Hotărârea nr. 436/2019

Hotãrârea nr. 436 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 436

privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 546/28.10.2019 al Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești nr. 6457/21.10.2019, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, ca urmare a transformării unui post de medic specialist în medic primar în urma promovării examenului de medic primar de către medicul de la Cabinetul de Oftalmologie, al transformării unor posturi vacante, de asistenți medicali principali în asistenți debutanți din cadrul Secției Pediatrie II și din cadrul Laboratorului Radiologie Imagistică Medicală, posturi de infirmiere în infirmiere debutant, în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe;

având în vedere Raportul de Specialitate comun nr. 472/28.10.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 357/29.10.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019 și Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.10.2019;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit. „a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.11.2019.

Art. 2 începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 351/27.09.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

STAT DE FUNCȚIINR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesional^ ca țf

^•Nivelul fctucWlor’

de conducere

de execuție

Com

tet director

f

f Vi

1

Manager

--—

2

Director medical

--

3

Director financiar - contabil

I. SECȚIA

PEDIATRIE 1- AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 57

/•ova *•

i. '

Personal medical superior

4

1

medic primar - sef secție

s

5

1

medic primar

s

6

2

medic primar

s

7

3

medic primar

s

8

4

medic primar

s

9

5

medic primar

s

10

6

medic primar

s

11

7

medic specialist

s

Personal mediu sanitar

12

2

asistent medical principal sef

PL

13

8

asistent medical principal

PL

14

9

asistent medical principal

PL

15

10

asistent medical principal

PL

16

11

asistent medical principal

PL

17

12

asistent medical principal

PL

18

13

asistent medical principal

PL

19

14

asistent medical principal

PL

20

15

asistent medical principal

PL

21

16

asistent medical principal

PL

22

17

asistent medical principal

PL

23

18

asistent medical principal

PL

24

19

asistent medical principal

PL

25

20

asistent medical principal

PL

26

21

asistent medical

PL

27

22

asistent medical

PL

28

23

asistent medical

PL

29

24

asistent medical

PL

30

25

asistent medical

PL

31

26

asistent medical debutant

PL

32

27

asistent medical debutant

PL

33

28

asistent medical debutant

PL

34

29

asistent medical debutant

PL

35

30

asistent medical debutant

PL

36

31

sora medicala principala

M

Personal auxiliar= infirmiere

37

32

nfirmiera

G

38

33

nfirmiera

G

39

34

nfirmiera

G

40

35

nfirmiera

G

41

36

nfirmiera

G

42

37

nfirmiera

G

43

38

nfirmiera

G

44

39

nfirmiera

G

45

40

nfirmiera

G

46

41

nfirmiera

G

47

42

nfirmiera

G

48

43

nfirmiera

G

49

44

nfirmiera

G

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie

50

45

'ngrijitor

G

51

46

'ngrijitor

G
NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta

profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

52

47

îngrijitor

G

53

48

îngrijitor

G

54

49

îngrijitor

II. SECȚIA PEDIATRIE II- AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 45

Personal medical superior

'Zv —

55

1

medic primar - sef secție

---—

j 0

56

1

medic primar

57

2

medic primar

58

3

medic primar

59

4

medic primar

60

5

medic rezident

s

61

6

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

62

2

asistent medical principal sef

PL

63

7

asistent medical principal

PL

64

8

asistent medical principal

PL

65

9

asistent medical principal

PL

66

10

asistent medical principal

PL

67

11

asistent medical principal

PL

68

12

asistent medical principal

PL

69

13

asistent medical principal

PL

70

14

asistent medical principal

PL

71

15

asistent medical principal

PL

72

16

asistent medical principal

PL

73

17

asistent medical principal

PL

74

18

asistent medical

PL

75

19

asistent medical

PL

76

20

asistent medical debutant

PL

77

21

asistent medical debutant

PL

78

22

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar^ infirmiere

79

23

infirmiera

G

80

24

infirmiera

G

81

25

infirmiera

G

82

26

infirmiera

G

83

27

infirmiera

G

84

28

infirmiera

G

85

29

infirmiera

G

86

30

infirmiera

G

87

31

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie

88

32

îngrijitor

G

89

33

îngrijitor

G

90

34

îngrijitor

G

91

35

îngrijitor

G

III. S

=CTIA CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA + AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 25

Perse

mal medical superior

92

1

medic primar - sef secție

S

93

1

medic primar

S

94

2

medic primar

S

95

3

medic primar

S

96

4

medic primar

S

97

5

medic specialist

S

98

6

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

99

2

asistent medical principal sef

PL

100

7

asistent medical principal

PL

101

8

asistent medical principal

PL

102

9

asistent medical principal

PL

103

10

asistent medical principal

PL

104

11

asistent medical principal

PL

105

12

asistent medical principal

PL

106

13

asistent medical principal

PLNR. CRT.

Nr.

crt.

Funcția contractuala

Treapta

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

profesionala/grad

107

14

asistent medical

PL

108

15

asistent medical debutant

Personal auxiliar= infirmiere

*

109

16

infirmiera

/* /r~

110

17

infirmiera

111

18

infirmiera

y| S

a

- ftiir

"T

112

19

infirmiera

\4\

/

?

113

20

infirmiera

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie

114

21

îngrijitor

115

22

îngrijitor

G

116

23

îngrijitor

G

117

24

îngrijitor

G

IV. COMPARTIMENT ATI Nr. Paturi = 8

Personal medical superior

118

1

medic primar - sef secție

S

119

1

medic primar

S

120

2

medic specialist

S

121

3

medic specialist

S

122

4

medic specialist

S

’ 123

5

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

124

6

asistent medical principal sef

PL

125

7

asistent medical principal

PL

126

8

asistent medical principal

PL

127

9

asistent medical principal

PL

128

10

asistent medical principal

PL

129

11

asistent medical principal

PL

130

12

asistent medical principal

PL

131

13

asistent medical principal

PL

132

14

asistent medical

S

133

15

asistent medical

PL

134

16

asistent medical

PL

135

17

asistent medical

PL

Personal auxiliar= infirmiere

136

18

infirmiera

G

137

19

infirmiera

G

138

20

infirmiera

G

139

21

infirmiera

G

140

22

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie

141

23

îngrijitor

G

142

24

îngrijitor

G

V. COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE (CPU! Nr. Paturi = 8

Personal medical superior

143

1

medic primar - sef secție

S

144

1

medic primar

S

145

2

medic primar

S

146

3

medic primar

S

147

4

medic specialist

S

148

5

medic specialist

S

149

6

medic specialist

S

150

7

medic specialist

S

151

8

medic specialist

S

152

9

medic specialist

S

153

10

medic specialist

S

154

11

medic specialist

S

155

12

medic specialist

S

156

13

medic specialist

S

157

14

medic rezident

S

158

15

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

159

2

asistent medical principal sef

I PL

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta

profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

160

16

asistent medical principal

PL

161

17

asistent medical principal

PL

162

18

asistent medical principal

/iCl* * /

-Apl

163

19

asistent medical principal

/* / ’-i—

164

20

asistent medical principal

j S '

\pt)

165

21

asistent medical principal

166

22

asistent medical principal

167

23

asistent medical principal

Fpl

168

24

asistent medical principal

ș/PL

169

25

asistent medical principal

PL

170

26

asistent medical

PL

171

27

asistent medical

PL

172

28

asistent medical

PL

173

29

asistent medical

PL

174

30

asistent medical

PL

175

31

asistent medical

PL

176

32

asistent medical

PL

177

33

asistent medical debutant

PL

178

34

asistent medical debutant

PL

179

35

asistent medical debutant

PL

180

36

asistent medical debutant

PL

181

37

asistent medical debutant

PL

182

38

asistent medical debutant

PL

183

39

asistent medical debutant

PL

184

40

asistent medical debutant

PL

185

41

asistent medical debutant

PL

186

42

asistent medical debutant

PL

187

43

asistent medical debutant

PL

188

44

asistent medical debutant

PL

189

45

asistent medical debutant

PL

190

46

asistent medical debutant

PL

191

47

asistent medical debutant

PL

192

48

asistent medical debutant

PL

193

49

asistent medical debutant

PL

194

50

asistent medical debutant

PL

195

51

registrator medical principal

M

196

52

registrator medical principal

M

197

53

registrator medical

M

198

54

registrator medical

M

199

55

registrator medical

M

200

56

registrator medical

M

201

57

registrator medical

M

Personal auxiliar= infirmiere

202

58

nfirmiera

G

203

59

nfirmiera

G

204

60

nfirmiera

G

205

61

nfirmiera

G

206

62

nfirmiera

G

207

63

nfirmiera

G

208

64

nfirmiera

G

209

65

nfirmiera

G

210

66

nfirmiera

G

211

67

nfirmiera

G

212

68

nfirmiera

G

213

69

nfirmiera debutant

G

214

70

nfirmiera debutant

G

215

71

nfirmiera debutant

G

216

72

infirmiera debutant

G

Perso

nai auxiliar= inqriiitori curățenie

217

73

îngrijitor

G

218

74

îngrijitor

G

219

75

"ngrijitor

G

220

76

"ngrijitor

G

NR. CRT.

Nr. i crt.

Funcția contractuala

Treapta

profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

221

77

îngrijitor

G

222

78

îngrijitor

XG

223

79

îngrijitor

r*    —

Personal auxiliar= brancardieri                                                    |

\

224

80

brancardier

,8!

iS>

225

81

brancardier

: <

n

VI. S

PITALIZARE DE ZI NR. Paturi = 8

VII. UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA

c L Jir

VIII.

POSTURI FIXE GENERALE

1. FARMACIE

Alt personal

226

1

Ifarmacist primar - sef

s

Personal mediu sanitar asistente în farmacie

227

1

asistent medical farmacie principal

PL

228

2

asistent medical farmacie

PL

229

3

asistent medical farmacie debutant

PL

2. STERILIZARE (DIETETIC)

Personal mediu sanitar

230

1

asistent medical principal

PL

231

2

asistent medical principal

PL

232

3

asistent medical principal

PL

233

4

asistent medical

PL

234

5

asistent medical

PL

3. BLOC OPERATOR

Personal mediu sanitar

235

1

asistent medical principal sef

PL

236

1

asistent medical principal

PL

237

2

asistent medical principal

PL

238

3

asistent medical principal

PL

239

4

asistent medical principal

PL

240

5

asistent medical principal

PL

241

6

asistent medical

PL

242

7

asistent medical

PL

Personal auxiliar= infirmiere

243

8

infirmiera

G

244

9

infirmiera

G

245

10

infirmiera

G

4. LABORATOR ANALIZE MEDICALE + AMBULATOR

Personal medical superior

246

1

sef laborator

S

247

1

medic specialist

S

Alt personal

248

2

chimist principal cu gestiune

S

249

3

biolog specialist

S

Personal mediu sanitar

250

1

asistent medical lab.principal sef

PL

251

4

asistent medical lab,principal

PL

252

5

asistent medical lab,principal

PL

253

6

asistent medical lab.principal

PL

254

7

asistent medical lab,principal

PL

255

8

asistent medical lab.principal

PL

256

9

asistent medical lab.principal

PL

257

10

asistent medical lab.principal

PL

258

11

registrator medical principal

M

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie laborator

259

12

îngrijitor

G

5. LABORATOR RADIOLOGIE, IMAGISTICA MEDICALA

Personal medical superior

260

1

sef laborator

S

261

1

medic primar

S

262

2

medic specialist

S

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta

profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Personal mediu sanitar

263

2

asistent medical rad.principal sef

.\pL

264

5

asistent medical rad..principal

y* /        [

kk

265

6

asistent medical rad.,principal

•?' ji '       •        I

Vpt

266

7

asistent medical rad.,principal

Ja

ȘT

267

8

asistent medical rad..principal

o , ,!              ,

268

9

asistent medical rad..principal

,? • .,X

yk

269

10

asistent medical rad..principal

■''PL

270

11

asistent medical radiologie

PL

271

12

asistent medical radiologie debutant

PL

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie laborator

272

1 13

îngrijitor

]

G

6. LABORATOR RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

Personal medical superior

273

1

medic specialist

S

274

2

medic rezident

s

Alt personal

275

3

kinetoterapeut debutant

s

276

4

profesor principal

SSD

Personal mediu sanitar

277

5

asistent medical principal

PL

278

6

asistent medical principal

PL

279

7

asistent medical principal

PL

280

8

asistent medical debutant

PL

7. CENTRU SANATATE MINTALA COPII (CSM)

Personal medical superior

281

1

medic primar sef

S

282

1

medic primar

S

283

2

medic specialist

s

Alt personal

284

3

psiholog principal

s

285

4

psiholog specialist

s

286

5

psiholog stagiar

s

287

6

psihopedagog specialist

s

288

7

kinetoterapeut

s

289

8

kinetoterapeut

s

290

9

asistent social

s

Personal mediu sanitar

291

10

asistent medical principal

PL

292

11

asistent medical principal

PL

293

12

asistent medical principal

PL

294

13

asistent medical debutant

PL

295

14

asistent medical debutant

PL

296

15

registrator medical

M

Perse

mal auxiliar® infirmiere

297

16

infirmiera

G

298

17

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqrilitori curățenie

299

18

îngrijitor

G

300

19

îngrijitor

G

301

20

îngrijitor

G

8. COMPARTIMENT DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Personal medical superior

302

1

medic specialist

S

303

2

medic specialist

s

304

3

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

305

4

I

asistent medical principal

PL

9. COMPARTIMENT STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA

306

1

asistent medical debutant statistica

PL

307

2

statistician principal

M

308

3

statistician principal

M

309

4

statistician

M

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta

Nivelul

de conducere              |                 de execuție

profesionala/grad

10. CABINET MEDICINA DENTARA (asigura si urgentele)                                 X

Personal medical superior                                                               /   '

310

1

medic

i o

311

2

medic

_

jl

Personal mediu sanitar

312

3

asistent medical

-------------A-

-

313

4

asistent medical debutant

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE IN SPECIALITATE

1. CABINET PEDIATRIE

Personal mediu sanitar

314

1

asistent medical principal

PL

315

2

asistent medical principal

PL

2. CABINET OFTALMOLOGIE

Personal medical superior

316

1

medic primar

S

317

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

318

3

asistent medical debutant

PL

319

4

asistent medical debutant

PL

3. CABINET ENDOCRINOLOGIE

Personal medical superior

■ 320

1

medic primar

S

321

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

322

3

asistent medical principal

S

323

4

asistent medical

PL

4. CABINET O.R.L.

Personal medical superior

324

1

medic primar

S

325

2

medic primar

S

Personal mediu sanitar

326

3

asistent medical principal

PL

327

4

asistent medical principal

PL

5. CABINET CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PED

ATRICA

Personal mediu sanitar

328

1

asistent medical

PL

329

2

asistent medical debutant

PL

6. CABINET DERMATOVENEROLOGIE

Personal medical superior

330

1

medic specialist

S

331

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

332

3

asistent medical principal

PL

333

4

asistent medical debutant

PL

7. CABINET ORTOPTICA

Personal medical superior

334

1

medic specialist

S

335

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

336

3

asistent medical principal

PL

337

4

asistent medical debutant

PL

8. CABINET CARDIOLOGIE

Personal medical superior

338

1

medic specialist

S

339

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

340

3

asistent medical principal

PL

341

4

asistent medical debutant

PL

9. CABINET ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE

Personal medical superior

342

1

medic specialist

S

343

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitarNR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta

profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

344

3

asistent medical principal

Zv o '

^PL

345

4

asistent medical debutant

plz:

10. CABINET NEUROLOGIE PEDIATRICA

.//■ e.

ra <*

Personal medical superior

i . râ

L

346

1

medic specialist

'■o?

Zsz*

347

2

medic rezident

■' zs\''

Personal mediu sanitar

348

3

asistent medical debutant

--Vx

349

4

asistent medical debutant

PL

PERSONAL DIN APARATUL FUNCȚIONAL

Corn

partiment Financiar - Contabilitate

350

1

inspector de specialitate

grad 1

S

351

2

referent

treapta IA

M

352

3

referent

treapta IA

M

Corn

sartiment Achiziții Publice, Contractare

353

L i

| inspector de specialitate

Igrad 1

1 s

Corn

partiment Juridic

354

1

consilier juridic

[grad IA

1 s

Corn

partiment Tehnic

355

1

[inspector de specialitate

grad II

1 S

Corni

partiment Securitatea muncii, P.S.I., protecție civila si situații de urgenta

356

3

L

inspector de specialitate

grad debutant

1 S

Corni

partiment Informatica

357

1

inspector de specialitate

grad 1

1 S

Biroul Management al Calitatii Serviciilor Medicale

358

1

sef birou

medic

s

359

1

economist

grad 1 A

s

360

2

inspector de specialitate

grad 1

s

361

3

inspector de specialitate

grad III

s

Corn

partiment R.U.N.O.S.

362

1

inspector de specialitate

grad 1

s

363

2

inspector de specialitate

grad 1

s

364

3

referent

treapta IA

M

Corn

partiment Administrativ

365

1

inspector de specialitate

grad 1

S

366

2

inspector de specialitate

grad 1

s

367

3

arhivar

M

Compartiment Aprovizionare, transport

368

1

casier

M

369

2

magaziner

M

PERSONAL DESERVIRE

Personal de deservire - activitati de întreținere clădiri si instalații de apa, lumina si

ncalzire

370

1

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta III

G

371

2

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta IV

G

372

3

muncitor electrician

treapta II

G

Personal d

e deservire - posturi fixe- statii centrale de oxiqen

373

4

muncitor calif.- instalator

treapta II

G

374

5

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

375

6

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

376

7

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta II

G

377

8

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta III

G

Personal d

e deservire - post fix - centrala telefonica

378

9

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

379

10

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

Personal d

e deservire - confecționare, reparare, intretinere inventar moale- lenjerie

380

11

muncitor calif.- lenjereasa               Itreapta IV

G

Personal d

e deservire - aprovizionare,manipulare,depozitare si deservire mijloace de transport

381

12

muncitor calif.

treapta IV

G

Perso

nai d

e deservire - post fix - mijloc de transport

382

13

șofer

treapta II

G

383

14

șofer

treapta II

G

Personal de deservire - preparare hrana în blocurile alimentare

384

15

muncitor calificat - bucatar              Itreapta II

G

NR. .

CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

385

16

muncitor calificat - bucatar

treapta II

A        ,

386

17

muncitor calificat - bucatar

——. treapta IX«.

387

18

muncitor calificat - bucatar

treapta/* /

- -G| <

388

19

muncitor necalificat

Țk te

389

20

muncitor necalificat

Li &

ăfer

390

21

muncitor necalificat

\o*5\

Alt personal auxiliar                                                                    V

Spălătorese

391

22

spalatoreasa

392

23

spalatoreasa

G

393

24

spalatoreasa

G

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie

394

25

îngrijitor

G

395

26

îngrijitor

G

396

27

îngrijitor

G

397

28

îngrijitor

G

398

29

îngrijitor

G

399

30

îngrijitor

G

400

31

îngrijitor

G

401

32

îngrijitor

G

402

33

îngrijitor

G

403

34

îngrijitor

G

404

35

îngrijitor

G

Personal medical superior (medici competente limitate)

405

1

medic

S

406

2

medic

S

407

3

medic

S