subvenfji din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

421.000,00

421.000,00

388.120,00

0,00

388.120,00

388.120,00

0,00

0,00

Subvenfii din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cre° terilor salariale

43.10.33

42.100.000,00

32.392.000,00

29.633.888,00

0,00

29.633.888,00

29.633.888,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

8.633.000,00

6.515.000,00

3.071.178,00

0,00

3.071.178,00

3.071.178,00

0,00

0,00

1. VENITURI CURENTE

1.743.000,00

1.606.000,00

33.301,00

0,00

33.301,00

33.301,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

1.743.000,00

1.606.000,00

33.301,00

0,00

33.301,00

33.301,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.743.000,00

1.606.000,00

33.301,00

0,00

33.301,00

33.301,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

1.743.000,00

1.606.000,00

33.301,00

0,00

33.301,00

33.301,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1.743.000,00

1.606.000,00

33.301,00

0,00

33.301,00

33.301,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0,00

0,00

1.764.880,00

0,00

1.764.880,00

1.764.880,00

*X °’00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0,00

0,00

1.764.880,00

0,00

1.764.880,00

1.764.880,00

°-°5

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0,00

0,00

1.764.880,00

0,00

1.764.880,00

1.764.880,00

JkO.OO

\ 1

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0,00

0,00

1.764.880,00

0,00

1.764.880,00

1.764.880,00

a\ ;

IV. SUBVENȚII

6.890.000,00

4.909.000,00

1.272.997,00

0,00

1.272.997,00

1.272.997,00

y    o,oo

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

518.000,00

518.000,00

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

& fa

ț/ 0,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

518.000,00

518.000,00

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,0i

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasa ri

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

prt_

nii

.denti

din anul curent

Subveripi de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parpal sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014

42.10.70

518.000,00

518.000,00

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

6.372.000,00

4.391.000,00

755.011,00

0,00

755.011,00

755.011,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

3.490.000,00

1.509.000,00

248.193,00

0,00

248.193,00

248.193,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.882.000,00

2.882.000,00

506.818,00

0,00

506.818,00

506.818,00

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 11

CONT DE EXECUȚIE


AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII-CHELTUIELI

Ia data de 30.09.2019

-RON-

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

plătit

TOTAL CHELTUIELI

0,00

0,00

246.835.860,00

197.162.880,00

246.738.044,00

154.869.559,00

139.053.325,00

15.816.234,00

143.830.654,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

0,00

4.294.000,00

3.254.000,00

4.294.000,00

3.254.000,00

2.899.929,00

354.071,00

2.991.995,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

0,00

4.294.000,00

3.254.000,00

4.294.000,00

3.254.000,00

2.899.929,00

354.071,00

2.991.995,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.10.10

0,00

0,00

4.294.000,00

3.254.000,00

4.294.000,00

3.254.000,00

2.899.929,00

354.071,00

2.991.995,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

0,00

242.541.860,00

193.908.880,00

242.444.044,00

151.615.559,00

136.153.396,00

15.462.163,00

140.838.659,00

Invatamant

65.10

0,00

0,00

9.902.060,00

7.859.580,00

9.840.134,00

4.790.985,00

4.700.596,00

90.389,00

4.877.587,00

invatamănt preșcolar si primar

65.10.03

0,00

0,00

4.966.560,00

3.811.010,00

4.966.560,00

2.633.184,00

2.631.301,00

1.883,00

2.685.768,00

invatamant preșcolar

65.10.03.01

0,00

0,00

4.600.560,00

3.505.680,00

4.600.560,00

2.482.315,00

2.480.432,00

1.883,00

2.556.502,00

Invatamănt primar

65.10.03.02

0,00

0,00

366.000,00

305.330,00

366.000,00

150.869,00

150.869,00

0,00

129.266,00

invatamant secundar

65.10.04

0,00

0,00

2.888.000,00

2.488.070,00

2.826.074,00

960.168,00

960.168,00

0,00

1.122.865,00

invatamănt secundar inferior

65.10.04.01

0,00

0,00

701.000,00

590.470,00

639.754,00

280.029,00

280.029,00

0,00

290.399,00

invatamănt secundar superior

65.10.04.02

0,00

0,00

1.895.000,00

1.666.100,00

1.894.320,00

529.963,00

529.963,00

0,00

605.189,00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0,00

0,00

292.000,00

231.500,00

292.000,00

150.176,00

150.176,00

0,00

227.277,00

invatamănt postliceal

65.10.05

0,00

0,00

458.000,00

396.000,00

458.000,00

303.041,00

214.535,00

88.506,00

161.176,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0,00

0,00

1.589.500,00

1.164.500,00

1.589.500,00

894.592,00

894.592,00

0,00

907.778,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0,00

0,00

1.589.500,00

1.164.500,00

1.589.500,00

894.592,00

894.592,00

0,00

907.778,00

Sanatate

66.10

0,00

0,00

172.678.000,00

136.490.000,00

172.642.110,00

104.661.923,00

89.990.152,00

14.671.771,00

92.346.677,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0,00

0,00

172.678.000,00

136.490.000,00

172.642.110,00

104.661.923,00

89.990.152,00

14.671.771,00

92.346.677,00

Spitale generale

66.10.06.01

0,00

0,00

172.678.000,00

136.490.000,00

172.642.110,00

104.661.923,00

89.990.152,00

14.671.771,00

92.346.677,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

0,00

59.089.800,00

48.943.300,00

59.089.800,00

41.572.757,00

40.872.754,00

700.003,00

42.992.831,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

0,00

29.823.200,00

23.581.700,00

29.823.200,00

19.832.673,00

19.832.673,00

0,00

20.634.991,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

28.275.500,00

22.325.000.00

28.275.500,00

18.913.552,00

18.913.552,00

c . 0,00

''40^632.459,00

Case de cultura

67.10.03.06

0,00

0,00

1.547.700,00

1.256.700,00

1.547.700,00

919.121,00

919.121,00

'O-,oe-

,002.532,00

Servicii recreative si sportive

67.10.05

0,00

0,00

15.679.600,00

14.045.600,00

15.679.600,00

12.060.711,00

12.060.711,00

\11.937:771,00

Sport

67.10.05.01

0,00

0,00

15.679.600,00

14.045.600,00

15.679.600,00

12.060.711,00

12.060.711,00(1

-Cl

¥i11.937.^71,00

• \       j

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0,00

0,00

13.587.000,00

11.316.000,00

13.587.000,00

9.679.373,00

8.979.370,OdJ

• li -foamses

r 10.42^069,00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

0,00

0,00

872.000,00

616.000,00

872.000,00

589.894,00

589.894,00

^o,oî

/ 1624^564,00

Crese

68.10.11

0,00

0,00

872.000,00

616.000,00

872.000,00

589.894,00

589.894,00

^J^.564,00

Excedent

98.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.758.463,00

"^■SjLoo

0,00

Excedentul secpunii de funcponare

98.10.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.212.790,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

f bate la

> ..nele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

0,00

Invatamant

65.10

0,00

0,00

Invatamânt preșcolar si primar

65.10.03

0,00

0,00

invatamant preșcolar

65.10.03.01

0,00

0,00

invatamânt primar

65.10.03.02

0,00

0,00

Invatamant secundar

65.10.04

0,00

0,00

invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

0,00

0,00

invatamânt secundar superior

65.10.04.02

0,00

0,00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0,00

0,00

invatamânt postliceal

65.10.05

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0,00

0,00

Sanatate

66.10

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0,00

0,00

Spitale generale

66.10.06.01

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

0,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

Case de cultura

67.10.03.06

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

67.10.05

0,00

0,00

Sport

67.10.05.01

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

0,00

0,00

Crese

68.10.11

0,00

0,00

Excedent

98.10

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

0,00

Invatamant

65.10

0,00

0,00

Invatamânt preșcolar si primar

65.10.03

0,00

0,00

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

0,00

0,00

0,00

0,00

545.673,00

0,00

0,00

225.466.860,00

177.879.880,00

225.369.044,00

151.920.317,00

136.527.820,00

15.392.497,0C

140.196.190,00

4.262.000,00

3.222.000,00

4.262.000,00

3.222.000,00

2.886.628,00

335.372,00

2.974.329,00

4.262.000,00

3.222.000,00

4.262.000,00

3.222.000,00

2.886.628,00

335.372,00

2.974.329,00

4.262.000,00

3.222.000,00

4.262.000,00

3.222.000,00

2.886.628,00

335.372,00

2.974.329,00

221.204.860,00

174.657.880,00

221.107.044,00

148.698.317,00

133.641.192,00

15.057.125,00

137.221.861,00

9.599.060,00

7.556.580,00

9.537.134,00

4.733.430,00

4.643.041,00

90.389,00

4.896.228,00

4.929.560,00

3.774.010,00

4.929.560,00

2.628.198,00

2.626.315,00

1.883,00

2.685.722,00

4.600.560,00

3.505.680,00

4.600.560,00

2.482.315,00

2.480.432,00

1.883,00

2.556.502,00

329.000,00

268.330,00

329.000,00

145.883,00

145.883,00

0,00

129.220,00

2.632.000,00

2.232.070,00

2.570.074,00

907.599,00

907.599,00

0,00

1.147.560,00

701.000,00

590.470,00

639.754,00

280.029,00

280.029,00

0,00

288.182,00

1.664.000,00

1.435.100,00

1.663.320,00

477.394,00

477.394,00

0,00

639.992,00

267.000,00

206.500,00

267.000,00

150.176,00

150.176,00

0,00

219.386,00

448.000,00

386.000,00

448.000,00

303.041,00

214.535,00

88.506,00

156.853,00

1.589.500,00

1.164.500,00

1.589.500,00

894.592,00

894.592,00

0,00

906.093,00

1.589.500,00

1.164.500,00

1.589.500,00

894.592,00

894.592,00

0,00

906.093,00

154.526.000,00

120.424.000,00

154.490.110,00

102.663.755,00

88.042.321,00

14.621.434,00

90.760.132,0C

154.526.000,00

120.424.000,00

154.490.110,00

102.663.755,00

88.042.321,00

14.621.434,00

90.760.132,00

154.526.000,00

120.424.000,00

154.490.110,00

102.663.755,00

88.042.321,00

14.621.434,00

90.760.132,00

56.207.800,00

46.061.300,00

56.207.800,00

40.711.238,00

40.365.936,00

345.302,00

40.943.937,00

29.136.200,00

22.894.700,00

29.136.200,00

19.827.873,00

19.827.873,00

0,00

20.215.827,00

27.588.500,00

21.638.000,00

27.588.500,00

18.908.752,00

18.908.752,00

0,00

19.213.295,00

1.547.700,00

1.256.700,00

1.547.700,00

919.121,00

919.121,00

0,00

1.002.532,00

15.679.600,00

14.045.600,00

15.679.600,00

12.060.711,00

12.060.711,00

0,00

11.937.771,00

15.679.600,00

14.045.600,00

15.679.600,00

12.060.711,00

12.060.711,00

0,00

11.937.771,00

11.392.000,00

9.121.000,00

11.392.000,00

8.822.654,00

8.477.352,00

345.302,00

8.790.339,00

872.000,00

616.000,00

872.000,00

589.894,00

589.894,00

0,00

621.564,00

872.000,00

616.000,00

872.000,00

589.894,00

589.894,00

0,00

621.564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.212.790,00

o,oo

21.369.000,00

19.283.000,00

21.369.000,00

2.949.242,00

2.525.505,00

42X737,00

-’x

' 3.656.464,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

13.301,00

..

j V 17.666,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

13.301,00

-o 18.699,00

17.666,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

13.301,00

■ • ,17.666,00 / /«r //

21.337.000,00

19.251.000,00

21.337.000,00

2.917.242,00

2.512.204,00

•'3.638:798,00

303.000,00

303.000,00

303.000,00

57.555,00

57.555,00      ^^,40

46.637,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

4.986,00

4.986,00

0,00

46,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

bate la ..nele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Invatamânt primar

65.10.03.02

0,00

0,00

învățământ secundar

65.10.04

0,00

0,00

invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

0,00

0,00

invatamânt secundar superior

65.10.04.02

0,00

0,00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0,00

0,00

invatamânt postliceal

65.10.05

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0,00

0,00

Sanatate

66.10

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0,00

0,00

Spitale generale

66.10.06.01

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

0,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

0,00

instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0,00

0,00

Excedent

98.10

0,00

0,00

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

37.000,00

37.000,00

37.000,00

4.986,00

4.986,00

0,00

46,00

256.000,00

256.000,00

256.000,00

52.569,00

52.569,00

0,00

40.583,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.217,00

231.000,00

231.000,00

231.000,00

52.569,00

52.569,00

0,00

30.475,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

7.891,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0.00

0,00

4.323,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.685,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.685,00

18.152.000,00

16.066.000,00

18.152.000,00

1.998.168,00

1.947.831,00

50.337,00

1.543.267,00

18.152.000,00

16.066.000,00

18.152.000,00

1.998.168,00

1.947.831,00

50.337,00

1.543.267,00

18.152.000,00

16.066.000,00

18.152.000,00

1.998.168,00

1.947.831,00

50.337,00

1.543.267,00

2.882.000,00

2.882.000,00

2.882.000,00

861.519,00

506.818,00

354.701,00

2.048.894,00

687.000,00

687.000,00

687.000,00

4.800,00

4.800,00

0,00

419.164,00

687.000,00

687.000,00

687.000,00

4.800,00

4.800,00

0,00

419.164,00

2.195.000,00

2.195.000,00

2.195.000,00

856.719,00

502.018,00

354.701,00

1.629.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545.673,00

0,00

0,00

/DIR^TO^ EXECUTIV