Hotărârea nr. 434/2019

Hotãrârea nr. 434 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare capelă mortuară și spații administrative în incinta ansamblului de arhitectură ” Strada Neagoe Basarab, nr. 12, Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 434

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Amplasare capelă mortuară și spații administrative în incinta ansamblului de arhitectură <biserica Sfânta Vineri>”

Strada Neagoe Basarab, nr. 12, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 527/18.10.2019 al domnului Primar Adrian Florin DOBRE și al domnilor consilieri Robert Ionuț VÎSCAN, Iulian BOLOCAN, Ștefan DĂNESCU, Marius MATEESCU, Sorin VĂDUVA și Claudia Oana SĂLCEANU privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „AMPLASARE CAPELĂ MORTUARĂ ȘI SPAȚII ADMINISTRATIVE ÎN INCINTA ANSAMBLULUI DE ARHITECTURĂ <BISERICA SFÂNTA VINERI>”, strada Neagoe Basarab. nr. 12. Ploiești.

Luând în considerare Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 308405/18.10.2019 si al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 348/23.10.2019 și văzând documentația Plan Urbanistic de Detaliu “AMPLASARE CAPELĂ MORTUARĂ Șl SPAȚII ADMINISTRATIVE ÎN INCINTA ANSAMBLULUI DE ARHITECTURĂ <BISERICA SFÂNTA VINERI> ”, întocmit de arh.Simona Gabriela VALCU,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr.018 din 29.08.2019, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr.009 din data de 29.08.2019;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 18.10.2019 ;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

In conformitate cu art.48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.129, alin.(l) si alin.(6), lit. c) din Ordonanța de Urgenta a Guvenului nr.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Amplasare capelă mortuară și spații administrative în incinta ansamblului de arhitectură <biserica Sfânta Vineri>”, strada Neagoe Basarab, nr. 12, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, prevăzut la ari. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.


SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV