Hotărârea nr. 433/2019

Hotãrârea nr. 433 referitoare la modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 378/2019 privind realizarea obiectivului de investiții POD CARE ASIGURĂ LEGĂTURA DINTRE STRADA APELOR ȘI STRADA BERZEI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 433

referitoare la modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 378/2019 privind realizarea obiectivului de investiții POD CARE ASIGURĂ LEGĂTURA DINTRE STRADA APELOR ȘI STRADA BERZEI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 530/21.10.2019 al domnului Primar Adrian Florin DOBRE și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic-Investiții, nr.10661/17.10.2019, al Direcției Economice nr. 339/29.10.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.343/17.10.2019 prin care se propune modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 378/2019 privind realizarea obiectivului de investiții POD CARE ASIGURĂ LEGĂTURA DINTRE STRADA APELOR ȘI STRADA BERZEI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI realizarea obiectivului de investiții POD CARE ASIGURĂ LEGĂTURA DINTRE STRADA APELOR ȘI STRADA BERZEI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI-

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 2, Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 23.10.2019;

Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

în temeiul art. 196, alin.l, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 378/2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 378/27.09.2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

DE ȘEDINȚĂ

George sorin iNicuIae BOTContrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


Anexa la H.C.L. nr. ^33  /


PROTOCOL

A

încheiat astăzi _____ _______

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a încheiat prezentul protocol.

I. PĂRȚILE PREZENTULUI PROTOCOL


MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, telefon: 0244-516699, fax: 0244-510736, cod fiscal: 2844855, cont:R051TREZ24A705000200200X deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin, Adrian Florin DOBRE, Primar, pe de o parte,

și

S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L. cu sediul în București, B.dul Vasile Milea nr. 4E, et. 2, cam. 7, Sector 6, C.U.I. RO20844047, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J40/1702/2007, reprezentată legal prin..............pe

de altă parte,

  • II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1 - Scopul colaborării

Scopul colaborării dintre Municipiul Ploiești și S.C. Veroskip Trading S.R.L. îl constituie realizarea lucrărilor de reabilitare ale podului care asigură legătura dintre str.Apelor și str. Berzei, din Municipiul Ploiești.

III. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

3                                         9                                       3

Art. 2. - Obligațiile Municipiului Ploiești

2.1 .Să obțină un certificat de urbanism pentru desființare și pentru construire, avizele necesare în baza documentațiilor transmise de către SC VEROSKIP TRADING SRL, precum și Autorizația de Demolare și Autorizația de Construire.

2.2.Să pună la dispoziția SC VEROSKIP TRADING SRL, la solicitarea acestuia, pe durata execuției lucrărilor, spațiile necesare lucrărilor, în limita posibilităților potrivit configurației și disponibilului din zonă.

2.3.Să supună spre aprobare indicatorii tehnico economici rezultați în urma întocmirii DALI.

2.4.Să supună spre aprobare proiectele în Comisia Tehnico - Economică de Avizare.

Art. 3- Obligațiile VEROSKIP TRADING S.R.L.

3.1.Să întocmească Proiectul Tehnic pentru Desființare, Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC), Proiect Tehnic de Execuție și Detalii de Execuție (PTDE).

3.2.Să execute lucrări de desfințare și construire în conformitate cu prevederile Proiectului Tehnic de Demolare, Proiectului Tehnic de Execuție si în conformitate cu Autorizația de Demolare si Autorizația de Construire.                       ~ .V ■.

3.3.La terminarea lucrărilor, părțile vor încheia un proces veîțfaKde ^ecepțid^la terminarea lucrărilor și un Proces Verbal de predare-primire prin car& pbiectivul ^a'intra r>iir-l’ /         ;/

în patrimoniul municipiului Ploiești.


3.4.Incepând cu momentul la care obiectivul intră în patrimoniul Municipiului Ploiești, Veroskip Trading S.R.L. nu mai are nicio obligație în legătură cu obiectivul, sub orice formă.

Art. 4 - Durata protocolului

Durata colaborării este de la data încheierii prezentului protocol, până la data finalizării construcțiilor în baza autorizației de construire care va fi emisă conform s                                                                          »

prevederilor legale.

IV. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 5. Protocolul încetează prin:

-acordul de voință, exprimat în scris, al părților, cu un preaviz de 10 zile calendaristice;

  • - prin reziliere, in caz de nerespectare a obligațiilor asumate de către părți;

  • - încetează de drept când interesul public impune acest lucru. In această situație, Veroskip Trading S.R.L. se consideră că și-a îndeplinit în totalitate obligațiile asumate prin prezentul protocol și nu i se va atrage răspunderea sub nicio formă pentru neîndeplinirea obiectivului.

V. RĂSPUNDEREA

Art. 6. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul protocol, partea în culpă datorează celeilalte părți daune ce se vor determina în funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiză tehnica.

Art. 7. - Nicio parte nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care îi revine în baza acestui protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, cu condiția notificării în termen de 3 zile de la producerea evenimentului.

VI. DISPOZIȚII FINALE

9

Art. 8. - Modificarea protocolului se poate face în limitele legislației române, cu acordul părților, prin act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol; excepție fac legi, hotărâri de Guvern, ordonanțe, hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești ale căror prevederi sunt imperative și operează de drept.

Art. 9. - Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate'de către instanțele de judecată competente.                              | p-

*v- ■.

Prezentul protocol produce efecte de la data încheierii acestuia.

Acest protocol a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR, Adrian Florin DOBRE


S.C. VEROSKIP TRADING REPREZENTANȚI,


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII DIRECTOR EXECUTIV,

SERVICIUL REPARAȚII ȘI INVESTIȚII DRUMURI

Șef Serviciu,