Hotărârea nr. 44/2019

Hotãrârea nr. 44 privind modificarea poziţiei 151 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Kutuzov nr. 8) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 44 privind modificarea poziției 151 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Kutuzov nr. 8) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 57/11.02.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae și Văduva Sorin, și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 274/21.02.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.l 18/22.02.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 31/21.02.2019 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea poziției 151 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Kutuzov nr. 8) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 16.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că părți din imobilul situat în Ploiești, str. Kutuzov nr. 8, care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției 151 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Kutuzov nr. 8) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă modificarea poziției 151 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Kutuzov nr. 8) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, j George-Sorin-Niculae BOTEZ ./o.ANEXA NR. 1 LA HCL hh/Jold


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOC

TABEL

privind modificarea poziției 151 (referitoare la imobilul situat în Ploiești,

nr. 8) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR.

CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf.

(mp)

OBS.

151

Str. Kutuzov nr. 8

Teren situat sub construcție

20,20 mp cotă indiviză din

92,44 mp

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

Gurău Doina

Georgeta

Teren -curte

2,65 mp cotă indiviză din suprafața de 14,57 mp

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

S totală=14,57 mp

Anghel Rodica-Ramona

Teren -curte

4,30 mp cotă indiviză din suprafața de 14,57 mp

Panaite Alina-

Iuliana/ Manea

Georgiana/ Anghelescu Ștefania-Lucia

Teren -curte

7,62 mp cotă indiviză din suprafața de

14,57 mp     1

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen. Daniela Bucur
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Flori