Hotărârea nr. 440/2019

Hotãrârea nr. 440 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 619/21.12.2018, prin rectificarea Listei de investiţii aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la B.C.R.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 440 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 619/21.12.2018, prin rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la B.C.R.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 552/30.10.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.338/29.10.2019 prin care se propune rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de către municipiul Ploiești de la B.C.R.;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019;

Ținând cont de Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5780/17.07.2019;

Luând act de prevederile ari. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. b și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Listei de investiții finanțată din creditul contactat de la B.C.R., conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Notele de fundamentare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

PROIECTE FONDURI EUROPENE - CREDIT BCR
Nr.crt.

Denumire obiectiv de investiții

Valoare totala (lei)

Total finanțare PMP (lei)

Influenta (lei)

Valoare propusa la finanțare (lei)

HCL aapnbalțnnjrtfcatori /* S

1

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal Incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transpor auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

46.302.674,97

2.983.715,25

85.200,42

3.068.915,67

/

HCLl94g&.11.2£ft'8;Ht^

29f.fcofi|lCL 3WB&P

2

Eficientizare consumuri energetice In Municipiul Ploiești -Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

2.598.246,04

1.093.324,43

0,00

1.093.324,43

H CI               ț ‘

9.421.358,15

3.932.865,40

0,00

3.932.865,40

; 1

HCL 52/26.02201B

HCL 53/26,02.2018

HCL 54/26.02.2018

HCL 55/26.02.2018

HCL 56/26.02.2018

HCL 61/26.02.2018

3.897.037,02

1.654.075,77

0,00

1.654.075,77

Lot 3

HCL 58/26.02.2018 hcl 500/16.11.2018

4.743.469,01

2.197.300,52

0,00

2.197.300,52

Lot 4

HCL 62/26.02.2018

HCL 63/26.02.2018

HCL 64/26.02.2018

HCL 65/26.02.2018

3

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

1.953.308,49

90.453,70

0,00

90.453,70

HCL 404/04.10.2018

4

Eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit Sf.Mucenic Mina

4.286.791,61

136.623,04

0,00

136.623,04

HCL 406/04.10.2018

'       5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

1.773.694,59

104.123,98

0,00

104.123,98

HCL 468/31,102018

6

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf.Apostol Andrei in municipiul Ploiești

1.283.168,04

77.455,59

0,00

77.455,59

HCL 404/04.10.2018

7

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru loan Cuza

4.529.844,80

131.527,86

0,00

131.527,86

HCL 405/04.10.2018

8

Eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23

4.140.392,03

123.738,80

0,00

123.738,80

HCL 467/31.10.2017

9

Eficientlzarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101 - Bdul.Republicil -str.Gh.Doja - str.George Cosbuc -str.Stefan Greceanu - str.Nicolae Balcescu - str.Stefan cel Mare -str.Democratiei - Gara de Sud

11.478.350,03

593.184,33

146.262,88

739.447,21

HCL 295/31.07.2018; HCL

327/2019

10

Eficientlzarea consumuri energetice în municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 102 - str.Gageni - Sos.Nordului - Sos.Vestului -str.Libertatii (Gara de Vest)

17.786.757,95

1.064.438,61

126.968,50

1.191.407,11

HCL 239/27.06.2018; HCL

379/2019

11

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic 1

Mai

14.861.011,90

297.220,21

0,00

297.220,21

543/03.12.2018

12

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Sf. Apostol Andrei

7.350.126,36

147.002,49

0,00

147.002,49

544//03.12.2018

13

Construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23

6.205.352,68

124.464,05

0,00

124.464,05

545/03.12.2018

14

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor- etapa 1

39.157.547,00

4.850.899,38

-1.363.030,80

3.487.868,58

546/03.12.2018

15

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud sl Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al

90.541.552,50

6.904.407,09

-2.594.401,00

4.310.006,09

547/03.12.2018

16

Modernizare strada Gh. Gr. Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul nalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

62.742.773,90

2.119.038,34

0,00

2.119.038,34

HCL 495/16.11.2018

17

Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

12.806.170,50

326.795,13

0,00

326.795,13

HCL 618/2018
18

Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2B

12.918.581,00

330.442,78

0,00

330.442,78

HCL 617 2'

19

Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

3.264.350,00

146.643,55

0,00

146.643,55

yirl 6^L20,12r2ei8^^

20

Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasa] Bucov -limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

59.862.836,00

1.456.502,98

-1.000.000,00

456.502,98

21

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești-Cartier Pictor Rosenthal

22.685.458,00

553.885,74

0,00

553.885,74

22

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

22.775.463,70

551.021,06

0,00

551.021,06

23

Reabilitare baza materiala si transport depou tramvaie -Ga^eni

47.239.420,61

1.045.527,83

0,00

1.045.527,83

hei 613/2002*2518'

24

Reabilitare baza materiala transport auto-autobaza troleibuze si autobuze: construire clădire cu funcțiune administrativa, centrala termica, gospodărie de apa, magazie, post alimentare autobuze electrice, clădire întreținere sl reparații autobuze electrice, clădire pentru parcarea si incarcarea autobuzelor electrice, parcare acoperita pentru trolee noi; reabilitare, recomparti menta re, modernizare, refacere acoperiș c6-spalatorie si vopsitorie si c7-hala intretinere

44.219.201,70

976.630,45

0,00

976.630,45

HCL 614/20.12.2018

25

Achiziție mijloace de transport - troleibuze

47.690.600,00

170.000,00

170.000,00

HCL 122/2019

26

Achiziție mijloace de transport - tramvaie

190.493.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

HCL 123/2019

27

Achiziție mijloace de transport - autobuze electrice

30.759.000,00

1.229.000,00

1.229.000,00

HCL 54/2019

829.767.538,58

34.013.308,36

0,00

34.013.308,36

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV

DANIELA CROITORUPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Rep ii si Investiții Drumuri 30.fO.2O/?W6X4-2.


NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene-credit BCR


Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean) în Municipiul Ploiești

Terminalul multimodal va avea în componență următoarele elemente principale:

•Stație capăt de linie pentru mijloacele de transport urban;

•Peroane de încărcare/descărcare pasageri pentru mijloacele de transport urban și interurban;

•Zone de așteptare pentru mijloacele de transport urban;

•Parcare biciclete;

•Parcare autoturisme tip „park&ride”.

A

•In scopul facilitării transferului intermodal de pasageri se va amenaja și zona cuprinsă între bucla de întoarcere a tramvaielor (traseele 101 și 102), pentru integrarea peroanelor tramvaielor în zona de transfer multimodal.

•De asemenea, proiectul de investiții include și creerea unui dispecerat ce va gestiona funcționarea sistemului integrat de management al traficului. Acest sistem va include următoarele subsisteme:

 • - subsistemul de management al traficului pentru mijloacele de transport public;

 • - subsistemul de informare al călătorilor;

 • - subsistemul de monitorizare video;

 • - subsistemul de monitorizare a poziției mijloacelor de transport.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 380/27.09.2019 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, în vederea finanțării obiectivului de investiții în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4

 • - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1

 • -  Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală a proiectului este 46.302.674,97 lei, inclusiv TVA , din care C+M = 24.844.640,42 lei, inclusiv TVA.

Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - sistem iluminat public traseu tramvai 101 Bd. Republicii - Str. Gheorghe Doja -Str.George Coșbuc - Str. Ștefan Greceanu - Str. Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str. Democrației - Gara de Sud

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 327/20.09.2019 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate.

Valoarea totală a proiectului este 11.478.350,03 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 739.447,21 lei.

Întrucât proiectul a fost declarat eligibil, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 146.262,88 lei, inclusiv TVA.

Suma totala propusa la finanțare este de 739.447,21 lei.

Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - sistem iluminat public traseu tramvai 102 - Str.Gageni-Sos.Nordului-Sos.Vestului-str.Libertatii (Gara de Vest)

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 379/27.09.2019 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate.

Valoarea totală a proiectului este 17.786.757,95 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 1.191.407,11 lei.

întrucât proiectul a fost declarat eligibil, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 126.968,50 lei, inclusiv TVA.

Suma totala propusa la finanțare este de 1.191.407,11 lei.

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - etapa I”

Proiectul “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - etapa F va conține un pachet de masuri care vor contribui la promovarea si imbunatatirea transportului public de calatori si/sau a modurilor nemotorizate de transport, implicit la incurajarea si facilitarea transferului către acestea de la transportul individualei autoturisme.

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, confo Urbanistic General. Zona de interes se desfasoara in: Piața 1 Decei Piața Gării de Vest./ //

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 54^/03 $O$18 ș *| s-a aprobat indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico- ecohomitl^âz^ / Studiu de Fezabilitate, în vederea finanțării obiectivului de investiții''^ Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijlmrea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 -

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală a proiectului este 39.157.547 lei, inclusiv TVA , din care C+M = 29.580.306 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 4.850.899,38 lei.

întrucât documentația se afla in evaluare tehnico economica la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, propunem redistribuirea sumei de 1.363.030,80 lei, inclusiv TVA.

Suma totala propusa Ia finanțare este de 3.487.868,58 lei.

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - etapa II

Proiectul "Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor’'- etapa II va conține un pachet de masuri care vor contribui la promovarea si imbunatatirea transportului public de calatori si/sau a modurilor nemotorizate de transport, implicit la incurajarea si facilitarea transferului către acestea de la transportul individual cu autoturisme.

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General. Traseul se desfasoara in axa arterelor străbătute: strada Libertății, strada Libertății (tronson II), strada Depoului (tronson II), strada Rudului, strada Depoului, Piața 1 Decembrie 1918 si tranzitează zone industriale si rezidențiale.


Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 547/03.12.2018 s-a aprobat actualizarea si revizuirea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico- economică, faza Studiu de Fezabilitate, în vederea finanțării obiectivului de investiții în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 6.904.407,09 lei.

întrucât documentația se afla in evaluare tehnico economica la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, propunem redistribuirea sumei de 2.594.401 lei, inclusiv TVA.

Suma totala propusa la finanțare este de 4.310.006,09 lei.

Modernizare str.StranduIui pe tronsonul:iesire pasaj Bucov-limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str.Strandului/DNIB

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.616/20.12.2018 a fost aprobata documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate.

Valoarea totală a proiectului este 59.862.836 lei, inclusiv TVA , din care C+M = 48.957.671 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 1.456.502,98 lei.

întrucât documentația se afla in elaborare, propunem redistribuirea sumei de 1.000.000 lei, inclusiv TVA.

Suma totala propusa Ia finanțare este de 456.502,98 Iei.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela MMANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII Mariana ȘjTOCHITA

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.roDIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE Nr. ..4f.ț.

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTELE


CU FINANȚARE EXTERNA


Având în vedere necesitatea înnoirii parcului de transport public din România ca măsură de îmbunătățire a mobilității urbane și de limitare a emisiilor de CO2, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, după caz, inițiază și depune în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, următoarele proiecte:

 • - „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești”;

 • - „Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu”;

 • - „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești”.

Pentru aceste proiecte, contribuția locală a Municipiului Ploiești pe anii 2020 -2022 va fi acoperită parțial din Bugetul creditelor interne - B.C.R., după cum urmează:

 • 1. Pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m,

Ploiești, Tg. Jiu” Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice a emis

Ordinul de finanțare nr. 4661/25.07.2019 prin care se aprobă finanțarea acestui obiectiv, care se va derula în perioada 2019-2022:   

Surse

2019

2020

2021

2022

Contribuție PMP - Din credit BCR

0,00 mii lei

170,00 mii lei

0,00 mii lei

0,00 mii lei


Clasificatii

s

bugetare

2019

2020

2021

84.07.03.02/

71.01.30

0,00 mii lei

170,00 mii lei

0,00 mii lei


 • 2. Pentru proiectul ”Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice a emis Ordinul de finanțare nr. 4825/01.10.2019 prin care se


aprobă finanțarea acestui obiectiv, care se va derula în perioada 2019 - 2021:

Surse

2019

2020

2021

2022

Contribuție PMP - Din credit BCR

0,00 mii lei

921,00 mii lei

308,00 mii lei

0,00 mii lei

Clasificatii s bugetare

2019

2020

2021

2022

84.07.03.02/

71.01.30

0,00 mii lei

921,00 mii lei

308,00 mii lei

0,00 mii lei

3. Pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești” Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice a emis Ordinul de finanțare nr. 4824/27.09.2019 prin care se aprobă finanțarea acestui obiectiv, care se va derula în perioada 2019 - 2022:

Surse

2019

2020

2021

2022

Contribuție PMP - Din credit BCR

0,00 mii lei

1.919,00 mii lei

961,00 mii lei

320,00 mii lei

Clasificații bugetare

2019

2020

2021

2022

84.07.03.02/

71.01.30

0,00 mii lei

1.919,00 mii lei

961,00 mii lei

320,00 mii lei

întocmit,

Sef Serv. Proiecte cu Finanțare Internaționala, ONG Milena PERPELEAIMUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE Nr. ...4.

Aprobat, Primar Adrian Florin D


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTELE


CU FINANȚARE EXTERNA


Având în vedere necesitatea înnoirii parcului de transport public din România ca măsură de îmbunătățire a mobilității urbane și de limitare a emisiilor de CO2, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, după caz, inițiază și depune în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, următoarele proiecte:

 • - „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești”;

 • - „Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu”;

 • - „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești”.

Pentru aceste proiecte, contribuția locală a Municipiului Ploiești pe anii 2020 -2022 va fi acoperită parțial din Bugetul creditelor interne - B.C.R., după cum urmează:

1. Pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m,

Ploiești, Tg. Jiu” Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice a emis Ordinul de finanțare nr. 4661/25.07.2019 prin care se aprobă finanțarea acestui obiectiv, carele va derula în perioada 2019 - 2022:

Surse

2019

2020

2021

2022

Contribuție PMP - Din credit BCR

0,00 mii lei

170,00 mii lei

0,00 mii lei

0,00 mii lei

Clasificatii

9

bugetare

2019

2020

2021

84.07.03.02/

71.01.30

0,00 mii lei

170,00 mii lei

0,00 mii lei

0,00 mii lei

2. Pentru proiectul ”Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice a emis Ordinul de finanțare nr. 4825/01.10.2019 prin care se aprobă finanțarea acestui obiectiv, care se va derula în perioada 2019 - 2021:

Surse

2019

2020

2021

2022

Contribuție PMP

9

- Din credit BCR

0,00 mii lei

921,00 mii lei

308,00 mii lei

0,00 mii lei

Clasificatii

9 bugetare

2019

2020

2021

2022

84.07.03.02/

71.01.30

0,00 mii lei

921,00 mii lei

308,00 mii lei

0,00 mii lei

3. Pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești” Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice a emis Ordinul de finanțare nr. 4824/27.09.2019 prin care se aprobă finanțarea acestui obiectiv, care se va derula în perioada 2019 - 2022:

Surse

2019

2020

2021

2022

Contribuție PMP - Din credit BCR

0,00 mii lei

1.919,00 mii lei

961,00 mii lei

320,00 mii lei

Clasificatii

9

bugetare

2019

2020

2021

2022

84.07.03.02/

71.01.30

0,00 mii lei

1.919,00 mii lei

961,00 mii lei

320,00 mii lei

Director Executiv

întocmit,

Sef Serv. Proiecte cu Finanțare Internaționala, ONG


Milena PERPELE.