Hotărârea nr. 439/2019

Hotãrârea nr. 439 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare transport și transfer a deșeurilor municipale pentru utilizatorii casnici și non-casnici din mediul urban pentru anul 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele : 2 – Boldești-Scăeni și 6 – Valea Doftanei încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 74/2018


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 439

privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare transport și transfer a deșeurilor municipale pentru utilizatorii casnici și non-casnici din mediul urban pentru anul 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele : 2 - Boldesti-Scăeni si 6 - Valea Doftanei încheiat de Asociația de Dezvoltare

9                           9                                                                                                           »

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 74/2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 548/29.10.2019 al consilierilor Gabriel Constantin Minea, Marcian Cosma și Alina Sorescu și Raportul tehnic de specialitate nr.7515/28.10.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, precum și cel al Direcției Economice nr. 349/31.10.2019 prin care se propune modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale pentru utilizatorii casnici și non-casnici din mediul urban pentru anul 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele : 2 - Boldești-Scăeni și 6 - Valea Doftanei încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. conform prevederilor Ordonanței de urgentă nr. 74/2018;

ținând cont de avizul Comisiei nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului, din data de 28.10.2019 și de avizul Colmisiei nr. 1 - Buget finanțe, control administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019;

ținând cont de solicitarea operatorului de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. nr.203/30.07.2019, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu nr. 1143/30.07.2019 și la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești cu nr. 5818/21.08.2019;

în baza prevederilor Contractului nr. 1792/13.09.2017 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele : 2 - Boldești-Scăeni și 6 - Valea Doftanei, atribuit în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

având în vedere prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

luând în considerare prevederile art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 3, art. 9, alin. 1, litera h) și art. 32, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1, lit. 1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată;

în temeiul articolului 129, alineatul 2, litera d), alineatul 7, litera n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale pentru utilizatorii casnici și non-casnici din mediul urban, pentru anul 3 - 2019 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 2 - Boldești-Scăeni și 6 - Valea Doftanei, încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A., conform fișelor de fundamentare ce constituie anexă la prezenta, astfel:

  • (1) pentru utilizatorii casnici din mediul urban tariful pentru activitatea de colectare, transport și transfer deșeuri menajere sortate pe cele 4 fracții, va fi de 9,5 lei/persoană/lună cu TVA;

  • (2) pentru utilizatorii casnici din mediul urban tariful pentru activitatea de colectare, transport și transfer deșeuri menajere nesortate pe cele 4 fracții, la tariful de 9,5 lei/persoană/lună cu TVA se va adăuga un tarif penalizator de 3,72 lei/persoană/lună cu TVA, tariful total fiind de 13,22 lei/persoană/lună cu TVA;

  • (3) pentru utilizatorii non-casnici din mediul urban tariful pentru activitatea de colectare, transport și transfer deșeuri menajere sortate va fi de 296,78 lei/to cu TVA;

  • (4) pentru utilizatorii non-casnici din mediul urban tariful pentru activitatea de colectare, transport și transfer deșeuri similare colectate nesortate, la tariful de 296,78 lei/to cu TVA se va adăuga un tarif penalizator de 72,68 lei/to cu TVA, tariful total fiind de 369,46 lei/to cu TVA.

Art. 2 Dispozițiile art. 1 din prezenta hotărâre se aplică după ce operatorul de salubritate își îndeplinește obligațiile contractulale privind asigurarea infrastructurii necesare desfășurării activității de colectare selectivă conform legislației în vigoare și a contractului de delegare prin concesiune a acestei activități încheiat de ADI Prahova Deșeuri, împrejurare constatată de Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, să semneze actul adițional în conformitate cu decizia luată la art 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Economică și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Q^Ioana Geanina SERBINOV


AnGxA LA HCL.nr..^/mFIȘĂ FUNDAMENTARE ț ' iU -I            .?           , . RANSPORT St |   ' ‘s^l- ’■ ;

■ .                   7 F CE Dl MEDUL N

N

crt

1...----

Specificația

L - . - ......... .        .

V

V/Wv*

anuale (tei/an)

L.J_

Cost rima., le, ain care:

5,709,036.44

1 1.1

Carbt„an‘i șl Ltoiifianți

1,344,841.58

1.12

EiW'Gie electrică (se vot a»'e< in v .

43,924.49

Itit.vfireren bazei de fucm, Ir :kisiv                         ■■ ■          A .

apel ir uzate, ce.,i t-siibij

nare cu apă,

201,£83.83

1 trei!       uHh'elc: si ?l :\ hicu" ar

273,3/9.95

1

(..atorii pii.r.e si maternele nonsum b'le

358.513.55

i 1.G

Echiu3iTie.it de luciu și protecția mur.cii

-3,336.69

j 1-7

Repaiați,

90,403.79

1.8

Amortizarea utilajelor si mi toacelor de transport

954.772.13

L9

Redeventa

1,431.149.30

( 1.10

C!.a.'tu.’ci» cir protecția med.ului

785.63

11.11

Ace servicii executate ce terți (ex. certificai i ISO)

12.500.79

î. ’i 2

Alte cheltuieli matahale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

953,444.67

2

Costur* cu mu -ca vie

4,022,800.11

1 2.1

Salarii .

3,924,121.80

2.8

Alte cheltuieli cu munca 1. (inclusiv ''chete de masă)

3.910.57

' 2.9

inrtmirea personalului

6,475.00

Coulributic asigure.torîe pentru n,unea, conform Q.U.G. nr. 79/2017, începând cu 2018

2.25%

38,292.74

u2 J

Taxe licențe, acreditări,'certificări și autorizări

329.829.83

J

| -r

Costuri cu închirierea u : .'el

o.o'c

5

Costi i r. ■ stocarea tem ■ orara ei imi n    ttoșcuritor periei      n er re,

exccf m celor cu regim sp mai si eseu r voluminoase

370,910,50

Cheiti ieli cu depozitarea d șeiriioi

9,627.245.27

; ?

Costuri cu asigurarea riscului profesio ia

30,194.55

8

Alte cost» i

12,750.00

■ ■■' ...... 1

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2-i-....+t)

20,402,766.70

B

COSTURI FINANCIARE

217.677.72

[ 1

COSI URI TOTALE (A*ÎT

20,620, M4.42

îl

PROFIT

5%l

1,031.022.22

II!

COT., DE DEZVOLTARE

o.bd

IV

VENITURI OBȚINUTE (i+li Iii)

71,651,466.64.

V

CANTITATE TOTALA - N   R DE ER OANE CE DIN MED LU

ANIM AM A 3 i

225,391

i V|

7AFIF. EXCLUSIV TVA - IV;V

95.81

1 \'ii

Ț V/,

19%

1120

vii;

TARF, INCLUSIV '■ VA

114.01

Vi

TA.v/. EXCLDS/V 7 VA - IV:V:i2!iini

7.98

j ///

f'/A         ........... !          19%

1 52

1 ////

TARI!' INCLUSIV TVA

9.50


       anuale (lei/an)

1

Costuri materiale, din care.

4,957,417.12

r 1.1

Carburanți si iubrifianți

880,651.94

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toii consumatorii)

14,462.85

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

66,506.45

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

178,841.28

h 1.5

Materii prime și materiale consumabile

2,591,105.37

1,6

Echipament de lucru și protecția muncii

26,861.41

1.7

Reparații

53.426.33

1.8

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

667,829.07

1.9

Fiedeventa*"

471,228.98

•1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

219.88

1.11

Alte servicii executate ae terți (ex. certificări ISO)

6,283.58

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

0.00

2

Costuri cu munca vie

2,149,180,36

2.1

Salarii

2,097,931.17

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

........

2,233.54

2.9

Instruirea personalului

1,812.20

Contribuția astguialorie pentru munca, conform O.U G. nr. 79/2017, începând cu 7.0 1 8

2.25%

47,203.45

3

Taxe, licențe, acreditări/certificărî șt autorizări

211,381.20

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

S

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, c-u excepția celor cu regim speciaf și a deșeurilor voluminoase

0.00

i 6

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabite

633,122.57

Costuri cu asigurarea riscului profesio ial

9,942.04

l 8

Alte costuri

4.198,14

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+.,..+8)

7,965,241.44

u A

COSTURI FINANCIARE

110.692.99

. 1

COSTURI TOTALE (A+B)

8,075,934.42

«...

PROFIT

i            5%

^03.796.72

III

COTA. DE DEZVOLTARE

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+ll+ill)

8.479,731.14

V

CANTITATE TOTALA DE DEȘEURI IN ANUL 3 {TONE}

9,377

Vi

TARIF, EXCLUSIV TVA - 1V:V

004.33

VII

TVA

19%i

171.82

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

1,076.15

V

CANTITATE TOTALA - NUM'AR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL

URBAN IN ANUL 3

225,991.00

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V:12 luni

3.13

VII

TVA

. 19% \

0.59

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

.. 1

3.72


FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI

SIMILARE - PERSOANE JURIDICE - ANUL 3

Nr.

Specificație

crt.

Costuri totale anuale (lei/an)

1

Costuri materiale, din care-

3,226,655.09

1.1

Carburanți șî lubrifiant!

823,601.15

1.2.

Energie electrică (se vor avea în vedere toii consumatorii)

19,523.15

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

89,775.89

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

164,156.42

1.5

Materii crime și materiale consumabile

178,158.38

1.6

Echipament de lucru si protecția muncii

25,026.98

1.7

Reparații

53,357.68

1.8

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

586,859.33

1.9

Redeventa**

636,103.77

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

296,8?

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

6,383.89

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

643,411.67

2

Costuri cu munca vie

2,163,534.42

2.1

Salarii

2,111,412.01

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

2,169.39

2.9

Instruirea personalului

2,446.26

Contribuția asiguratorie pentru munca, conform O.U.G. nr. 79/2017, începând cu 2018

2.25%

47,506.77

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

190,665.94

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

5

I-

Costuri cu stocarea temporara si eliminai ea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

0.00

lJ

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

6,780,086.55

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

13,420.59

8

Alte costuri

10,500.00

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

12,384,862.59

B

COSTURI FINANCIARE

109,485.42

I

COSTURI TOTALE (A+B)

12,494,348.01

II

PROFIT

5%

624,717.40

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+ll+lli)

13,119,065.41

V

CANTITATE TOTALA DE DEȘEURI IN ANUL 3 (TONE)

52,604

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

249.39

VII

TVA

19%

47.38

> Vili

TARIF, INCLUSIV TVA

296.78


FIȘĂ F A5 ENTARE PEI* ’+R MODIFICARE TARIF CO EC 7ARE, TRANSPORT SI TRAN3

IMILAR .'LECTATE AMESTECAT - PERSOANE JURIDICE - ANUL 3

| Nr.

]

Specificație

i     Propus

| cil.

Costuri totale anuale (lei/an)

1

Costuri materiale, din care:

6,087,037.86

1.1

Carburanți și iubriiianți

1,331.722.98

1.2

Energie electrică (se vor avea in vedere i ti consumatorii)

27,868.07

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă. epurarea apelor uzate, comtusl’btl)

128.149.43

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

237,346.14

1.5

Materii ori,ne și materiale consumate le

1,673,201.65

1.5

Echipament de lucru și protecția munci

40,525.75

1.7

Reparații

84,184.16

1.3

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

972,190.38

1.9

Redeventa*

907,998.43

1.10

Cheltuieli cu proiecția mediului

423.63

1.11

Alîc servicii executate de Ierți (ex. certificări ISO;

10.009.45

1.12

Alte cheltuieli materiale (cx. costuri cu monitorizarea de mediii)

643.411.67 i

2

Costuri cu munca vio

3,403,591.15

2.1

Salari,

3.321,898.43

2.8

Alte cneltuieli cu munca vie (inclusiv lichele de masă)

3,458,13

}.2JL

Instruirea personalului

3,491.88

j

Confn'buAa asfguratorie pe.iiru munca, conform O.U.G. nr. 79/2017, începând cu 2018

2.25%

74,742.71

3

Taxe, licențe, acreditări/cercificari și autorizări

312,630.89

4

Costuri cu închirierea utilajelor

o.oo’

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

0.00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

7,145,392.28

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

19,157.05

8

Alte costuri

12.922.29

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8}

16,980,731.52

B

COSTURI FINANCIARE

173,354.22.

' -1

COSTURI TOTALE (A+B)

17,154,085.75j

II !

PROFIT

5%

857,704.29

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+ll+lll)

18,011,790.03

V

CANTITATE TOTALA DE DEȘEURI IN ANUL 3 (TONE)

58,014

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - 1V:V

310.47

Vil

TVA

19%

58.99

vin

TARIF, INCLUSIV TVA

369.46