Hotărârea nr. 435/2019

Hotãrârea nr. 435 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei a imobilului construcție ,,magazie” aferent Şcolii Gimnaziale ,,Grigore Moisil”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 435 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a imobilului construcție „magazie” aferent Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 542/24.10.2019 al consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 349/23.10.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 352/24.10.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 327/24.10.2019 la Direcția Economică, referitor la aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului construcție „magazie” aferent Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil”;

în conformitate cu Avizul din data de 23.10.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul prevederilor art. 3, 7, 8, 9, 10 din Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.365/31.10.2017 prin care a fost aprobată trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului construcție „magazie” aferent Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil”, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz casării acestora;

Ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, în care în Anexa 2, poziția 23 figurează imobilul care face obiectul prezentei hotărâri, fiind înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 137604;

în temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alinți) lit.a), art. 286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă revocarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.365/31.10.2017.

Art. 2 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației a imobilului construcție „magazie” aferent Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” în spațiu la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea demolării acestuia, imobil ce se identifică în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului prevăzut la art. 1 începând de la data emiterii avizului conform de schimbare a destinației al Ministerului Educației Naționale.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 365/31.10.2017 rămân neschimbate

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINȚI DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Geanina SERBINOV


ANEXA LA HCL NR..

TABEL CUPRINZÂND IMOBILUL CONSTRUCȚIE AFERENT SCOLII GIMNAZIALE „GRIGORE MOISIL” PENTRU CARE SE SOLICITĂ/^SCHIMBAREA DESTINAȚIEI


Nr. Crt.

Denumirea imobilului

1

Magazie in suprafața construita de 100 mp, inscrisa in Cartea Funciara A UAT Ploiești nr. 137604, avand nr. Cadastral 137604-C2


Șef Serviciu S.I.E.B. Gabriela MÎNDRUȚIU


întocmit

H olban Daniela