Hotărârea nr. 438/2019

Hotãrârea nr. 438 privind aprobarea modificării contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale, către operatorul S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată și completată


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 438 privind aprobarea modificării contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale, către operatorul S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată și completată

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Referatul de aprobare nr. 547/28.10.2019 a domnilor consilieri Paul Palaș Alexandru și Sorin Văduva, prin care se propune aprobarea modificării contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale, către operatorul S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată și completată;

Luând act de Raportul de specialitate nr. 15944/28.10.2019 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești și raportul de specialitate nr. 366/30.10.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu;

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 2, pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30.10.2019;

în temeiul art. 129 alin. (1), alin (2), lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă excluderea din concesiunea către S.C. Hale și Piețe S.A. a terenului în suprafață de 543 mp. din totalul de 1420 mp. - Piața Sud, Municipiul Ploiești, str. 1 Decembrie 1918, nr. FN, jud. Prahova, conform Planului de Amplasament ce reprezintă Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă, potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, modificarea clauzelor Contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Hale și Piețe S.A., conform actului adițional cuprins în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009, act adițional care constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Orice prevedere contrara prezentei hotărâri își încetează valabilitatea.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu si S.C. Hale si Piețe S.A. vor duce la »                                                                                5                                          3                 3

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

3                                       3                            7                                                        7                     3                           ”

Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTE7

George


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOVPLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE intravilan

(scara 1 : 500 )


PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

SCARA 1 : 10 000


Județul : PRAHOVA

Teritoriul administrativ : Municipiul Ploiești

Cod SCRUTA :

Adresa imobilului; Piața Sud - str. I Decembrie 1918

Numele si prenumele proprietarului: S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A

Adresa proprietarului: str. Griviței nr.15- Ploiești- județul Prahova Acte de proprietate ; Autorizație de construire uri 1145 din28.11.2003 A . Nr. cadastral provizoriii

CEHriFlCAT ce wjtorizaae

CMagoriU® B/C

If.-4 ȘTEFAN


^hVNiS^

CațHCAt «TOBZME

MBNr-ttlGeodezie si canqjgjgfv rtîdjil îucteiean te cadastru, șicane Nr de înregistrare ---~\e,dicatsi recegțfonȘL țgft ^GINERII itI CO«?TftNT,NACT ADIȚIONAL NR

la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului intretinere, administrare si exploatare apietelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor si oboarelor din Municipiul Ploiești si a Halelor Centrale nr. 14432 / 06.07.2009

încheiat astazi..............................

Intre,

Municipiul Ploiești prin Consiliul Local cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Hale si Piețe S.A. cu sediul in Ploiești, str Grivitei, nr.15, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr.J29/496/1991, cod unic de inregistrare 1356295, reprezentata prin doamna ing. Mariana Pepelea avand funcția de director general, in calitate de concesioanr, pe de alta parte.

Art. 1 - Capitolul II Obiectul Contractului, art. 2.1 din Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune nr. 14432/06.07.2009 se modifica in sensul excluderii din suprafața concesionata a suprafeței de teren de 543 mp. din totalul terenului in suprafața de 1420 mp. aferent Pieței Sud, Municipiul Ploiești, str. 1 Decembrie 1918, nr. FN, jud. Prahova.

Art. 2 - Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegarea de gestiune prin concesiune nr. 14432/06.07.2009 raman neschimbate.

Art. 3 - Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de delegarea de gestiune prin concesiune nr. 14432/06.07.2009 si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

CONCEDENT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR, Adrian Florin Dobre

CONCESIONAR,

S.C. HALE SI PIEȚE S.A. DIRECTOR GENERAL, Mariana Pepelea