Hotărârea nr. 437/2019

Hotãrârea nr. 437 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploieşti a unor imobile terenuri în vederea transmiterii acestora către Consiliul Județean Prahova pentru realizarea unor proiecte de utilitate publică


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 437 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a unor imobile terenuri în vederea transmiterii acestora către Consiliul Județean Prahova pentru realizarea unor proiecte de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 545/25.10.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 354/28.10.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 352/23.10.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 328/25.10.2019 la Direcția Economică privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a unor imobile terenuri în vederea transmiterii acestora către Consiliul Județean Prahova pentru realizarea unor proiecte de utilitate publică;

în conformitate cu Avizul din data de 23.10.2019 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare că imobilele terenuri ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.255/01.10.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și sunt înscrise în Cartea Funciară nr. 136381, 136382, 136383, 136395 și 136396 a UAT Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 286, art. 354 și ale art. 296, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.l și alin. 2 lit.c), art.139, art.196 alin(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești a unor imobile terenuri, în vederea transmiterii acestora către Consiliul Județean Prahova pentru realizarea unor proiecte de utilitate publică după cum urmează:

-imobilul-teren situat în Ploiești, str.Roma, nr.lB. în suprafață de 1.200 m.p. înscris în Cartea funciară nr. 136381 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136381;

  • - imobilul-teren situat în Ploiești, str.Roma, nr.lA, în suprafață de 1.200 m.p. înscris în Cartea funciară nr. 136382 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136382;

  • - imobilul-teren situat în Ploiești, str.Roma, nr.l, în suprafață de 9.073 m.p. înscris în Cartea funciară nr. 136383 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136383;

  • - imobilul-teren situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, LOT 1 NOU, în suprafață de 974 mp înscris în Cartea funciară nr. 136395 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136395;

  • - imobilul-teren situat în Ploiești, str. Londra, nr.l, în suprafață de 4.696 mp înscris în Cartea funciară nr. 136396 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136396.

Art. 2 Se aprobă modificarea corespunzător prevederilor articolului 1 din prezenta hotărâre a prevederilor Hotărârii nr. 208/26.06.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, modificată prin Hotărârea nr. 223/10.07.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze orice documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.