Hotărârea nr. 432/2019

Hotãrârea nr. 432 privind completarea Listei bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă în cadrul contractului nr.16768/07.10.2013 având ca obiect “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate în administrarea altor entităţi) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 432

privind completarea Listei bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă în cadrul contractului nr.16768/07.10.2013 având ca obiect “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 494/09.10.2019 al domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnic-Investiții, S.R.I.D. nr. 1631/08.10.2019 si al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 325/10.10./2019, prin care se propune completarea Listei bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului nr.16768/07.10.2013 având ca obiect “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 356/25.10.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu și raportul de specialitate nr. 344/30.10.2019 al Direcției Economice;

Considerând Avizul Comisiei de specialitate nr. 2, Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale, emis în ședința din data de 23.10.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, art.l;

In temeiul art.l96, alin.l, lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea Listei bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă în cadrul contractului nr.16768/07.10.2013, cu doua poziții noi, după cum urmează:

 • - Teren amplasat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr.6A, având o suprafață de 417 mp, bun aflat în domeniul public al municipiului Ploiești și dat în folosință gratuită Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, în baza Contractului de Comodat nr.15501/06.08.2015;

 • - Teren amplasat în Ploiești, str. Buna Vestire, nr.lC, având o suprafață de 436 mp, bun aflat în domeniul public al municipiului Ploiești și dat în folosință gratuită Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, în baza Contractului de Comodat nr.15501/06.08.2015;

Art. 2(1) Aprobă preluarea din folosința Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova a terenului amplasat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 6A, având o suprafață de 417 mp, respectiv a terenului amplasat în Ploiești, str. Buna Vestire, nr.lC, având o suprafață de 436 mp, pe perioada executării lucrărilor, urmând a reveni în forma inițială a folosinței după realizarea reparațiilor/întreținerii necesare.

(2) Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul Adițional corespunzător la Contractul de Comodat nr.15501/06.08.2015, încheiat între Municipiul Ploiești și Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


GeorgeNiculae BOTEZContrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOVMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.           / __


ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de comodat nr. 15501/06.08.2015 încheiat astazi____________

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.................................între:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, reprezentat prin Primar Adrian Florin Dobre , în calitate de Comodant, pe de o parte,

?i

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA, cu sediul în Ploiești, str. Buna Vestire nr. IA, județul Prahova, cod unic de înregistrare 2844251, telefon/fax 0244540451/0244522315 reprezentat prin__________________._____, in calitate de Comodatar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederile contractului de comodat nr. 15501/06.08.2015, în sensul preluării din folosința Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova a terenului amplasat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 6A având o suprafață de 417 mp, respectiv a terenului amplasat în Ploiești, str. Buna Vestire IC, având o suprafață de 436 mp, pe perioada executării lucrărilor, urmând a reveni în forma inițială a folosinței după realizarea reparațiilor/întreținerii necesare.

Se completează contractul cu anexa la prezentul act adițional, ce cuprinde clauza standard privind protecția datelor personale.

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de comodat nr. 15501/06.08.2015 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de comodat nr. 15501/06.08.2015 si s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

COMODANT,

Municipiul Ploiești

Primar

Adrian Florin DOBRE


COMODATAR,

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova

DIRECȚIA ECONOMICA

Director Executiv, Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU p. DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU, Carmen Daniela Bucur Viorica Patrascu Șef Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu

întocmit: Toma Georgeta Daniela


ANEXA la Actul Adițional nr. 1 la contractul de comodat nr. 15501/06.08.2015

CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSON \ i I

V

Municipiul Ploiești cu sediul in Piața Eroilor nr.lA, reprezentat prin Primar Adrian Florin Dbbre,-.în*Câlitate de proprietar si

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Buna Vestire nr. IA, județul Prahova, cod unic de inregistrare 2844251, telefon/fax 0244540451/0244522315 reprezentat prin                                 , in calitate de

comodatar, in calitate de comodatar, pe de alta parte,

Art. 1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

 • •  capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale

 • •  informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,

 • •  îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

Art. 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

 • •  vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal

 • •  vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

 • •  se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare

 • •  se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor

 • •  se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor

 • •  se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți

 • •  se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală

 • •  se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU p. DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

Șef Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu

SERVICIUL CONTRACTE SEF SERVICIU, Viorica Patrascu

COMODATAR,

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova


Intocmit:Toma Georgeta Daniela